Cập nhật:  GMT+7
WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQMOd4buew7Iyw7MjNyjhursjbz7hursjbOG6pzXhurkjbOG6pzHhursjN8Oq4bq7I0/DsmzDoSPDqTHhursj4bud4bqtI2/huq3hurvhuqcjw4kx4bq5I8OT4bqnIeG6vSNuISPDs+G6p2Ijw7Nu4buT4buJ4bq74bqlWS/huqckw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnVnhuq3hurnhuqUjb244w5lALy844buuNyHhur1s4bqnw7LDs+G6p+G6veG7ruG7neG6uy85w6FvZcOz4bq9bC/hurvDoeG7o28vJSU9JS8kJCQ5PyQmPy49PcOzJCwlJTsmw6kk4buuxJFs4bqlQCMvw51M4bqnw6oj4bu34bqnw7Qjw7NiOOG6pyPDkuG7teG6uuG7uSPDs2Phurvhuqcj4bq64bqlw7Lhu6HhurXhursjw5Phuqch4bq74bqnI+G6pj7huq0jw7Mi4bq74bqlI+G6p+G6vSEjOOG6p+G7jTgj4bq54buV4bq74bqlI+G7t+G7heG6u+G6pSPDs+G7oVkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG6psOhITlAw53hurrhuqUp4buhIyQmLyThu6wj4bu34buF4bq74bqlI8Oz4buhI+G7t0wjT8OybMOhI0zhuqdmw7MjbOG6pyjDsyPhu50pI+G6psOqISM44bqnMsOzI8OJMeG6uSPDk+G6pyHhur0jYXsjw7NpIzjhuqfhu5k4I8Op4bq1I+G7n8OyMsOzIzco4bq7I8OzMuG6uyNvPuG6uyNs4bqnNeG6uSNs4bqnMeG6uyM3w6rhursjT8OybMOhI8OpMeG6uyPhu53huq0jb+G6reG6u+G6pyPDiTHhurkjw5Phuqch4bq9I2Ezw7Ijw7Phuq3Eg+G6uyNuISPDs+G6p2Ijw7Nu4buT4buJ4bq74bql4buuI8OT4buL4bqtIznhu5cjOMOqI2Fn4bq74bqlIzjhuqfhuqkj4bq64bqlw7Lhu6HhurXhursjw5Phuqch4bq74bqnI+G6pj7huq0jLSPDlOG7oSPhu53huq3Eg+G6uyPhu7XDk+G7nCPDk2Phurvhuqcjw7Thu6Hhu6wjTOG6p8OqI+G7t+G6p8O0I8OzYjjhuqcjw5Lhu7Xhurrhu7kjw7Nj4bq74bqn4buwI8Ope+G6u+G6pyNhPOG6vSPDkzRsI2Hhur0p4bq7I+G6psOqISM44bqnMsOzI+G7nOG6reG6t8OzI+G6uiHhurnhu6wj4bqm4bqt4bq3bCPhuqdo4bqtI2zhuqcx4bq7IzfDquG6uyPhu5zhuq3hurfDsyPhuroh4bq54buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnU8hw7Ijw7Phuqcp4bq74bqnIzjhu4XhurvhuqUjOMO0ISPhuqch4bqtIznhur/hurvhuqUjbz7hursjbOG6pzXhurkj4bqn4bubw7IjOMOsI2Xhuqfhur0o4bq74bqlI+G7nSkj4bq6TEUj4bqnKeG6uSPDqeG7k8Sp4bq74bqlIznhuq3hurvhuqcjOeG7k2vhurvhuqUjOCHhur0jw7Phuqfhuq8j4bqn4bq3I+G6ueG7i+G6reG7rCM54bq/4bq74bqlI28+4bq7I2zhuqc14bq5I0/DsmzDoSPDqTHhursj4bud4bqtI2/huq3hurvhuqcjw4kx4bq5I8OT4bqnIeG6vSPhuqXhuqfhuq0jOTLDsiNv4buXI+G6u8OtI8Op4buXOCNl4bqn