Cập nhật:  GMT+7
Ì@OMŨ;ỘaaẺL7Á#á;ỪLỊÁ9Ộ!MáP.ỸMỸU.MONNMỚ.@MầỖMỦỚ.MỨ]M8àbMŨ@!MĩỚ!MáỖ.ỸM;%Ũ@MaâMỷltkMrỖ!Ì/@OỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ỗỪỘƯLỊÁ@Ừ!M7@(.ỸMầ#W.MÁÁẨẦtMáƠ#MẦ#Ừ.á#Ộ.ỪFM.ỸỖẫMÓÔ/ONFMlƠ#MaặM8àỔ.MẦ#ÝáMtỘ,MáƠ#MrỖ!MỨỜMá9Ộ.ỸMá9<.ỸMá MŨ@ặŨM;ỴMỦỖ.MỸ#Ộ!MỸU.MONNMỦặŨMỚ.@MầỖMỦỚ.MỨ]MầYMáàẫX.MỨằ3.ỸMỗ]Mj@=Ms#.@MÁSẫMÁ9ằ3.ỸMA1.MŨ@!MĩỚ!MáỖ.ỸM;%Ũ@MaâMỷàS.MỨ"#M.@S.MƯS.MrỖ!GÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊlSẫMŨ@=.@M;ỖM.@ấ.ỸMỦặŨMỚ.@MầỖMỦỚ.MỨ]MỨỜM;Ỗ,M.W.Má@Ỗ.@MŨ}.ỸMŨăỘMÓMá9#Ỳ.M;Ờ,MỚ.@MLlằ3.ỸMỗ]Mj@=Ms#.@M@àẫY.Má@!Ơ#Má9W.MỨTáMrỖ!Má@3#M:cMOỒÕO-OỒÔỎ”MỨằ4ŨMlƠ#MaặM8àỔ.MẦ#ÝáMtỘ,M7@[#M@47Mầ2#Mĩ"Mỷà[ŨM7@).ỸMrỖ!Má MŨ@ặŨMáƠ#Má@ăMỨ}MẦ#Ừ.á#Ộ.ỪMầỖMá*.@MAỘầỘ..Ộ:@ỪáMá9!.ỸMá@3#MỸ#Ộ.MầẳỘM8àỘGÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊỵ@ỔáMỦ#ỲàMáƠ#MỦà #M;ỴFMlƠ#MaặMẦ#ÝáMtỘ,MáƠ#MrỖ!MtỸàẫỴ.MsƠ.@Mỗả.ỸM}.M;Ơ#M;%Ũ@MaâMŨỔŨ@MỨSẫMỎỎM.Ợ,FMá9ằ2ŨMỨ)#M@>#MỦặŨMá@#XáMŨăỘMŨỔŨ@M,Ơ.ỸMẦ#ÝáMtỘ,MầỖMŨỔŨ@M,Ơ.ỸMrỖ!FMỨƠ#MƯ#Ý.MlỚ.ỸMrỘ!MỨ".ỸMẦ#ÝáMtỘ,MầỖMlỚ.ỸMt@S.MƯS.MjỔŨ@M,Ơ.ỸMrỖ!MỨỜMỸP7M.@ỘàMáƠ#MỗỖMt"#MầỖM7@=ỘMrỖ!M@!Ỗ.Má!Ỗ.M.@TáMá9=FMă.ỸM@"MẦ#ÝáMtỘ,M,5MỨằ3.ỸMỗ]Mj@=Ms#.@MaỘ.ỸM7@=ỘMÁSẫMÁ9ằ3.ỸMA1.GÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊlSẫM;ỖM,"áM8àẫXáMỨ%.@MŨ@#X.M;ằ4ŨFMáƠ!M.W.MaẵMá@ỘẫMỨ #MŨãŨMƯ#Ý.MŨà"ŨMŨ@#X.FMỸ(7M7@U.Má!M;2.MŨ@!MŨ@#X.Má@Ở.ỸM.Ợ,MOỒÔỎMŨăỘM@Ộ#M.ằ2ŨMẦ#ÝáMtỘ,MầỖMrỖ!MỘ.@MỪ,GMlỲMŨ!.MỨằ3.ỸMá9W.Má].MáƠ#MầỖMầÚ.M@Ỗ.@Má[áMẩàẫW.Maà[áM.@ấ.ỸM.Ợ,Má@Ổ.ỸMŨ@#X.Má9Ộ.@FM8àS.MỨ"#MầỖM.@S.MƯS.M@Ộ#M.ằ2ŨMẦ#ÝáMtỘ,FMrỖ!MỨỜM:@}.ỸMá#XŨMẩằ1.ỸM,ỔàFMaỔáMŨỔ.@MỦW.M.@ỘàMŨ@#X.MỨTàMầỖMỨỚ,MỦỚ!MŨ@!MáàẫX.MầÚ.MáỚ#MŨ@#X.M;ằ4ŨFMá@ẵŨMaẵM;ỖM“Ứ".