Cập nhật:  GMT+7
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u8Og4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcaw4buDROG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4Phu6nhu6vDucSQ4buD4bud4bup4bu34buD4bu14bqi4bu1xrDhu4NDbuG7teG7g0bDieG7tcaw4buD4budauG7t+G6uS/hu6lm4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4budZOG7m2rhu7fhuqjhu6nEkEThu6nhu7dkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZuG7iWjhu4kvaeG7ieG7o2nhu4Xhu4tnxKnhu4VpRGbDrOG7hcOsZ+G7hcO9ZmR44bqoxrDhu4fhu4Mv4bq7xq9s4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7neG7hmrhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7teG7qeG7keG7teG7g8aw4burw4Phu7XGsOG7g0Zs4buD4bud4bupw7Phu7Xhu4Phu7XEkOG6ouG7q+G7g0Rt4bur4buDSG/hu4PDoMSQ4buR4bu14buDW+G6suG7tWPhu4Phu6nEkEnDueG7teG7g13hu5Hhu7Xhu4Nb4bqy4bu1ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7qOG7oWrhu6Phu4fhurs+XeG7nl0t4buc4bu54buD4buz4bquROG7g0Thu6nhu4bhu53hu4NEdeG7g8O9bOG7g+G7qeG6suG7teG7g8Sp4buF4bql4buDw73DiuG6pOG7tcaw4buD4bu14bqi4bu1xrDhu4NDbuG7teG7g0RCdOG7teG7g+G7n+G7r2rhu4Phu5ts4bu14buDRHbhu7Xhu6nhu4Phu53hu6nDimrhu4NI4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcaw4buD4bufw4rhuqThu53hu4NE4bupw4rhurLhu7XGsOG7g+G7qeG7q8O5xJBj4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bud4bu54buDw73hu7fGsOG7t2Phu4Phu7Xhu6lv4bu14buD4buza+G7neG7g+G7s+G7j+G7neG7g+G7o8OJ4buD4bud4bupReG7tcaw4buDRGrhu4Phu53hu7nhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buDw73huqThu6vhu4NE4bupdeG7g+G7n+G7peG7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Vj4buD4bu14bup4buTROG7g8O9bOG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buD4bud4buRSWPhu4Phu53hu7fhu7Xhu4Phu7Nq4bu1xrDhu4Phu5/hu4/hu53hu4NEQsOK4bu1xrDhu4NGw4nhu7XGsOG7g+G7s+G7q8O64bu14buD4bu14bupw4rhu4Phu7PDs+G7tcaw4buDxrDhu5lJ4buDSG/hu4NdQsSQ4bu1xrDhu4Nb4bqy4bu1Y+G7g+G7qcSQScO54bu14buD4bqhdOG7teG7g8Od4buV4bqoYuG7g+G7neG7qcSQw4Phu6vhu4Phuqjhu6nhu5Phu7Xhu4NGbOG7tcaw4buDRmzhu4N54bup4bu3auG7q+G7g0Thu5nhu7XGsOG7g0Zs4bu1xrDhu4Phuqbhu4Phu6nEkEnDueG7teG7g13hu6lq4bu14bup4buDW+G6suG7tWLhu4PGsGzhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4bud4buGauG7g+G6puG7g+G7qcSQScO54bu14buDXeG7keG7teG7g1vhurLhu7XigKbhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7w6Dhu5FJ4buD4buj4buG4bu1xrDhu4NE4bupw4rhurLhu7XGsOG7g+G7qeG7q8O5xJDhu4Phu53hu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4PDvWzhu4Phu51r4bud4bup4buD4buf4bul4buDxrDhu6tF4bqo4buD4bud4bup4bu34buDQ27hu7Xhu4Phuqjhu6nhu5fhu7Phu4Phu53hurpq4buD4buf4buvauG7g+G6qOG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4Phu53hu7nhu4ND4bq+4bud4buD4budbeG7teG7qeG7g0RCauG7teG7qeG7g0Zs4buDRG3hu7fhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7neG7qeG6tuG7g+G7n+G6vuG7tcaw4buDREJ04bu14buDROG7qeG7r+G7g0RCw4rDguG7tcawZOG7g3vEkGrhu4NG4burw7nhu53hu4NI4