Cập nhật:  GMT+7
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nhu7fGr1V94buAw7Thu4hZ4bqq4buAauG7suG7iOG7gOG7jeG6oeG7gH3FqEzhu7Lhu4BYW+G7ksOd4buA4buWxq9Vw53hu4ApxajEqCnhu4B9TsOd4bum4buAPFvhu4jDneG7gMWoVeG7gOG7psavN+G7iOG7gMWo4buIxq/hu4Dhu6VbJMag4buAxagqxq9FL8Wo4buCw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4lFxq9Z4bum4buAez7GoOG6tuG6vi8vxqBC4buW4buI4buyKcWoW33FqOG7skI4w50v4bua4buie1d94buyKS/DneG7ojl7L+G7gsOM4buESS9Hw4zhu5rhu4Lhu4ZJSOG7iuG7huG7gn3hu4JIw4zDjcON4buCWOG7gkJWKeG7puG6vuG7gC/DieG6v0vGr+G7gHsz4buA4bu3xq9VfeG7gMO04buIWeG7gH1Lxq/hu4Bq4buy4buI4buA4buN4bqh4buAw7nFqEtZ4buA4bulW+G7iMOd4bum4buA4bu3xq/DncWo4buA4bumw5Ip4buAakvhu4DDneG7psWo4buw4buAe8SD4buAw7Xhu4jGoOG7gMawxajhu7I+w53hu5bhu6I+PsOh4bqq4buA4bq9xagw4buAfeG7sMagxajhu4Dhu6/DoeG7gOG7luG7iMOd4buA4bulW8OVw53hu4BYNcag4buAakvhu4A4xq9Vw51CRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KWrhu6Lhu4jhu5rhur7DieG7tzThu4jhu4A8W+G7iOG6quG7gOG6v0vGr+G7gHsz4buA4bu3xq9VfeG7gMO04buIWeG7gH1Lxq/hu4Bq4buy4buI4buA4buN4bqh4buAw7nFqEtZ4buA4bulW+G7iMOd4bum4buA4bu3xq/DncWo4buA4bucTeG7gMag4bu04buAxqBbKsag4buA4bumw5Ip4buAODvGr+G7gGpL4buAw53hu6bFqOG7sOG7gHvEg+G7gMO14buIxqDhu4DGsMWo4buyPsOd4buW4buiPj7DoeG6quG7gOG6vcWoMOG7gH3hu7DGoMWo4buA4buvw6Hhu4Dhu5bhu4jDneG7gOG7pVvDlcOd4buAWDXGoOG7gGpL4buAOMavVcOd4bqq4buA4bucw5rhu4B9PuG7iOG7suG7gOG7nCbGr+G7gDhU4buAPFvhu4jDneG7gMWoVeG7gMWo4buIxq/hu4DDnTI7xqDhuqrhu4B9PuG7ssOd4bum4buA4buc4bu04buAxqDhu7Thu4A4xq9VxqDhu4B9PuG7iOG7suG7gOG7nCbGr+G7gMagxKjGoOG7gOG7nOG7skrDneG7gOG7pVskxqDhu4DFqCrGr+G7gH0+4buyw53hu6bhu4B9xagsxq/hu4Dhu6bGr+G7iMOd4buAfTvGr0JFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicawS8av4buAxqBbKsag4buA4bumw5Ip4bqq4buA4bq9xagw4buAfeG7sMagxajhu4Dhu6/DoeG7gOG7luG7iMOd4buA4bulW8OVw53hu4BYNcag4buAakvhu4A4xq9Vw53hu4DGsMWo4buyPsOd4buW4buiPj7DoeG7gOG7nMSow53FqOG7gOG7psavxKjhu4DGoOG7iOG7suG7gMOdxag3w53hu6bhu4Dhu5YyO8ag4buAKcWoxKh94buAfT7Gr8Oaw53hu4BZS8Odxajhu4BZUeG7gMagMOG7iOG7gDxb4buIw53hu4DFqFXhu4Dhu5wkxq/hu4B9xKjGoOG7gH3hu7JKw53hu4Dhu5rGr1XDneG7gGrhu7Lhu4jhu4Dhu43huqEt4bu3xq9VfeG7gMO04buIWeG7gH0+4buyw53hu6bhu4B9xagsxq/hu4Dhu6bGr+G7iMOd4buAPFvhu4jhuqrhu4B9PuG7ssOd4bum4buA4buc4bu04buAxqDhu7Thu4DFqC4p4buAfcSoxqDhu4A4VOG7gOG7iMOd4buAw53Gr8OdxagtPFskxqDhu4Apxajhu7bDneG7puG6quG7gOG7lkrDoeG7gH1A4buAxqBMWeG7gMOdxajhu5LDneG7gH0kfeG7gOG7nOG7oCnhu4A4VOG7gMagxahbw6FTw53hu4B