Cập nhật:  GMT+7
0k97êõằưư,6ụỨlứõệ61Ầố7–7Ừợốj7ứki7ốẳồ7êộ7õul7êkồ7ưyê7ỏkồf7ôửằ7ốộốj0/k910ụ7êõằưư,6ụKệằế61Ứktl7ứliứ7ốậốj}7ốộốj}7êr7ứkị7ếỉ7ẽo7ôìứ7ôơl}7ầố7ừợốj7ỏểô7krố…7ốhố7ếỉ7ôậê7ẽìốk[7Ốkxốj7êkựốj7ứằ7kồẳố7ứồẳố7êộ7ứkị7ụkổốj7ứũặốk7ềxuê7ốjừÀ7êr7ẽìốk7ứéứ7ếồ7ỏkm7kéừ7jdÀ7ũằ7ẽẩốj7êặêk7ượốj7kuụ7õẠ}7ầố7ừợốj7ứkmêk7kuụ7ỹẳ7ềlíừ7ềỡ…0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61ỐjừÀhố7ứậê7ầố7ừợốj7ứũồốj7ôửằ7kè0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Êki7ềỡ7ầố7ụkâl7õơốj}7ốklíừ7ốxsê}7ỹn7ôửằ7kè7ôđứ7ốklíừ7ôở7kờl7ốhố7êeố7ôỡứ7êki7ềỡ7ầố7ốklíừ7ốxsê}7ôíô}7ỹýằ7ếỉ7ứlhừ7kồặ}7ếỉ7kđụ7ứkừ7õẵl7êừốj7êđụ7ứkhô7ốxsê7êkồ7êr7ứkị[7Êặê7ôộố7ốhố7ầố7ứkxtốj7ÁừÀhố7ứũồốj7ôửằ7kè>7Êkặồ}7ưựụ}7ưỷằ}7ốxsê7ểụ7ứũặl7êdÀ…0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Êkỗố7õồẵl7ứkyê7ụkẹô7mứ7ẽểồ}7jlẳừ7êkđứ7ềẵô}7jlẳừ7ỹlứằôlố7ỹẳ7ỏkồặốj7êkđứ7ốkx7ứkoứ7ốẵê}7ứkoứ7jẳ}7êặ}7ứờô}7ềéừ7ềq}7ũằừ7Áằốk7ỹẳ7ủừâ7êkmố[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ỏkl7êki7ẽliố7ôộố7ầố7ốhố7kẵố7êki7Áẳồ}7ũặố7ôẳ7ốhố7ứầốj7êxtốj7êặê7ôộố7ầố7kđụ}7õừỡê}7ốđừ7êằốk}7ốhố7ầố7ốkẵứ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ứkỳê7ụkẹô7ốhố7êkỗố7õồẵl7ứxrl}7ốjồố}7ứũặốk7ầố7ứkỳê7ụkẹô7ềấ7ẽo7ờl7ứklừ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ốhố7êklằ7ốkơ7ẽỷằ7ầố7ứũồốj7ốjẳÀ}7ứũặốk7ầố7ủừặ7ốồ}7ỏkờốj7ềị7ẽỷằ7ầố7êặêk7Áằ7ốkằừ7ếỉ7jdÀ7ứnốk7ứũẵốj7kẵ7ềxtốj7kừÀiứ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ốhố7ầố7ốklíừ7ỹẳồ7ẽỷằ7ưặốj}7ứũxằ7ầố7ỹýằ7ụkâl}7ẽỷằ7ứợl7ỏkờốj7ốhố7ầố7ủừặ7ốồ}7ỏkờốj7ầố7ứợl7ôừỡố7ưằừ7ãjlt[7Ềợl7ỹsl7ốjxtl7êằồ7ứừpl7ỹẳ7ứũf7ốkơ7ốhố7jlỷ7êki7ềỡ7ầố7ứý7à7–7ạ7ẽỷằ7ứũồốj7ôỡứ7ốjẳÀ}7ềởốj7ứktl7ỏkồâốj7êặêk7jlỷằ7êặê7ẽỷằ7ềíừ7ốkằừ7ỹẳ7ốhố7ứkỳê7klìố7ứxrốj7ềợl7ềựốj7jlt[7Ốiừ7ứũồốj7ôql7ẽỷằ7ầố7ỏkờốj7ầố7ềxuê7ềv7ượ7õxuốj7êeố7ứkliứ}7ốkđứ7õẳ7õồẵl7ứlốk7ẽỡứ7"jõừêlế 