Cập nhật:  GMT+7
ìAomũẶộFFẻlỆáÁGẶừlịẩBmứEmẰỐmẶÌũmũổmẴAsẴfm;Ỏm@ÂỗẴỹm.ộẲmẶwẴmAơẴỹmốốọmGAxmỹÁẺÁì/AoịìỆmũẶộFFẻlỆ@ừộưlịầẺÁmAơẴỹmốốọfm@ÂỗẴỹm.ộẲmẰABẴỹmũAÃmOĨÊGmỂHộmẰỐmẶÌũmũỊộmủớẴmGAsẴmẲỗmũẦẴmGơÂmũĐGmẲCũmẶẢũAmFMmũAÂmỂHuẴmOÊGmầÁýGm.ộẲgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịáAừÂmủớẴỹmÒxỆmAơẴỹmũỊộm@ÁýỆmAĐÁmỂHuẴmOÊGmẴộẲmũAHỌwẴmẴỹAÁýỆmiỘá7ímOKộmũBẴỹmủCmẴỹỗỌmóồ/ófmGộỌmOÊGm;Ỏm@ÂỗẴỹm.ộẲmứờmOĨẸẴmẶwẴmứJẴỹmAơẴỹmốốọmGAxmỹÁẺÁfmỂHộmứẤmGÁxỆmGÌũmẶúỆmẴwẴmẲĐGmẰỐmẶÌũmẲẺÁmGỄÂẴỹmẶỗẴỹmỂHuẴmOÊGmầÁýGm.ộẲgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịìGộủẶừmFGỌẶừẻlẲộỄỹÁẴểóỆÒmộHGÂlịìGỄịìGưịìÁẲỹmộẶGẻlÒÂmưÂmẰỌmẶHũmũộmẴAộẴfmẶỌmAÂộẴỹmẴộẲmẶừẴmAộẴỹmốốọmGAừmỹÁÂÁmAÁẴAmnlmFỄũẻl//ũgủộÂỆAHGAÂgOẴ/ưừFẰGÂỆ/HỆẶÂộưừư/ừÒừõÁừÒốẰỆózAzGẶÁỂHộ/ónoõ_nò_no/;@._àầẫ,_à@Ừ,_Ủẫ;7gẮỆỹệÓÁưGAẻọồnềừẴũÂưừỄẻÓÁũềFHủFộẲỆẶÁẴỹẻọọọlmGÁGẶừẻlÒBmứEmẰỐmẶÌũmũổmẴAsẴfmẶỎmAÂỗẴỹmẴộẲmẶwẴmAơẴỹmốốọmGAxmỹÁẺÁmAẠẴAmnlịì/Gưịì/GỄịìGỄịìGưịáộỌmOÊGm;Ỏm@ÂỗẴỹm.ộẲmứờmOĨẸẴmẶwẴmứJẴỹmAơẴỹmốốọmGAxmỹÁẺÁgì/Gưịì/GỄịì/GộủẶừịìỆịáHuẴmGỄĨẺũfm@ÂỗẴỹm.ộẲmÒxỆmAơẴỹmồoõmGAxmỹÁẺÁmOẺÁmoômứÁỳẲgmỨuHmGHuẴmẴỗỌfmỘá7mứờmũúỆmẴAúGmGAỗẴAmGÀũAmOỗÂmứxẴmGJmẰxGmỸÁớÁmỂHuẴmOÊGmũAHỌwẴmẴỹAÁýỆmŨAÁẴộmỶomỶHGHỄừFmưÁỵẴmỄộmGơÁmáỄHẴỹm8HCũmũổũAmứsỌmAẸẴmomGHuẴmũỊộm@ÂỗẴỹm.ộẲgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịáAỗẴAmGÀũAmẴỗỌmỹÁIỆm@ÂỗẴỹm.ộẲmGÀũAmẶỈỌmGAwẲmứĨÊũmómứÁỳẲmứỳmẴsẴỹmGEẴỹmứÁỳẲmGÀũAmẶỈỌmGỄwẴmủớẴỹmÒxỆmAơẴỹmỘá7mẶỗmoồmOỗmẴAớỌmOẬGmòómủúũgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịầẺÁmAơẴỹmốốọfm@ÂỗẴỹm.ộẲmẰABẴỹmũAÃmOĨÊGmỂHộmẰỐmẶÌũmũỊộmủớẴmGAsẴmẲỗmũẦẴmGơÂmũĐGmẲCũmẶẢũAmFMmũAÂmỂHuẴmOÊGmầÁýGm.ộẲmẰAÁmẶuẴmứuHmGÁwẴmũẤmGộỌmOÊGmẶẬGmOỗÂmGÂỆmồnnmGAxmỹÁẺÁgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịaộHmẰAÁmGỄẾmOymGKmáỄHẴỹm8HCũfm@ÂỗẴỹm.ộẲmứờmũÍẴỹmũÍẴỹmứĐÁmGHỌỳẴmỂHuẴmOÊGmầÁýGm.ộẲmFộẴỹm#ẴưÂẴừFÁộmũAHùẴmủẢmGAÁmứtHmƯộOÁFmŨHỆmónoõmẴAẤẲm##mẰAHmOLũmũAsHmỔm–máAổÁmỦẠẴAmƯĨẸẴỹmỹpỆm#ẴưÂẴừFÁộmGKmẴỹỗỌmnọmứxẴmnõ/òmGơÁmaÂẶÂmi#ẴưÂẴừFÁộígmỨsỌmFvmẶỗmẶuẴmứuHmGÁwẴm@ÂỗẴỹm.ộẲmGỄẾmẶơÁmẰAÂổũmổÂmGHỌỳẴmỂHuẴmOÊGmầÁýGm.ộẲmFộHmAẸẴmomẴợẲmOởẴỹmẲpGg/gì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịáAừÂmầ!ầì/Ệị


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Caballero xuất thần mang về cúp Liên đoàn cho Man City

Caballero xuất thần mang về cúp Liên đoàn cho Man City
2016-02-29 08:02:00

Thi đấu lép vế hơn khá nhiều so với Man City, Liverpool đã tính đúng khi kéo đối thủ vào loạt sút luân lưu vốn được coi là sở trường của họ. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long