4buF4bq74bqlI+G6u+G6peG7leG6u+G6pSM4w7QhI+G7t+G7heG6u+G6pSPDs+G7oSPhu7dMI0/DsmzDoSNM4bqnZsOzI2zhuqcow7Mj4budKSPhuqbDqiEjOOG6pzLDsyPDiTHhurkjw5Phuqch4bq9I8OzbuG6veG6u+G6pSPhu53huq3hurc4I2Ezw7Ijw7Phu5Phu6wj4bq74bql4bqn4bqtxIPhursjOOG7mcOy4busI8OzPOG6vSPDs+G6p8SD4bq5I28+4bq7I2zhuqc14bq5I+G6ueG7i+G6rSM4w6ojOOG6pzLDsyPDqeG7k8Sp4bq74bqlIzgh4bq94busI2EobCPhu5nhurvhuqUj4bq74bqnw7IjODPDsiM4w7QhI8Oz4bqnYiPDs27hu5Phu4nhurvhuqUj4budKSPhursx4bq74bqlIzgh4bq9I+G7nWIjw7Phuqfhuq8jOMO0ISPDs+G6p+G7k8Os4bq74bqlI+G6p+G6reG6t8OyI2zhuqcx4bq7IzfDquG6uyPhuqcp4bq74bqlI2Ezw7Ij4buc4bqt4bq3w7Mj4bq6IeG6ueG7riNPPuG6uyNs4bqnNeG6uSNPw7Jsw6Ejw6kx4bq7I+G7neG6rSNv4bqt4bq74bqnI8OJMeG6uSPDk+G6pyHhur0jYSjhurvhuqcjOTLDsiM34buT4buLOCPhurvhuqXhur0iw7Mjw6nhu4vhursjOMO0ISM54bq9IeG6u+G6pyPhurvhuqXhuqfhuq3hurdsI+G6uynhu6EjZeG6p+G6rSPDs+G6p+G7lzgj4bqn4bqt4bq34bq7I8Oz4bqnKeG6u+G6pyM44buF4bq74bqlI+G7neG6reG6tzgjZeG6r8OzI+G6p8SpbCPhuqXhuq3hu5shI2zhuqcx4bq7IzfDquG6uyPhu53hu4UjOMOsI+G7nSkj4bud4bqtI2/huq3hurvhuqcj4budNMOzIzjDqiPhuqk44bqn4busI8OzPOG6vSNuISPhurlow7Mjbz7hursjbOG6pzXhurkjbOG6pzHhursjN8Oq4bq7I2FoOCNhKOG6veG7rCNs4bqn4buPI+G6p8SpbCPhu5/DsiPhuqfhu5Phu4vhurvhuqUjOMO0ISPhurvhurHhursj4bq74buF4bq74bqlI+G6u+G6peG6p+G6reG6t2wj4bufIeG6u+G6pyM34bqx4bq7I+G7neG7m+G6u+G6peG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw51Z4bqt4bq54bqlI29uOMOZQC8vOOG7rjch4bq9bOG6p8Oyw7Phuqfhur3hu67hu53hursvOcOhb2XDs+G6vWwv4bq7w6Hhu6NvLyUlPSUvJCQkOT8kJj8uPT3DsyQsJSU7JsOpJeG7rsSRbOG6pUAjL8OdQWfhurvhuqUjOOG6p+G6qSPhurrhuqXDsuG7oeG6teG6uyPDk+G6pyHhurvhuqcj4bqmPuG6rSMtI8OScyPhu53huq3Eg+G6uyPhu7XDk+G7nCPDk2Phurvhuqcjw7Jz4busI0zhuqfDqiPhu7fhuqfDtCPDs2I44bqnI8OS4bu14bq64bu5I8OzY+G6u+G6pyNs4bqnKMOzIzfhuq3hurPDsiPDszzhuq0j4bqnaOG6rSPhurvhuqXhuqdiWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnU8+4bq7I2zhuqc14bq5IzjDqiPDs+G6pynhurvhuqcjbOG6pzPhursjOOG6p8O0I+G7oeG6r8OyI8OpKSNPw7Jsw6Ejw6kx4bq7I8OzbsOy4buh4bqx4bq7I8Oz4bqnZuG6u+G6pSPhu50pIzgoOCM44bqnw7ThurvhuqUj4bud4bqtI2/huq3hurvhuqcj4budNMOzI+G7tSE44bqtw6nDqcOybyM4w6oj4bqpOOG6p+G7riPhurrhuqXDsmfhursj4bq74bqlw7Lhu6HEg+G6uyPDqeG6reG6t8OyI+G6u+G6peG6vTzhuq0j4bq74bqnNGzhu6wjOOG7heG6u+G6pSPhurvhuqXhuqfhurcj4bqn4bqt4bq34bq7I2E84bqtI2F7I+G6uSHhurvhuqUjYeG6r+G6uyM44bqn4bq9Iznhur/hurvhuqUjbz7hursjbOG6pzXhurkj4bq7KeG7oSPhurvhuqfhu5vhurvhuqUj4buTw7IjYeG6reG6s+G6uSPhurtp4bqtI8Ozbmjhuq0j4bq74bqn4buT4buqI+G6ujHhurvhuqUjOCHhur0jb+G7mTgjYeG6sSNl4bqnKOG6u+G6peG7rCPhuqcybCPDs+G6p8OyIznhuq3hurvhuqcjOeG7k2vhurvhuqUjOMO0ISM4MeG7oSPDs25n4bq74bql4busIzg+4bqtI8OzPOG6vSPhu50pI8OzfeG6u+G6pSNhaCPDs8Os4bqtI+G7n2Zs4busI2zhuqfhuqsj4bq74bqn4bqtxIPDsiM44bqn4bq9I2Eyw7Phu6wj4bql4bqt4buNbCM4MeG7oSPDs25n4bq74bqlI2/huq3hurvhuqcjw7Nu4buTauG6u+G6peG7rCNs4bqnKMOzI8OzbuG6reG6s+G6uyPDs2bDsyPhurvhuqcyw7Phu64jTcOyISNhw6oj4bqlw6psI2zhuqcz4bq7I8OzfeG6u+G6pSPDs2bhuq0jYSEj4bqn4bqt4bq3w7Ijb8OyMsOzI2/GoSM5w7XhurvhuqUjbOG6pzHhursjN8Oq4bq74busI+G6peG6rT7hurkjw6nhu5PEqeG6u+G6pSNs4bqnMeG6uyM3w6rhursjb8ahIznDteG6u+G6pSPDs+G7lSMkPS0lPeG7puG7sCPhursx4bq74bqlIzgh4bq9I+G6u33hurvhuqUjb8OyMsOzI8Oz4buVIyQ/LSU94bum4busI+G6uzHhurvhuqUjOCHhur0jOOG6pzLDsyPDqeG7k8Sp4bq74bqlI28+4bq7I2zhuqc14bq54busIzjDsuG6u+G6pSM4Mmwj4bq74buF4bq74bqlI28+4bq7IyHhursjw7Phur0p4bq7Izjhuqfhur0j4bufeyPhuqdo4bqtI+G7nSkjw7N94bq74bqlI8Oz4bqnw7Ij4bq74bqnNGwjOOG6p+G6vSM3KSM44bq94bq7I+G6u+G7heG6u+G6pSM5MeG6u+G7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw51M4bqnKMOzIzfhuq3hurPDsiPDszzhuq0j4bqnaOG6rSPhurvhuqXhuqdi4busI0zhuqfDqiPhu7fhuqfDtCPDs2I44bqnI8OS4bu14bq64bu5I8OzY+G6u+G6pyPhurrhuqXDsuG7oeG6teG6uyPDk+G6pyHhurvhuqcj4bqmPuG6rSNl4bqnIOG6u+G6pSNhYuG6u+G6p+G7qiPhu5zhuq3hurc4Izjhuqfhur0jbiEj4bq5W8OzI28+4bq7I2zhuqc14bq5I+G6ueG7i+G6rSPDqTPhursj4bq7KeG7oSPDqSkjw7Phuqnhursj4bqn4bqt4bq3w7Ij4budw7Lhuq0jw7Nu4bq94bq74bqlIzjhuqci4bq74bqlI2Hhu5Phu4nhurvhuqUjYWnhuq0j4bq54buL4bqtIzjDtCEjOOG7heG6u+G6pSPDs+G7oSNh4bqzI2zhuqfhu48j4bqnxKlsI+G7neG7i+G6rSPhu6HEg8OyIzgzw7Ijw7Mo4bqtIzjDrCM4MsOyI+G6u+G6pSnhurvhuqcj4bq74buF4bq74bqlI+G6u+G6peG6p+G6reG6t2zhu6wjbOG6pyjDsyPDs27huq3hurPhursj4bq74buF4bq74bqlI+G6u+G6peG6p+G6reG6t2wj4bqn4bubw7IjOMOs4busI+G6u+G7heG6u+G6pSPhurvhuqXhuqfhuq3hurdsI+G7nyHhurvhuqfhu64jQTHhu6EjOOG7keG6u+G6pSPDqSkj4bud4bqt4bq3OCPDqSnhurkjw7Phuqfhuq3huq/DsyPDs+G6p+G7lzgj4bq54bqt4bq74bqnIzjhuqfhu5nhurvhuqUjOOG6p+G6vSPhu53huq3hurc4I+G6p+G6reG6t+G6uyPDs+G6p+G7lzgj4bqnw6ohI+G6u+G6peG6p2IjbcOy4buh4bqvw7MjYTzhuq0j4bqnaOG6rSNBPuG6u+G6pSM3aCM44buF4bq74bqlI8Oz4buhI8OzbuG6veG6u+G6pSPhuqfhur08w7MjYWjhurvhuqUjbz7hursj4bufw7Iyw7MjZeG6reG6u+G6pyM54bq9IeG6u+G6p+G7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw51Z4bqt4bq54bqlI29uOMOZQC8vOOG7rjch4bq9bOG6p8Oyw7Phuqfhur3hu67hu53hursvOcOhb2XDs+G6vWwv4bq7w6Hhu6NvLyUlPSUvJCQkOT8kJj8uPT3DsyQsJSU7JsOpKuG7rsSRbOG6pUAjL8Od4bu3KDgjYTzhuq0jN+G6reG6s8OyI8Oz4bqnIeG6uSNtw7Ih4bq7I+G6ueG7hSPhuqfhuqvhurvhuqcjbz7hursj4bufw7Iyw7MjbOG6pzHhursjN8Oq4bq7I0/DsmzDoSPDqTHhursj4bud4bqtI2/huq3hurvhuqcjw4kx4bq5I8OT4bqnIeG6vSPDszzhuq0j4bu34buF4bq74bqlI8Oz4buhWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnUFn4bq74bqlIzjhuqfhuqkjYeG6sSPhurvhuqXhuqdiI8Oz4bqn4buJ4bqtI+G6peG6rSHhursjw7Phu4vhuq3hu6wjOOG7heG6u+G6pSPDs+G7oSM4M+G6uyNhNeG7oSPhurk84bq74bqnIzgoOCPhuqfhur08w7MjYWjhurvhuqUjbcOyPuG6u+G6pSM3KOG7rCPhuqXhuq3hu4vhuq0jw7Phuqfhuq3hurfDsiNvPuG6uyNs4bqnNeG6uSNh4bqv4bq7I2XhuqcoOOG6pyPhuqcp4bq74bql4buuI8OTbuG6veG6u+G6pSNhw6ojOOG6p+G7jSPDs27hu4HhurvhuqUj4bufMeG7oSM54buX4bq74bqlIzgoOCPhurnhu4Uj4bqn4bqr4bq74bqnI8OzbuG6q+G6u+G6pyM54bqt4bq14bq7I2/GoSM5w7XhurvhuqUjbOG6pzHhursjN8Oq4bq7I8OzbsSD4bq7I+G6uWjDsyNvZiPDqeG6vTzhuq0jODHhu6Ejw7NuZ+G6u+G6peG7rCNhMsOzI2Eh4bqt4buwI8OzaSM44bqn4buZOCPhuqdo4bqtI+G6u+G6peG6p2IjYTPDsiM34buJ4busI8Ozw7Lhu6HEg+G6uyPDs27DsuG7oeG6seG6uyNh4bqzI+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSM5MeG6uyPDs+G6pzLhu6EjbuG7gyPhuqfhuq3hurfDsiNtw7I+IzjDtCEjbz7hursjbOG6pzXhurnhu7Ajw7Phuq3huq9sI8Ozw7U4I8OpW+G6u+G6pSPhurvhuqXhuqfDoSM4KDgjcCNl4bqt4bqv4bq7I+G6pcOqbCNwI2HhurMj4bqn4bq9KeG6uyPDs+G6p+G6reG6t+G6uyNvPuG6uyNs4bqnNeG6uSNhKGwj4buZ4bq74bqlI+G7ocSDw7IjODPDsiM4w7QhI+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSPDs+G6rcSDw7IjOeG7j+G6u+G6peG7riPhu7coOCM3IeG6u+G7rCPhurvhuqUp4bq74bqn4busIzjDrCNtw7Ih4bq74busI8OzaSM44bqn4buZOCNhZ+G6u+G6pSPhuqcp4bq74bqnIzjhu4/hurvhuqUjOOG7heG6u+G6pSPDs+G7oSNh4bqzI8OzbuG6q+G6u+G6pyM54bqt4bq14bq74busI2Eo4bq74bqnI+G6peG6rSjhu6wj4bql4bqt4buL4bqtI8Oz4bqn4bqt4bq3w7Lhu6wjOMOy4bq74bqlI+G7meG6u+G6pSNvPuG6uyNs4bqnNeG6ueG7rCPhuqXDqmwjbOG6pzPhursjYeG7kyEj4bq74buF4bq74bqlI+G6u+G6peG6p+G6reG6t2wjOMO0ISPDs2Phurvhuqcj4bq7w6rhuq0jbuG6rcSD4bq74bqlI+G7nSkjOD4j4bq74buT4buLOCPhurvDquG6rSM44bqnw7LhurvhuqUjbOG6pyjDsyPDs27huq3hurPhursjN+G6seG6uyPhu53hu5vhurvhuqXhu6wjYShsI+G7meG6u+G6pSPhu6HEg8OyIzgzw7Ijw7Nu4bq94bq74bqlI+G6u+G7k+G7izgj4budKSPhu5/DsjLDsyNl4bqnNcOy4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBsdcOyw7Phuqfhur1uQMOd4bqm4bq9KeG6u+G6pSNNw7JwWS9sw50=

Hoàng Quý

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xuân vững niềm tin

Xuân vững niềm tin
2022-01-08 08:55:00

baophutho.vn Năm thứ hai liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng với nỗ lực vượt khó, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị,...

Ngành Ngân hàng triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngành Ngân hàng triển khai nhiệm vụ năm 2022
2022-01-07 17:20:00

baophutho.vn Ngày 7/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NH NNVN) Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết ngành Ngân hàng và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng...

Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại

Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại
2022-01-07 09:25:00

baophutho.vn Năm 2021, hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử (TMĐT) kết nối cung cầu luôn được Sở Công thương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long