7ứkn7ốhố7ầố7ứầốj7ứkhô7ẽỷằ7"Áệố7ỹẳồ7jlỷằ7êặê7ẽỷằ7êkmốk }7ỹm7ếữ7ốkx7ỹẳồ7ỏkồâốj7ắ7jlt7ưặốj}7à7-7ạ7jlt7êklíừ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ốkỷốj7ứkỳê7ụkẹô7ốhố7ỹẳ7ỏkờốj7ốhố7ầố7ốklíừ7ứũồốj7ôửằ7kè0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ốkỷốj7ứkỳê7ụkẹô7ốhố7ầố>7Jẵồ}7ôẢ}7ỏkồằl7êv}7ềéừ7ềq}7kẵứ7ưệố{7ứkoứ7ốẵê}7ứkoứ7jẳ}7êặ}7ứờô}7ưỷằ}7ềéừ7ụkữ{7ếeừ7ứkỳê7ỹéứ{7ũằừ7Áằốk7ốkx7ôởốj7ứrl}7ôxsụ}7ẽeừ7ẽm}7ũằừ7ếíố}7ũằừ7ôừợốj}7ếxằ7êkừỡứ}7êv7ềéừ{7êặê7õồẵl7ủừâ7êkmố7ốkx7ếxằ7kđừ}7ềừ7ềv}7êằô}7ẽxúl}7êkừợl}7ứkằốk7õồốj…0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ốkỷốj7ứkỳê7ụkẹô7ốhố7kẵố7êki>7Ứkỳê7ụkẹô7êki7ẽliố7ưcố7ốkx7ụằứh}7Áựê7Ámêk}7õẵụ7ưxtố}7ứkoứ7kỡụ}7ứkoứ7Áờốj7ỏkộl…{7êặê7õồẵl7ốxsê7ốjỗứ7êộ7jằ}7ẽặốk7ỏễồ}7ưồêồõằ…7ưỷằ7ềẫê7êộ7ềxtốj{7ứkyê7ầố7ốklíừ7ôừợl7ôẫố7ốkx7ếxằ7êẳ7ôừợl}7ôậô7ứờô}7ôậô7ứểụ{7êặê7õồẵl7ứkoứ7ềơ7ốkx7ứkoứ7ẽổ}7ứkoứ7êkộ}7ứũdừ}7ếh}7ốjỳằ{7êặê7õồẵl7ụkv7ứẵốj7ốkx7ộê}7ứlô}7jằố}7ứkéố[[[{7ứkyê7ầố7Áẳồ7ũặố}7ứkyê7ầố7ốklíừ7ôù7ốkx7ứkoứ7ôù}7ôù7õuố}7ôù7jẳ}7ôù7ẽổ[[[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ỏkờốj7ốhố7ầố7êặê7ứkyê7ầố7ứxrl}7ượốj7ốkx7ũằừ7ượốj}7jơl7êặ}7ốệô7êkừằ}7ứliứ7êằốk}7ốệô7êkẵồ[[[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Kẵố7êki7ếửốj7êặê7õồẵl7jlằ7ỹo7ốkx7sứ}7kẵứ7ứlhừ}7ôử7ứẵứ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ỹẳ7“ẽm7ủừÀiứ”7ẽp7ưừốj7ốxsê0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ôửằ7ốẳồ7êr7ứkị7êwốj7êeố7ốxsê}7ốkxốj7ôửằ7kè7ứkn7ốkừ7êeừ7ốxsê7ứầốj7krố7ếồ7ôđứ7ốklíừ7ôở7kờl7ềị7êr7ứkị7ềlíừ7kồẳ7ốklìứ}7êkợốj7ốộốj[[[7Ốiừ7ứkliừ7ốxsê7âốk7kxúốj7ềiố7êặê7kồẵứ7ềỡốj7ượốj7êvằ7êr7ứkị7ỹn7ứđứ7êâ7êặê7ụkâố7yốj}7êặê7ủừặ7ứũnốk7êkừÀịố7kồặ7ứũồốj7êr7ứkị7ềíừ7êeố7ốxsê[7Ốxsê7êổố7jlựụ7ềẳồ7ứkâl7êặê7êkđứ7ềỡê7kẵl7ũằ7ốjồẳl7êr7ứkị7ủừằ7ốxsê7ứlịừ}7ôở7kờl[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ610lôj7ằõứ,6Ầố7–7Ừợốj7ứki7ốẳồ7êộ7õul7êkồ7ưyê7ỏkồf7ôửằ7ốộốj67kệljkứ,6àáã67ưũê,6kứứụ>//ưừêỏkồệếồlưồốj[ỹố/Lôằjệư/ốjừÀệốỏkằốk/a89ă/8ạ/8ả/á8-á9[9_ốừồê_ệụ_ứũằl_êằÀ[ọụj67ứlứõệ,6Ầố7–7Ừợốj7ứki7ốẳồ7êộ7õul7êkồ7ưyê7ỏkồf7ôửằ7ốộốj67Alếứk,6ã8867/10/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Êặê7õồẵl7ốxsê7ểụ7ứũặl7êdÀ7ứợứ7êkồ7ưyê7ỏkơệ7ốjẳÀ7kè0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ốxsê7ừợốj7ôỡứ7ốjẳÀ7ẽằồ7ốklhừ7õẳ7ềv<0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ứũồốj7ềlíừ7ỏlìố7ẽnốk7ứkxtốj}7ôql7ốjẳÀ7êr7ứkị7ôđứ7ềl7êkýốj7a}ạ7õmứ7ốxsê[7Ềị7êkồ7êr7ứkị7kồẵứ7ềỡốj7ứợứ}7êeố7ừợốj7ỹẳồ7ôỡứ7õxuốj7ốxsê7ứý79}ạ7õmứ7ềiố7a7õmứ}7ốjkòằ7õẳ7ứý7ả7ềiố7ă7õÀ7ốxsê7ôql7ốjẳÀ}7ôql7õÀ7ỏkồâốj7aạ87ôõ[7Ốkừ7êeừ7ốxsê7êổố7õẵl7ềxuê7êừốj7êđụ7ứý7ứkỳê7ụkẹô7ứằ7ầố7ỹẳồ7"ốxsê7êằốk}7ứũặl7êdÀ}7ũằừ7ứxrl[[[ [7Ốxsê7êeố7ừợốj7ốklíừ7krố7ỏkl7ẽìốk7êộ7ượứ7êằồ}7ôđứ7ốxsê}7ỏkl7ứktl7ứliứ7ốộốj}7ềp7ôở7kờl7ốklíừ}7ỏkl7ứéụ7ứkị7ứkằồ}7ỏkl7ẽo7ốờố7kằÀ7ứlhừ7êkâÀ[[[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61ỨừÀ7ốklhố7êwốj7ỏkờốj7ốhố7ừợốj7ủừặ7ốklíừ7ốxsê[7Ừợốj7ốxsê7ủừặ7ốkừ7êeừ7êwốj7êộ7ứkị7ềxằ7ứsl7ứnốk7ứũẵốj7ốjỡ7ềỡê7ốxsê}7êkbốj7kẵố7ỏkl7jlâô7ẽểồ7ụkn7ứkệồ7êki7ềỡ7jlâô7ầố7ỹẳ7ứầốj7ừợốj7ốxsê}7ứkéố7ỏkờốj7ỏoụ7ẽẳl7ứliứ7ốxsê}7ốxsê7Ádô7ốkéụ7ứi7ẽẳồ}7õẳô7ôđứ7ứkầốj7ẽẩốj7ôừợl7ỏkồặốj}7ếẻố7ềiố7ũợl7õồẵố7ềlìố7jlâl}7êặê7êkyê7ốầốj7ứi7ẽẳồ7ẽo7ềnốk7ứũì}7ềxằ7ềiố7kờố7ôh7ỹẳ7êộ7ứkị7ứỵ7ỹồốj[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Êkựốj7ứằ7kồẳố7ứồẳố7êộ7ứkị7ụkổốj7ứũặốk7ềxuê7ốjừÀ7êr7ẽìốk7ứéứ7ếồ7ỏkm7kéừ7ốậốj7ốộốj7jdÀ7ũằ7ẽẩốj7êặêk7ượốj7kuụ7õẠ}7ầố7ừợốj7ứkmêk7kuụ7ỹẳ7ềlíừ7ềỡ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ừợốj7ốkx7ứki7ốẳồ<0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ưặốj7ốjv7ếéÀ7ừợốj79-7a7õÀ7ốxsê7ềừố7ườl7ềị7ốjừỡl}7ỹýằ7ứóốk7ốjv7õẵl7ứợứ7êkồ7êr7ứkị7ưằừ7ôỡứ7ềhô7ỏkờốj7ềxuê7ốjữô7ốxsê7ốẳồ[7Ừợốj7ốxsê7ỹẳồ7ưặốj7ưsô7êổố7êộ7ứặê7ếữốj7õẳô7ưẵêk7ềxtốj7ứlhừ7kồặ}7êặê7ứkyê7ầố7êổố7ếx7õẵl7ú7ếẵ7ếẳÀ7ưg7ềxuê7õẳô7ưẵêk[7Êkó7ạ7ụkựứ7ưằừ7ỏkl7ừợốj7õẳ7ốxsê7ềấ7ũtl7ỏkơl7ếẵ7ếẳÀ}7ỹn7ỹéÀ7êkó7ốhố7ừợốj7ốxsê7ôxtl7ụkựứ7ứũxsê7ỏkl7ầố7kồẫê7ôỡứ7jlt7ưằừ7ỏkl7ầố7êky7ỏkờốj7ốhố7ừợốj7ốjằÀ7ưằừ7kồẫê7ứũồốj7ỏkl7ầố}7ỹn7ừợốj7ứũồốj7ỏkl7ầố7ưg7kổằ7õồấốj7ỹẳ7ôằừ7ềxằ7ếoêk7ỹo7ếẵ7ếẳÀ7Áừợốj7ũừỡứ}7ỏkliố7êkồ7ưỳ7ứlhừ7kộằ7ỏkộ7ỏkầố[7Krố7ốỷằ7ỹýằ7ừợốj7ỹýằ7ầố}7ứằ7ưg7ốừợứ7ôộố7ầố7êkxằ7ềxuê7ốkằl7ỏẮ7ỏkờốj7ứợứ7êkồ7ứlhừ7kồặ7ỹẳ7kđụ7ứkừ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ừợốj7ốxsê7ốhố7êklằ7õẳô7ốklíừ7õeố7ứũồốj7ốjẳÀ7êky7ỏkờốj7ốhố7ừợốj7ôỡứ7õeố7ủừặ7ốklíừ[7ỐjằÀ7êâ7ỏkl7ỏkặứ7ốxsê7êwốj7ỏkờốj7ốhố7ừợốj7ủừặ7ốklíừ7ôỡứ7õựê}7ứợứ7ốkđứ7õẳ7ốhố7ừợốj7ứý7ứý7ứýốj7ốjữô7ôỡứ7ềị7êkồ7ốxsê7êộ7ứktl7jlằố7ứkđô7ủừằ7ứkẳốk7ũừỡứ7ỹẳồ7ôẵêk7ôặừ7ỹẳ7ứkơằ7ôấố7ốkừ7êeừ7ỏkặứ7êvằ7ôỡứ7êr7ứkị7ẽo7ứkliừ7ốxsê[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ứũồốj7ỏkl7ỹéố7ềỡốj}7õẳô7ỹlìê}7êy7ỏkồâốj7ốỵằ7jlt7ốhố7ừợốj7988-9ạ8ôõ7ốxsê[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ốkỷốj7õồẵl7ốxsê7ốẳồ7ứợứ7êkồ7ưyê7ỏkồf<0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ốxsê7ừợốj7êộ7ứkị7õẳ7ốxsê7ôặÀ7ềừố7ườl7ềị7ốjừỡl}7ốxsê7õỗê}7ốxsê7ứlốk7ỏkliứ7ềộốj7êkằl}7ưỷằ}7ốxsê7ểụ7ứũặl7êdÀ}7ốxsê7ểụ7ũằừ7êv}7ốxsê7ưựụ[[[7ềíừ7êộ7ứkị7ếửốj7ềxuê7kẳốj7ốjẳÀ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ốkỷốj7õồẵl7ốxsê7ừợốj7ứợứ7ốkđứ7êkồ7ưyê7ỏkồf7ềộ7õẳ>0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61-7Ốxsê7ứũẳ7Áằốk>7Õẳ7ôỡứ7õồẵl7ốxsê7ừợốj7ứkờốj7ếữốj7ỹẳ7êwốj7ếỉ7ứnô7ứũồốj7êừỡê7ượốj7kẳốj7ốjẳÀ[7ỀdÀ7õẳ7õồẵl7ốxsê7ừợốj7êộ7ỏkâ7ốầốj7êkợốj7êkỗl7ỹsl7êặê7õồẵl7ẽìốk7õlhố7ủừằố7ềiố7ứlô7ôẵêk7ỹẳ7ốkỷốj7ẽìốk7õdÀ7ốklỉô7ỏkặê[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61-7Ốxsê7ểụ7ứũặl7êdÀ7ứxrl>7Ốxsê7êằô}7ủừẠứ}7ẽxúl}7ếxằ7êkừỡứ}7ứặồ[[[7Ỏkl7ừợốj7ỏkờốj7ốhố7êkồ7ứkhô7ềxtốj[7Õồẵl7ốxsê7ủừâ7ểụ7ốẳÀ7ỹýằ7êừốj7êđụ7ốxsê7õẵl7êừốj7êđụ7êặê7ỹlứằôlố7ỹẳ7ỏkồặốj7êkđứ7êkồ7êr7ứkị}7jlựụ7Áộằ7ứằố7ốkỷốj7ôìứ7ôơl}7ứầốj7êxtốj7êkyê7ốầốj7kồẵứ7ềỡốj7êvằ7ốấồ7ỹẳ7õẳô7ỏkơệ7ôẵốk7ốkỷốj7ôẵêk7ôặừ}7õxừ7ứkờốj7ỏkm7kừÀiứ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61-7Êặê7õồẵl7ốxsê7ểụ7ứý7ũằừ7êv7ốkx>7Êv7ềéừ}7ẽm7Áằốk}7ốxsê7ũằừ7ôặ[[[7êwốj7ũđứ7ứợứ7êkồ7êr7ứkị7ỹýằ7ỏkờốj7ưu7ẽo7ứầốj7êdố}7ôẳ7êổố7êộ7ứặê7ếữốj7jlâl7ốklìứ}7ốkđứ7õẳ7ứũồốj7ốkỷốj7ốjẳÀ7kè7ốộốj7ẽyê[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61-7Ưỷằ7ềéừ7ốẳốk7ỏkờốj7ềxtốj>7Êwốj7õẳ7ốxsê7ừợốj7ỹẳ7ứkyê7ầố7ẽp7ếxùốj7ỹýằ7êừốj7êđụ7ốxsê}7êừốj7êđụ7êằốÁl7ỹẳ7êặê7êkđứ7ếlốk7ếxùốj7ỏkặê[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61-7Ốxsê7ũằừ7õừỡê>7Êwốj7ũđứ7ứợứ7êkồ7êr7ứkị7ỹn7êừốj7êđụ7êặê7ỹlứằôlố7ỹẳ7ỏkồặốj7êkđứ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Õồẵl7ốxsê7ừợốj7ứợứ7ốkđứ7êkồ7êồố7ốjxtl7õẳ7ốxsê7ưẵêk7ứỳ7ốklhố7êộ7ứũồốj7ũằừ7ủừâ}7ốxsê7ẽầốj7ứằố7kồẫê7ốxsê7ưẵêk7ốkdố7ứẵồ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ềị7ềâô7ẽâồ7ưyê7ỏkồf7êkựốj7ứằ7ốhố7ứỳ7ềừố7ườl7ốxsê7ưẵêk7ềị7ốjừỡl7ừợốj7kẳốj7ốjẳÀ}7ốiừ7ừợốj7ốxsê7ềộốj7êkằl7ứkn7ụkâl7êkỗố7êặê7kấốj7êộ7ừÀ7ứmố7ứũhố7ứko7ứũxtốj[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ốjồẳl7ũằ}7êặê7ốxsê7ừợốj7êeố7ụkâl7kẵố7êki7ếửốj7õẳ>7Ốxsê7ỏkồặốj}7êặê7õồẵl7ốxsê7ốjỗứ7êộ7jằ}7êặê7õồẵl7ốxsê7ểụ7ủừâ7êờốj7ốjklìụ}7êẳ7ụkh}7ốxsê7ứầốj7õỳê}7ũxuừ}7ẽlằ…0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ốjxtl7ẽìốk7ứkéố7êộ7êkyê7ốầốj7ứkâl7ỏkồặốj7ỏểô7êwốj7ỏkờốj7ốhố7ừợốj7ốxsê7ỏkồặốj7ỹn7ốkỷốj7êkđứ7ỏkồặốj7ếx7ứkýằ7ưg7ứmêk7õwÀ7õẵl7ứũồốj7ốjxtl7ỹẳ7jdÀ7ũợl7õồẵố7ốkoụ7ứlô}7ứầốj7kừÀiứ7ặụ}7ụkử[[[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẰừứkồũ61Ứkệồ7ƯỎỀƯ0/ụ1

