Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buYRuG7quG7onvDo33hu6J7N+G7pOG7omLhuqk2NT7hu6JmWWfhu6I94bq/NT7hu6I1e8Wo4bui4buD4buwNeG7ons34buk4buiYsavfeG7omJ7xag1e+G7ouG6p3vhuqHhu6Lhu4J9IWLhu6JC4bqpXeG7ki974bug4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxakl4bukPeG7nOG7mOG6pkLhu7Mt4bui4oCc4bubKeG7omLhuqnhu7A04buiM+G7sjXhu6Iye8OgNT7hu6I9WTXhu6Ij4bq5NT7hu6IjeyJj4buM4buiMns34bui4buDxq814buiM+G7sjXhu6I9WTXhu6IzfSFj4buiI+G6uTU+4buiZjY1PuKAneG7jOG7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Iz4bqzfeG7oj3Gr2fhu6Ijw6nhu6Thu6LGoXvDqeG7omIiI3vhu6LFqeG6o+G7osahe1vhu6J5fTV74buM4buiNXvhu4c1PuG7ojXhu7A04bui4bqtY+G7pOG7jOG7oiPEkTU+4bui4buD4bq3feG7ojV74buHNT7hu6I1PmPhuqM14buiNT5ZNeG7ouG6q+G7piN74buie+G6r+G7omLhuqnhurXhu6Ijw6nhu6Thu6LDvXvFqOG7ojXhurvhurcj4buM4buiNXt9LmPhu6IkIuG7pOG7ouG6p3vhurvhurE1PuG7oiPDqeG7pOG7omJ7xag1e+G7ouG6p3vhuqHhu6Lhu4J9IWLhu6JC4bqpXeG7oiThu6rhu6Ije8Op4buiJMOjNT7hu4zhu6Lhu4Phu7Q14buiJMOjNT7hu6Lhuqvhur0j4buiPVk14buM4buiYsavNuG7ojU7NeG7ojV74buHNT7hu6I1PmPhuqM14buiM+G6vyPhu6Jm4buq4buie8OjfeG7ouG6rWPhu6Q14buiYuG6qTk1PuG7oiQo4bui4bqr4buB4buk4buiI3vhu4fhu6Thu4zhu6JmWWfhu6I94bq/NT7hu6I1e8Wo4bui4buD4buwNeG7ons34buk4buiYsavfeG7oiQi4buk4bui4bqne+G6u+G6sTU+4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kmLhu6RAMyXhu6LhuqtiZzMlSuG7nDThu6Thuqk+fTXDk1Dhuqdm4bui4bukY2I24buc4buY4buSYuG6qeG7mOG7kmI94buY4buSfTQ+4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyPhu45A4bukNuG6p3tjYns24buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy/hu6BUUlEvUsOaPVThu55U4bugw5rhu57hu55i4bugUeG7oOG7nlTDmTPhu6Dhu44x4bqnPuG7nOG7oi/hu5jhu5IvYj3hu5jhu5IvYuG6qeG7mOG7kmLhuqnhu5jhu5JiPeG7mMahxJE1PuG7ouG7g+G6t33hu6I1e8Wo4buiNeG6u+G6tyPhu6Lhu4PFqOG7ojV7WTXhu6I9WTXhu6IjxJE1PuG7ojPFqDThu4zhu6I1e8Wo4bui4buD4buwNeG7ons34buk4buiMntj4buixak44buk4bui4bqmezY1PuG7ouG6p3vhurvhurM1PuG7onl9NXvhu6LDvcOgNT7hu6IjN+G7ojJ7Y8OgNeG7ouG7g307NeG7oj7hu7I14buiUOG7juG7nuG7nuG7njRQ4buM4buiYsSDNT7hu6IyfTV74bui4bqne1vhu6J74bqxNeG7ouG7oOG7omLDrOG7oiThuqM1PuG7oiThu6Q1PuG7oiThurvhurUj4buiMnvhu7Y14buiYuG6qeG6u+G6sTU+4buiezbFqDXhu6Jie30hNeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