Cập nhật:  GMT+7
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWynhu7fhu5/hu59qZF3EqWfhur9sXeG6q+G7j2zhu4VdcnddamFrXeG7n2bDomxda8Oqa11mOOG6q8SpXWfhu55mbWxkKC9mICko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spKGdr4buFXXFw4bqrQFsvL+G6qzvhuqk4beG7n2ZzcmZtO+G7rWwvYmRxxKlybeG7ny9sZOG7r3EvMCAyNS8gMDBiMSI3IDIiInIgNiAwIDRqIDvhu4nhu5/hu4VbXS8p4bqqRE1d4bu34buf4bufamQ6XVJna13huqptbcSpOl3hu59mOXJd4bqpZ+G7gXNdcsOhZ11G4buRZ11s4buFZsOtXeG6qznhuqtdbGZhXeG7n2Y5cl1ycGfhu4FsXXJtYWxd4bqrw6JzXeG6q8O5OF3hu7fhu5/hu59qZF0u4buu4buuQuG6qiFdbOG6o2tdMCIwIjtdw4BsZiZdUGRzcmRwcSgv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3Wynhu7fhu5/hu59qZF3huqtmbV3huqln4bq9cjpd4bufZsOibF1rw6prXWJtXXJmOWtd4bueZOG7hThxc3Fd4bqrw7k4XUxRTV3hu4RwbXPhu59dY+G6oV1q4bqzd11sZmfhu4drXeG7rWFtXeG6qznhuqtdcmZn4bq9cl3huqnDrV3huqvDuThdbMOhbF1sZuG6s2w6XeG6q2bDuV134bq9c11qYV3huqs54bqrXWxmYV3huqk5bV3hu61hXWpz4bqlcl1x4bunXeG7rcOqXWxm4bqzbF3hu6Fzd8OqbDsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spUmZkbV1r4buPXXLDoF3huqvDuThdZuG6oWzhu4U6XWzhu4Xhu6fGoWddYnVs4buFXWfhu55mbWxkXeG6q25dcmbhu4Fd4bqpw61dbGbDo2tda8O64bqrXXJn4bq7c13huqnhu51nXWvhuqFdY+G7keG6q13hu4XDs2ddamFd4buCbXDhuqtkYmRscnB3O11bxKjDqV1y4bq1bF3huqvhu49s4buFXXLDoW1d4bu34buf4bufamRdR0JdY+G7gV3hu4Xhu6tnXWLhu7Fdamfhur9zXWPhu5HhuqtdZsOhZ11j4bq9bF1yZmfhur1yXeG6qcOtXWzDoWxdbGbhurNsXWxmxINrXeG6q2ZtXeG7n2bEkeG7n11MUU1d4buEcG1z4bufXWZt4bqv4bqrXeG6qznhuqtdxKlmOeG6q2ZdZmFs4buFXWtzOF3hu59mw6JsXWvDqmtd4bqrw7k4XWbDs13hu59mOXJdcjlsXeG7rWFd4bqrYWddY+G6r3Jd4bueZOG7hThxc3Fda2FdbMOhbF1sZuG6s2xdxKlm4buPbOG7hV1mw6pdZjh3XeG6qWfhur1yWzpd4bu34buf4bufamRdcmbhu49s4buFXeG6qTltXXJw4bq7bF3hu69k4bqpcWdyZDtdW0J1XeG6qcOtXWrDoWtdYsO6bOG7hV3hu4JtcOG6q2RiZGxycHc6XWs5d13huqtmw7ld4bu34buf4bufamRdxKlm4buPbOG7hV3huqnDrV1y4bq1bF3huqvhu49s4buFWzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spTFFNXeG7hHBtc+G7n13EqWY4Z11yZjnhuqtdauG7mV1m4buTbOG7hV16ZHBtLWI4d11ycOG6u2xdZ+G7nmZtbGQ6XXLDoW1dY2fDqnNdxKnhur9sXeG6q2ZtXeG7n2bDomxda8Oqa13hu55k4buFOHFzcV3hurNrXXJmw6JrXXbhurNrXWxm4bql4bufXeG7rWFtXWNn4bq/bF1yZm3DoWdd4butYV1jw7PhuqtdYuG7sV1qZ+G6v3NdcnDhurtsXWNuOl3huqk4bV3hu4XDtGtd4bqrw6BdcmdsXWxmw6NsXeG7rWFd4bqrOeG6q11yZuG7j2zhu4VdcmdsXWpn4bq7bF1qw6HhuqtdxKlmOeG6qzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spUThzXcSpZmdd4bufZjlyXWZn4bq/bDpd4bu34buf4bufamRdY+G6oV3hu605XWrhu5ldZuG7k2zhu4Vd4butYV3EqWZzd+G6vWxd4bqrOW1dbOG7heG7p8ahZ11idWzhu4VdbOG6u2xd4bqr4bql4bufXWxm4bqlcl3hu59mZ+G6u2xd4bqpw6BsXWbhur9dY2fDqnNdZmFsZl1r4buXZ11sZuG6tXJdY+G7gV1ycDlsZl3huqnDrV1q4bubZ11iw7ps4buFOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylDw6JzXWzhuqNrXWw4dzpdUuG7k13