ỸM,ƠŨ@MŨ@ă”MŨăỘMŨà"ŨM:@Ổ.ỸMŨ@#X.MŨ@[.ỸMseFMŨặàM.ằ2ŨMŨăỘM.@S.MƯS.MỦỘM.ằ2ŨMẦ#ÝáMtỘ,FMrỖ!MầỖMjỘ,7àŨ@#ỘGÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊj@=.@Mầ$MỨ#YàMỨ(FMŨ!.MỨằ3.ỸMỨỜMá95Má@Ỗ.@MỦ#ỲàMáằ4.ỸMaỔ.ỸM.Ỹ3#MầYMaẵM@ẫMa#.@FMỸ#ạ7MỨ6MŨ@=Má$.@FMŨ@=M.Ỹ@&ỘMŨăỘMrỖ!MƯỖ.@MŨ@!MẦ#ÝáMtỘ,ỄM;ỖMáằ4.ỸMỨỖ#Mầ&MỨƠ#MầỖMỦTáMáâMŨăỘM,[#M8àỘ.M@ÝMỨ!Ỗ.M:XáMỨPŨMỦ#ÝáMẦ#ÝáMtỘ,-rỖ!FMrỖ!-Ầ#ÝáMtỘ,GÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊlƠ#MaặM.@T.M,Ơ.@Mầ2#M.@ấ.ỸMbM.Ỹ@&ỘMá9W.FMlƠ#MaặM8àỔ.MẦ#ÝáMtỘ,MáƠ#MrỖ!MỨỜM7@[#M@47Mầ2#Mĩ"Mỷà[ŨM7@).ỸMrỖ!Má MŨ@ặŨMÓMá9#Ỳ.M;Ờ,MỚ.@M“lằ3.ỸMỗ]Mj@=Ms#.@M@àẫY.Má@!Ơ#Má9W.MỨTáMrỖ!Má@3#M:cMOỒÕO-OỒÔỎ”MáƠ#Má@ăMỨ}MẦ#Ừ.á#Ộ.ỪMầỖMá*.@MAỘầỘ..Ộ:@ỪáFMỨỲMỸ@#M.@Ú.M.@ấ.ỸMỨ(.ỸMỸ(7MầỖMaẵMỸ#ạ7MỨ6Mầ}MỸ#ỔMŨăỘMlỚ.ỸFMỷàS.MỨ"#MầỖM.@S.MƯS.MŨỔŨMƯS.Má"ŨMrỖ!MỨ[#Mầ2#MaẵM.Ỹ@#Ý7MỸ#Ớ#M7@(.ỸMƯS.Má"ŨFMá@[.ỸM.@TáMỨTáM.ằ2ŨMŨăỘMẦ#ÝáMtỘ,M.(#MŨ@à.ỸMầỖMỨ[#Mầ2#M8àỔMá9$.@MẩSẫMƯẵ.ỸFMỦỚ!MầÝMáàẫX.MỨằ3.ỸMÁSẫMÁ9ằ3.ỸMA1.M.(#M9#W.ỸỄMỨ].ỸMá@3#MŨắ.ỸM;ỖMỨỲMỸ#Ổ!MƯãŨMŨỔ.MỦ"FMŨ@#X.MaeMầỖM.@S.MƯS.M@Ộ#M.ằ2ŨMẦ#ÝáMtỘ,-rỖ!MầYM8àỘ.M@ÝM;#W.M,#.@MŨ@#X.MỨTàMrỖ!-Ầ#ÝáMá9!.ỸMŨỔŨ@M,Ơ.ỸMỸ#Ớ#M7@(.ỸMƯS.Má"ŨMầỖMá9!.ỸM8àỘ.M@ÝMá9àẫY.Má@[.ỸFMỨ!Ỗ.M:XáMỨPŨMỦ#ÝáFM@47MáỔŨMá!Ỗ.MƯ#Ý.Má9!.ỸMẩSẫMƯẵ.ỸMầỖMỦỚ!MầÝMá M8à[ŨM@#Ý.M.ỘẫGÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊlƠ#MaặMtỸàẫỴ.MsƠ.@Mỗả.ỸM:@Q.ỸMỨ%.@FMaỘàMá@Ỗ.@MŨ}.ỸMŨăỘMÓMá9#Ỳ.M;Ờ,MỚ.@Má9W.FMlƠ#MaặM8àỔ.MẦ#ÝáMtỘ,M8àẫXáMỨ%.@Má9Ộ!MáP.ỸM;Ơ#Má!Ỗ.MỦ"MỸU.MONNMỦặŨMỚ.@FMỦỚ.MỨ]M8àbM@#X,M.ỖẫMŨ@!MĩỚ!MáỖ.ỸM;%Ũ@MaâMỷàS.MỨ"#M.@S.MƯS.MrỖ!MỨỲM7@=ỘMrỖ!Má#X7MáãŨM.Ỹ@#W.MŨặàFMỸ#2#Má@#ÝàMầYMá9Ộ.ỸMaâM@Ỗ!M@ả.ỸMŨăỘM8àS.MỨ"#MầỖM.@S.MƯS.MrỖ!FMŨắ.ỸM.@ằM8àỘ.M@ÝMỨ!Ỗ.M:XáMỨPŨMỦ#ÝáMầỖM;#W.M,#.