hsNXvDk+G7ouG7nX01e+G7okJk4buSL2I94buY4buSL2Lhuqnhu5jhu5IvYuG7pEAzJeG7mOG7kuG6p+G7mMO9e8Wo4bui4buD4buwNeG7ons34buk4buiMntj4buiUOG7jOG7ombhu6rhu6LhuqrDoDU+4buieMOg4buM4buiYnvFqDV74bui4bqne+G6oeG7ouG7gn0hYuG7okLhuqld4buiMnvhu6Y1e+G7omJ7xag1e+G7jOG7oiThurvhu6Thu6Lhu4PFqDbhu6Lhuqvhu4Hhu6I9ZTU+4bui4buDxag24buiYnvhu6Y1PuG7olLhu6I14buwNOG7olDhu57hu6BU4buO4buixqHDoDU+4buiYuG6qV01e+G7oiM34buiYsSDNT7hu6IyfTV74bui4bqne1vhu6JmWWfhu6I94bq/NT7hu6J74bqxNeG7osOaUVThu6Ji4bqpfSFj4buiJOG6ozU+4buM4buiYuG6qTY1PuG7oiQ34buM4buiYnvFqDV74bui4bqne+G6oeG7onvhuq/hu6Ji4bqp4bq14buiUOG7nuG7nuG7omLhuql9IWPhu6Ik4bqjNT7hu4zhu6I1Plk14bui4bqr4bumI3vhu6Jm4buq4buie+G6sTXhu6Lhu6Dhu57hu57hu6Ji4bqpfSFj4buiJOG6ozU+4buM4buiIzg14buiM8avfeG7ojPFqOG7oiQ3NT7hu6I+N+G6p+G7jOG7osOpNT7hu6J7w6Phu6Ijw6nhu6Thu6I1e1k14buiPVk14buiYuG6qTs14buiJCLhu6Thu6JAxag14buO4bui4budViPhu6JAfSFi4buM4buiYjbFqDXhu6JAw6Phu6I9fSE14buiYlsje+G7osOaUFLhu4xUNFDhu6Ijw6nhu6Thu6I1e8Wo4bui4buD4buwNeG7ons34buk4buiM8Wo4buiI8Op4buk4bui4bug4bug4buie8Oj4buiYuG6qTY1PuG7ojJ7Y+G7omJdNXvhu6I1PmNnITXhu6J7fSw14buiJMOdYuG7oiQo4buiZlln4buiPeG6vzU+4buO4buixqF7feG7pOG7ouG6qz/hu6Lhu4Phurd94buiI3tkNT7hu6Jiw6B94buM4buiQMWo4buiw70+Y2cpNeG7okJ7IuG7ouG7m301e+G7oi3hu6I0w6Ni4buiYuG6qTY1PuG7onvhu6R94buie8Oj4buiPVk14bui4bqrWDXhu6LhuqvFqDU+4buiPSIje+G7onvFqDU+4bui4bqpxag24buM4buiNXvhurvhurM1PuG7oiTDnWLhu6I0w6Lhu6LhuqnDozU+4buiJOG6u+G6szU+4bui4buDxag24buiNXvFqOG7ouG7g+G7sDXhu6J7N+G7pOG7ouG6p3vDnTXhu6Iye8OifeG7ojU3fcOT4bui4buc4bqq4bukY+G7ojJ7feG7ojU+eyXhu6Iz4buqNXvhu6Ikxq824buiMntj4buiYuG6qeG7pDbhu6IkxIN94buM4buiI+G7piPhu6Jie8WoNXvhu6Lhu4N9OzXhu6Ji4bqpNjU+4buiPn3hu6Thu6IkXTV74buiYsOgfeG7oiQuY+G7ojV7w51i4buiYuG6qVvhu6I1e+G6u+G6szU+4buiNMOjYuG7ouG6p3vhu7I14buiJMOdYuG7oiPDqeG7pOG7oj594buk4buiJF01e+G7oiQo4buiNMOi4bui4bqpw6M1PuG7oiThurvhurM1PuG7ouG7g8WoNuG7ojV7xajhu6Lhu4Phu7A14buiezfhu6Thu4zhu6JAw6J94buiJOG6u+G6szU+4bui4buDxag24buiNXvFqOG7ouG7g+G7sDXhu6J7N+G7pOG7omLhuqnhurvhurcj4buiMn3hu6Thu6Ije+G7tGLhu6J7JuG6p+G7ouG6rWPhu6bhu47hu6Lhu4Lhurd94buiM8avfeG7oj594buk4buiJF01e+G7oiPhurk1PuG7ojU+ezDhu6I1e8Wo4bui4buD4buwNeG7ons34buk4buiM8Wo4buiI8OgNT7hu6Ji4bqpXTV74buiM1lj4buiJOG6s33hu4zhu6Iye8OgNT7hu6IjeyDhu6IjN+G7omJ7LOG7onsh4buiI3tkNT7hu6Jiw6B94buiNMWo4buiIzg14buiI+G7piPhu6IjNjXhu6Ije+G7pmPhu6I14buH4buk4buiI+G6uTU+4bui4bqrOuG7ouG6q301e+G7ons2xq9i4buiw6Lhu6IkWWfhu5zhu47hu6Lhu50o4buiIzfhu6Ik4bq74bq1I+G7ojIsYuG7ouG6rWPhu6jhu6IkN+G7jOG7osOgNT7hu6Lhu53FqDbhu6Lhu4Lhu7A14buixal9LjXhu6It4bui4buXW+G7omJ74bq74buiI3t94buiQMOj4buiMntj4buiUOG7jOG7ombhu6rhu6LhuqrDoDU+4buieMOg4buiI3s24buiQH0sYsOT4bui4bucQnvhur8j4buie30hNeG7osO9Pnsi4bui4bqtY2csYuG7ouG7neG7qDU+4buiQMOj4buiI+G7piPhu6Ijw53huqfhu4zhu6Ji4bqpNjU+4buiJDfhu6JnO2Phu6Ij4buyY+G7ojThuq994buiJOG7qDU+4bui4buDfTs14bui4bqne+G7qH3hu6IzY8OgNeG7oj7hurvhurE1PuG7ojThu7hj4buM4buiJH3hu6Ik4buyY+G7omLhuqk2NT7hu6Ij4bumI+G7ouG6p3s2NT7hu6Ji4bqpxag24buM4buiezbGr2Lhu6Ikw6M1PuG7omLhuqnhurvhurcj4bui4bqtY+G7sjXhu6Ije2Q1PuG7ojV7WTXhu6I9WTXhu4zhu6Ji4bqpNjU+4bui4bqtY+G7puG7omLhuqldNXvhu6Lhu4Phu7Q14buiJMOjNT7hu6JmWWfhu6I94bq/NT7hu6I1e8Wo4bui4buD4buwNeG7ons34buk4buM4buiMntj4buiPVk14buiI+G6u+G7ojNjw6A14buiYuG7tOG6p+G7omLhuqljNT7hu6Lhu4PFqDbhu6Ikw6N94buiNT7hurnhu6Ik4buoNT7hu6Lhu4N9OzXhu6Ik4buyY+G7omJ9OzXhu47hu6JCw6rhu6Ij4bumI+G7oiThu6g1PuG7ouG7g307NeG7jOG7oj594buk4buiJF01e+G7oiPhu6Yj4buiJOG7qDU+4bui4buDfTs14bui4bqrOuG7ojPhu6Q14buiYmHhu6Thu6IkLDXhu6I1e1k14buiPVk14buM4buiYsOq4buiJDfhu6I1e1k14buiPVk14bui4bqrOuG7omJ9NeG7omLhurvDojU+4bui4buDxajhu6Izxag04buiYnslNuG7nOG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhuqo2NT7hu6Lhuqs2NT7hu6Lhu4Phurd94bui4buDfSEj4bui4bqne+G7pmLhu6J7Y2fhu6JiWzV74buiYn07NeG7ouG6p3s2NT7hu4zhu6I+4bq74bqxNT7hu6I04bu4Y+G7oiPDqeG7pOG7oiThu6g1PuG7ouG7g307NeG7jOG7omLhuqk2NT7hu6Lhuq1j4bum4buiYuG6qV01e+G7omLhuql9KDXhu6Iye+G7pH3hu6Lhu4Phu7Q14buiJMOjNT7hu6I1e30uY+G7oiQi4buk4bui4bqne+G6u+G6sTU+4buM4buiMntj4buiPVk14buiI+G6u+G7omLhuqk2NT7hu6Jie8WoNXvhu6Lhuqd74bqh4buiM2PDoDXhu6Ik4buoNOG7okDhu6g24bui4bqr4bq/4buiI8OgNT7hu6Iye+G7pH3hu4zhu6I0fTV74buiQMavI3vhu47hu6JCWzV74buiPVk14buiI3vDqeG7ojXFqGfhu6Ik4bq74bq1I+G7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6I1PuG7pGfhu6Jiw6rhu6I1e+G7hzU+4buiQOG6u+G6tyPhu6Ik4buyY+G7omJ9OzXhu4zhu6Jie8OgNT7hu6Lhuq1j4buk4buiI+G7piPhu6IjY8OjI+G7ons54bqn4buiM8OdZ+G7omjhu