Cập nhật:  GMT+7
cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7pxIVV3w7nigJPDueG6vOG6vuG7s+G6vsO5w4zDiuG6vkXhu5zhu5vDueG7nMag4buCw7nhu5p34buow7nDjOG7ucOM4bq8w7nDjOG7iMOM4bq8cC/DiuG7p3Fw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Q04bqmd8OCw7pxIVV3w7lJecO54bq04bqi4buow7nhu5zGoE/DjOG6vMO54buUw4rDksO54bqy4bq+RMOMw7nhu5LDucON4bq+xJDDjMO5w6N3w43DueG7pnnDucON4bq+xJDDjMO54bq/xqDhu6LDjOG6vMO5w4xTw5XhurTDueG7nHfhu53DucOjU8OV4bq0w7nDglV3w7nhurzhur7hu7Phur7DuUjDinjhu5zDueG6ssOSw7nDglPhu5jDjOG6vMO54bucxqDhu4rDjOG6vMO5w4zhurx54buow7nDisOo4budw7ku4bug4bq+w7nDglV3w7nhu6Z5w7nDjFPDleG6tMO5w4JVd8O54bq04buIw7nDjcOB4bucw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nDjMOK4bq+xJDhu6LDucON4buIw4zDueG7t8OMw7nhu5TDisOSw7nhurLhur5Ew4zDueG6tFF3w7nDjMOK4bqiw4zDucOC4bqiw4zDueG7nHfhu5vDueG6pMOB4bq0w7nhurLhur5F4bucw7lJecO54buSw7nDjeG6vsSQw4zDucOjd8ON4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxIcSC4buiw7nDglV3w7nhuqRT4buQ4bq0w7nhu5rDmcO5w4JQw4zhurzDucagw5PDjOG6vMO5xqDhu7Xhur7DueG7nMag4buKw4zhurzDueG6tE3DjOG6vMO5w4zhurzDiuG6vkXhu5Thu5vDucOCU+G7kOG6tMO54buUw4rhurDDjeG7m8O54bucw4rDmuG6tMO54buUw4rhurDDjeG7neG7puG7neG7puG7neG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cSjDgeG6tMO54bqy4bq+ReG7nOG7m8O5w4zhu4jDueG6tMSow4zDuUl5w7lJ4buKw73hur7DucOCU+G7kOG6tMO54buUw4rhurDDjcO54bq0w4rhu6R3w7nhurJFw4zDisO5xqDDg+G7nMO5w4rhur5F4buiw7nhu5bhu6Lhu7Phu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunEsw5PDueG7lMOK4bquw4zDucOC4bugw4zhurzDuUl5w7nDjFPDleG6tMO5w4JVd8O54bumecO54bq04bug4bq+w7nDglV3w7nDjOG7isOMw7nhu5xVw7nhu5zGoHjhur7DucOCVXfDucOMU8OV4bq04budw7ku4bug4bq+w7nDglV3w7nDjOG7isOMw7nhurTDilR34buXw7nhu5TGoOG7iuG7nOG6puG6vsOMw7nhu5zhu4p5w4zDueG7lMOKxILDjMahw7lJ4bq+4buU4bq+w4Lhu5vDueG6vEnhu6LhurThur7DguG7m8O54bq04bqmSeG7oknhu4rhu5rhuqbGocO54bum4bq+4bucd8ON4bq+w4zDuSzDueG7p8O54bubw7nhu6bhur7hu5x3w43hur7DjMO5LMKtw7nFqcO54bubw7nhu6bhur7hu5x3w43hur7DjMO54bq54bq54bubw7nhu6bhur7hu5x3w43hur7DjMO5LuG7ncO5LuG7oOG6vsO5w4JVd8O54bq84bq+ecO54bq0w4pUd8O54buUxqDhu4rhu5zhuqbhur7DjMO54buc4buKecOMw7nhu5TDisSCw4zhu5vDuUnhur7hu5Thur7DguG7m8O54bq8SeG7ouG6tOG6vsOC4bubw7nhurThuqZJ4buiSeG7iuG7muG6psahw7nhu6bhur7hu5x3w43hur7DjMO5LMO54bunw7nhu5vDueG7puG6vuG7nHfDjeG6vsOMw7kswq3DucWpw7nhu5