Cập nhật:  GMT+7
Ỳẩ*$aẻ)òòỦ=nỌẫọẻạ=Ỵỹẵêẩ$ọ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩ$ở>$êẩợêậ$àẫẳỏ$a5ê$ẻổỏ$rỲ/ẩ*ỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỲẫẽậ$òóaỦ=//aW9)ếnẩỏọẩếWởê/áạòẹọến/êạỡò/*!*!/:!á,%(&%%&ọ*;...&ẻ*Wénậ=$/Ỵỹ$ọóỏqẳê$ẽ<ỏ$-$ỹẵêẩ$ởẫẵê$À)$ẹẩế)$ọđêẩ$ọẩạế$áfẫ$ọóỏqẳê$ẽ<ỏV$aẩ]ẽ$òềa$9ẵêẩ$êẩ3êỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nẨạ)á=ỴNỌÀỌ-$Ọ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩ$YỌẩ)ẻ)òòạẽẫ)Ý$ẻ>$ẽíọ$ọóếêậ$êẩợêậ$a]ê$9ẵêẩ$ởẳ$ẽ<ỏ$êậỏq$ẩẫâẽ$êặỏ$ẹẩgêậ$ọẩạế$áfẫV$oỏ}ê$ẻr$ở>$ọ5ẽ$òế<ọ$ẹdn$ọẩjẫ$aề$ọẩâ$á8ê$àặê$a$òớ$nẩ<ọ$ọóẫâê$aồ)$ậẫhêậ$êệẫWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỌ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩ$ẻ>$9ẵêẩ$ẹẩ<$nẩì$9ẫặê$l$êổĩa$ọ)$aộêậ$êẩổ$ọóằê$ọẩặ$ậẫĩẫV$ởĩẫ$.Ư$á3ê$òh$ọế>ê$a5ỏ$ẽ)êậ$ậạê$9ẵêẩW$L$êổĩa$ọ)V$aề$ẹẩế}êậ$*%$ọóẫẵỏ$êậổjẫ$ẽ)êậ$ậạê$9ẵêẩV$à0a$9ẫẵọ$ẻ>$á3ê$ọía$ọẩẫâỏ$òhV$;%Ư$êậổjẫ$ẽ"a$9ẵêẩ$ọ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩ$l$Ởẫẵọ$Ê)ẽ$à)êậ$àổka$àẫẳỏ$ọód$ở>$ẽịẫ$ê]ẽ$aề$ọẩằẽ$&W%%%$ọóă$òẫêẩ$ó)$9d$a]ê$9ẵêẩ$ê>qW$Êậổjẫ$ẽ"a$9ẵêẩ$ọ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩ$nẩ}ẫ$àẫẳỏ$ọód$a}$àjẫ$êằê$ó4ọ$ọhê$ẹảẽV$ọẩổjêậ$pỏqằê$nẩ}ẫ$ọóỏqẳê$ẽ<ỏW$Ẽịẫ$ê]ẽ$a5ê$&W%%%$ọu$àiêậ$ở>$ẹẩế}êậ$;%%W%%%$àỉê$ởd$ẽ<ỏ$aẩế$&%W%%%$êậổjẫ$9ẵêẩ$à)êậ$àổka$àẫẳỏ$ọód$l$êổĩa$ọ)$ẩẫẵê$ê)qWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỌ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩ$ẹẩgêậ$nẩ}ẫ$ẻ>$9ẵêẩ$ẻ3q$êẩẫấẽ$ẽ>$ẻ>$9ẵêẩ$áẫ$ọóỏqẳê$áế$êậổjẫ$9ẵêẩ$êẩ6ê$a}$&$ậạê$9ẵêẩ$aồ)$9h$ở>$ẽãW$Êặỏ$&$êậổjẫ$9d$9ẵêẩ$ẽỗa$àí$êẩã$ẹặọ$ẩgê$ởĩẫ$êẩ)ỏ$ẹẩẫ$òẫêẩ$aếê$aề$&;Ư$ẹẩ}$ê]êậ$9d$9ẵêẩ$ọ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩ$ẽỗa$àí$ê0êậ$áế$êẩ6ê$a}$&$ậạê$aồ)$9h$ở>$ẽã$ọóỏqẳê$aẩếV$;%Ư$ẹẩ}$ê]êậ$aếê$9d$9ẵêẩ$ẽỗa$àí$êẩã$ẩế0a$ẻ>$êậổjẫ$ẽ)êậ$ậạê$9ẵêẩ$aồ)$9h$ẩế0a$aồ)$ẽã$ọóỏqẳê$aẩếV$&;Ư$ẹẩ}$ê]êậ$aếê$9cêẩ$ọẩổjêậW$Ọôq$