@MŨ@#X.MỨTàMrỖ!-Ầ#ÝáMtỘ,ỄMŨỘ,M:XáMaVM.@#ÝáMá$.@Mă.ỸM@"FMá@Ộ,MỸ#ỘMŨả.ỸM7@=ỘMrỖ!MỨỲMá#X7MáãŨM,5MŨỔŨMá9#Ỳ.M;Ờ,MầYM8àỘ.M@ÝMỨPŨMỦ#ÝáMẦ#ÝáMtỘ,-rỖ!FMrỖ!-Ầ#ÝáMtỘ,Má@3#MỸ#Ộ.Má2#GÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊÁ9!.ỸM7@ỔáMỦ#ỲàMáƠ#MaẵM:#Ý.FMÁ@#XàMáằ2.ỸMẦỘ.á@!.ỸMq!.Ỹ,Ộ.ẫFMlỚ.ỸMăẫMầ#W.FMỵ@(Mj@ăM.@#Ý,MÁ .ỸMŨãŨMj@=.@Má9%MỷàS.MỨ"#M.@S.MƯS.MrỖ!FMỦỖẫMá>Mầà#M,ẳ.ỸMầỖMầ#.@MƯẵMỨằ4ŨMá@ỘẫM,PáMĩ"Mỷà[ŨM7@).ỸMrỖ!M.@Ú.MỦ"MỚ.@MầỖMỦỚ.MỨ]MầYMỨằ3.ỸMỗ]Mj@=Ms#.@MÁSẫMÁ9ằ3.ỸMA1.GMÁ@#XàMáằ2.ỸM:@Q.ỸMỨ%.@MỨSẫM;ỖM.@ấ.ỸMáằM;#ÝàM8àỘ.Má9<.ỸMầYM;%Ũ@MaâFM9TáMŨ(MỸ#ỔMá9%MầYM,PáMá#.@Má@U.Má9!.ỸMầ#ÝŨMŨă.ỸMŨ[MầỖMáỢ.ỸMŨằ3.ỸMá9àẫY.Má@[.ỸM8àỘ.M@ÝM@47MáỔŨFMỸ#ạ7MỨ6M;Ụ.M.@ỘàMỸ#ấỘM@Ộ#M.ằ2ŨMrỖ!-Ầ#ÝáMtỘ,MỘ.@MỪ,ỄMỸ(7M7@U.MỸ#ạ7MĩỚ!MáỖ.ỸM;%Ũ@MaâMỷàS.MỨ"#M.@S.MƯS.MrỖ!MŨ(Má@W,M.@#YàMáằM;#ÝàM8àbMỨỲMáỢ.ỸMŨằ3.ỸMŨ}.ỸMáỔŨMáàẫW.Má9àẫY.FMỸ#Ổ!MƯãŨMŨỔ.MỦ"MŨ@#X.MaeMầỖM.@S.MƯS.MrỖ!MầYM,"áMá@3#M:cM;%Ũ@MaâMŨăỘM@Ộ#MƯS.Má"ŨMrỖ!-Ầ#ÝáMtỘ,MỘ.@MỪ,GÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊÁ@#XàMáằ2.ỸMŨắ.ỸMŨỘ,M:XáMaVMỸ#ấMỸ$.MầỖMaâMƯã.ỸMá[áM.@TáFM@#ÝàM8àỚM.@TáMŨỔŨMỦặŨMỚ.@M.(#Má9W.MầỖ!MŨ}.ỸMáỔŨMŨ@àẫW.M,}.MầỖMáàẫW.Má9àẫY.FMỸ(7M7@U.MŨă.ỸMŨ[MầỖMá@ỞáMŨ@PáM@1.M.ấỘM8àỘ.M@ÝMỨPŨMỦ#ÝáMỸ#ấỘM@Ộ#M.ằ2ŨG/GÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊÁ@Ừ!MẦ#Ừá.Ộ,+Ì/7Ị


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội thảo về văn hóa ứng xử trong lễ hội

Hội thảo về văn hóa ứng xử trong lễ hội
2016-10-26 15:05:00

PTO- Ngày 26-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức Hội thảo, tọa đàm về Văn hóa ứng xử...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long