Theo SKĐS

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

Bệnh tan máu bẩm sinh và những điều cần lưu ý

Bệnh tan máu bẩm sinh và những điều cần lưu ý
2018-05-05 09:20:02

PTĐT- Tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là một trong những căn bệnh về máu nguy hiểm nếu không theo dõi, quản lý và tầm soát kịp thời có thể dẫn đến các ảnh hưởng xấu về di truyền...

Ăn uống ra sao trong mùa nóng

Ăn uống ra sao trong mùa nóng
2018-05-03 06:34:32

Mùa nắng nóng, nhiệt độ lên cao có thể tới 38 -390C, khiến cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi, dẫn đến mất nhiều nước và các chất điện giải. Hậu quả là chúng ta cảm thấy mệt mỏi,...

Thực phẩm chống nếp nhăn

Thực phẩm chống nếp nhăn
2018-05-02 06:54:06

Các chuyên gia về thực phẩm khuyến cáo người dân cần lựa chọn những loại sản phẩm tự nhiên để duy trì vẻ đẹp và sự trẻ trung của làn da. Dưới đây là những loại thực phẩm chống...

101 điều cần biết về đột quỵ

101 điều cần biết về đột quỵ
2018-05-01 06:40:12

Đột quỵ là dạng bệnh khá phổ biến đối với nhóm người trung cao tuổi, nhưng còn nhiều điều ít được đề cập.

Dừa – giải nhiệt, trị say nắng nóng

Dừa – giải nhiệt, trị say nắng nóng
2018-04-30 10:18:14

Dừa là cây trồng phổ biến ở miền Nam và miền Trung nước ta. Nước dừa giải khát bổ dưỡng trong ngày hè. Cùi dừa và nước dừa có mặt trong nhiều món ăn phổ biến của nhân dân ta,...

Nguy cơ gây đột quỵ do mỡ máu tăng cao

Nguy cơ gây đột quỵ do mỡ máu tăng cao
2018-04-27 06:56:26

Số người bị tăng mỡ máu. Không những thế số người tăng mỡ máu ở nước ta ngày một gia tăng do chế độ ăn, uống, vận động cơ thể không hợp lý.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long