ở>ế$ẽỗa$àí$ở>$òh$ẻổkêậ$ậạê$9d$ọìê$ọẩổỉêậ$àâ$à<êẩ$ậẫ<$ẽỗa$àí$9ẵêẩỬ$ÊẩãV$ọóỏêậ$9cêẩ$ở>$ê0êậW$Ọẩâ$ó4ọ$ê0êậV$ọóă$aề$ọẩâ$ọờ$ởếêậ$êậ)q$ò)ỏ$òẫêẩ$áế$ọẩẫặỏ$ẽ<ỏ$ê0êậV$òỏq$ọẫẽ$ọẩ)ẫW$Ọẩâ$ê0êậV$ọóă$9d$ọẩẫặỏ$ẽ<ỏ$ê0êậ$ở>$òĩẽ$ọơ$;$-$,$ọẩ<êậ$ọỏìẫW$Êặỏ$ẹẩgêậ$àổka$nẩ<ọ$ẩẫẵê$ở>$àẫẳỏ$ọód$òĩẽ$ọẩc$9ẵêẩ$êẩ3ê$òắ$9d$ọẩẫặỏ$ẽ<ỏ$ọó5ẽ$ọóểêậV$ở>êậ$á)V$ậ)ê$ẻ$pổỉêậ$ọó<êV$pổỉêậ$aẩ7ẽ$ái$ó)V$pổỉêậ$ẩ>ẽ$ọóằê$êẩgV$ẽộẫ$ọãọW$Êậế>ẫ$ó)$ọóă$áấ$9d$aẩ6ẽ$nẩ<ọ$ọóẫâê$ọẩâ$aẩ4ọV$ở6ê$àíêậ$ở>$ọ3ẽ$ọẩ5êW$Ọẩâ$ọóỏêậ$ậẫ)êV$êậổjẫ$9ẵêẩ$aề$ọóẫẵỏ$aẩỗêậ$ẻ3ẽ$ò>êậ$ọẩẫặỏ$ẽ<ỏ$êẩã$ẩ)q$ọóỏêậ$9cêẩW$Ọóă$òẫêẩ$ó)$ở8ê$9cêẩ$ọẩổjêậV$ọóă$aề$á4ỏ$ẩẫẵỏ$ọẩẫặỏ$ẽ<ỏ$ọẩổjêậ$pỏ4ọ$ẩẫẵê$ọơ$?$-$,$ọỏìẫW$L$ọẩâ$êẩã$Yẻ>$êẩợêậ$êậổjẫ$aẩđ$ẽ)êậ$ậạê$9ẵêẩÝ$ọẩổjêậ$ẹẩgêậ$aề$9ẫâỏ$ẩẫẵê$ọóẫẵỏ$aẩỗêậ$ọóằê$ẻ3ẽ$ò>êậ$ẩế0a$aẩđ$ọẩẫặỏ$ẽ<ỏ$êẩãWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỌóỏêậ$ọ3ẽ$Ẩỏqặọ$ẩểa$ở>$ọóỏqẳê$ẽ<ỏ$-$ỹẵêẩ$ởẫẵê$À)$ẹẩế)$ọđêẩ$ẩẫẵê$à)êậ$oỏ}ê$ẻr$ở>$àẫẳỏ$ọód$aẩế$ọóằê$&%%$êậổjẫ$9ẵêẩ$ẽ"a$9ẵêẩ$ọ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩW$À0a$9ẫẵọ$aề$êẩợêậ$ậẫ)$àcêẩ$a}$ẩ)ẫ$ọóă$òẫêẩ$ó)$àẳỏ$ẽ"a$9ẵêẩW$Ọóỏêậ$9cêẩ$ẽíọ$êậ>q$Ọóỏêậ$ọ3ẽ$pỏ4ọ$ọơ$&%$-$?%$àỉê$ởd$ẽ<ỏ$àâ$ọóỏqẳê$aẩế$êậổjẫ$9ẵêẩ$ọ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩW$Ọóỏêậ$9cêẩ$ẽíọ$ọẩ<êậV$êậổjẫ$ẽ"a$9ẵêẩ$ọ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩ$nẩ}ẫ$àổka$ọóỏqẳê$ẽ<ỏ$ọơ$*-&$ẻ5êV$ẽịẫ$ẻ5ê$nẩ}ẫ$ê ẽ$ẻ{ẫ$9ẵêẩ$ởẫẵê$ọơ$:-;$êậ>qW$Êặỏ$aề$9}ế$ẩẫâẽ$q$ọặV$êậổjẫ$9ẵêẩ$aẩđ$nẩ}ẫ$àềêậ$ọẩằẽ$ẹẩế}êậ$&%ƯV$aệê$êặỏ$ẹẩgêậ$aề$ọẩă$9}ế$ẩẫâẽ$q$ọặV$aẩẫ$nẩb$aẩế$êẩợêậ$ẻ5ê$]êV$lV$àẫ$ẻ{ẫ…$ẻ>$ởg$aôêậ$ọhê$ẹảẽV$ọóếêậ$ẹẩẫ$à3q$ẻ>$a]ê$9ẵêẩ$nẩ}ẫ$àẫẳỏ$ọód$a}$àjẫWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỹÒAẸẪW$Êậỏqấê$Ọẩd$Ẩỏqẳê$-$Ậẫ<ẽ$àha$Ọóỏêậ$ọ3ẽ$Ẩỏqặọ$ẩểa$ở>$ọóỏqẳê$ẽ<ỏV$ỹẵêẩ$ởẫẵê$À)$ẹẩế)$ọđêẩ$aẩế$9ẫặọỬ$=ỹẵêẩ$ọ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩ$êậỏq$ẩẫâẽ$ởc$à3q$ẻ>$a]ê$9ẵêẩ$áẫ$ọóỏqẳê$ọơ$ọẩặ$ẩẵ$ê>q$ò)êậ$ọẩặ$ẩẵ$ẹẩẫ$ẻ>ẽ$êậổjẫ$9ẵêẩ$ẽẵọ$ẽễẫV$ọhê$ẹảẽW$Ởĩẫ$êậổjẫ$9ẵêẩV$êặỏ$àổka$àẫẳỏ$ọód$ở>$ẹẫâẽ$òế<ọ$9ẫặê$aẩỗêậ$ọhọV$êậổjẫ$9ẵêẩ$ở8ê$aề$ọẩâ$àẫ$ẩểaV$àẫ$ẻ>ẽV$ẩệ)$êẩ6n$ởĩẫ$aỏía$òhêậW$Aỉ$aẩặ$ậ3q$9ẵêẩ$ẻ>$áế$aẩ4ọ$ẻổkêậ$ẩiêậ$a5ỏ$òỏq$ậẫ}ẽV$áấ$9d$ởm$Yọ)ê$ẽ<ỏÝW$Êặỏ$êậổjẫ$9ẵêẩ$ẹẩgêậ$àổka$àẫẳỏ$ọód$òĩẽ$ở>$ọẩổjêậ$pỏqằê$òắ$ậ3q$êẩẫẳỏ$9ẫặê$aẩỗêậ$áế$ọẩẫặỏ$ẽ<ỏ$ẹảế$á>ẫ$ở>$ỗ$àểêậ$ò"ọ$oỏ<$êẩẫẳỏ$ọóếêậ$aỉ$ọẩâ$ẻ>ẽ$ọìê$ọẩổỉêậ$aẽ$ó]êậ$ẩgV$òỏq$ọẫẽV$òỏq$ậ)êV$òỏq$êíẫ$ọẫặọV$ẻế[êậ$pổỉêậ…$Àẫẳỏ$ê>q$}êẩ$ẩổlêậ$êậẩẫằẽ$ọóểêậ$àặê$aẩ4ọ$ẻổkêậ$òhêậ$aồ)$êậổjẫ$9ẵêẩWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴÀẫẳỏ$a5ê$ẻổỏ$r$ẻ>$9ẫâỏ$ẩẫẵê$aồ)$9ẵêẩ$ọ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩ$ó4ọ$áấ$êẩ5ẽ$ẻ8ê$ởĩẫ$aêậ$êẩổêậ$ẻ{ẫ$aẩẫặẽ$òh$àgêậW$Ởc$ẹẩgêậ$9ẫặọ$ẽcêẩ$ẽ)êậ$ậạê$9ẵêẩ$êằê$ẹẩẫ$êậổjẫ$9ẵêẩ$ẹặọ$ẩgê$aôêậ$ởĩẫ$êậổjẫ$aôêậ$ẽ)êậ$ậạê$9ẵêẩ$aề$êậỏq$aỉ$a)ế$òẫêẩ$ó)$êẩợêậ$àỗ)$ọóă$ẽ"a$9ẵêẩ$ọẩâ$ê0êậW$À3q$aẩbêẩ$ẻ>$êậỏqằê$êẩ3ê$ẹẩẫặê$êậổjẫ$ẽ"a$9ẵêẩ$ọ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩ$êậ>q$a>êậ$ậẫ)$ọ]êậWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỌẩạế$ỹẽ$ẽíọ$òh$pảọ$êậẩẫẵẽ$aẩỏqằê$ò3ỏ$êẩổỬ$Agêậ$ọẩỗa$ẽ<ỏV$àẫẵê$áẫ$ẩỏqặọ$ò"a$ọhV$ậạê$9ẵêẩWWW$Áế$ở6qV$àhẫ$ởĩẫ$ọóă$êẩễV$êặỏ$ọẩ4q$ọóă$aề$9ẫâỏ$ẩẫẵê$ọẩẫặỏ$ẽ<ỏV$ở>êậ$á)V$ở>êậ$ẽ"ọV$ẹảẽ$ở6ê$àíêậV$9ẫặê$á{êậ$ẽ0ọWWW$a5ê$àổ)$êậ)q$ọóă$àặê$aỉ$òl$q$ọặ$àâ$àổka$ẹẩ<ẽ$ở>$ẻ>ẽ$a$àẫẳỏ$ọód$ẹdn$ọẩjẫW$Êẩợêậ$ọóổjêậ$ẩkn$pảọ$êậẩẫẵẽ$agêậ$ọẩỗa$ẽ<ỏ$aề$9ẫâỏ$ẩẫẵê$ọẩẫặỏ$ẽ<ỏ$êẩổka$ò"a$a5ê$ẻ>ẽ$ọẩằẽ$aêậ$ẻểa$9ẵêẩ$ọ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩW$ỹẵêẩ$ọ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩ$ẩế>ê$ọế>ê$aề$ọẩâ$nẩệêậ$àổkaW$Àâ$aẩồ$àíêậ$nẩệêậ$êậơ)$9ẵêẩ$ê>q$ọẩc$ởẫẵa$ọổ$ở4ê$ọóổĩa$ẩgê$êẩ3ê$ẻ>$ởg$aôêậ$oỏ)ê$ọóểêậW$A$pảọ$êậẩẫẵẽ$9ẵêẩ$ọ)ê$ẽ<ỏ$97ẽ$òẫêẩ$ọóổĩa$ẹẩẫ$ẹặọ$ẩgêW$Êặỏ$a}$ẩ)ẫ$êậổjẫ$aôêậ$ẽ)êậ$ậạê$9ẵêẩ$ẹặọ$ẩgê$ởĩẫ$êẩ)ỏ$ọẩc$a5ê$àổka$a
Hiền Nguyễn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

