Cập nhật:  GMT+7
w43hu7hOTOG7pjrhu5I5OeG6uEs2QUBhOuG7qEvDjOG6pOG6rzAsTGExQEw5xqAsTDbhu7jDmjtMdMSpdOG7s8ONL+G7uE7DjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7leG7qOG7ksWoS8OMa+G7mkxh4bq3TDpSw6Hhu4RMLOG7tuG6rzJATMWoUixM4bum4buY4bumTOG6reG7mkxhOC4s4bu2TOG7uMOh4bqpWSxMQeG7uOG7kizhu7hM4bu5MCxM4bql4buUTOG7puG7mOG7pkzhu7jDoeG6qVksTDpSLEzhu6ZVLEzhu6RAV2FMxq9XLEzigJzhuqQkYUw5w6F9QExreyzhu7ZMxKnhurXDoeKAnUzhu6Q0QEzhu6bhu7hTYUw64bqvMyzhu7ZMYeG7uCRhTOG6peG7lEzhu7jhuq8wLOG7tkzhuqUkTMav4bug4bumTGE44bqvLOG7tkw/4bu4eyzhu7ZMOsOZLEzhuqUxQEzhu6RTYUw/Ykw6LuG7lEBM4bqlJGFMLOG7lC5GTOG6pCRhTDnDoX1ATGt7LOG7tkzEqeG6tcOhTD/hu7hATCxTw6FMOlYsTOG7piFMO+G6oUBMYeG7uDA74buETCzhu7YuLOG7hEws4bu2VeG6qeG7hExh4bu4JGFMLOG7tilh4buETD/hu7h7LOG7tkzhu6Q0Rkxz4bu24bu4WEwsw6F7QEzhuqUkYUw5w6F9QEw0TOG6reG7mkxreyzhu7ZMxKnhurXDoUzhu6bhu7guTGHhu7jDoUws4bu4VTZMP+G7uHss4bu2TCzhu7g8TDkuTOG6pTFATMavMkBMOX0s4bu2TOG7psOj4buSTOG7pOG7lEzhu6YuLEwsMEBMxq9S4bqpRsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNsSp4buSNmFALixLw4zDjUA74bu2TOG7pjrhu5I5OeG6uEtAxKnhu6gsYeG7qDhLTDlh4bqpOuG7qOG6uEvhuqdAxahh4bu44buGTE5NTU024bqt4buCTOG7uOG7qEDhu7bhu7hh4buGTOG7juG7juG7jDbhuq3hu4JLTDk44bum4bq4Sy8v4bumRuG7pOG7ki424bu4w6Fh4bu4LkbhuqUsL8Wo4buoOT9hLjYvLOG7qOG6pzkvT0/DkuG7jC9OTk7FqE9Nw5XDk05N4buMYcOTTU3DkjrDlC1PTU9PTk5NTy1O4buMw5Phu5DDk8OTLU5GJjbhu7ZLTOG7kjph4bq4S+G6pOG6rzAsTGExQEw5xqAsTDbhu7jDmjtMdMSpdOG7s0tM4bqnQMWoYeG7uOG6uEtOTU1NS0zhu7jhu6hA4bu24bu4YeG6uEvhu47hu47hu4xLTC/DjMONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNsSp4buSNmFALixLw4zhu5lA4buSTMavPSzhu7hMeyzhu7ZM4buV4buUTOG6rMOhUixMcuG7kkAtTD/hu7jDoUzhu4nhu5hA4buETOG6reG7mkxreyzhu7ZMxKnhurXDoUw64buUTDtdYUxhOC4s4bu2TCzhu7jDoizhu7ZM4bu4XUzhu6bhu7jhu5wsTCzDoXtATCzhu7hAWMOhTOG6pSRhTDnDoX1A4buETOG7tiE2TDbhu7hULEwsUizhu7ZM4bum4buSLkxh4bu4w6FMLOG7uFU2TOG7puG7uC5M4bu2QOG7kkzGrz0s4bu4RsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjOG7mUDhu5JMxq89LOG7uEx7LOG7tkzhu5Xhu5RM4bqsw6FSLExy4buSQEwtTD/hu7jDoUzhu4nhu5hA4buETOG6reG7mkxreyzhu7ZMxKnhurXDoUw64buUTDtdYUxhOC4s4bu2TCzhu7jDoizhu7ZM4bu4XUzhu6bhu7jhu5wsTCzDoXtATCzhu7hAWMOhTOG6pSRhTDnDoX1ARkzFqSzhu7ZMcuG7kkBM4bum4bu4Lkzhu6RAV2Hhu4ZM4oCcc8Ohe0BM4bqlJGFMOcOhfUBM4bum4bu4Lkxh4bu4MkBM4bu2QOG7kixM4bqtw6FTYUzhu6Thu5gsTCzhu7jhu5Is4bu4TOG7uDAs4buETDsgQEws4bucO0zGr+G6rzPhu6ZMP+G7uC7GoCzhu7ZM4buk4buSTDrhurHhu5Lhu4RMOyBATDrhurHhu5JM4bu2QOG7kkzGrz0s4bu4TCzDoXtATD/hu7guxqAs4bu2TE9NTUzhu6YuLEZMc8Ohe0BMOi7hu5ZATOG6pSRhTDnDoX1ATCzhu5ThuqlMP+G7uHss4bu2TGF9LEw3w6Hhu5hMLOG7uEBYw6FM4bumeyzhu7ZM4bum4bu44bucO0w5IeG7pkzhuqXhu5RM4bumMEzhu6TGoCxMOuG7ki5Mxq9dLOG7tkwseyzhu7ZMLOG7uOG7lCxMNEzGr11MYcOhIkBMLOG7lC5M4bumxIMs4bu2TOG7puG7uOG7nDtMOSHhu6ZMxq/huq8z4bumRkxyIEBMOuG6seG7kkzhuq3DoVNhTOG7pOG7mCxMOeG7ksOhTD/hu7hATGE44bq3TOG7puG7uEBMNuG7uCNM4bqlWEzhu7ZAfSzhu7bhu4RMYeG7uOG6seG7pkzhu5ws4buETGHhu7jDoX3hu6ZM4bukxqAuTOG6pVnigKZM4bumxIMs4bu2TGHhu7jDoUzGr+G6rzPhu6ZMOX1MYUBYLExh4bqvMCzhu7ZMxq/huq8wLOG7tkzhuqUxQEzhu6Z7LOG7tkws4bu4UixMxq9ATDrhu5Q7TGHhu5ZATOG7puG7mOG7pkw/4bu4w6FM4bumeyzhu7ZMLOG7tuG7uEBZNkZMa+G7oOG7pkzhu6RAWWHhu4RMP+G7uHss4bu2TDbhu7jGoEBMOi5Mxq9Uw6FMOOG7kkxhQFbDoUxh4bu44bqjTOG7pDRATOG7lTM2TGHhu5jhu6ZM4bqt4buaTEjhu5VB4bqsSUzFqCThu6bhu7hM4bql4bqjTOG7iT0s4bu4TGUsTOG7psOj4buSTOG6reG7mkzGr+G7mkws4bu4VSxM4buk4buSLkxhQFbDoUw5xqAsTDbhu7jDmjtM4bum4bu4Lkws4bu24bqvMkBMxahSLOKAnUbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xreyzhu7ZMxKnhurXDoUw64buUTOG6reG7mkw7QFgsTCzDoEBM4bql4bqhLOG7tkzhu6bhu5IuTOG7psOj4buSTOG7uMOh4bqpWSxMQeG7uOG7kizhu7hM4bu5MCxM4bumKCxMLOG7uEBYw6FMP+G7uCFMP+G7uOG7nCzhu4RMxahAWSxMYSPhu6bhu7hM4bum4buSLOG7uExh4buY4bumTCNh4buETMav4bqvMizhu7ZM4bu2QOG7ki5MYeG7uHss4bu2TOG6peG7lC5M4bqt4buaTOG6pcOZLEzhu7ZVNkzhu7ZYLOG7uOG7hEzhuq3hu5JM4bqte0BGTEHDoeG6qUws4bu4QFYs4buETMavQFjDoUw/QFksTGHhurNMLOG7uEBWLEzGr+G7mkzhuq/DoUzGr+G7mkBM4bum4bu4Lkxreyzhu7ZMxKnhurXDoUzhu6YhTCzhu7hAWMOhTD/hu7jhu6hMOcOhfUBM4bum4bu4xqDhuqlMN8Oh4buSRkzhuqzhu5pM4bumIUxOT0w/4bu4w6FMxahSLEzhu6bhuq9MYeG7uD1M4bumxqBMTk9MP+G7uMOhTOG7piFM4bum4buY4bumTD/hu7jhu6hMOcOhfUBMYeG7uMOhVSxMOjNATOG7puG7uC5M4bqlQFnhu6ZM4bum4bu44bucLExh4bu4xqBM4bqlJGFMOcOhfUBGTGtATDfDoeG7kkzhu6bhu5jhu6ZM4bqtITvhu4RMP+G7uMOhTDRMa3ss4bu2TMSp4bq1w6FMYeG7uOG6rzIs4bu2TOG7pOG7omFM4bu24bugNkxh4bq3LOG7tkzGr+G7lCxM4bqlJGFMxq/hu6I7TDs9LOG7uExhOC4s4bu2TDrhu5QsTCzhuq8x4bumTGE4Lizhu7ZM4bql4buoLkzhu6bDo+G7kkws4bu4w6Is4bu2TD/hu7jhu6hMOcOhfUBGTHPhu7jDoizhu7ZM4bumLixM4bqlJGFMOcOhfUBM4bumIUw6eyzhu7ZMO+G7lMOhTCxSw6FM4bqt4buYO+G7hEzhu6YiTCzhu7bhu6Is4buETDs8TCzhu7g84buETOG7puG7uFIsTCzhu7g84buETD/hu7hATGE44bqvNCzhu7ZMYeG7uOG7lCzhu7hM4bqlJGFMLOG7oCzhu7ZM4bum4bu4JUxO4buE4buMTC1MTuG7hMOUP+G7tuG7hEzhu6YuLExhLkws4bu4U2FMP+G7uC7GoCzhu7ZMTz/hu7ZMLFfDoUzhu6bhu7jhu5w7TDkh4bumTGF9YUZMcS7hu5ZATOG6pSRhTCzhu5ThuqlMxq/huq8z4bumTCzhu7bhuq8yQEzFqFIsTOG7puG7uOG7nCxMYeG7uMagTD9XYUzhu7gzNkzhu7ZAw6Lhu5JMYeG6s0ws4bu4QFYs4buETD/hu7h7LOG7tkzhu5wsTOG7puG7mDtMYeG7nCzhu7ZMYTgpLOG7tkZM4buJw6EiQEw54buYLOG7tkzhuqUkYUzGr+G6rzPhu6ZMYeG7uMagTDjhu5JMOcOhfUBMYeG6s0xhPTtMP0BXO0xh4bu44bqx4bumTOG7nCxMLOG7uOG6r0x94bumTCzhu7g84buETGF7O0xh4buqNuG7hExX4bum4bu4TCzhu7jhu5hATCzhu7g84buETOG7psOh4buS4buETOG7puG7mOG7hEzhu6bhu7hAWMOhTGF9QEzhuqUkYUxh4bu44bqvMizhu7ZMYeG6s0zhuqVYTCzhu7jhu5RMYeG7uOG7qC5Mxq/hu5QsRsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjEE4VixMxq8k4buSTOG7pOG7lCxM4bqt4buaTOG7uEBZLEzhu6YhTE5PTOG7uF1M4bum4bu44bucLEwsw6F7QEzhuqUkYUw5w6F9QExh4bu44buoLkzhu7jhuq8xLOG7tkxh4bu44bqvMCzhu7ZMNuG7uMOaO0ZMc+G7uOG7njtM4bu2QMOgNkzhu6Thu5RM4bumLixM4bum4bu44bucLEwsw6F7QEwiLEzGryQs4bu4TMavVMOhTDjhu5Lhu4RM4buVQeG6rEzFqCThu6bhu7hM4bql4bqjTOG7iT0s4bu4TGUsTOG7puG7uCTDoUxhOOG7mOG7puG7uEws4bu