9xahOWeG7gOG7t8avVX3hu4DDtOG7iFnhu4A4SuG7suG7gH3FqMSow53hu6bhu4BIL+G7hOG7huG7gsON4bqq4buAxqDhu7LGr+G7gH0+4bu4w53hu6bhu4B9PuG7iOG7suG7gOG7nCbGr+G7gMagxKjGoOG7gOG7nOG7skrDneG7gOG7pVskxqDhu4DFqCrGr+G7gDhK4buAV8Wo4buMw53hu6bhu4Dhu5zhu7DDncWo4buAfcavUynhu4B9IMag4buAKcWoJMav4buAxaguKeG7gH3FqF3GoOG7gOG7nOG7mMOh4buAxag6w53hu4DDnTfhu4jhu4A8W+G7iMOd4buAxahV4buA4bucJMav4buAfcSoxqDhu4B94buySsOd4buA4buaxq9Vw53hu4Dhu6bGrzfhu4jhu4DFqOG7iMav4buAw50yO8agQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJakvhu4DDneG7psWo4buw4buAe8SD4buAxrDFqOG7sj7DneG7luG7oj4+w6Hhu4DGoMWoXcag4buAWTTDneG7puG7gDhK4buA4bucxKjDncWo4buA4bumxq/EqOG7gMag4buI4buy4buA4buc4bu0w53hu6bhu4Dhu6bhu7Qp4buAxqAw4buI4buA4bq/S8av4buAezPhu4DDucWoS1nhu4Dhu6Vb4buIw53hu6bhu4Dhu7fGr8Odxajhu4B9PuG7ssOd4bum4buAxag6w53hu4Dhu5bhu4jhu4DDnU5Z4buAPFvhu4jhu4A4SuG7suG7gHs14buAKcWoxKh94buAfT7Gr8Oaw53hu4DGoDDhu4jhu4A8W+G7iMOd4buAxahV4buAxajhu4jGr+G7gMOdMjvGoEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG7t1Thu4Apxajhu5DDneG7gFnhu6rDncWo4bqq4buA4bq/S8av4buAezPhu4DDucWoS1nhu4Dhu6Vb4buIw53hu6bhu4Dhu7fGr8Odxajhu4BXxajhu4zDneG7puG7gOG7nOG7sMOdxajhu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZ4buAWFs9w53hu4DGoOG7ssav4buAfT7hu7jDneG7puG7gMWoLinhu4B9xKjGoOG7gDg7xq/hu4Bq4buy4buI4buA4buN4bqh4bqq4buAfT7hu7LDneG7puG7gOG7nOG7tOG7gMag4bu04buAxaguKeG7gH3EqMag4buA4bulWyTGoOG7gMWoKsav4buAxqAxw53hu6bhu4DDncWoMuG7gOG7psavN+G7iOG7gOG7t8avVX3hu4DDtOG7iFnhu4A4SuG7gMagxKjGoOG7gOG7nOG7sOG7iOG7gCnFqDI6w53hu6bhu4Bq4buy4buI4buA4buN4bqh4bqq4buAw53FqMOUfeG7gFhK4buA4buW4buIw53hu6bhu4DGsOG7omHhu4h74buAWUrhu4BqS+G7gMOd4bumxajhu7Dhu4B7xIPhu4Dhu5xLxq/hu4Dhu5rGr1XDnUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6v0vGr+G7gHsz4buAw7nFqEtZ4buA4bulW+G7iMOd4bum4buA4bu3xq/DncWo4buAOErhu4BqS+G7gMOd4bumxajhu7Dhu4B7xIPhu4DDteG7iMag4buAxrDFqOG7sj7DneG7luG7oj4+w6Hhu4DGoDHDneG7puG7gOG7nE3hu4B9PuG7iOG7suG7gOG7nCbGr+G7gMagxKjGoOG7gDjDlMOd4buA4bucVOG7gFfFqFvhu4A4Ncag4buAOErhu4A8WyTGoOG7gH1T4buAxqAiw53hu6bhu4A8W+G7iMOd4buAfcOVWeG6quG7gH0+4buyw53hu6bhu4Dhu5zhu7Thu4DGoOG7tOG7gH3FqF3GoOG7gOG7nOG7mMOh4buAxaguKeG7gH3EqMag4buAODvGr+G7gGrGr1Up4buAxagqxq/hu4DGoMSoxqDhu4A8WyTGoOG7gOG7psav4buI4buA4bq/PcOd4bum4buAw7Thu4hZ4buA4bqx4buAROG6r8Wp4buB4bqvw7TEkOG7gDhK4buA4buc4bu0w53hu6bhu4Dhu6bhu7Qp4buAOErhu7Lhu4Dhu5ZM4buy4buA4bucTFnhu4DFqOG7tuG7iOG7gOG7luG7qsOdxajhuqrhu4Dhu4jDneG7gMOdxq/DncWo4buAOErhu4B9xajhu7DDncWo4buAODIuw53hu6bhu4Ah4buAV8WoW+G7gDg1xqDhuqrhu4B9PuG7ssOd4bum4buA4buc4bu04buAxqDhu7Thu4Dhu4jDneG7gMOdxq/DncWo4bqq4buA4buIw53hu4B94buySsOd4bqq4buAfTXhu4Dhu5rhu7Lhu4DFqErDneG7puG7gMWoTMavQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJRcavWeG7puG7gHs+xqDhurbhur4vL8agQuG7luG7iOG7sinFqFt9xajhu7JCOMOdL+G7muG7ontXfeG7sikvw53hu6I5ey/hu4LDjOG7hEkvR8OM4bua4buC4buGSUjhu4rhu4bhu4J94buCSMOMw43DjeG7gljhu4RCVinhu6bhur7hu4Avw4nhur9Lxq/hu4B7M+G7gMO5xahLWeG7gOG7pVvhu4jDneG7puG7gOG7t8avw53FqOG7gOG7nE3hu4B9xq9TKeG7gDhK4buAfT7hu4jhu7Lhu4Dhu5wmxq/hu4A4O8av4buAxqA1W+G7gOG6uyrhu4B9PjIhw53hu6bhu4Dhu6VbJMag4buAKcWo4bu2w53hu6bhu4Bq4buy4buI4buA4buN4bqh4buA4bq9xahbxqBX4buAauG7iOG7puG7olhCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nGsD4yO8ag4buA4buc4bu04bqq4buAfUvGr+G7gH0+IOG7gHsh4buA4bq/S8av4buAezPhu4A8W8Sow53hu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZ4buAfUvGr+G7gGrhu7Lhu4jhu4Dhu43huqHhuqrhu4Dhur9Lxq/hu4B7M+G7gMO5xahLWeG7gOG7pVvhu4jDneG7puG7gOG7t8avw53FqOG7gOG7nE3hu4B9xq9TKeG7gDhK4buAfT7hu4jhu7Lhu4Dhu5wmxq/hu4A4O8av4buAxqA1W+G7gOG6uyrhu4B9PjIhw53hu6bhu4Dhu6VbJMag4buAKcWo4bu2w53hu6bhu4Bq4buy4buI4buA4buN4bqh4buA4bq9xahbxqBX4buAauG7iOG7puG7oljhu4A4VOG7gDxb4buIw53hu4DFqFXhu4B74buyw53hu6bhu4ApxagyOsOd4bum4buA4bu3xq9VfeG7gMO04buIWS1q4buy4buI4buA4buN4bqhQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJxrBLxq/hu4Dhu5ZbJsav4buAfcavUynhu4DDneG7pkrDoeG7gOG7gsOML0nhu4DDnUrDoeG6quG7gOG6v0vGr+G7gHsz4buAw7nFqEtZ4buA4bulW+G7iMOd4bum4buA4bu3xq/DncWo4buAOErhu4A9w53hu6bhu4Dhur3FqFvGoFfhu4Bq4buI4bum4buiWOG7gMagxajGr+G7iOG7gHtQ4buAOFThu4DDncWoN8Od4bum4buA4buWMjvGoOG7gCnFqMSofeG7gH0+xq/DmsOd4buAfT7hu7LDneG7puG7gMagxajGr1Rb4buA4buaSsav4buAPFvhu4jDneG7gMWoVeG7gOG7t8avVX3hu4DDtOG7iFktauG7suG7iOG7gOG7jeG6oeG6quG7gOG7nMSow53FqOG7gOG7psavxKjhu4DGoOG7iOG7suG7gFfFqFs9w53hu4BXxagm4buAPFvhu4jDneG7gMWoVeG7gOG7nCTGr+G7gH3EqMag4buAfeG7skrDneG7gOG7msavVcOd4buAw53hu6ZKw6Hhu4DGoErDneG7puG7gOG7nDIuxqDhu4B9TsOd4bum4buAxqAyLMOd4bum4bqq4buAfUvhu7Lhu4Dhu5xK4buAxqDFqOG7suG7gMWoLinhu4B9xKjGoOG7gMWo4buIxq/hu4DDnTI7xqDhu4DDneG7pkrDoeG7gMagSsOd4bum4buAKcWoxKh94buAfT7Gr8Oaw53hu4BZS8Odxajhu4BZUeG7gH0+UsOd4buAxqDEqMag4buAWOG7rsOdxajhu4A4Ncag4bqq4buAfT7hu7LDneG7puG7gOG7nOG7tOG7gMag4bu04buA4buIw53hu4DDncavw53FqC08WyTGoOG7gCnFqOG7tsOd4bum4bqq4buA4bumxq9Mxq/hu4A8W8OhU33hu4DFqOG7klvhu4A8W0zhu4DGoMWoxq9Tw53hu4B9PuG7iMOdxajhuqrhu4DGoDHDneG7puG7gMOdxagy4buAxaguKeG7gH3EqMag4buAfT7hu7LDneG7puG7gMagxKjGoOG7gDjDlMOd4buA4bucVOG7gFfFqFvhu4A4Ncag4buAxqAiw53hu6bhu4A8W+G7iMOd4buAfcOVWUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG7t1Thu4Apxajhu5DDneG7gFnhu6rDncWo4bqq4buA4bq/S8av4buAezPhu4DDucWoS1nhu4Dhu6Vb4buIw53hu6bhu4Dhu7fGr8Odxajhu4DGoExZ4buAOsOd4buAxqA1W+G7gOG6uyrhu4B9PjIhw53hu6bhu4Dhur3FqFvGoFfhu4Bq4buI4bum4buiWOG7gOG7nE3hu4BYWz3DneG7gOG7mkrDncWo4buAfeG7qsOdxajhu4DGoExZ4buA4bucJMav4buAODvGr+G7gOG7t8avVX3hu4DDtOG7iFnhu4A4SuG7gOG7nOG7tMOd4bum4buA4bum4bu0KeG7gH3FqF3GoOG7gOG7nOG7mMOh4buAPFvhu4jDneG7gMWoVeG7gOG7t8avVX3hu4DDtOG7iFktauG7suG7iOG7gOG7jeG6oULhu4DDtMWow5XDneG7gOG7muG7sCnhu4DDnUrDoeG6quG7gOG6v0vGr+G7gHsz4buAw7nFqEtZ4buA4bulW+G7iMOd4bum4buA4bu3xq/DncWo4buAOErhu4DGoDVb4buA4bq7KuG7gH0+MiHDneG7puG7gOG6vcWoW8agV+G7gGrhu4jhu6bhu6JY4buAxqAxw53hu6bhu4DGoMWoxq/hu4jhu4B7UOG7gMOdxag3w53hu6bhu4BXw6Phu4DDncavVVnhu4DFqC4p4buAfcSoxqDhu4Dhu6bGrzfhu4jhu4DFqOG7iMav4buA4buWUsOd4buAfT7hu7LDneG7puG7gMOdxag3w53hu6bhu4DDnU5Z4buAPFvhu4hCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhu5vDneG7puG7gOG6vcWoW8agV+G7gGrhu4jhu6bhu6JY4bqq4buAWSp94buAxqA1W+G7gOG7lsavw53FqOG7gMagxajGr1PDneG7gH0+4buIw53FqOG7gOG7t8avVX3hu4DDtOG7iFnhuqrhu4B9NMOd4bum4buAWErhu4DGsMWoMi7DneG7puG7gMOd4bumxajhu7Dhu4B7xIPhu4Bq4buy4buI4buA4buN4bqh4buAOErhu4Dhursq4buAfT4yIcOd4bum4buA4bulWyTGoOG7gCnFqOG7tsOd4bum4buA4bucTeG7gMag4bu04buAw53FqMavVFvhu4Dhu5zhu7TDneG7puG7gOG7puG7tCnhu4B94buoxqDFqOG7gMagNcag4buAxqDFqOG7suG7gDxb4buIw53hu4DFqFXhu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZLWrhu7Lhu4jhu4Dhu43huqHhu4A8W+G7iOG7gMagxKjGoOG7gH3FqCzGr+G7gFfhuqFCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6r1t9xajhu7I+4bq+w4nGsMWo4bui4buy4buAxrDGsEHhu7fDtEUvKcOJ

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hiệu quả từ một Nghị quyết

Hiệu quả từ một Nghị quyết
2024-05-30 07:49:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 4/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các...

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ
2024-05-30 07:47:00

baophutho.vn Hẹp hòi, đố kỵ hiểu theo nghĩa nôm na là sự ganh ghét, so bì, tị nạnh, không muốn ai hơn mình, nó là “thuộc tính đặc hữu” của chủ nghĩa cá...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long