Cập nhật:  GMT+7
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDouG7gOG6sMSC4bquw4Phu4Hhu6Vw4buBYuG6oOG7oeG7h+G6rmLhuq7Dg3Dhu5vFqWLDs3bFqeG7n2LDs+G6tGLDsuG6qmLhu43GsOG7h8WpYsSC4bqqYuG7pcSpw4li4bul4buBxaliw7PDguG7gWLEgnfhuq5iReG6sGrhuq5i4buh4bqww4nhu5Xhuq7hurUv4buhZMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LhurVw4bun4bufYsSCw4PDszjhuqsvL8Oz4bqvb+G7gcaw4bqg4buh4bqw4bqu4buhxrDhuq9Exakvw7Lhu4/EgsO54bquxrDhuqAvxanhu4/EkMSCL2Thur/DqcOqL8Op4bq/w7Lhurlj4bq9Y8Op4bq54bq/4bquZOG6u8OqZGXDquG7pWThuq/DuuG6oOG7n+G6q2Ivw6LhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oOG7oOG7j+G7gcOy4bqrw6Im4bqqYm/hurLFqeG7n2LhuqDhu6Hhu4fhuq5ib8ahxanhu6FixIJ34bquYkXhurBq4bquYuG7oeG6sMOJ4buV4bquYuG6ruG7oeG6puG7ucWp4bufYkVmw4liw4Phu4Fiw4Fixanhu6FDxanhu59ixanhuqbhu7fDs2LFqeG7oeG6pmLhu4DhurDEguG6rsOD4buB4bulcOG7gWLDueG7oXBiw7Phu4fDs2LDs+G7h2LFqeG7ocSpxalib3Ni4bunacOzYm/GocWp4buhYsOBYsWp4bqm4bu3w7Nixanhu5/GsOG7g3BixILhu4HhurBi4buN4bupYkThu5dixanhuqbhu7fDs2JE4buDYm9zYuG7p+G6sOG7s3Bi4buNd+G6rsSDYuG7peG7g+G7p2Lhu6XEqcOJYuG7peG7gcWpYkRww4PhurDEguG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oiw5Phu4fDs2LFqeG7oeG7g2LDueG7ocaw4buBYuG7oeG7scOzYuG7gOG6sMSC4bquw4Phu4Hhu6Vw4buBYuG7jWdi4bqg4buh4buH4bquYuG6rsODcOG7m8WpYuG7p3nhuq5iw7N2xanhu59iw7PhurRiw7Phu6liw7nhu6FmYsWpaMWp4bufYuG6ruG7oeG7j8awYsOy4buvcGJE4buDYsOy4bqqYuG7jcaw4buHxalixILhuqpi4bulxKnDiWLhu6Xhu4HFqWLDs8OC4buBYsOz4buHw7Niw7Noxalib8ahxanhu6Fi4bulxKnDiWLFqeG7oXDhu53hu6fhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOT4buHw7Nixanhu6Hhu4Nixanhu5/hu6Fw4buZxaliw7PhuqzhurBi4bqu4buh4bqwecOzYsOS4buB4bqu4buB4bq7ZMSDYsOz4bu1YuG6ouG6sOG7gcWpYsOz4buh4bqww4nhu5nFqWLFqeG7n+G7oXDhu5nFqWLDs+G6rOG6sGJE4buXYsSCd2Lhu6VwxqHhurBiROG7g2LDs3bFqeG7n2LFqeG7n+G7ocahYsSCd2Lhuq7hu6HhurB5w7Niw5Phu7Vi4bqi4bqw4buBxalixajhu5/hu6Fw4buZxaliw7PhuqzhurBiw5nhu6HGsOG7gWLhu6Hhu7HDs2JE4buDYsOTdsWp4bufYsWp4buf4buhcMah4bqgYuG7gOG6sMSC4bquw4Phu4Hhu6Vw4buBYuG6t8OTJlAqxq/hurPEg2Lhu41nYuG6oOG7oXdwYuG7oUHhuqBiROG7t3Bi4buM4buFcGLhu6Hhu7HDs2LDk3bFqeG7n2LFqeG7n+G7ocahYiXhurDhu4/hu4/FqcSC4bul4buBxanDsmI6xalwROG7j8ODxIJw4bquw4li4bqg4buh4buH4bquYuG6rsODcOG7m8WpYsOzdsWp4bufYsOz4bq0YsWp4buDw4nEg2LDueG7leG6rmLhu6FB4bqgYkThu7dwYkRwxqHDs2LEgkJiw7LhurTFqeG7n2LDskNi4bulcMah4bqwYuG6ruG6qGLhu6BwxqHhuqBi4buheXBiXWzFqWLhuq5mcGLhu6Dhu4PFqeG7n2LDueG7oXbFqeG7n2Il4bqwd8OzYuG6ruG7lWLhurdQ4buAP+G7gOG6s2Lhu43hu5ti4bqu4buh4buPxrBiw7Lhu69wYsSC4bqqYuG7pcSpw4li4bul4buBxaliw7PDguG7gWLDs+G7h8OzYsOzaMWpYm/GocWp4buh4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDhu6Dhu4/hu4HDsuG6q8OiJuG6qmJv4bqyxanhu59i4bqg4buh4