Cập nhật:  GMT+7
w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu43hur0uMOG7mXlzw4nhu5nhu7Xhu4RF4bqy4buZ4buWw4Phu5lM4buG4buZw71y4buZxJDhu6fDveG7mcOdMOG6uyHhu7It4buXceG7mU3DiXRF4buZw73hu69O4buZ4bqyw4Jy4buZTeG7pUXhurLhu5nhu7Xhu4RN4buZecOC4bqiRcOyL+G6tOG7l+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DssOCxJDhurLhu5lMS8O9aeG7ky8vw71teXLDicSo4bq0Tk3hurTDiW3hu5ZFL+G7s+G7t0xDTcOJxKgvReG7t8agTC/Gocah4buX4buXL+G7l+G7l+G7l+G7s+G7neG7lXDhu5vhu5/hu5Xhu5VN4buXcOG7m8ahxqHhu6FE4buXbULEqOG6suG7k+G7mS/hu43DssSo4buNw6JGReG6suG7mSzDgnPEkOG7meG7teG7hsO94buZ4bq9LjDhu5nDouG7t+G7s0vDiUzhu5lS4buz4bq0ckXDicSQ4buZLOG6tOG7t3lL4bu34buc4bu3TE5M4buZw73hurTDieG7mUvFqUXhurLhu5lM4buG4buZw71y4buZROG7seG7nOG7mUXhurTDguG6sMSQ4buZTUvDiUXhurLhu5nDveG7hEXhurLhu5nhu7Xhu4JF4bqy4buZTXXDguG7mcO9c8O94buZRcOVScO94buZTMOA4buZw73hurpF4buZTeG7pUXhurJs4buZ4bu1xrDDveG7mXnDgsSCTeG7meG7iuG7mUXhurThu5RF4bqy4buZRcOVScO94buZTEnEkOG7meG6suG7iOG7mXnDiuG7mcO9c8O94buZecOCxIJF4buZxKjhurRzxKjhu5lF4bqy4bulReG7mcO94bq0xrBF4buZTOG7kuG7mUThu7Hhu5zhu5lEckXhu5nDveG7jHLhu5nhu7PhuqzDveG6tOG7mXnEgkXhurRtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNIOG6snThu5zhu5nhu5fhu6Ev4bubbOG7mcOiRuG7mcO94bq0w5TDveG7meG6v+G7mU3huqLhu5nDouG6tOG6ouG7meG6ssOCScOC4buZb+G6vS4ww7Phu5nhu7XDueG7mXlzw4nhu5nhu7Xhu4RF4bqy4buZ4buWw4Phu5lM4buS4buZ4bqyw4Jy4buZTeG7pUXhurLhu5nhu7Xhu4RN4buZecOC4bqiReG7mUzhu4bhu5nDvXLhu5nEkOG7p8O94buZxJBJw4Lhu5nDnTDhursh4buyLeG7l3Hhu5lNS+G6oEXhu5lNw4l0ReG7mcO94buvTmzhu5nEkMaww73hu5nhu7PDk+G7mU1Q4buZRMSC4buZ4bua4bu5TeG7mUXhurLhurTDgsSCxJDhu5nhurLDgsO6xJDhu5nhu5Z04buZTOG7huG7mcO9cuG7mcSQ4bunw73hu5nEkEnDguG7meG6suG6tMOC4buZReG6tHZF4buZRMOC4bqgReG7mU3DksO94buZ4bqyw4LDusSQ4buZTUvDiUXhurLhu5lF4bq0w4LDg07hu5lNTuG7r0Xhu5nhurLhu69F4buZ4bu14bux4bucbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG6vS4w4buZeXThu5zhu5lNw4rhu5lEw4nhu5lF4bqydcOC4buZ4buWw4Phu5lM4buG4buZw71y4buZxJDhu6fDveG7mcSQScOC4buZ4bu1xrDDveG7mXnDgsSCTeG7mU3hu6VF4bqy4buZxJB1ReG6tOG7mU11w4Lhu5nDveG6tOG7sU7hu5lTbeG7mcOdSOG7mUpOckXhu5lFdOG7nOG7mUPhuqBO4buZ4bqy4bq8w4Lhu5nDvXPDveG7mUXDlUnDveG7mUXhurRyReG6tOG7mcO94bq04bq4ReG6suG7mcSQ4buK4buZS+G7hEXhurLhu5nDveG6tMOVSEXhurLhu5lNS+G6pkXhurThu5lNw4LhuqDEkOG7mcO94bq04buMReG6suG7mXlyw4nhu5nEqOG6tOG7jGzhu5nDveG7jkXhurLhu5lF4bq0w5Xhu5lN4bq0dkXhu5lNS+G6vEXhurLhu5nDveG7sUXhu5lF4bq04bunw73hu5nDvXPDveG7mUPhuqLhu5nhurTDiXXDveG6tOG7meG6suG7iOG7mXnDiuG7mcO9c8O94buZecOCxIJF4buZxKjhurRzxKjhu5nEqOG6tOG