Cập nhật:  GMT+7
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4buxUeG7mjpDa+G7hsWoQ+G7jE/Gr0Phu45MO0PDk0fGr+G7oEMw4buWJUNQRsav4bugQ+G7g1FHUUMiV0Phu45Uw5JQQzpQ4buWQ+G7oFHhu7hRQzpQOzHGoMavQ8Wo4buCMUPGr1Dhu4RDxq/hu6BQxqDDgi9QxJDhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4buFw5Xhu4bhu4xC4bqka+G7oOG7hDFDw4nEkC/DieG6rkPhu7Hhu7DGr+G7oEPhu4474buGQ8OSO1hRQ8OSLsav4bugQ+G7seG7sMav4bugQ+G7jjvhu4ZDw5JQUsavUEPhurLhu4dRxq/hu4bhu6ZD4buh4buGw5LDleG6tEPhu4NRR1FDIldD4buOVMOSUEM6UOG7lkPhu6BR4bu4UUM6UDsxxqDGr0PFqOG7gjFDxq9Q4buEQ8av4bugUMagQ3JmakPhu4fEkOG7hUVsQ+G7reG7qCbhu6bhu4xD4bqpUOG7hsWoJVHhu6jGrz9QUSVD4buOSEPDklBSxq9QQzpQPsOSQ+G7pFDDlCVD4bumRlHhuq5D4buk4buWOkM6UCzDkkPFqMOdOkPhu6BRR1FD4buOSztD4buOTDFD4bukVMOSUEM6UsavUOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRx4buGMUPhu4474buGQ2MmUeG7pENwOuG7hibhu6RD4bqyOlA7Mcagxq9DP1hD4bq44bquQ+G7sVHDkjrhu6gmUeG7huG6rkPhu47DnVFDcjdj4bq0Q+G7jkhDw5JQUeG7lsavQzpQw43Gr+G7oEM9Q+G7seG7sMav4bugQ+G7jjvhu4ZDw5JQUsavUEPhu6RQUUPhu4bGr1BDIsagQ8avUEs6Qz/hu4Y7Q8OJ4bq6Q+G7puG7hiVDIuG7uFFDOlBAUUPhu6BR4buGxq9DOlg6Q8avUEs6Qz1DxJBD4bum4buGJUPhu6bhu4RD4bukUOG7qEfGr+G7oEPhurjDiUPhu6BRSjHEgkPhu45Zxq/hu6BDOlBAUUPhu44+xq/hu6BDPUMiVEM6JlJDOlA+Q8avUEs6Qzom4buoxq/hu6BDw5NHxq/hu6BDOuG7ssav4bugQz/DjSXhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4buL4buoxq/hu4Y/QzfGr+G7jMOVJj/hu6jGr0PhurI6UDsxxqDGr0M/WEPEkOG6rkPhuq1Txq9QQ2JUxq9QLeG7sVHhu5o6Q2vhu4bFqOG6rkPhu47DnVFD4buxUeG7mjpDa+G7hsWo4bq0QyLGoEPGr1BTQzom4buoxq/hu6BDw5JQ4buKxq/hu6BDxq/hu4QxQyLhu4RD4buOPsav4bugQzpQPkPDiUM6JuG7qMav4bugQ8OTR8av4bugQzrhu7LGr+G7oEM/w40l4bqww4IvJeG6pMOC4buMUSJDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uULhu4Y6Py06JiLhu4wtICbhu4YlJcOVJkLhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThu7FUQzomUkM6UD5Dw4lDOlA7w53DkkMixqBDOuG7hjFD4buOO+G7hkPhu6PDlTrDlSZDauG7qCZRxq9D4bqyOlA7Mcagxq9D4bqpcWbhuqnhuq5D4bqpUFHGr+G7hkNxw5Xhu4bFqOG6rkPhu47DnVFDcSY7xq/hu6BD4bufO1jDkuG6tEMi4buEQ+G7jj7Gr+G7oEM6UD5DRUM9Q8OTR8av4bugQzrhu7LGr+G7oEM/w40l4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGrhu4rDkkPhu4wuQzpQ4buExq9QQzpSw5JQQ8OS4buCQ8avUErGr0M6JuG7qMav4bugQyLhu7DGr+G7oEPhu4474buGQ8OSO1hRQ8OSLsav4bugQ+G7pFBXxq/hu6BD4buORjpDxq9QPEPFqCHDkkM6UeG7lDtDw5Io4buGQ8OS4buCw5JDOuG7hjFD4buOO+G7hkPhu47DnVFD4buxUeG7mjpDa+G7hsWo4bquQ8avUDzGr+G7oEMi4bu4UUM/fUPDksOdxq/hu6BDUDw9xq/hu6BDOlDhu4TGr1BDOlLDklBDw5Io4buGQ8OSR0NFQzrhu4YxQ+G7jjvhu4ZDOibhu6jGr+G7oEPhu47DnVFD4bqtU8avUENiVMavUC3hu7FR4buaOkNr4buGxajhuq5D4buOw51RQ+G7sVHhu5o6Q2vhu4bFqEMiT8avQ+G7jE/Gr0Phu45MO0PDk0fGr+G7oEMw4buWJUNQRsav4bugQyLhu7hRQzrhu7LGr+G7oEPhu45R4bucxahD4bum4buEQ8OKRUPhu45R4bucxajhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4buxVEM6JlJDOlA+Q0VD4bum4buEQ3BQ4buGw5nhu4YmQ3HDleG7hsWoQ+G6suG7jsOdUUNyN2PhurRDIuG7hEMiVEM6JlJDOlA+Q8OJQ+G7puG7hEPhu47DnVFD4buxUcOSOuG7qCZR4buGQ3HDleG7hsWoQ+G6suG7jsOdUUNyN2PhurRDIuG7uFFDOuG7ssav4bugQz9YQ+G7jlHhu5zFqEPDki7Gr+G7oEPhu45GOkPhurrDikPhu45R4bucxajhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcSY84bu4w5JD4buO4buq4bquQyLhu4Thu6hDxJDEkEPhu6BRQEPGr+G7oOG7hDFDw4nEkC/DieG6rkPEkOG6vkM64buGMUPhu4474buGQ8OTPOG7uMOSQyLhu4Thu6hD4bux4buwxq/hu6BDw5JQO8av4bugQ+G7pOG7ljpD4bugUUdRQyJXQ+G7jlTDklBDOlDhu5ZD4bugUeG7uFFDOlA7Mcagxq9Dxajhu4IxQ8avUOG7hEPGr+G7oFDGoENyZmpD4buHxJDhu4VFbEPhu4Mm4buGxq/hu4xD4bujJlEwQ+G7qOG7nkPhuq1Rxq9QQ+G6q1HGr1DhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcUZRQyLhu7DGr+G7oEPDklA7xq/hu6BD4buk4buWOuG6rkPGr1Bdxq/hu6BDxajhu4TGr0MmPCM6Q+G7jjvhu7JRQ+G7pFTDklBDOlLGr1BDxajhu4bGr+G7oEPhu47hu5bGr0PGr1BRxqA7Q8OSR8WoQzAsw5JDw5JQ4buoQ8OS4buCw5JD4bukUOG7gsavQ+G7oFFHQ+G7jFZRQzpQw5Xhu6jhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcVDDleG7qEM6UOG7nEM6UD7DkkM6UFFD4buOSzvhuq5Dxq/hu6Dhu4QxQzpQUUPhu45LO0PDkjtYUUPhurLDicSQL8OJ4bq0Q8OSUOG7isav4bugQ+G7gybhu4bGr+G7jEPhu6MmUTBDbOG7nkNmxq/hu4zhu6jGr8OVP1Hhu4ZD4buMUeG7osavQybhu4ZDw4nhurpDIuG7sMav4bugQ8OSUEYxQ+G6suG7puG7hiXhurRDIuG7uFFDxajhu7RRQyLhu7DGr+G7oEPhu6RQ4buoR8av4bugQ0VERETFqOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqp4buGJTpR4buoxq9C4bqkw4JRxajhu6BDUeG7jOG7uULEkOG6vETDicSQRERCQ8OS4bum4buGPz/hu7lCw5LFqD8tJVDhu6g64buoQ+G7pj8tUT8tw5Lhu4bDklDDleG7jEPhu6bhu4Z6MeG7puG7qOG7huG7jMOV4buMQkM6UTrhu6bDleG7uULhuqnhu4LDkkM64buGMUPhu4474buGQzpQUUPhu45LO0M9Q8OSUOG7isav4bugQ8avPOG7uMOSQyYsOuG6sEPhurLDocavUMODQ3A2Q3FQw43Gr+G7oC9xceG7r+G7sWvhurRCQz8mw5Lhu7lCLy/DkuG6sMOT4buG4buoJVA7OlDhu6jhurAixq8v4buMw5U/4bukOuG7qCUvxq/DlSA/L0XhurjEkOG6uC/EkMSQxJDhu4zEkMSQ4bq44bq4RUThurg6w4pFRMSQ4bumxJDhurDDmSXhu6BCQ+G7huG7pjrhu7lC4buxUeG7mjpDa+G7hsWoQ+G7jE/Gr0Phu45MO0PDk0fGr+G7oEMw4buWJUNQRsav4bugQ+G7g1FHUUMiV0Phu45Uw5JQQzpQ4buWQ+G7oFHhu7hRQzpQOzHGoMavQ8Wo4buCMUPGr1Dhu4RDxq/hu6BQxqBCQyBR4buMOlDhu7lC4bq84bq8REJDUMOVUeG7oFA64bu5QsOJw4rEkEJD4buM4buGOuG7hi0gUeG7jDpQ4bu5QkXhurrhurxEQkPhu4zhu4Y64buGLVDDlVHhu6BQOuG7uULEkOG6uOG6uMSQQkPhu4zhu4Y64buGLVHFqOG7huG7oMOVLVHhu4zhu7lCxJDhurxEw4nEkEREQkPhu4zhu4Y64buGLT8mw5Lhu7lCUDo6JT/Dgy8vUcWo4buG4bugw5Uiw4nhurAiUcOVOsav4buGxagl4bumOz/hurAixq8vIOG6vOG6vEQvciXhu6bhu6jhu4bhu4zDleG7jC9FREXhurgv4bumw5Ulei9FREXhurhfRMOJX8OJxJAvOjowIsavLTtRxagt4buexJBQReG7qC0g4buoJuG7puG7jC3DklDhu4bFqCVR4buoxq8/UFElLUUtw4pEReG6sMOZJeG7oEJDL+G6pMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqp4buGJTpR4buoxq9C4bqk4bqp4buCw5JDOuG7hjFD4buOO+G7hkM6UFFD4buOSztDPUPDklDhu4rGr+G7oEPGrzzhu7jDkkMmLDrhurBD4bqyw6HGr1DDg0NwNkNxUMONxq/hu6AvcXHhu6/hu7Fr4bq0w4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG6qeG7gsOSQ+G7jsOdUUPDkzzhu7jDkkMi4buE4buoQ8avUF3Gr+G7oEPDkjvDncOSQ+G7jjvhu4ZDw5I7WFFDw5Iuxq/hu6BDxagu4buGQ+G7oFFHUUMi4bu4UUM6SsWoQzomRsav4bugQ1A8xq/hu6BDJVBLxq9DIuG7hEMqOzHhu5Y6QzpKxahDw5Lhu4bhu6jhuq5Dxajhu7RRQ+G7jsOdUUPhu47GoDtDxag7WMavQ+G7oFHhu4TGr1BDw5JQUeG7lsavQzpQw43Gr+G7oEMi4buEQyJRxq9QQyo74buGxq/hu6BDw5JQ4buoQ+G7jks6Q8avPOG7uMOSQ8WoU8avUOG6sENxJk3Gr0PDklA7xq/hu6BD4buk4buWOkPhu47hu6rGr0PGr1BNxq9DP31DKMav4bugQ1DDnUPDkijhu4ZDUOG7hMav4bugQ8av4bugUFPGr0Phu6RQ4buCxq9D4bugUUfhuq5D4buO4buKw5JDw5NR4buaOkPhu6bhu4RD4bukUOG7gsavQ+G7oFFHQ8OSUChDxq9Q4buEQ+G6rVPGr1BDYlTGr1DhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4bubQ+G7puG7hiVDOlA+Q8OK4bquQzpQOzHGoMavQ8OSKOG7hkNwOsOV4bue4buGxq9DNybhu4bGr+G7jEPhurI6UDsxxqDGr0M/WENF4bquQ+G7jsOdUUPhu7FR4buaOkNr4buGxajhurRD4bug4buKJUM/fUPDklhDIuG7hEPhu4bGr1BDJVBHUUPhu4x7xq/hu6BDw5I7w53DkkPhu4474buG4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG7m0PEqeG7hiVDOlA+Q8SQ4bq+4bquQzrhu4YxQ+G7jjvhu4ZD4buHUeG7plElQ+G7oeG7qMWoP0PDkijhu4ZD4buOw51RQ3BQ4buGJsOZ4buGQ+G6snI3Y+G6tEMi4buGQ8OSUEbFqEMi4bu4UUM6UDsxxqDGr0PFqOG7hsav4bugQz9YQ1BR4buaO0M/WEPhur5Dw5Io4buGQ+G6rSbDlcavOkPhuqtR4bum4bum4buGJuG7jEPhurJxJjvGr+G7oEPhu587WMOS4bq0Q+G7pFBR4buWxq9DOlA7Mcagxq9Dw5Io4buGQzrhu4YxQ+G7jjvhu4ZD4buHUeG7plElQ+G7oeG7qMWoP0Mw4buo4buGMUPFqMOdOkMi4buwxq/hu6BDOibhu5TGr0Phu6RQV8av4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG7g1FHUUMiV0Phu45Uw5JQQzpQ4buWQ+G7oFHhu7hRQzpQOzHGoMavQ8Wo4buCMUPhuqlXxq/hu6BDOlA+w5JDxJBD4bum4buEQ+G7oFFHUUPhu4474buGQzpQOzHGoMavQ8OS4buG4buoQzpYw5JDw5JLJUPhu47DnUPDkuG7huG7qEPGr1BLOkM6JuG7lMavQzpQ4buWQ+G7oFHhu7hR4bqwQ+G7g1FHUUPhu45LO0Phu4zhu6hDxKlR4buUxq9D4buO4buo4buExq9DOlA7Mcagxq9Dxajhu4IxQyo7WMOSQzrhu5ZD4bqycsavUeG7qMavQ2bGrzrDlSbGr+G7hjpR4buoxq/hu4bhu6bDlUNq4buoOuG7qMav4buGOzpRKjvDlUMtQ3JmauG6tEM64buyQ8OSUD7DkkMi4buEQ+G7jjwjw5JD4buFRWxD4buh4buGw5JRxq/hu6BDKjtHxq/hu6BDw5Phu4Lhuq5Dxq/hu5TGr0M6UDxAxq/hu6BD4buOPCPDkkPhu6Dhu6xRQyLDjcavQzrDjTpD4buHxJDhu4VFbOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThuqkpxq/hu6BD4bugUVjGr+G7oEPGr1A8Q+G7jjvhu4ZDMMOVQ8OSV8av4bugQzpQPsOSQ8SQ4bquQ3JmakPhu4fEkOG7hUVsQ+G7reG7qCbhu6bhu4xD4bqpUOG7hsWoJVHhu6jGrz9QUSVDP+G7mEM6UFFD4buOSztDOntD4bq8LeG6vkPDklDhu4rGr+G7oEPhu4Mm4buGxq/hu4xD4bujJlEwQyLhu7hRQ+G7pFDhu6hHxq/hu6BDxJBEQ+G7jsOdUUPhu4474buGQ+G7juG7lsavQzp7Q8OS4buCw5JDxq884bu4w5Lhuq5Dxajhu7RRQ+G7jsOdUUM/4buYQ+G7oFnFqENFQzpQ4buExq9QQyJR4buUxq/hurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkauG7tFFDw5JQ4buKxq/hu6BD4buDJuG7hsav4buMQ+G7oyZRMEM/4buYQ+G7jjwjw5JD4buMUeG7osavQybhu4ZDPUPDkuG7gsOSQ+G7pFA7QyJ9w5JDw5JQSjtD4bq3O+G6rkPDklBKO0M4QyLhu4RDcSY7xq/hu6BDYlfGr+G7oOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlNzs6UOG7qCZC4bqkcVDDleG7qEPhurJxceG7r+G7sWsv4buxUcOVOsav4buGxagr4bq0w4IvJeG6pMOCL+G7jFEi4bqk

Theo (TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup
2024-05-21 08:14:00

Chiều 21/5, Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2024 (hay còn gọi là AFF Cup) sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Dưới thời HLV trưởng Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ đang được kỳ vọng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long