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcaw4buDROG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4Phu6nhu6vDucSQY+G7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7o+G7keG7teG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bu14buR4bu1xrDhu4Phu51q4bu34buDeeG7q3Xhu7Xhu4NE4bup4bq+4bud4buDRsO64buD4bu14bqi4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqoY+G7g+G7teG6ouG7tcaw4buDROG7qeG6ouG7tWPhu4NGw7rhu4PhuqrEkEnhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g+G7nWrhu7Xhu6nhu4NEa+G7nWPhu4Phu53hu6nDgeG7teG7g8aw4burw4Phu7XGsOG7g0Nu4bu14buDSMSQ4buTRGPhu4Phu5tu4bu34buD4bqqxJBu4bu1Y+G7g0Thu6t14bqo4buDROG7qeG7r+G7g0Nu4bu14buD4bqo4bup4buX4buzYuG7g+G6qsSQbuG7teG7g8O9w43hu4Phu5tr4bu14buD4bupbOG7tcawY+G7g0Thu6t14bu14buD4bupbOG7teG7qeG7g+G7nWvhu53hu4Phu53huqLhu7XGsOG7g0bhu6vDueG7neG7g+G7n8Oz4bu1xrDhu4N5w43hu4PhuqrEkEnDuuG7teG7g0Phuqbhu4Phu6nhu4TEkOG7g0RC4bux4buDRMSQw7nhu4Phu5/Dg+G7q+G7g0bhurThu6vhu4Phu7Xhu6lv4bu14buD4bup4burw7nEkGPhu4Phu7Xhu6lv4bu14buD4bup4burw7nEkOG7g0Thu5Xhuqjhu4NE4bup4bulY+G7g+G7neG7qXbhu4Phu6PGoeG7teG7g+G7n+G7r2rhu4PDvcON4buD4buf4bul4buDREJr4bu14bup4buD4bub4buv4buDSOG7keG7s+G7g+G6qOG7qW3hu7PigKbhu4Phu57hu5FJ4buD4bud4bq84bu1xrDhu4PDvWzhu4Phu53hurLhu4ND4bqm4buD4buf4bul4buD4bubbuG7t+G7g0bDueG7g0Zs4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g0Nu4bu14buD4bqo4bup4buX4buz4buDQuG7q3Thu7XGsGPhu4Phu5/hu4/hu53hu4NEQsOK4bu1xrDhu4NE4buA4bu1xrDhu4NGw4nhu7XGsOG7g+G7s+G7q8O64bu14buDRmzhu4PhuqrEkG7hu7XGsOG7g+G7m2tj4buDROG7qcSQ4buD4bupRUThu4N54bupa+G7neG7qeG7g+G7o8SQ4buDw73hu6/hu53hu6lk4buDXcSQSeG7g+G7teG7qeG7q3Thu7Vj4buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g0Thu6nDiuG6suG7tcaw4buD4bup4burw7nEkOG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7teG6ouG7tcaw4buDQ27hu7Xhu4Phu7Phu6vDuuG7teG7g+G7tUXhu6vhu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4Phuqjhu6lu4bur4buDRuG7q8O54bud4buD4buj4bun4buD4bujbOG7tcawZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g0NC4bud4bq14buHLy/hu51k4bubauG7t+G6qOG7qcSQROG7qeG7t2RG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9m4buJaOG7iS9p4buJ4bujaeG7heG7i2fEqeG7hWlEZsOs4buFw6xn4buFw71nZHjhuqjGsOG7h+G7gy/hurvGr+G7q8OD4bu1xrDhu4Phu7V14bqo4buD4buf4buP4bud4buDQ27hu7Xhu4PGr2zhu4PGr2tJ4buD4bqm4buDSG/hu4Phu7LEqOG7g8OdxJDhu7XGsGPhu4Phu6nEkEnDueG7teG7g+G6oXThu7Xhu4PDneG7leG6qGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buc4bup4bq44bud4buD4bu1w7Phu7Phu4NEQsOK4bq04budY+G7g+G7neG7qcSQScO54bu14buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g0Thu6nDiuG6suG7tcaw4buD4bup4burw7nEkOG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7teG6ouG7tcaw4buDQ27hu7Xhu4Phu7Phu6vDuuG7teG7g+G7tUXhu6vhu4Phuqbhu4M+4bupReG7g13hu6nDgeG7g+G7nUHhu7Xhu4PDvWzhu4Phu5/hu6vDusSQ4buD4bupdUThu4ND4bq+4bud4buD4buz4bq04bur4buD4buzcmThu4NZ4bup4bur4buD4buf4bu5Y+G7g+G7tcaw4bu3bOG7q+G7g+G7m8OK4bqm4bur4buD4bue4bu3auG7teG7g+G7qMOJ4bu1xrDhu4NE4bup4but4buD4bud4bupduG7g+G7neG7ueG7g+G7tXXhuqjhu4PGr2zhu4PGr2tJ4buD4buyxKjhu4PDncSQ4bu1xrBj4buD4bupxJBJw7nhu7Xhu4PhuqF04bu14buDw53hu5Xhuqjhu4NI4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcaw4buDw73hu7fGsOG7t+G7g0Zs4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4N54bupauG7q+G7g8O9bOG7s+G7g+G7m2rhu7fhu4Phu5vhu63hu4NDbuG7teG7g+G6qOG7qeG7l+G7s2Thu4Nh4burw7nhu53hu4NDbuG7teG7g0jEkOG7k0Thu4NE4buV4bqo4buDRELEkOG7tcawY+G7g0Thu6nEkOG7g+G7s8SQauG7g0Zs4buDw73hu6t04bu14buDeXVE4buDRG3hu7fhu4Phu5/hu5nEkOG7g0Jq4buD4bud4bup4bu34buD4bu14bqi4bu1xrDhu4NDbuG7teG7g+G7nUHhu7XigKbhu4Phu5vDgOG7g+G7tcaww4Bk4buD4bu04bup4burw7rEkOG7g8O94bu3beG7q+G7g+G7teG6ouG7tcaw4buDQ27hu7Xhu4Phu7Phu6vDuuG7teG7g+G7tUXhu6vhu4PigJzhu53hu6nDimrhu4NCauG7g3nhu6nDgOG7q+G7g8O94bq8SeG7g0RC4buh4buDw71s4bu1xrDigJ3hu4Phu5/hu6Xhu4NGw7rhu4NIxJDhuqLhu6vhu4Phu7Xhu6nDiuG7g3nhu6nhu7dq4bur4buDROG7meG7tcaw4buDRmzhu7XGsOG7g+G6puG7g13hu6lq4bu14bup4buDW+G6suG7tWPhu4Phu7PDs+G7tcaw4buDxrDhu5lJ4buDXULEkOG7tcaw4buDW+G6suG7teG7gy3hu4PhuqF04bu14buDw53hu5XhuqjigKbhu4NdxJBJ4buD4buz4bquROG7g0PDg+G7g+G7n+G7r2rhu4Phuqjhu6nDiuG6suG7tcaw4buD4bufb+G7g+G6qsSQauG7teG7g0Thu5Hhu7Phu4NI4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcaw4buDROG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4Phu6nhu6vDucSQY+G7g+G6qsSQbuG7tcaw4buD4buba+G7g0Nu4bu14buD4bqo4bup4buX4buz4buD4bu14bupw4rhu7XGsOG7g+G6qsSQSeG7g+G7s+G6ouG7g+G7nUHhu7Xhu4Phu7Xhu6nDgOG7g8O9cuG7g0Zs4buD4bud4bupw4pq4buD4buf4bq64buDQ+G6vuG7neG7g0Thu6nEkEl1ROG7g+G6qOG7qeG6uOG7neG7g+G7m+G6puG7q+G7g0Nu4bu14buDw73DiuG6pOG7tcaw4buD4buxRGPhu4Phu53hu6nhu5NE4buDw73DiuG6pOG7tcaw4buDROG7qeG7q3XEkOG7g+G6sOG7teG7g+G7n+G7r+G7teG7qWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7XW3hu7fhu4NE4bupw4rhurLhu7XGsOG7g+G7qeG7q8O5xJDhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu7XhuqLhu7XGsOG7g0Nu4bu14buD4buz4burw7rhu7Xhu4Phu7VF4bur4buDw71s4buD4buf4burw7rEkOG7g+G7neG7meG7teG7g0Thu6nhu6t1ROG7g0bhu63hu4Phu5/hu5FJ4buDw71s4buDRsOJ4bu1xrDhu4Phu53hu7nhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4bud4buRSWPhu4Phu53hu7fhu7Xhu4Phu5/hu4/hu53hu4NDbuG7tWThu4Nd4bupdeG7g+G7teG7qcOK4bu1xrDhu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4NE4bup4bul4buD4buf4bul4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4buj4buR4bu14buDROG7huG7g8O94bu3aknhu4Phu6nhu7dqSeG7g+G7s2zhu4Phu53hu5nhu7Xhu4Phu53hu7nhu4ND4buG4buD4bup4bq24buDRELhuqThu4Phu7Xhu6nhu5NE4buD4buf4buv4bu14bup4buD4bud4bq6auG7g+G7tOG7qWzhu4Phu7XDiuG6tOG7nWPhu4Phu5/hu69q4buD4bqo4bupw4rhurLhu7XGsGPhu4Phu6Phu7dq4bu14bup4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG6qGPhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4buf4bu54buD4bud4buZ4bu14buDROG7q3Xhuqjhu4NE4bq44bud4buD4bup4bu3bOG7teG7g0Thu6nhu6vDueG7teG7g+G7qcO54buDROG7qcOD4bu1xrDhu4Phu5/DisOC4bu1xrDhu4PGsOG7q2rhu7fhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4NGbOG7g+G7neG7qeG6pOG7g+G7teG6ouG7tcaw4buDROG7qeG6ouG7tWPhu4Phu6nhu63hu7Xhu6nhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g+G7nWvhu53hu4NEQsSQ4bu1xrDhu4NE4buR4buz4buDxrDhu6tq4bu34buD4buj4buv4bud4bup4buD4buzxJBq4buD4buba+G7teG7g+G7qWzhu7XGsOG7g+G7teG6ouG7tcaw4buDw73hu5Hhu7Phu4NDbuG7teG7g0Rt4bur4buD4buf4buvauG7g+G7m2zhu7Xhu4Phu51r4bud4buDSG9i4buDeeG7qcSQSXXhu7Xhu4N54bup4bux4bud4bup4buD4buda+G7neG7g+G7neG7qeG6uuG7g0RCauG7tcaw4buDREJt4bur4buDROG7qWrhu7Phu4PGsOG7q2rhu4Phu51r4bud4buD4bud4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0RC4but4bu14bup4buD4bup4bqu4bur4buD4bud4bup4bqk4buDROG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4Phu7Nt4bur4buDRELhu7fhu7XGsOG7g0Zs4buD4bu1xrDhu7ds4bur4buDRHbhu7Xhu6li4buDRMOz4bu1xrDhu4Phu53DisOC4bu1xrDhu4NIReG7neG7g0Thu6t14bu14buDROG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4Phu7Nt4burY+G7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu5/hu7nhu4PDisSQ4buDROG7q3Thu7Xhu4Phu51r4bud4buD4buf4bqy4bu14buDRuG7r+G7g0RC4buG4bud4buDROG7q3Xhuqjhu4NIxJDhu5NE4buDeeG7qeG7l8SQ4buD4bupbOG7tcaw4buD4bup4bu5auG7g+G7neG6umrhu4Phu5/hu69q4buD4bqo4bupw4rhurLhu7XGsGPhu4NE4buA4bu1xrDhu4Phu5vDiuG6tOG7neG7g0jhu5FJ4buD4buj4buG4bu1xrDhu4NGbOG7g+G7m27hu7fhu4Phu6nhuq7hu4NE4bupw4rhurLhu7XGsOG7g+G7qeG7q8O5xJDhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu51r4bud4buDQ27hu7Xhu4Phuqjhu6nhu5fhu7Phu4Phu5/hu4/hu53hu4NEQsOK4bu1xrBk4buD4buca+G7neG7g+G7n+G7r2rhu4Phuqjhu6nDiuG6suG7tcaw4buDeeG7qcSQSXXhu7Xhu4N54bup4bux4bud4bup4buD4buz4bqm4buDQuG6ruG7tcaw4buDw73hu6t04bu14buD4buj4bu3auG7teG7qWPhu4PDveG7q3Thu7Xhu4N5dUThu4PigJxp4buD4bu14bupbOKAneG7g+G7teG7qeG7jeG7s+G7g+G7n8OKauG7g1nhu6hZXeG7g0Zs4bu34buDQ27hu7Xhu4NIxJDhu5NEY+G7g+G7neG7qXXhu4Phu5vhu6t14bu14buDRmzhu4NE4burdMSQ4buDROG7qeG6uOG7g0Nu4bu14buD4bqo4bup4buX4buzY+G7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu5/hu7nhu4Phu53hu6lF4buDRELDgeG7tcaw4buDRMSQSeG7peG7teG7g+G7neG7qcOB4bu1Y+G7g+G7teG7qeG7keG7teG7g0Lhuq7hu7XGsOG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buDxrDhu6vDg+G7tcaw4buD4bud4buRSWPhu4Phu53hu7fhu7Xhu4Phu5/hu4/hu53hu4NDbuG7tWPhu4Phu53hu7nhu4Phu7Xhu6nDiuG7g0bhu5VJ4buD4buz4bq04bur4buDQ27hu7Xhu4NIxJDhu5NE4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu6ls4bu1xrDhu4Phu6nhu7lq4buDQ8OD4buDw73DiuG6pOG7tcaw4buDw73hurThu7Vj4buD4buf4buh4buz4buDw71t4bur4buDROG7qcSQ4buD4bu14bup4buV4bqo4buDRmzhu4NEbeG7t+G7g0Phu4bhu4Phuqjhu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buDeeG7q+G7teG7qeG7g0R14buD4bud4bup4bu34buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7m2zhu7fhu4Phu7Phu6vDuuG7teG7g+G7tUXhu6tk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoSsSQROG7qeG7t0Lhu4fhurth4burw7lE4buD4buobOG6uS/huqjhurs=