buH4bquYm/GocWp4buhYsSCd+G6rmJF4bqwauG6rmLhu6HhurDDieG7leG6rmLhuq7hu6Hhuqbhu7nFqeG7n2JFZsOJYsOD4buBYsOBYsWp4buhQ8Wp4bufYsWp4bqm4bu3w7Nixanhu6HhuqZi4buA4bqwxILhuq7Dg+G7geG7pXDhu4Fiw7nhu6FwYsOz4buHw7Niw7Phu4dixanhu6HEqcWpYm9zYuG7p2nDs2JvxqHFqeG7oWLDgWLFqeG6puG7t8OzYsWp4bufxrDhu4NwYsSC4buB4bqwYuG7jeG7qWJE4buXYsWp4bqm4bu3w7NiROG7g2Jvc2Lhu6fhurDhu7NwYuG7jXfhuq7Eg2Lhu6Xhu4Phu6di4bulxKnDiWLhu6Xhu4HFqWJEcMOD4bqwxILhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosWo4buh4buDYsWp4buf4buhcOG7mcWpYsOz4bqs4bqwYsOa4buPxILEgmLhu6Rw4buPb3Dhu59i4bqu4buh4bqwecOzYsOS4buB4bqu4buB4bq7ZGLDs+G7ocawYm9w4buV4bquYuG6ruG7oeG7j8awYj/DvWLDs+G7oeG6rMOzYjBi4bqu4buVYj/hu6Hhu5Vi4bufcOG7t3Bi4bq3IuG7oMav4bqzxINiw7nhu6HGsGbFqeG7n2Lhu6d54bquYsWpQuG7gWLDssSpxalixIJ3YuG6ruG7oeG7lWLhu59w4bu3cGLDs+G7qWLFqeG7n+G6sMOJYsOz4bu1YuG7p2nDs2LEgnfhuq5iReG6sGrhuq5i4buh4bqww4nhu5Xhuq7huq9iXXDGocOzYsWpaeG7p2LDg+G7r2Lhu6Vzw7Phu6Fi4bquw4Nyxanhu6Fiw7JwYsOz4buh4bqww4nhu5vFqWLDs8OC4buBYsWp4buhQ8Wp4bufYsOz4buHYsWp4buhxKnFqWJvc2Lhu6dpw7Nib8ahxanhu6Fiw7Phu6li4bqu4buh4bubYuG7n3DhurbhuqBi4bqm4bu3w7Ni4bquccWp4buhYuG7jeG6pkHDs2LEgndi4bquw4Phuqbhu7nFqeG7n2Lhu6FB4bqgYuG6oOG7oeG7h+G6rmLhuq7hu4fFqWJEcMOD4bqwxIJixILhu4HFqeG7n2LDs+G7h8OzYsWp4bqm4bu3w7Niw7nhu6Hhu4fDs2LFqeG7oeG7geG6sGLhu6fhu7NwYuG6ruG7oeG7h8Wp4buf4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LDk3bFqeG7n2LDs+G6tGLFqeG7g8OJYsOz4bqkxanhu59i4bufcOG6tuG6oGJF4buHw7Ni4buNc8Wp4buhYuG7jeG6pkHDs2LFqeG6puG7t8OzYsWp4buDxrBi4bul4buDYsWp4buf4bqweMWpYuG7pcSpw4li4bul4buBxaliRHDDg+G6sMSCYkThu4Niw7Phu6li4bqu4buh4bubYuG6oOG7oeG7h+G6rmLhu6FwxqHFqWLhuqvhu43huqbhu7nFqeG7n2Lhu41w4bqrYsOzw4Lhu4FiRHDDg+G6sMSC4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6I/4buh4buPxrBi4buM4buFcGLhu6Hhu7HDs2Il4bqw4buP4buPxanEguG7peG7gcWpw7LEg2Lhu43huqbhu7nFqeG7n2Jv4buBw4li4bufcEPhu4FiJOG6sOG7j8OD4bquxrBiKnDDs8awYkThu4Ni4bui4bulxrDDg3DDsuG7gWLDgWLhu6bhur5iw7Phu6lixIJ3YsWp4buf4bqm4bu5cGLhu6dpw7NixIJ34bquYkXhurBq4bquYuG7oeG6sMOJ4buV4bquYsOz4buBxrBixanhu6Fq4bqu4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6Imd+G6rmJF4bqwauG6rmLhu6HhurDDieG7leG6rmLhu6Xhu4Nib8ahxanhu6Fi4bquw4PhurDDieG7l8WpYsWp4buhcOG7neG7p2LDs2rhuqBi4bquccWp4buhxINiw7Phu6li4bqu4buh4bubYuG7n8Spw4li4bqu4buh4buDxanhu6Fiw7Jzw7Phu6Fiw7LGsGLhu6fhurDhu7NwYkTDrcWpYuG7p+G7gcWp4bufYkRww4PhurDEgmLDsuG7j8Wp4buf4bqw4buPYuG7n8Spw4liw4Phu4Hhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDol1ww4PhurDEgmLFqeG7g8OJYsOz4buhw4Jiw4nhu5XhurBi4buN4bqmQcOzYuG6rnLhu6di4bqu4buhasOJYuG6ruG7hXBiw7Phu4fDs2LDueG7oeG6sGJE4bqqw7Ni4buNdsWp4bufYsWp4buf4bqm4bu5cGJE4buDYuG7ocaw4buF4bquYuG7jXnFqeG7n2Lhu412YuG6ruG7oXNi4buh4bup4buBYuG6ouG6sOG7h2LFqeG7oeG7gcWp4buhYuG6rsOD4buZxali4bquxrDhu4PFqWLDs2vhurBiw7PhuqTFqeG7n2Lhu41nYuG6q+G6rnDhu5XhuqBi4bqu4buBw4nhuqtiw7Phu6HGsGJEcMOD4bqwxIJixIJwxanhu6FixIJ2cOG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oixajhu5/huqbhu7lwYuG7p2nDs2LEgnfhuq5iReG6sGrhuq5i4buh4bqww4nhu5Xhuq5i4bqu4buh4bqm4bu5xanhu59iw7Phu6lib3Dhu5vhurBi4buhcMahxali4buN4buB4bqwYuG7jWvhurDEg2Lhu43hu4HhurBixanhu5/huqbhu7lwxINixIJ34bquYsOz4buBxrBiw7nDtcawYsOy4buDcMSDYkRw4buZ4bunYsO54buV4bquYuG7p+G7hcOzxINixILhu4HhurBi4buN4bupYkXhurBq4bquYuG7oeG6sMOJ4buV4bquYuG6ruG6qGLFqeG7ocO0YuG7jeG7lcWpYsWpw6zFqeG7n8SDYuG6ruG7oWzhu6diw7Phu6FxYsOz4bupYuG6ruG7oeG7m2Lhuq5CYkTGsMWp4buf4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6Lhu6BwxqHFqWLDs+G7oeG6puG7gWLDs+G7qWJEacOzRXDFqWJE4buDYuG6ruG7oeG6sHfDs2Lhu43DrMOzYuG6rsODc2JvxqHFqeG7oWLFqeG7g8OJ4bqvYiZ3YsOz4buBYuG7p2nDs2LEgnfhuq5iReG6sGrhuq5i4buh4bqww4nhu5Xhuq5i4bulcOG7mcWpYuG6ruG6tMOzYuG6rmjFqeG7n2Lhuq7Dg+G7mcWpYuG6rsaw4buDxaliw7Nr4bqwYsO54bubYuG6ruG6qGLFqeG7oUPFqeG7n2LFqWjhu6di4bq9Y2LDs8OC4buBYuG6ruG7oeG7lWLDucOKYsSRY2LDssawYsWp4buhcMah4bquYuG7jXli4bquaMWp4bufYkThu4Ni4buhcMahxali4bqu4bqmQcWp4bufYuG7p+G6puG7gWJvauG6rmLhuq7hu6Hhuqbhu7nFqeG7n2LDs+G7qWLhu6Vw4buZxali4bqi4bqw4buBxali4bqu4bu3cGLhuq5yxanhu6Fi4bquw4Phu4XFqeG7n2JvcOG7lcWpYuG7jcO9cGLDueG7oXFi4buhbOG6sGItYsOJ4buV4bqwYuG6rndi4bqu4buFxrBi4buNcOG7l+G6sGLDuXDGocWpYuG7peG6uGLhuq7huqbDgcWp4bufYsOz4buhxrBi4bun4bqw4buzcGLEgnDFqeG7oWLEgnZw4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6I/4bqww4lixanhu6Fw4buZxanEg2LFqWjhu6dixanhu4HDicSDYsSCd+G6rmJF4bqwauG6rmLhu6HhurDDieG7leG6rmLhu43DrMOzYm9wxqHhuq5ib+G6ssWp4bufYuG6oOG7oeG7h+G6rmLhu6fhu4XFqeG7oWLhuq7hu4VwYsO54buh4bqwYkThuqrDs2Lhu4x2xanhu59ixajhu4Hhu6di4buGxINiROG7t3Bi4buh4buDxanhu59i4bquw4No4bunYsWp4buf4buhcsWpYsOz4buBYsWp4buhcOG7neG7p8SDYuG7oeG7g8Wp4bufYuG6rsODaOG7p2Lhuq7Dg+G6puG7ucWp4bufYuG7oUHhuqBi4bquQmJExrDFqeG7n+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bugxqFi4bqu4buhd8Wp4bufYsOz4buhaOG7p2LEguG7qcOzYsOJYuG6ruG7lWLDg+G7tXBiROG7g8awYuG6rnLFqeG7oWLhuq7Dg+G7hcWp4bufYuG6ouG6sOG7h2Lhuq5mcGLhuq7Dg8awxanhu59iw7nhu6FwYsOz4buHw7Niw7Phu6Fxxanhu6Fi4bqg4buhw4Ji4buN4buBxanhu59i4bqg4buhZnBi4buNbcOJYuG7p+G7hcWp4buhYsOz4buHw7Nixanhu7Ni4bul4bqqw7Niw7lw4bub4bunYsSCxrDhu4fhuq5iw7Jzw7Phu6Fib8ahxanhu6Fi4bulxKnDiWLhu6Xhu4HFqeG6ry/huq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oOG7gOG6sOG6ruG7ocaww4PhuqvDoj/hu6Hhu4/GsGI/PyBdxajhurUv4bqgw6I=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trao cơ hội hồi sinh cuộc đời