6ukXhurLhu5nhu7PhuqzDveG6tG3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DneG6tMOCcuG7mUzDgeG7meG7lknDguG7mXlzw4nhu5nhurLDgknDgmzhu5nDokZF4bqy4buZLMOCc8SQ4buZ4bu14buGw73hu5nDveG7jHLhu5nhur0uMOG7mcOi4bu34buzS8OJTOG7mVLhu7PhurRyRcOJxJDhu5ks4bq04bu3eUvhu7fhu5zhu7dMTkzhu5nDveG6tMOJ4buZS8WpReG6suG7mUzhu4bhu5nDvXLhu5lE4bux4buc4buZReG6tMOC4bqwxJDhu5lNS8OJReG6suG7mcO94buEReG6suG7meG7teG7gkXhurLhu5lNdcOC4buZw71zw73hu5lFw5VJw73hu5lMw4Dhu5nDveG6ukXhu5lN4bulReG6smzhu5nhu7XGsMO94buZecOCxIJN4buZ4buK4buZReG6tOG7lEXhurLhu5lFw5VJw73hu5lMScSQ4buZ4bqy4buI4buZecOK4buZw71zw73hu5l5w4LEgkXhu5nEqOG6tHPEqOG7mUXhurLhu6VF4buZw73hurTGsEXhu5lM4buS4buZROG7seG7nOG7mURyReG7mcO94buMcuG7meG7s+G6rMO94bq04buZecSCReG6tG3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DouG6tOG7t8OJ4buZTUvDleG7ikXhurLhu5lF4bq04bq4xJDhu5lDUeG7mU3hurROdk3hu5nDnTDhursh4buyLeG7l3Hhu5nDveG7jHLhu5nhur0uMGzhu5l5dOG7mSJyS8OCcuG7meG7lnJF4buZW+G7t0tD4bq0w4nhu5bhu7ds4buZTUvDiUXhurLhu5nhu5fhu5lNTuG7r0Xhu5lKTnJs4buZTeG6tOG6ouG7meG6ssOCScOC4buZ4bqy4bq0w4Lhu5lF4bq0dkXhu5nhurRIReG7meG7l+G7l+G7mU1Lw4LEgk7hu5nDvXLhu5nEkOG7p8O94buZw50w4bq7IeG7si3hu5dxbOG7mU3hu6VF4bqy4buZcMOs4buZTMOJ4buZ4buWScOC4buZTU7hu69F4buZTUvDlUnDveG7meG7teG6uG3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu41ZdOG7mUXhurThu61F4buZxJB1ReG6tOG7mcO94bq0w4nhu5nhu7XhuqJF4buZRXLhu5zhu5kwxJDDgsO9S8OJReG7mUR04buZecOC4bqiReG7mU3hurThuq7hu5nhu7PhurDhu5lE4bux4buc4buZReG6tMOC4bqwxJDhu5lF4bq04butTeG7meG7lnThu5nDvXPDveG7meG7nOG6ok7hu5lN4buG4buZQ+G6tMOC4bqiReG7meG7s+G6rMO94bq04buZROG7seG7nOG7mURyReG7mUXhurRyReG6tOG7meG6tMOCxIJF4buZRXLhu5zhu5lEdOG7meG7lsOCxILDveG7mcO9c8O94buZRcOVScO94buZ4bqy4buI4buZecOK4buZw71zw73hu5l5w4LEgkXhu5nEqOG6tHPEqOG7meG7nOG7mU3huqLhu5lF4bq0w5Xhu5nhu7Xhu7fDieG7mUPhurR3TuG7mU1LckXhurJs4buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkXhu5nhurLDgsO5ReG7mcO9c8O94bq04buZ4buaw7nhu5nhurThu4TDguG7meG7lnThu5nhurR1ReG7mcO94bq04bqi4buZ4bu1w4Lhu5lEdcOC4buZTXXDguG7mcO9c8O94buZRcOVScO9bcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOi4bq04bqgxJDhu5nhu5Z0w4nhu5nhu7Xhurhs4buZ4buWw4LEgsO94buZw71zw73hu5lFw5VJw73hu5nDveG6tMOVcuG7meG6tMOJdEXhu5lN4butTeG7mcO94bq0w4LhuqJF4buZ4buz4bqsw73hurThu5lNw4LhuqDEkOG7mcO94bq04buMReG6suG7mXlyw4nhu5nEqOG6tOG7jOG7meG7lnThu5nDvcOS4buZTeG6tOG6ruG7mUR04buZReG6tOG6uMSQ4buZReG6ssOVw43DguG7mcO94bq44buZReG6sk7hu5zhu5nDvUjhu5lNS+G7iuG7mUXGsEXhurLhu5lD4bq0w4Lhu5nEkOG7p8O94buZw50w4bq7IeG7si3hu5dx4buZw73