Việt Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khi nghề truyền thống trở thành sinh kế

Khi nghề truyền thống trở thành sinh kế
2024-05-23 08:51:00

Từ lâu, nghề thêu giày truyền thống đã trở thành biểu tượng, nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống của đồng bào dân tộc Hoa (Xạ Phang), bản Đề Tinh 2, xã Phìn Hồ...

Huy động nguồn lực phát triển GTNT

Huy động nguồn lực phát triển GTNT
2018-09-13 08:45:38

Đường trục chính dài 7km vừa hoàn thành tại khu 3 xã Tất Thắng là kết quả của chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trước đây con đường này chỉ là lối mòn. Khi “bắt tay”...

Khuyến học ở Kiệt Sơn

Khuyến học ở Kiệt Sơn
2018-09-11 08:38:44

PTĐT-Những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hiệu quả mô hình VNEN ở Yên Lập

Hiệu quả mô hình VNEN ở Yên Lập
2018-09-06 08:24:15

PTĐT-Để đổi mới giáo dục theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, các trường trên địa bàn huyện Yên Lập đã thực hiện tốt công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của...

Nâng cao thu nhập cho người dân Tân Sơn

Nâng cao thu nhập cho người dân Tân Sơn
2018-09-04 07:17:17

PTĐT-Tiếp tục thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian tới, huyện Tân Sơn thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới...

Làng nghề truyền thống ở Đoan Hùng

Làng nghề truyền thống ở Đoan Hùng
2018-08-30 14:47:27

PTĐT-Xác định vai trò quan trọng của làng nghề truyền thống trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời...

Người “truyền lửa” môn Lịch sử

Người “truyền lửa” môn Lịch sử
2018-08-29 07:30:32

PTĐT-Đó là cô giáo Phùng Thị Thanh Hải- dạy môn Lịch sử, Trường THCS Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê. 33 năm gắn bó với nghề, cô đã giúp nhiều thế hệ học trò thay đổi thái độ học tập để...

Đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

Đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh
2018-08-28 07:24:43

PTĐT-Nằm giáp ranh với 2 xã Minh An (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Tân Lang (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn...

Minh Đài phấn đầu về đích nông thôn mới

Minh Đài phấn đầu về đích nông thôn mới
2018-08-27 15:45:55

PTĐT - Hiện nay, huyện miền núi Tân Sơn chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới, các cấp chính quyền địa phương đang tập trung chỉ đạo để đưa xã Minh Đài về đích nông thôn mới...

Để làng nghề ở miền núi phát triển bền vững

Để làng nghề ở miền núi phát triển bền vững
2018-08-27 07:52:47

PTĐT-Những năm gần đây, các làng nghề ở miền núi phát triển đa dạng đã có đóng góp không nhỏ trong việc lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa, giải quyết việc làm, nâng cao...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long