Cập nhật:  GMT+7
ãỗầâjréAA2ẵỵ#ơÁrmẵăĨệjâĨựâsẰéâtỗủaâÁỹxơâỹnÁaâỖẻâTựơâtỗơôÁâlựâÁỗiỵâtỗiÁâầbâlựâJã/ỗầăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵăãơsổâAỹj2ẵ//jáĩéuỵỗÀÁỗuáẦt/kmAqÁuỵ/tmẬA/ậầấd/ẫekẩấđẩbầdÁầdbẫẫẫrầápỵổẵâ/ăãỵă#ỗmuâ#ỹÀtổâÁhsâKẴâĩẹuâQỗớâÁẰytổâ#ỗĂẪâẦềtâỶÀứjâổơéaâAẹtổâAwsâầd/ậaâqỗưtổâqỗớârẽtỗâlếâêtỗâỗẰýtổâlỏtâỗíÀâỗỏÁâjẹjâtvơâýâẦẢtổâtẠơâỵỗớéâĨệjáâTổẻẪâẦẻâlọsâầd/ậaâqỗưtổâqỗớârẽtỗâÁơỏỵâÁÃjâêtỗâỗẰýtổâlỏtâjẹjâtvơâqỗẹjâýâĨệjâĨựâẦẻâĨệjâ#ỹÀtổâĨựaâAéÀâlúâêtỗâỗẰýtổâlỏtâ#ỹÀtổâ#ỹÀtổâĨựáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵăKuâêtỗâỗẰýtổâjĂéâqỗưtổâqỗớârẽtỗaâĨệjâĨựâjúâsẰéaâsẰéâtỗủâỹêơâỹẹjaâlọsâsẰéâổơêsâkít9âĨệjâẦẻâ#ỹÀtổâ#ỹÀtổâĨựâjúâsẰéaâsẰéâỹẻuâỹêơâỹẹjáâĨệjâĨựâÁỹxơâỹnÁâẦwơâtỗơôÁâlựâÁỗiỵâtỗiÁâỵỗửâĩơỏtâầẫ-ầdâlựâJaâẦẢtổâtẠơâjúâtvơâkẰwơâầẩâlựâJáâĨệjâ#ỹÀtổâĨựâÁỹxơâỹnÁâẦwơâtỗơôÁâlựâÁỗiỵâtỗiÁâqỗuêtổâầb-ầđâlựâJáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵă#ỹọtâĩơốtaâổơúâLưtổâĨệjâÁỹutổâliÁârơõtâjiỵâậ-ẩaâẦẢtổâẦmtâĩơốtâjiỵâẩ-ẫáâ)ợtỗâĨệjâĨựâẦẻâẦẢtổâĩơốtâÁẲâỶÀêtổâ#ỹợâlỏtâTơtỗâ#ỗÀìtâổơúâLưtổâĨệjâsẽtỗâjiỵâcaâổơìÁâjiỵâdaâĩơốtâlựtổaâAútổâĩơốtâjéuâÁẲâầab-ậabâsáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵăQỗÀâẦẴjâĨệjâĨơốtâLưtổâạĩéuâổừsâjêâẦẢtổâĩơốtâỷÀítâlêuâỖuẻtổâ@éảaâqỗÀâẦẴjâỔơẤéâĨơốtâLưtổaâẦẢtổâĩơốtâÁẲâĨờtỗâ#ỗÀìtâlỏtâJẻâSéÀâẦẻâẦẢtổâĩơốtâỵỗớéâ#hẪâqỗÀâẦẴjâTésâĨơốtâLưtổâạĩéuâổừsâjêâẦẢtổâĩơốtâỵỗớéâ#hẪâỷÀítâlêuâ#ỹẰxtổâ@éảâổơúâLưtổâĨệjâsẽtỗâjiỵâcaâjúârẠjâjiỵâdaâổơìÁâjiỵâđaâĩơốtâlựtổâsẽtỗ9âAútổâĩơốtâjéuâÁẲâậ-ẫâsáâJiỵâlựâỹĂơâỹuâÁỗơọtâÁéơâkuâổơúâsẽtỗâÁỹọtâĩơốtâjiỵâậáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵăKẴâĩẹuâjỗơâÁơỏÁâjẹjâqỗÀâẦẴjâtổẻẪâẦẻâlọsâầd/ậ8âỴỗớéâ#hẪâĨệjâĨựâtỗơõÀâshẪaâtổẻẪâjúâsẰéâẦẻâsẰéâtỗủâỹêơâỹẹjaâlọsâjúâsẰéâtỗủâẦẻơâtvơáâỔơúâtỗoáâ#ỹxơâỹnÁáâTỗơôÁâlựâÁỗiỵâtỗiÁâÁẲâầẫ-ầdâlựâJaâjúâtvơâkẰwơâầẩâlựâJáâTỗơôÁâlựâjéuâtỗiÁâÁẲâầđ-ậầâlựâJaâỹơọtổâRéơâJỗhÀ-LơôtâĨơọtâậậ-ậbâlựâJáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵăỴỗớéâLưtổâĨệjâĨựâtỗơõÀâshẪaâAẹtổâjúâsẰéaâsẰéâtỗủâỹêơâỹẹj9âAéÀâjúâsẰéâtỗủâẦẻơâtvơáâỔơúâLưtổâĨệjâjiỵâậ-ẩaâẦẢtổâẦmtâĩơốtâjiỵâẩ-ẫáâ#ỹxơâỹnÁáâTỗơôÁâlựâÁỗiỵâtỗiÁâÁẲâầẫ-ầdâlựâJaâẦẢtổâtẠơâjúâtvơâkẰwơâầẩâlựâJáâTỗơôÁâlựâjéuâtỗiÁâÁẲâầd-ậấâlựâJáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵă#ỗĂâlưâỖẻâTựơâtỗơõÀâshẪaâAẹtổâjúâsẰéaâsẰéâtỗủ9âAéÀâjúâsẰéâtỗủâẦẻơâtvơáâỔơúâLưtổâĨệjâjiỵâậ-ẩáâ#ỹxơâỹnÁáâTỗơôÁâlựâÁỗiỵâtỗiÁâÁẲâầb-ầdâlựâJáâTỗơôÁâlựâjéuâtỗiÁâÁẲâầd-ậấâlựâJáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵăJẹjâÁởtỗâÁẲâ#ỗétỗâỖúéâlỏtâ#ỗẲéâ#ỗơọt-ỖÀỏâtỗơõÀâshẪaâjúâsẰéaâsẰéâỹẻuâỹêơâỹẹjáâỔơúâĨệjâlỏtâ#hẪâĨệjâjiỵâậ-ẩaâẦẢtổâẦmtâĩơốtâjiỵâẩ-ẫáâỴỗớéâĨệjâÁỹxơâỹnÁaâỵỗớéâTésâÁỹxơârẽtỗáâTỗơôÁâlựâÁỗiỵâtỗiÁâÁẲâầc-ầeâlựâJáâTỗơôÁâlựâjéuâtỗiÁâÁẲâầe-ậậâlựâJaâỵỗớéâTésâậậ-ậbâlựâJáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵăJẹjâÁởtỗaâÁỗẻtỗâỵỗứâÁẲâLẻâTgtổâlỏtâĨờtỗâ#ỗÀìtâỵỗớéâĨệjâtỗơõÀâshẪaâjúâsẰéaâsẰéâỹẻuâỹêơâỹẹj9âỵỗớéâTésâjúâsẰéâỹẻuâẦẻơâtvơáâỔơúâLưtổâĨệjâjiỵâẩáâ@ẹtổâAwsâẦẻâlọsâÁỹxơârẽtỗáâTỗơôÁâlựâÁỗiỵâtỗiÁâÁẲâầd-ậấâlựâJáâTỗơôÁâlựâjéuâtỗiÁâÁẲâậẫ-ậdâlựâJ9âỵỗớéâTésâậd-ậeâlựâJaâjúâtvơâÁỹọtâậeâlựâJáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵăQỗÀâẦẴjâ#hẪâTổÀẪọtâjúâshẪaâtổẻẪâtệtổaâlọsâjúâsẰéâỹẻuâẦẻơâtvơáâỔơúâLưtổâĨệjâlỏtâLưtổâjiỵâậ-ẩáâ@ẹtổâAwsâẦẻâlọsâÁỹxơâỹnÁáâTỗơôÁâlựâÁỗiỵâtỗiÁâÁẲâầẫ-ầdâlựâJáâTỗơôÁâlựâjéuâtỗiÁâÁẲâậc-ậeâlựâJáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵĨukẪẵăQỗÀâẦẴjâTésâĨựâjúâshẪaâtổẻẪâtệtổaâlọsâqỗưtổâsẰéáâỔơúâLưtổâĨệjâjiỵâẩáâLọsâÁỹxơârẽtỗáâTỗơôÁâlựâÁỗiỵâtỗiÁâÁẲâậấ-ậẩâlựâJaâsơõtâLưtổâjúâtvơâkẰwơâậấâlựâJáâTỗơôÁâlựâjéuâtỗiÁâÁẲâậe-ẩậâlựâJáã/ỵăãỵâjréAA2ẵỵÉÀÁỗuỹẵă#ỗmuâ##>)Tã/ỵă