huqtmxanhuqtd4bqybF12OV3hu6Bzw7XhuqtdcuG6vV3huqtmbV3huqln4bq9cl1j4bqhXXJpa11yZuG6tXdd4bqpxINs4buFXeG6q2bFqWzhu4Vd4butw6pd4butZ+G6v+G6q11n4bueZm1sZF0gMF3huqnDrV1y4bq1bF3huqvhu49s4buFOl3EqWZn4bq9bF0zIjsiIiJdccO1XWNn4bq/bF1yZm3DoWdd4bqpw61dcG9dcMOsO11ScG1s4buFXWNuOl3hu59mw6JsXWvDqmtd4bqrw7k4XUxRTV3hu4RwbXPhu59dY+G7p+G7m+G6q11idWzhu4VdY+G7gV1yZmRtXWLhu41nXWzhu4Xhu6fGoWddcmbhurNsXeG6q8O5OF3hu4g4azhqXcSoZjhxZm3hu4Xhu4VnXS1dbGZhXeG6qTltXeG7rjhxZmds4buFcm1sXeG7nm1xcl3huqnDrV05a11xOXI7XUbDtGddcmY5bOG7hV03Ol3hu59mw6JsXWvDqmtd4bueZOG7hThxc3Fd4bqr4bulbOG7hV1j4bun4bub4bqrXXJpa11yZuG6tXddcnDhurtsXWNn4bq/bF1yZm3DoWdd4bqrw7k4XWhyXWxm4bq1cl0zXeG6qeG7kV1ycOG7p+G7nWzhu4Vd4bueZjnhu587KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVJwbWzhu4VdY+G7lWxdxKln4bq/bDpd4bu34buf4bufamRd4bqrZm1d4bqpZ+G6vXJdYzhs4buFXXfhurtzXeG6q8Oic11q4bq/bGZd4bqr4bq1a13hu63hu4tsZl3hu61n4buHbF1MUU1d4buEcG1z4bufXXHhu6tdYsO6bOG7hV3hu59mw6JsXWvDqms6XWLDreG6q2Zd4butw7pdZm3huq/huqtdcmZn4bq9cl3huqnDrV3huqvDuThdZuG6oWzhu4U7XVJwbWzhu4VdxKlmZ11jbjpd4bqr4buPbOG7hV1yd11HcXA4ZGpd4bqrZuG7pzhdY+G7pzhdcDhd4bqpaWxmXWpz4bqlbDsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spUnDhu6fhu5fhuqtd4bu34buf4bufamQ6XeG7rmY4cnHhu7fhu5/hu59d4bqr4bulbOG7hV1j4bq/XWPhu5VsXcSpZ+G6v2xdTFFNXeG7hHBtc+G7nztd4bqq4buPbOG7hV1yd13huqttbF3huqvDuThdS2RyOF1yw7VdTFFNXeG7hHBtc+G7n11x4burXWLDumzhu4Vdazl3XeG6q2bDuV3hu65mOHJx4bu34buf4bufXWPhu4Fd4bufZjlyXXI5bF3hu59mw6JsXWvDqmtdY+G7keG6q11mw6FnXXLhu5dnXSA7MiIiXWNn4bq/bF1yZm3DoWddYmddY+G7kWzhu4Vd4bqrw7k4XeG6qznhuqtdbGZhXeG6qTltOl1sZmFdbOG7hW3DoWdd4buFZzhtOl1sZmFdZm3DoXJdY+G7kWzhu4VdbGbhurNsXeG7oXN3w6psOl3hu6FzOGxd4bqrZsWp4bqrXeG6q2ZobGZd4bufZsO5XeG6q+G6teG7n13huqs4bTsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spQ8Oic11s4bqja11sOHc6XUxRTV3hu4RwbXPhu59dxKlm4bqxbOG7hV1jw61sZl3hu55k4buFOHFzcV1j4bun4bub4bqrXXbhurN3XWLhu6ls4buFXeG6q2bDrF1j4buBXeG6q2bDtWzhu4VdcuG7kWdd4bufZsOhazpdxKlmw7ls4buFXeG6qcO1Ol1jw7Rs4buFXXJmxqFnXeG7n2bDuV1sZuG6pWxda8OzZ13huqs5bV3huqlz4buR4bqrXXDEg2zhu4VdbG5d4bqpw61dauG7m2ddYsO6bOG7hV3huqtmbV1mbcOhcl1j4buRbOG7hV3hu4VnOWxdY2fhur/hu59dZjh3XWJtXXJmOWs7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu59RbXNw4bqrZFspUmZkbV3hu6xsZHbhu59wZHFxKC/hu58p

Theo Vnexpress

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Apple Watch Series 8 lộ ảnh gây thất vọng

Apple Watch Series 8 lộ ảnh gây thất vọng
2021-11-22 15:29:00

Ảnh dựng được cho là Watch Series 8 do Idropnews đăng tải cho thấy kiểu dáng tổng thể của máy gần tương tự với thế hệ trước. Thiết bị vẫn có viền kiểu bo tròn ở các góc cạnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long