4QFk7TOG7psOhLOG7tkzhurEs4bu2TOG6pVhM4bumLixM4bu2QH0s4bu24buETGHhu7jhurHhu6ZM4bucLOG7hExh4bu4w6F94bumTGHhu7jDoEzhuqlMNuG7uCgs4bu2TOG7pFks4bu44oCmTMavWyzhu7ZMYeG7uDJATOG7puG6tUzhu6bhu5gsTOG7pF1MYeG7uMOgTOG6qUzhu7jhuq8xLOG7tkzFqMOZLEzhu6bhu7guTOG7pOG7lEzhu6YuLEw3w6HhuqlMYTg9LOG7uOG7hEw/xJFMYeG7uMOhVWFMLMOhe0Dhu4RM4bum4bu44bucO0w5IeG7puG7hEw24bu4KCzhu7ZM4bukWSzhu7hM4bum4bu4LkzGr+G7lCxM4bqlJGHhu4RMP0DDnTtMYTjhu5Lhu4RM4bqlWUw5QCzhu7hM4bum4bu4w6FbLOG7tuG7hExhOOG7lkBMLMOhe0DigKZMc+G7tuG6rzJATMWoUixM4bum4bu4JMOhTGE44buY4bum4bu4TCzhu7hAWTtMLMOhe0Dhu4RM4bum4bu44bucO0w5IeG7pkzhuqUkYUxh4bq3TOG7pi4sTOG7tkB9LOG7tkzGr1csTD/hu7guxqAs4bu2TOG7uOG7kkBMYeG7uOG7mCzhu7ZMYcOhIkDhu4RMOeG7ksOhTMavIUzhu5VB4bqsTDnhu65MO8Oh4buSTDrhu5ZATOG6pTFATOG7tkDhu5hM4bum4buSO0w/V2FMYeG6t0zhu6Thu5IsTMavVMOhRkxw4bu4QEzGr+G7lmFMxq/Do0xh4bu4MkBM4bu2QOG7kixM4bum4bu44bucLEwsw6F7QEw/4bu4LsagLOG7tkzhu7gwLEzhu6Thu5JMYeG7uOG7mCzhu7bhu4RM4buVQeG6rEw54buuTOG6rcOhU2FM4buk4buYLEw44buSTGHhu7gkTGE44bqvMizhu7ZGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OMcjFATMavUuG6qeG7hEzhu5VdQExzeyzhu7ZMxahSLEzhu7jDoeG6qVksTEHhu7jhu5Is4bu4TOG7uTAsTMav4buaTDbhu7h9QEzhu7gzNkzhuqUxQEzhu5VdQExzeyzhu7ZMxahSLEzhuq3hu5pMa3ss4bu2TMSp4bq1w6FMYeG7uOG7lCzhu7hMOlU2TMSp4bu4QEzhu7hdQEws4bu24bu4WEws4bu24bu4QFk2TOG7puG7uOG7nCxMLMOhe0BM4bqlJGFMYeG7lkBM4bqt4buaTOG6peG7lEzhu7ZAxqBATCzhu7ZSLEw5fUzhuqV9LEzhu45NTUxhOEBZw6FMxq9bLOG7tkxh4bq3TOG7tcOhxJFM4bu4IExhODNMLHss4bu2TMWoUixMYSUs4bu4TOG7puG7uC5M4bum4buY4bumTGHhu7jhu5Qs4bu4TOG6pUBWLExhOC4s4bu2TMSp4bu4QEzhu7hdQEzGr8OdTGHhu7jhurPhu6ZM4bu4QFksTMWo4bqzTOG7mCxM4bum4bu44bucLEwsw6F7QEzhuqUkYUw5w6F9QEbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xrWyzhu7ZM4bum4bu4I0zhu5Xhu5RM4bqk4bucLEzEqeG7mOG7puG7uEwtTMSp4bu4w6NMYSThu6bhu7hMw4Hhu4lzakzhuq3hu5pMa3ss4bu2TMSp4bq1w6FM4bum4bu4Lkzhu6RAV2Hhu4ZM4oCccntM4bu4PSzhu7hMLMOhe0BM4bqlJGFMOcOhfUBM4bu2QMOgNkzhu7ZAxqBATDfDoeG6qVdhTOG6pUBZ4bumTDrhu5Q74buETGHhu5ws4bu2TCzhu7jDoUws4bu4VTZM4bum4bu4Lkws4bu24bqvMkBMxahSLExhOC4s4bu2TOG6reG7muG7hExh4bq3LOG7tkzhu6Thuq8x4bumTOG7tkDDoDZM4bum4buY4bumTOG7uF1M4bum4bu44bucLEwsw6F7QEzhuq0h4buSTMavIUDhu4RM4bu2QMagO0ws4bu24bu4w6guRkzhu5VAWSxMLOG7kuG6qUzhuq3hu5pMxq/hu5Is4bu2TOG7piFM4bum4bu4QFcsTDrhuq8z4bumTD/hu7jhu5JATGHhu7jhu5jhu6ZMxq/hu6Dhu6ZMYTjhuq8s4bu24buETGHhu7hXTDvhu5Ys4bu4TCzhu7jhu547TDbhu7jhu5hhTGE4QMOdLEw74buWLOG7uEw74buuTGHhu7jhuq8wLOG7tkzhu7hAWcOhTOG6pSRhTDnDoX1ATGt7LOG7tkzEqeG6tcOh4buETOG7uOG6rzEs4bu2TGExQEzhuq1S4bqpTMWo4bqzLOG7tkxh4bu44buULOG7uEw5xqAsTDbhu7jDmjtMdMSpdOG7s0zhu6bDo+G7kkzGryThu5JMNuG7uOG6rzAs4bu2TDtdYUzhu6bhu5jhu6bhu7hM4bukWCxM4bqlw6Is4bu24buETGHhu5YuTOG6pUBZ4bumTDrhu5Q74buETCxSLOG7tkzhu6bhu5IuTGHhu7jDoUws4bu4VTZM4bum4bu4Lkws4bu24bqvMkBMxahSLOKAnUbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4SzZlw6Fh4bu4LjhLw4xz4bu2KeG7pkxBw6FTLMONLzbDjA==

Ngọc Tuấn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi

Chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi
2022-11-07 16:44:00

baophutho.vn Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian tới không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt các tháng đầu...

Thế mạnh kinh tế lâm nghiệp ở Mỹ Lương

Thế mạnh kinh tế lâm nghiệp ở Mỹ Lương
2022-11-07 11:10:00

baophutho.vn Xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập là nơi tập trung trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là dân tộc Mường. Những năm qua, cấp ủy Đảng,...

Phát triển rau màu theo hướng hàng hóa

Phát triển rau màu theo hướng hàng hóa
2022-11-07 08:01:00

baophutho.vn Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích đất canh tác, những năm gần đây, phát huy lợi thế của địa phương cùng với chủ trương...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long