vDueG7puG6vuG7nHfDjeG6vsOMw7nhurnhurnhu5vDueG7puG6vuG7nHfDjeG6vsOMw7ku4bubw7l34bq04bq+w4LDueG6suG6rOG7iuG7ncO5w6NTw5XhurTDucOCVXfDueG6tMOKVHfDueG7lMag4buK4buc4bqm4bq+w4zhu5vDuUnhur7hu5Thur7DguG7m8O54bq0w4rDg+G7nMO54bumTcO54bq04buO4bubw7nhurR34bq04bqy4buKw4zDiuG7qMOCxqB34buc4bubw7kud+G7m8O54bq54bubw7ky4bqm4bubw7nDjMOK4bq+xJDhu6LDuXfhurThur7DgsO5d8ON4bq+w4zDueG7pnnDueG7puG6vuG7nHfDjeG6vsOMw7nDjMOK4buIw43DuSzhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunFw4bq+w43hurzDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq04bud4bqyd+G7iuG7lMOK4bui4bucw4rhu4rhu53hu6bDjC/DguG6puG7mkjhu5zhu4rhu5Qvw4zhuqbFqOG7mi/hu6fhu6/hu6fhu68v4bup4buvw4Lhu6fhu6fhu6Xhu6fhu6/hu6fhu6nhu5zhu6fhu6vhu63hu7Hhu6vhu69J4bun4budR+G7lOG6vMO6w7kvcXDhu5Rx4bq/w4rhuqbhu4rDuShNw4zhurzDueG7qOG7m8O5w4xTw5XhurTDucOCVXfDueG7puG7gsO5w4zhurxK4bucw7nDjXjhu5zhu5vDueG7nOG7gMOMw4rDueG6suG7hsOMw4rGocO54bumeeG7isO54buc4buw4bubw7nhu5zDiuG6rsOMw7nhu6Z5w7nhu6bhu4Lhu53DueG6v3jhurTDucOCUMOM4bq8w7nhurzhur7hu7Phur7DucOMw4rhur5F4buc4bubw7nhu5zhur5D4buiw7lIw4p44buc4bubw7lJ4buQ4bq+w7nDjOG6vkXhu6Lhu5vDueG6vOG6vuG7s+G6vsO54bqkw5PhurThu5vDueG6tMSCw43DucONeOG7ouG7ncO5LuG7oOG6vsO5w4JVd8O54bum4buCw7nDjOG6vErhu5zhu5vDueG7nOG7gMOMw4rDueG6suG7hsOMw4rGocO54bumeeG7isO54buc4buw4bubw7nhu5zDiuG6rsOMw7nhu6Z5w7nhu6bhu4Lhu53DueG6v3jhurTDucOCUMOM4bq8w7nhu4DhurTDisO5SMOK4buAw7nhurLDksO5w4JT4buYw4zhurzhu5vDucOMw4rhu6Lhuq7DjMO54bucxqB5w4zhurzDueG7pnnDuUnhu5Dhur7DueG7nOG6vsOJ4bui4budw7kh4bugw4zhurzDueG6tMOK4buKw7nhurR44bq0w7nhu5zGoFPDlMOM4bq8w7nDiuG7kOG7lMO54buad+G7qMO5w4zhu7nDjOG6vOG7m8O54buad+G7qMO5w4zhu4jDjOG6vOG7m8O54buaTuG7nMO5SMOKeOG7nMO5w4xTw5XhurThu5vDucOMTcOMw7nhu5zDisOSw7nDjcOD4bucw7nDjFPDleG6tOG7m8O54buUw4rhu6DDucOMxJDhu5vDueG7nOG6vsOJ4buiw7nhu4Dhu5zhu5vDucONUMOMw7nDjMOKSuG7nMO5SeG7ksO5w4zhurxUd+G7m8O54bum4bq+Q8ONw7nDgnfhu5vDueG6tMOKecONw7nhurTDik7hurThu53hu53hu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunHhuqPDk+G7nMO54buaTsO54bqk4buOw4zDueG7nMOK4buiTuG6tMO54bumecO54bucw4rDmuG6tMO54bqk4buOw4zDueG6tMOK4bukd8O54bqyRcOMw4rDueG6tOG7iMO5w4JVd3Av4buUceG7l3Av4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ccOjU8OV4bq0w7nDglV3cC/hu5Rx4buXw7khVXfDucOMU8OV4bq0w7nhu6fDueG7nMageOG6vsO5ScOD4buow7nhurThu7PDucOMU8OV4bq0w7