6IyfSw14buiNXtZNeG7oj1ZNeG7jOG7oiPhurk1PuG7ojV74bq74buiYnvhurvhurM1PuG7omZjZzs14buiIzfhu6Jie8OgNT7hu6JA4bumNuG7oiNl4buiYnso4buiI+G7piPhu6I1w6N94buiPWM1PuG7omLhuqnhurvhurcj4buiMnt94buiYuG6qX0oNeG7ojJ74bukfeG7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Jiw6o1PuG7ouG6p3vhu7I14bui4buDfSEj4buO4buiQuG6qTY1PuG7oiQ34buM4buiNXt9LmPhu6Iye2Phu6I9WTXhu6Ij4bq74buiPeG7quG7omZZZ+G7oj3hur81PuG7okDhu6g1PuG7omJ7w6A1PuG7okDhu6Y24buiI+G7piPhu6Iyezbhu6g14buiJDc1PuG7oj434bqn4buM4buiw6k1PuG7onvDo+G7oiPDqeG7pOG7ojV7WTXhu6I9WTXhu6Ji4bqpNjU+4bui4bqtY+G7puG7omLhuqldNXvhu6JmWWfhu6I94bq/NT7hu6Ji4bqpJTbhu6Jixq994buiNXvFqOG7ouG7g+G7sDXhu6J7N+G7pOG7ojV74bq74buiNMOjYuG7oiPhu6Yje+G7oiPDoDU+4buiMnvhu6R94buiYsWofeG7oiN7WzV74bui4buDxajhu6Ij4bq5NT7hu6Izxajhu6IkKOG7omJjZzs14buiYuG6qWNnLjXhu6Ijezbhu6Ij4bumI+G7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Lhu4Mu4bui4bqr4bukY+G7juG7osOANT7hu6LDvT5jZyk14bui4bqsY+G7pDU+4buixqF7YzU+4buiLeG7ouG6pns34buixqF7w6nhu6JiIiN74buiQ+G7l8O94bub4bui4bqne+G6u+G6szU+4buieX01e+G7osO9w6A1PuG7jOG7omJ7xag1e+G7ouG6p3vhuqHhu6Lhu4J9IWLhu6JC4bqpXeG7ojJ7VzU+4buiJCI1e8OT4bui4buc4bqsY+G7puG7omLhuqldNXvhu6JmWWfhu6I94bq/NT7hu6I1e8Wo4bui4buD4buwNeG7ons34buk4buiw6Lhu6Lhuqd74bq74bqzNT7hu6J5fTV74buiw73DoDU+4buiM2PDoDXhu6Ik4bq74bq1I+G7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6JiY+G7sjXhu6Ji4bq/4buiYnslNuG7oiPhu6Yj4buiQOG6u+G6tyPhu4zhu6Jiw6rhu6JmfTXhu6Jo4buiMn0sNeG7omJ7xag1e+G7ouG6p3vhuqHhu6IkLDXhu6Ji4bqpfSg14buiMnvhu6R94buiZmPhuqE1PuG7ojJ7Y+G7oj1ZNeG7oiPhurvhu47hu6JC4bqpNjU+4buiJDfhu4zhu6Ije2Q1PuG7omLDoH3hu6IzY8OgNeG7oiThu6g04buiQOG7qDbhu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buiI8OgNT7hu6Iye+G7pH3hu6Jiw6rhu6Ij4bumI+G7ouG6p3vhu7I14bui4buDfSEj4buiNXth4buiNXvDnWLhu6Lhu4Phurd94buiNXtZNeG7oj1ZNeG7ojV74bq7w5Phu6Lhu5fhu6g14buiYnt9LGLhu6IyLOG7jOG7ouG6rWPhu6bhu6Ji4bqpXTV74buiZlln4buiPeG6vzU+4buM4buiI+G7piPhu6Iyezbhu6g14buie+G6r+G7omLhuqnhurXhu4zhu6IkNzU+4buiPjfhuqfhu6Ijw6nhu6Thu6Jie8WoNXvhu6Lhuqd74bqh4buM4buiQ+G7l8O94bub4bui4bqne+G6u+G6szU+4bui4buDxajhu6Jiw6o1PuG7oiPhu6bhu6I1e1k14buM4buiYuG7tOG6p+G7omJ7KOG7omLhuqk2NT7hu6Ijw6M1PuG7oiThuqM1PuG7oj1ZNeG7oiPhurvhu6Ji4bqpOzXhu6JifTV74buiYnvhu7I14bui4buc4bubWTXhu6JAxag14buM4buiPVk14buiQH0sYuG7jOG7oj1ZNeG7ojJ9KDThu6Ji4bqp4buk4buc4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mEJ7JTbhu6Jie+G6vyPhu6JiLOG7omZZZ+G7oj3hur81PuG7jOG7okBdNXvhu6Lhuq1jWTXhu6I04bqvfeG7ojV7xajhu6Lhu4Phu7A14buiezfhu6Thu6IjN+G7ojJ9NXvhu6Lhuqd7W+G7omZZZ+G7oj3hur81PuG7omLDquG7olXhu57hu57hu6IkLDXhu6LDmuG7nuG7nuG7omLhuql9IWPhu6Ik4bqjNT7hu47hu6Lhu4Lhurd94buiNOG6vSPhu6J74bqv4buiYuG6qeG6teG7olDhu57hu57hu6Ji4bqpfSFj4buiJOG6ozU+LzV7xajhu6Lhu4Phu7A14buiezfhu6Thu6Ijw6nhu6Thu6Jie8WoNXvhu6Lhuqd74bqh4buM4buiI3sg4buiYls1e+G7ouG6qX07NT7hu6I14buwNOG7olDhu57hu6BT4buM4buiQOG7rjU+4buiNT5j4bqjNeG7ouG7g+G6oTXhu6Jm4buq4buie8OjfeG7ons34buk4buM4buiYnvFqDV74bui4bqne+G6oeG7ouG7gn0hYuG7okLhuqld4buiJOG7quG7oiM34buiUFEvUFBT4buiNXvFqOG7ouG7g+G7sDXhu6J7N+G7pOG7oiThurvhurUj4bui4bqr4buB4buk4buiI3vhu4fhu6Thu4zhu6JmWWfhu6I04bq3feG7juG7osahNjXhu6LhuqvhuqHhu6Ji4bqpOzXhu6Iye8OgNT7hu6IjeyDhu6Jieyjhu6J7fSE14buiJOG6u+G6tSPhu6Lhuqvhur0j4buiNMavNXvhu6Ijw6nhu6Thu6I1e1k14buiPVk14buiYuG6qTY1PuG7omZZZ+G7oj3hur81PuG7ouG7g8Wo4bui4bqne+G7pmLhu6Ji4bqpfSg1w5Lhu6I0xajhu6IjODXhu6Ik4bumNXvhu6I9w51j4buiMixi4bui4bqtY+G7qOG7oiN7NuG7ojV74buHNT7hu6I14bqv4buiM+G6vyPhu6Ji4bqpNjU+4buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7oj1ZNeG7ouG7g+G7tDXhu6Ijw6nhu6Thu6Jie8WoNXvhu6Lhuqd74bqh4bui4buCfSFi4buiQuG6qV3hu6Ji4bqpNjU+4buiNXt9LmPhu6I14buwNOG7ouG6rWPhu6Thu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQnvEkWfhu6Lhu5tjNT7hu6It4buieX01e+G7osahe1s1e+G7ki/huqfhu5g=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc đợt phim phục vụ thiếu nhi

Khai mạc đợt phim phục vụ thiếu nhi
2024-05-27 11:50:00

baophutho.vn Ngày 27/5, tại Rạp chiếu phim Hòa Phong, TP Việt Trì, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh phối hợp với Đoàn thanh niên Sở VHTT&DL tổ chức khai mạc...

Hội thảo về văn hóa ứng xử trong lễ hội

Hội thảo về văn hóa ứng xử trong lễ hội
2016-10-26 15:05:00

PTO- Ngày 26-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức Hội thảo, tọa đàm về Văn hóa ứng xử...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long