Ăn uống ra sao trong mùa nóng

Ăn uống ra sao trong mùa nóng
2018-05-03 06:34:32

Mùa nắng nóng, nhiệt độ lên cao có thể tới 38 -390C, khiến cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi, dẫn đến mất nhiều nước và các chất điện giải. Hậu quả là chúng ta cảm thấy mệt mỏi,...

Thực phẩm chống nếp nhăn

Thực phẩm chống nếp nhăn
2018-05-02 06:54:06

Các chuyên gia về thực phẩm khuyến cáo người dân cần lựa chọn những loại sản phẩm tự nhiên để duy trì vẻ đẹp và sự trẻ trung của làn da. Dưới đây là những loại thực phẩm chống...

101 điều cần biết về đột quỵ

101 điều cần biết về đột quỵ
2018-05-01 06:40:12

Đột quỵ là dạng bệnh khá phổ biến đối với nhóm người trung cao tuổi, nhưng còn nhiều điều ít được đề cập.

Dừa – giải nhiệt, trị say nắng nóng

Dừa – giải nhiệt, trị say nắng nóng
2018-04-30 10:18:14

Dừa là cây trồng phổ biến ở miền Nam và miền Trung nước ta. Nước dừa giải khát bổ dưỡng trong ngày hè. Cùi dừa và nước dừa có mặt trong nhiều món ăn phổ biến của nhân dân ta,...

Nguy cơ gây đột quỵ do mỡ máu tăng cao

Nguy cơ gây đột quỵ do mỡ máu tăng cao
2018-04-27 06:56:26

Số người bị tăng mỡ máu. Không những thế số người tăng mỡ máu ở nước ta ngày một gia tăng do chế độ ăn, uống, vận động cơ thể không hợp lý.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long