Cập nhật:  GMT+7
4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRuG7n1g24bq1Virhu4rDvVnhu7bhu4rhu50m4buMKuG7iuG6szbhu5414buKNOG7lFThu4okOzXhu4o1JjHhu4pK4buI4buKw7Um4buM4buKWVA24buKw7U64buM4buKaOG7tCpZ4buKdzYoVOG7ijXhu6rhu4pK4buIxKhO4buEL1nEqEbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu4TDnSVY4buKNDNUQ8OMLy9U4bq+U+G7jCYxWTY1WSbhur7hurEqL1XDmTQ9NSYxLyrDmeG6tzQvxKhOTEsvTMOTVUvEqE5LT+G7iOG7iDXEqEvEqOG7iE3hu4gkxKjhur4jMVjDjOG7ii9G4bufWDbhurVWKuG7isO9WeG7tuG7iuG7nSbhu4wq4buKJDs14buKNSYx4buKSuG7iOG7ilRZNipY4buKVDY8VOG6vuG7hDFGaeG7jlRZ4buKw5rhu6LhurXhu4rhu7I14buKWMOdXcOK4buKw5rDlMOd4buKVcOd4busKuG7iipZ4buMKuG7ijThu5RU4buKw5rhu6oq4buKNeG6o+G7isO0KlUmKsOZNMOd4buM4buKw5rhu5Lhu4rDmuG7mCpY4buKMjbhu4wqWOG7isOa4buoJeG7ilRZNipY4buKPeG7qjXhu4pUNjxU4buKNVnDneG7iuG7o8OdNDThu4rhu48z4buMKlXhu4rDtCo1w5kzKuG7jDXDnSYq4buMJOG7ikrhu4jEqE7hu4ot4buKw7Um4buM4buKWVA24buKw7U64buM4buKU+G7tCpZ4buKdzYoVOG7ijXhu6rhu4pK4buIxKhO4buKw4rhu4pVw51WKuG7ijPhu4zhu4o1w5TDneG7iuG7neG7jDThu4rhurDDmVjhu4w0w4rhu4rDtSbhu4zhu4rhu5vhuqXhur7hu4pp4buOVOG7iuG6seG7tuG7ijUz4buy4buKYuG7illQNuG7iiThu6Aq4buKJMOgIjXhu4o1WTY8VOG7iuG6seG7sOG7ilThu45U4buKKljDoF3DneG7isOa4bumMeG7ilRh4buM4buKdlnDnSTDnTExw50qw5k0w4rhu4rDvVnhu47DneG7iuG7neG7jCrDiuG7inY2w5kzNSbhu4p4w51UJuG7iuG6scOV4buKw7Um4buM4buK4bub4bql4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4buP4bugKuG7isOT4buI4buKw5rDlMOd4buKVcOd4busKuG7isOa4buqKuG7ijXhuqPhu4o9WeG7lDHhu4oqfcOd4buKNTPhu6gq4buKNVnhu6rhu4pYw51bw53hu4rDmuG7kuG7ilQ/4buKKlnhuq8qWOG7iiXDlSrhu4o1M+G7tCpZ4buKVcOdVirhu4rhurEh4buKVDgqWOG7isOa4bumMeG7iiXhu5Q14buKNTPDoFtU4buKPVnDneG7ij1Z4bukMeG7iiTDlMOd4buKJTjhu4zhu4pYw53hu5DDneG7iirhu5gl4buKKuG7jOG6teG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsOsxqBU4buKU8Od4busNcOK4buKNOG7jDbhu4oxWeG7oCrhu4pYw51bw53hu4o1WcOd4busNuG7ijQhw53hu4rDmjwqWMOK4buKw5rDlMOd4buKVcOd4busKuG7ilRh4buM4buK4bqww53hu6w14buK4buf4buMJeG7iiTDleG7imLhu4pZUDbhu4rhu59YNuG6tVYq4buKw71Z4bu24buK4budJuG7jCrhu4rDmuG7kuG7iuG6szbhu5414buKNOG7lFThu4okOzXhu4rhurHDlSbhu4o1JjHhu4pK4buI4buKNVnhu7Lhu4o0w50qWeG7isOa4bumMeG7iipZ4bueNeG6vuG7isOs4bui4bq14buKJMOV4buKNVnDlSpZ4buKNeG7slRZ4buKNSg14buKKlnhu5414buKVGHhu4zhu4rhurDDneG7rDXhu4rhu5/hu4wl4buKNcOUw53hu4pUNjxU4buKNVnDneG7ijThu4w24buKUygq4buKKuG7mCXhu4o1WeG7jCXhu4pVw6Phur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZpWcOd4buM4buKNMWo4buK4bqx4buw4buKNVnDlSpZ4buKNeG7slRZ4buKKsOV4bq1w4rhu4rhu50m4buMKuG7ilRZJuG7ilPDneG7qjXhu4pUIeG7ijPhu5414buK4bqxNsOd4buK4bqx4bu04buKw5rhu5Lhu4pYw53DlSpZ4buKw5rDoCJU4buK4bqx4bu24buKNTPhu7Lhu4o1KDXhu4rhurHDleG7iiQ2ISrhu4oqWVAq4buKw5rDoCJU4buKKlnDneG7sDbhu4o0w6Phu4phKljhu4pZPOG7ijXhuqPhu4oyNuG7qOG7iipZw5Xhu4rhurHDleG7ilThu45U4buKPcOd4buwNuG7ilPDlSbhu4o1w5TDneG7iuG7o+G6qeG6vuG7isO9NuG6teG7iipZw53hu6gqw4rhu4pUIeG7ilTDoSpY4buKVOG7kCXhu4o1WeG7nuG6teG7iio2KMOd4buKNcOd4buqVOG7iuG6seG7tOG7isOa4buS4buKPVkhKljhu4pUP+G7iipZw53hu7A24buKNVldw53hu4pYw53hu4wq4buKVFk2USrhu4pT4bu24buKVFk24buKw5rhu44m4buKWX0q4buKVFkm4buKVDY8VOG7ijVZw53hur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu4TDnSVY4buKNDNUQ8OMLy9U4bq+U+G7jCYxWTY1WSbhur7hurEqL1XDmTQ9NSYxLyrDmeG6tzQvxKhOTEsvTMOTVUvEqE5LT+G7iOG7iDXEqEvEqOG7iE3hu4gkSuG6viMxWMOM4buKL0bhu59YNuG6tVYq4buKw71Z4bu24buK4budJuG7jCrhu4o04buQw53hu4pTw6BbVOG7isOa4bug4bq14buKNcOj4buKNcOdKuG7ijUzJipY4buKMVnhu6Aq4buKNVnDneG7ilPDnT3DnSrDneG6vuG7hDFGaTgqWOG7ijUzJipY4buKNSYx4buKSuG7iOG7iuG6sVvDneG7isOaw5TDneG7ilXDneG7rCrhu4rhurDDneG7rDXhu4rhu5/hu4wl4buKVDoq4buKVD/hu4rDmsOUw53hu4pVw53hu6wq4buKVGHhu4zhu4pU4buOVOG7ijI2KFThu4pYw53hu4zhurrhu4rDvVnhu47DneG7iuG7neG7jCrDiuG7iuG7o+G7jOG6tSThu4zhurU0w53hu4zDiuG7iuG7o+G6qcOK4buK4bqww5kqw5l6NsOZJOG7jMOK4buKaTZT4buMw4rhu4poKeG7isOsw5Um4buK4bufWeG7jMOK4buK4bujw5nhurPDnVQmw4rhu4rDveG7ouG6teG7imjhu4wq4buK4bufWeG7jMOK4buKdsOZMzbDiuG7iuG6qzY0NTPhu4wkw53hu4zDiuG7inY2w5kzNSbhu4p4w51UJsOK4buKw7QqVSYqw5k0w53hu4zDiuG7iuG6tuG7jCTDmTTDiuG7isO94buMWcOdWcOdw4rhu4p2WcOdJCTDnTExw50qw5k0w4rhu4rhu6Phu4xU4buMNsOK4buKaOG7jFnhu4wl4buMNMOK4buKxqHhu4wl4buMw51U4buMw4rhu4rhu7M9M+G7jMOdKsOZ4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGeeG7jDbhu4oxWeG7oCrhu4pUISpY4buKUyjhu4o1JjHhu4pK4buIw4rhu4olxqBU4buKVTjhu4rDmuG7kuG7ilQ/4buKKlnhuq8qWOG7ilPDoFtU4buKw5rDneG7ijbhurXhu64q4buKVFk24bq14buuKuG7iuG6scOV4buKNcOj4buKNcOdKuG7ilkmw5Uq4buKNVnDlSpZ4buKMVnhu6Aq4buKNVnDneG7ilPDnT3DnSrDneG7iipZw6AqWOG7isOaw5TDneG7ilXDneG7rCrhu4pUYeG7jOG7iuG6sMOd4busNeG7iuG7n+G7jCXhu4ot4buKYuG7illQNuG7iuG7n1g24bq1Virhu4rDvVnhu7bhu4rhu50m4buMKuG7isOa4buS4buKPVkhKljhu4o1WeG7ruG7ijXDneG7qirhu4rhurPhu4zhu4pZfSrhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu59YJsOVw53hu4oz4buMw4rhu4pT4buMKuG7ijU+4buKVFnhuqFU4buKVMOhKljhu4rDmuG7kuG7ijUz4buMJuG7ilThu45U4buKWMOd4buQw53hu4o1WcOgICpY4buKMVk54bq64buKw70z4buMKljhu4oxWTlU4buKVeG7oirhu4o1PFThu4rDmuG7pjHhu4oqWeG7njXhu4pUWSbhu4o1WeG7suG7ijTDnSpZ4buKw7QqVSYqw5k0w53hu4zhurzhu4rDmsOUw53hu4pVw53hu6wq4buKaOG7jFnhu4wl4buMNOG7isOaw5Q14buKWMOd4buQw53hu4o1WeG7suG7ijTDnSpZ4buKNTPhu7QqWeG7ilXDnVYq4buK4buOJuG7ijXhu5Ql4buKw5rhu6Yx4buKKlnhu5414bq84buKNVnhu7Lhu4o0w50qWeG7isOaw6AiVOG7iuG6teG7qDbhu4o1WeG7slRZ4buKKlnhu5414buKJMOV4buKw5rDlMOd4buKVcOd4busKuG7isOa4buqKuG7ijXhuqPhu4rDtcOVKuG7inc2KFThur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbDvVnDmSbhu4o1WSEqWOG7ijXDnSrhu4o14bqj4buKU+G7jCrhu4o1PuG7ilRZ4bqhVMOK4buK4bqww53hu6w14buK4buf4buMJeG7ijTGr+G7iiTDleG7ijI2KFThu4pYw53hu4zhu4rDmuG7mCpY4buKVOG7jMOd4buKVDY8VOG7ijVZw53hu4rDtSbhu4zhu4pZUDbhu4rDtTrhu4zhu4pT4bu0Klnhu4p3NihU4buKNeG7quG7ikrhu4jEqE/hur7hu4QxRuG7n1jhu5Ql4buKJTw14buKNCjhu4pZ4bu0Klnhu4rhu5AqWeG7iuG7n1g24bq1Virhu4rDvVnhu7bhu4rhu50m4buMKuG7ijUzJipY4buKw5rhu6gl4buKVFk2Kljhu4o94buqNeG6uuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7hMOdJVjhu4o0M1RDw4wvL1Thur5T4buMJjFZNjVZJuG6vuG6sSovVcOZND01JjEvKsOZ4bq3NC/EqE5MSy9Mw5NVS8SoTktP4buI4buINcSoS8So4buITeG7iCRL4bq+IzFYw4zhu4ovRuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7hMOdJVjhu4o0M1RDw4wvL1Thur5T4buMJjFZNjVZJuG6vuG6sSovVcOZND01JjEvKsOZ4bq3NC/EqE5MSy9Mw5NVS8SoTktP4buI4buINcSoS8So4buITeG7iCRM4bq+IzFYw4zhu4ovRuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7hMOdJVjhu4o0M1RDw4wvL1Thur5T4buMJjFZNjVZJuG6vuG6sSovVcOZND01JjEvKsOZ4bq3NC/EqE5MSy9Mw5NVS8SoTktP4buI4buINcSoS8So4buITeG7iCRN4bq+IzFYw4zhu4ovRuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7hMOdJVjhu4o0M1RDw4wvL1Thur5T4buMJjFZNjVZJuG6vuG6sSovVcOZND01JjEvKsOZ4bq3NC/EqE5MSy9Mw5NVS8SoTktP4buI4buINcSoS8So4buITeG7iCRO4bq+IzFYw4zhu4ovRuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7hMOdJVjhu4o0M1RDw4wvL1Thur5T4buMJjFZNjVZJuG6vuG6sSovVcOZND01JjEvKsOZ4bq3NC/EqE5MSy9Mw5NVS8SoTktP4buI4buINcSoS8So4buITeG7iCRP4bq+IzFYw4zhu4ovRuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7hMOdJVjhu4o0M1RDw4wvL1Thur5T4buMJjFZNjVZJuG6vuG6sSovVcOZND01JjEvKsOZ4bq3NC/EqE5MSy9Mw5NVS8SoTktP4buI4buINcSoS8So4buITeG7iCTDk+G6viMxWMOM4buKL0bhu4QvMUbhu4QxRuG7hMOdJVjhu4o0M1RDw4wvL1Thur5T4buMJjFZNjVZJuG6vuG6sSovVcOZND01JjEvKsOZ4bq3NC/EqE5MSy9Mw5NVS8SoTktP4buI4buINcSoS8So4buITeG7iCTDkuG6viMxWMOM4buKL0bDvVnDmSbhu4rhurDDncOZNSrhu4wlKw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội thảo về văn hóa ứng xử trong lễ hội

Hội thảo về văn hóa ứng xử trong lễ hội
2016-10-26 15:05:00

PTO- Ngày 26-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức Hội thảo, tọa đàm về Văn hóa ứng xử...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long