Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhurbhurrhurjhuqBC4bu14bqs4buc4buu4bqsJFnhuqxN4buww5nhu5rhuqxPLuG7tE3huqxbPOG6rFUi4bqsTybDmeG7muG6rOG7nOG7gMOZ4bqwL+G7nOG6quG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq/w5PhurxO4bqm4bq24buj4bucw5Phu6Thuqwl4buc4busw5nhu5rhuqxUw5Thuqwl4buA4bui4bqsw6JXw5nhu5rhuqxOUE3hu5zhuqx7OuG6rE3hu7DDmeG7muG6rCVRw5nhu5zhuqzEguG6sOG6vOG6rOG7nD3Dk8agw73huqbhu5wlJUAkw4EvL07hu6JN4buceypN4bukw5nhu5rhuqJA4bucKiXhu5zhu6ThuqLhu5rhu6R74bqie8OZ4bqm4bq24bucJSVAJMOBLy9O4buiTeG7nHsqTeG7pMOZ4bua4bqiQOG7nCol4buc4buk4bqi4bua4buke+G6onvDmeG6sC/hurzhurbhuq7huqDhuqwl4buew5nhu5zhuqxP4buQw5nhuqzDmeG7muG6vl3huqzhuqpCL0ThuqDhuqxN4bum4bqs4bqq4bqoROG6okJC4bqoL+G6quG6qkLhuqLhurrhurrhurrhuqzhu5zhu67huqwkWeG6rE3hu7DDmeG7muG6rE8u4bu0TeG6rFs84bqsVSLhuqxPJsOZ4bua4bqs4buc4buAw5nhuqDhuqxP4buAJeG6rCUx4bqsVeG7mOG6rOG6uuG6uOG6oELhu7XhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6puG7osOiw5PDmSXDkz3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqs4bqq4bqo4bqo4bqoQFvDgOG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcOB4bqsRcSQxJBAW8OA4bqm4bqsJD1Nw73huqYvL03huqJM4bq84bukQOG7nCol4buc4buk4bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0JD4bqqxJAv4bqq4bqq4bqqTkPhuqpE4bqqQkPhuqglxJDhuqjhurrhurhVRC3huqrhuqJTQOG7muG6puG6rOG6vFUlw73huqbhurrhurjhuqBC4bu14bqs4buc4buu4bqsJFnhuqxN4buww5nhu5rhuqxPLuG7tE3huqxbPOG6rFUi4bqsTybDmeG7muG6rOG7nOG7gMOZ4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhuqrhuqjhuqjhuqjhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6pkXEkMSQ4bqm4bqsL+G6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6v+G7iCrhuqzhu5zhu5Al4bqsTcOKTeG6rE1Z4bqsIyrhurzDmeG6oOG6rE9Zw5nhuqx7UOG6rE/hu5Iq4bqsWzzhuqxVIuG6rOG7nOG7ruG6rCRZ4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsJT0uw51N4bqs4buc4buAw5nhuqDhuqxPJsOZ4bua4bqs4buc4buAw5nhuqLhuqzDosOKTeG6rE9Q4bq84bqsQOG7nC5Zw5nhu5rhuqDhuqxPWcOZ4bqse1DhuqxN4bum4bqsJOG7rOG6rFUu4bu0w5nhu5rhuqzhu5zhu67huqwkWeG6rCXhu6Lhu5BA4bqsw5nhu5zEqMOZ4bqsTeG6vOG7pOG6oOG6rFThu5zhu6Thu4bDmeG7muG6rOG6quG6qOG6ouG6qOG6qOG6qOG6rOG7nOG7ruG6rCRZ4bqsw5nhu5wuw4Hhuqzhu5/hurXhu4vhuqXhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqxA4buc4bus4bqsxanhu6Lhu5gl4bqs4bujPeG7oOG6oOG6rOG7n+G6teG7i+G6peG6rOG7nCpd4buYw5nhuqzhur/hu4Dhuqzhur/FqOG6vOG6oOG6rOG7n+G6teG7i+G6peG6rOG7nCpd4buYw5nhuqzDrcOMw5rhuqzhu6Phu5zhurzhu6ThuqDhuqzhu5/hurXhu4vhuqXhuqzhu5wqXeG7mMOZ4bqs4buj4buc4bq8w5nhu5zhuqzhurXhurzigKbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDrFYl4bqsJOG7rOG6rE9Zw5nhuqx7UOG6rE3hu6bhuqwlMeG6rFXhu5jhuqxbPOG6rFUi4bqs4buc4buu4bqsJFnhuqxN4buww5nhu5rhuqwlPS7DnU3huqzhu5zhu4DDmeG6rE3hurzhu6ThuqxV4bq+w4Hhuqzhu5/hurXhu4vhuqXhuqzhu5wqXeG7mMOZ4bqs4bqn4buk4bq8w5nhuqzhur8/w5nhu5rhuqzEguG6ukThuqBF4bu14bquw4Dhuqzhu5/hurXhu4vhuqXhuqzhu5wqXeG7mMOZ4bqs4buj4bq8w5rhuqzhu4vhu7DDmeG7muG6rMSC4bq6w4nhuqDhurrhu7Xhuq7huqDhuqzhu5/hurXhu4vhuqXhuqzhu5wqXeG7mMOZ4bqs4bujw4zDmeG6rOG7nVnDmeG6rMSC4bq6xJDhuqDhurjhu7Xhuq7igKbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6M9LsOdTeG6rE/hu6bhuqDhuqwl4bucw5Phu6ThuqxU4buQJeG6rCMq4buG4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsTOG7rOG6rHvhu5LhuqxN4bucUeG6rCThu6zhuqzhu5zhu6Lhu5gq4bqsIyrhu4bhuqwjKuG7hsOZ4bqsJT1Q4bqse+G6vuG6rOG7nOG6vsOZ4buc4bqsTeG7nOG7nsOZ4buc4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsTeG7ikDhuqwlUcOZ4buc4bqsxILhu5cz4buX4buB4bqu4bqsw5nhu4TDmuG6rELhuqhCQuG6oOG6rHvDneG7ouG6rCVXw5nhu5rhuqxP4bui4buUw5rhuqxP4buAJeG6rERE4bqgQkXDgOG6rOG7l+G7nCbhuqzhu6Phu5zGr+G6rE8hw5nhu5rhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsJeG7pEDhuqzhuqrhuqjhuqwlUcOZ4buc4bqg4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsTeG7puG6rE3hu5xR4bqsJOG7rOG6rE3hurzhu6ThuqzDmeG7nOG7iiXhuqxN4buG4bqsw5kuw51N4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bujPeG7pMOZ4bua4bqs4bq44bqsTeG7nFHhuqwk4bus4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsQOG7nOG7iMOZ4bqg4bqs4buX4bucJuG6rOG7o+G7nMav4bqsTeG7puG6rCXDneG7ouG6rEThuqxN4bucUeG6rCThu6zhuqzDmUfDmuG6rCU94bukw5nhu5rhuqzDmeG7nOG7psOa4bqsT+G7ouG7lMOa4bqsTeG6vOG7pOG6rMOZ4buc4buKJeG6oOG6rOG7muG7rsOaw4Hhuqzhu6Phu5zhurzDmuG6rOG7muG7ouG6vOG6rE074bq84bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsTsOMw5nhuqzhu7bhuqxN4buKQOG6rE1Z4bqsJOG7tuG6rMSCxJDhuqDDicSQ4bqsT+G7ouG7lMOa4bquw4DhuqzDouG7sMOZ4bua4bqsVOG7nOG6vOG7ouG6oOG6rMOa4buiw5nhu5zhuqxM4buATeG7nOG6rMSCxJDhuqDDiUPhuqxP4bui4buUw5rhuq7DgOG6rGnhu6Lhu5TDmuG6rCThu6TDiiXhuqwl4buc4bq8w5rhuqzDmeG7nCzDmeG7muG6rCU94bukw5nhu5rhuqxU4bucKuG6rHspTeG6rE3hu7DDmeG7muG6rMSCw4nhuqDhuqjEkOG6rE/hu6Lhu5TDmuG6rsOA4bqsxqEq4buGw5nhuqwlPVDhuqxP4bui4buYw5nhuqwlPOG6rMSCQ+G6oELhurrhuqxP4bui4buUw5rhuq7huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAMyol4buc4bukPeG6puG6tuG6teG7huG7pOG6rGnhu5zDisOZ4buc4bqwL0DhurY=

Bảo Khánh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

50 năm ra đời “cục gạch biết nói”

50 năm ra đời “cục gạch biết nói”
2023-04-04 12:23:00

Ngày 3/4/1973, Martin Cooper đứng trên vỉa hè đại lộ ở Manhattan cùng thiết bị to bằng viên gạch và thực hiện cuộc gọi di động đầu tiên.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long