Cập nhật: 26/05/2022 08:03 GMT+7

Đảng viên đi trước…

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự giác trên cả ba nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương. Trong đó, đặc biệt chú trọng vai trò nêu gương của từng đảng viên, lấy đây là động lực quan trọng, làm đầu tầu cho việc học và làm theo Bác.

Việc nêu gương của từng đảng viên có ý nghĩa quan trọng, quyết định thành bại việc học và làm theo Bác. Đến nay, dù việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu… nhưng cũng phải thừa nhận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, kịp thời, chưa sát thực tế; một số cá nhân đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, còn thụ động, trông chờ, ỷ lại, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện. Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật… Đặc biệt, việc phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác có nơi chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát của nhiều cấp ủy đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa cao…

Để nêu gương trong học và làm theo Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, hành động hàng ngày…với tinh thần “đảng viên đi trước…” đòi hỏi từng đảng viên phải phát huy tốt vai trò nêu gương, tự giác đi trước trong mọi hành động, lời nói, việc làm khi học tập và làm theo Bác. Đảng viên có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng cần phải “đi trước”, nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, học tập, sinh hoạt trước cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, để nêu gương có hiệu quả, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải là những tấm gương sáng về phẩm chất và năng lực, trở thành mẫu số chung để mọi người noi theo. Nêu gương phải thông qua hoạt động thực tiễn và bằng hoạt động thực tiễn để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Cần xác định, học và làm theo Bác là để Đảng ta và mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phẩm chất, uy tín của mình. Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phải đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đảng viên với việc học và làm theo Bác…

Nếu đảng viên không đầu tầu đi trước, gương mẫu nêu gương… thì việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sẽ chỉ là hình thức, không thiết thực, kịp thời.

Minh Tự


Minh Tự

Các tin đã đưa

Kỳ II: Phát huy vai trò đảng viên trẻ

Kỳ II: Phát huy vai trò đảng viên trẻ
2022-05-24 07:52:00

baophutho.vn Việc chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp đảng viên là sinh viên đạt hiệu quả khả quan của các trường cao đẳng, đại học đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long