nhu6Z5w7nhurThu6Dhur7DucOM4buKw4zhu5vDueG6tMOK4buKw7nhu6JOw4zhurzDuUnhur7EkMOMw7nDiuG7isOB4bq0w7nhuqTDicO5ScO9w4zDiuG7m8O5w4zhurx54buow7nGsMO5ScSCw4zhu53DuSHhu6DDjOG6vMO54bq0w4rhu4rDueG6tHjhurTDueG7nMagU8OUw4zhurzDucOK4buQ4buUw7nhu5pO4bucw7nDjOG7iMOM4bq84bubw7nhu5p34buow7nDjOG7ucOM4bq84bubw7lIw4p44bucw7nDjFPDleG6tOG7m8O54buUw4rhu6DDucOMxJDhu5vDueG6pOG6vsO54buc4bq+w4nhu6LDueG7gOG7nOG7m8O5w41Qw4zDucOMw4pK4bucw7lJ4buSw7nDjOG6vFR34bubw7nhu6bhur5Dw43DucOCd+G7m8O54bq0w4p5w43DueG6tMOKTuG6tOG7neG7neG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cXDhur7DjeG6vMO5d0nhu5zDtcO6w7rDueG7msag4bq0w7XDusOK4buc4buc4buU4buXLy/hu5rhu6LhurRIw4rhu4rhuqbDguG7iuG6vuG7muG7isOM4bq84bud4bumw4wvNcONd+G6vOG6puG7mi/DiuG7isOK4bui4buKw4zhurwvxanhu6Xhu6fhu7Ev4bul4bupL+G7p+G7qy/hurThu6jhu6Jfw4Lhu6J34budR+G7lOG6vMO6w7kvcXDhu5Rxw6NTw5XhurTDucOCVXfDueG6pFPDlMOM4bq8w7nDjeG7ok7hur5wL+G7lHHhu5fDucOjU8OV4bq0w7nDglV3w7nhu6fDueG6tE7hurTDucWp4bur4bulw41J4bubw7nhu5zDikPDjcO54bun4bur4bq8w7nhuqRTw5TDjOG6vMO54bucxqDhu7nDjOG6vOG7m8O54bq0w4rhu57hu5zDucON4buiTuG6vsO5SMOK4buiw4Phu6jDueG6pMSQ4buiw7nhurTDiuG7isO54buiTsOM4bq84budw7kh4bugw4zhurzDueG6tMOK4buKw7nhurR44bq0w7nhu5zGoFPDlMOM4bq8w7nDiuG7kOG7lMO54bua4bui4buow7nDjMOKU+G7kOG6tOG7m8O5w43Dg+G7nMO5w4xTw5XhurTDueG7mnfhu6LDucONw4Phu5zDucONeOG7ouG7m8O54buc4bq+Q+G7osO5SUvDjOG6vMO54bumecO54bucw4rDksO54buc4buz4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxIVV3w7nDjFPDleG6tMO54bucxqDhu4LDueG6vOG6vuG7osOMcC/hu5Rx4buXw7khVXfDucOMU8OV4bq0w7nhu6fDueG7nMageOG6vuG7ncO5LOG7osOS4bq+w7nhu5p4w4zhurzDueG7msOVw43DueG7ok7DjOG6vMO5w4xTw5XhurTDueG7t8OMw7nhurThu6Dhur7DucOCVXfDueG7nMOKd+G7qMO54bqy4bukd8O54bu3w4zDueG6pOG6vsOJw43DueG7nOG6osON4budw7ku4buIw7nhu5x44bq0w7nDglDDjOG6vMO54buaeOG7nMO54bucxqDhu6DDjOG6vMO54buc4bqw4buow7nhurzhur7hu6LDjMO54bqkUnfDueG6vOG6vuG7osOMw7lI4bq+w43hu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunEuw4p44buKw7nDjEThu5TDucOCVXdwL+G7lHHhu5fDuS7hu6Dhur7DucOCVXfDucOMw5l3w7nhu5zGoHjhur7hu5vDueG7nMOKeOG6vsO5SXjhu5zGocO54bq8w73hu4rDucOMROG7lMO5SVPhu5DDjOG6vMO54bucw4rhu4DhurTDisO5w4rhu5Dhu5TDueG6tOG7oMOM4bq8w7nhuqThuqbDjcO5w4zDg+G7osO54bq0w4p44buK4budw7nhuqPhu4zhur7DucOM4bq8eeG7qMO54bq0w4rhu4rDueG7t8OMw7nDinfhur7DuUnEgsOM4budw7kh4bugw4zhurzDueG6tMOK4buKw7nhurR44bq0w7nhu5zGoFPDlMOM4bq8w7nDiuG7kOG7lMO54bua4bui4buow7nDjMOKU+G7kOG6tMO54bq04buOw7nhu5zDisOJ4bubw7nhu7fDjMO5SOG6rMON4bubw7nhu5x44buKw7nhurLhu4jDjMO54buad+G7osO5SMOK4bq+w7nDjeG7ueG6tMO54bqyRcOMw4rDuUnhuqLhu6LDucOM4bq8eeG7qOG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cXDhur7DjeG6vMO5d0nhu5zDtcO6w7rDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zDtcO64bup4bul4bunw7rDueG7msag4bq0w7XDusOK4buc4buc4buU4buXLy/hu5rhu6LhurRIw4rhu4rhuqbDguG7iuG6vuG7muG7isOM4bq84bud4bumw4wvNcONd+G6vOG6puG7mi/DiuG7isOK4bui4buKw4zhurwvxanhu6Xhu6fhu7Ev4bul4bupL+G7p+G7qy/hu5bhu6J3w4Lhu6J34budR+G7lOG6vMO6w7nFqOG6vsOC4bucw4rDtcO64bux4bup4bulw7rDuS9xcOG7lHEuw4rhu6R3w7nhuqR34buiw7nDgsO9w7nDgnnhu6hwL+G7lHHhu5fDucOjU8OV4bq0w7nDglV3w7nhurzhur55w7nFqeG7peG7pcONSeG7m8O5w4rDveG7nMO54bqy4buAw7nDjOG6vE3DueG7p+G7q+G7peG6vOG7ncO5KOG7osOMw7nDjMOKS8O5ScOZd8O54bq0w4rhu4rDueG6tMO9w4zhu5vDucagT+G6vsO54bu3w4zhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunHDoOG6vkPDjOG6vMO5SOG7rHAv4buUceG7l3Dhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ccOj4bq8U8OU4bq+w7nhurLhu4Jw4buUceG7nOG6vkPhu6LDueG6tMOK4buz4buow7lIw4pNw4zhurzDucOMQ8OMw7nhu7fDjMO5w4zDiuG6vsSQ4buiw7nhurThu6Dhur7DucOCVXfhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5RX4bui4bucw4rhu4rGoMO6ceG6v8OK4bqm4buKw7nDqsOgKMOqcC/hu5Rx

Theo SKĐS

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nguy cơ gây đột quỵ do mỡ máu tăng cao

Nguy cơ gây đột quỵ do mỡ máu tăng cao
2018-04-27 06:56:26

Số người bị tăng mỡ máu. Không những thế số người tăng mỡ máu ở nước ta ngày một gia tăng do chế độ ăn, uống, vận động cơ thể không hợp lý.

Vitamin D - vitamin của nắng

Vitamin D - vitamin của nắng
2018-04-23 06:55:16

Bữa ăn hằng ngày thực sự mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu vitamin D, phần còn lại là do da tổng hợp dưới tác động quang hóa của tia tử ngoại có trong ánh nắng mặt trời.

Gánh nặng bệnh tật do lạm dụng rượu, bia

Gánh nặng bệnh tật do lạm dụng rượu, bia
2018-04-16 08:42:52

Hiện chỉ số phát triển con người Việt Nam (HDI) đứng thứ 116/182 trên thế giới, nhưng chỉ số sử dụng rượu, bia của Việt Nam đang đứng ở vị trí 29 trên thế giới.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long