hu45F4bqy4buZRHThu5nEkOG7hE3hu5nEqOG6tOG7r0Xhu5lF4bqyTuG7nOG6oEXhu5lF4bq04buxReG7mUPhurTDguG6okXhu5nhu7PhuqzDveG6tOG7mXnEgkXhurThu5lNS+G7r8SQ4buZTUvhurxF4bqy4buZ4bq0SEVtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4bq/4bqiTuG7mU3hu4bhu5lN4bq0w5Thu5nhu5vhu5lN4bq04bu3w4nhu5l5dOG7mUPhurTDguG6okXhu5lM4buG4buZw71y4buZROG7seG7nOG7mUXhurTDguG6sMSQ4buZ4bqyw4Jy4buZTeG7pUXhurLhu5lEdOG7mUXhurThu5RF4bqy4buZTeG6tOG7gEXhurLhu5lNw4JF4buZTHLDguG7mUTEgsO94bq04buZw73hurTDieG7mUvFqUXhurLhu5kwxJDDgsO9S8OJReG7mcO94bq04bqo4buZRHThu5l5w4LhuqJF4buZTeG6tOG6ruG7mUXhurRB4buZ4buWdOG7meG7s+G6rMO94bq04buZ4bu1w7nhu5lKTnLhu5nhu7XDgm3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu41ZdOG7mSJyS8OCcuG7meG7lnJF4buZW+G7t0tD4bq0w4nhu5bhu7fhu5lF4bq04butReG7mcSQdUXhurThu5lN4bq04bqi4buZ4bqyw4JJw4Lhu5nDveG7r0Xhu5nEkOG7hE3hu5nhurTEguG7mU3hurThu4ZF4bqy4buZ4bqyw4JzxJDhu5lMc03hu5nEkHVF4bq04buZxJDDgOG7meG7s+G6rMO94bq04buZw50w4bq7IeG7si3hu5dx4buZ4buWdOG7mXnhu61N4buZw73hurThu63EqOG7mU3hu61N4buZw73DuuG7mUXhurThu5RF4bqy4buZTeG6tHPDveG6tOG7mU3hurTDlMO94buZxJB04buZw71zw73hu5lFw5VJw73hu5nhu7VyReG6suG7mcSo4bq0w7rDguG7meG7teG7hsOC4buZxJDGsE1s4buZw73hu69F4buZ4buzTuG7nOG7mU1L4bqm4buZTcOC4bqiReG7meG6tHRF4bq04buZw71zw73hu5nhu5rhu7lN4buZReG6suG6tMOCxILEkOG7mU3hurTDlcONReG6suG7meG7mk7hu5zhuqBFbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG6vS4w4buZw73DukXhurThu5l5c8OJ4buZTeG6pkXhurThu5nhurThuqZF4bq04buZ4buz4bqsw73hurThu5l5xIJF4bq04buZTXXDguG7mcSQR8OC4buZRcOVScO94buZQ+G6tHPDveG7mUXhurRyTmzhu5nhu7PDieG7meG7teG6uOG7mcO94buvReG7mcO9w7pF4bq04buZ4bqyw4Jzw73hu5nDlEXhurLhu5nEqOG6tOG6uOG7mUPhuqzEqOG7mU3hurTDjcOC4buZ4buWScOC4buZ4buz4bqsw73hurThu5l5xIJF4bq04buZQ+G6tMOC4buZ4buz4bqsw73hurThu5l5xIJF4bq04buZ4buWeEXhu5nDveG6tMOVcuG7mcO94bq04butxJDhu5nhu7PDlE1tw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw6LhurThu7fDieG7mXlzw4nhu5nDvXPDieG7mcO94buMcuG7meG6vS4wbOG7mU3huqRF4bq04buZ4bu14bqiReG7mUV04buc4buZ4buXxqEv4bubbOG7mUzhu4bhu5nDvXLhu5nEkOG7p8O94buZw50w4bq7IeG7si3hu5dx4buZTUvhuqBF4buZTcOJdEXhu5nDveG7r07hu5nhu7XhuqJF4buZRXLhu5zhu5nhu7XDueG7meG7lsOVw4xN4buZ4bud4buf4buV4buZTUvDgsSCTuG7mcO9cmzhu5lNS8OJReG6suG7meG7teG6uOG7mcO94bq44buZ4bq0SEXhu5nhu5/hu5lNS8OCxIJO4buZReG6ssOVw43DguG7mUPhurThu4BF4bqy4buZSk5y4buZQ+G6tMOKw4Jtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8So4bq1w4lOS8O94bu34buT4buNIOG6sk7hu4JF4buZw6LDosOq4bq7IMOyL8So4buN

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long