Trao cơ hội hồi sinh cuộc đời
2024-06-21 07:53:00

baophutho.vn Ngày 20/6, các y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành lấy tạng từ một người bệnh chết não để chuyển tới Bệnh...

Dự án Norred hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật y tế

Dự án Norred hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật y tế
2019-11-29 07:41:12

PTĐT - Hỗ trợ đào tạo và chuyển giao các gói kỹ thuật là 1 trong 3 hợp phần của Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng”. Hàng trăm gói kỹ thuật mới được...

Socola giúp cải thiện trí nhớ

Socola giúp cải thiện trí nhớ
2019-11-26 07:35:23

Theo nghiên cứu cho thấy ăn socola thường xuyên sẽ giúp cải thiện chức năng nhận thức của não bộ. Socola được xem như “thần dược” đối với những bệnh nhân mắc chứng suy giảm...

Bệnh đái tháo đường và cách phòng tránh

Bệnh đái tháo đường và cách phòng tránh
2019-11-14 14:50:04

PTĐT - Đái tháo đường là tình trạng tăng đường huyết mạn tính đặc trưng bởi tình trạng rối loạn chuyển hóa cacbonhydat, kèm theo các rối loạn chuyển hóa lipid, protein do giảm...

Quả kiwi giúp ngừa gan nhiễm mỡ

Quả kiwi giúp ngừa gan nhiễm mỡ
2019-11-13 09:33:41

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Colorado Anschutz Medical Campus, Aurora, Mỹ vừa phát hiện một hợp chất có tên pyrroloquinolin quinone (PQQ) trong quả kiwi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long