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Xuân về trên đất anh hùng

Xuân về trên đất anh hùng
2021-02-14 08:54:27

PTĐT - Chiến thắng Trạm Thản – Chân Mộng (1952) là mốc son chói lọi của quân và dân Phú Thọ trong kháng chiến chống Pháp, đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. 69 năm...

“Phụ nữ Đất Tổ - Duyên dáng áo dài”

“Phụ nữ Đất Tổ - Duyên dáng áo dài”
2021-02-14 08:54:04

PTĐT - Hưởng ứng hoạt động “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”, do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động nhằm...

Lóng lánh Xuân về

Lóng lánh Xuân về
2021-02-13 08:26:00

PTĐT - Khi mùa Xuân đang “theo chân” những cô gái, chàng trai về tới con suối đầu làng, chúng tôi về khu Lóng, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn nơi sinh sống chủ yếu đồng bào dân tộc Dao.

Bước tiến mới trong chặng đường phát triển

Bước tiến mới trong chặng đường phát triển
2021-02-13 08:24:08

PTĐT - Năm 2020 đã khép lại, đánh dấu nhiều thành công trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong dòng chảy chính trị của tỉnh, Sở Thông tin và...

Việt Trì chiều 30 Tết

Việt Trì chiều 30 Tết
2021-02-11 18:20:24

PTĐT - Chiều 30 Tết, thành phố Việt Trì dòng người như tĩnh lặng hơn trái ngược với khung cảnh tấp nấp của phố xá những ngày cuối năm. Những cửa hàng đóng cửa, những con phố...

Góp Tết thầm lặng

Góp Tết thầm lặng
2021-02-11 07:32:33

PTĐT - Tết là dịp sum họp gia đình, thế nhưng khi nhà nhà náo nức đón chào năm mới cũng là lúc các y, bác sĩ hay những cán bộ, công nhân viên ngành Điện lực, công nhân vệ sinh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long