Cập nhật:  GMT+7
PmkyMGRtw6F0dCQgcVXDrXVtw6kge0PDo8OzMGXDo24wZMO6b2gwZOG6p3EwZcOt4buDbzDhu5dvMGXhu4lvaS4ww6FvMHXDs+G6oW8wxJHhu4lxMFXhu4F1ME9ow7rDveG6v28wZcOgbzBSw7rhu7MwTsSDw7M+L2kyez5xMGRtw6F0dCQgcUnDqcOhxJEge8SQ4buJcTBV4buBdTBPaMO6w73hur9vMGXDoG8wUsO64buzME7Eg8OzMDMxMzQwxJHhu60wY8Ogw7Mwb2nDujBk4bqtw7owdOG7rzDEkeG7p29oMGXDreG7g28wZMWpw6EwbGnDoGRpMGnhuqFvaDB14bqvb2gwZMOhw7MuMEThu5FvaDB1w70wRcOt4buDbzBt4butZDBRacO5MFVp4buPMGXEgzBt4bqpcTBs4buBMGnDs+G6o2RpMHfhuqEwZGnFqTBl4buVb2gwZMOgZDBxaeG7qeG7m29oMMOgbzBkw7pvaDBk4bqncTBlw63hu4NvIT4vcXs+cTBkbcOhdHQkIHFEw6FxdcOtw7NvIHs+w61uaDBkbcOhdHQkIMOtRMOpb3XDqXMgMHR1w71tw6kkIHjDrcSRdWk7MDIxMTFxeSwwacOpw61oaXU7MDIxMzdxeSwgMHRzZCQgLy9kIWPDocOzcWnDunVpw7Mhd28vxJHDqXRsdcOzcS9vw6l4dC8zNDE0LzIyMsSRNTMxNjc2YXU3ODM1bTYtw61uw6Fow6kxIWtxw6loIDDDoW11JCBDw6PDszBlw6NuMGTDum9oMGThuqdxMGXDreG7g28w4buXbzBl4buJb2kuMMOhbzB1w7PhuqFvMMSR4buJcTBV4buBdTBPaMO6w73hur9vMGXDoG8wUsO64buzME7Eg8OzIDB4w63EkXVpJCAyMTExIDBpw6nDrWhpdSQgMjEzNyAwL3s+L3F7PnEwZG3DoXR0JCBxRMOhcXXDrcOzbyB7RMOgbzBj4buVLjBk4buRb2gwb2nhuqVvMEXDreG7g28wbeG7rWQwVVEwV8Ot4buDdTBVc+G7izBsw63hu4VuMHVzw6EwaeG7gzB1aeG7k29oMG3hu6nhu53DrTBlw63hu4NvMGXDo24wY8Ojw7MwZOG6p3EwZcOt4buDbzDDoW8wdcOz4bqhbzB1c8Ozb2gwxJHhu4lxMFXhu4F1ME9ow7rDveG6v28wZcOgbyE+L3F7PnEwZG3DoXR0JCBxQ8OzxJHDvSB7ReG7m28wd+G7iTB14bqpcTB1c8O6b2gwZOG7kW9oMHXDoGQwbMOt4buFbjB1c8OhMMOhbzB1w7PhuqFvMGXDreG7g28uMGRp4buTb2gwcsO6w6AwdcOjw60wZOG7p2QwY+G7lTBkacOzMGTDoGQwZeG7qeG7o29oMMSR4bqlw70wd+G6oTB1c+G6o24wY8Ot4buBbzDDoHEhMFXDreG7gXEwdeG7p2QwdWnhu61kMGnDreG7g28wdeG7k3Uwd8Ot4buDZDB14bqvb2gwdMOjbzBt4bup4bufb2gwZcOt4buDbzB1aeG7qeG7m29oMHFp4bqrbi4wb+G6r29oMHTDuuG6p3UwbcOhw7MwZeG7lW9oLjB1w61vaTB1aeG6rW8wdXPDoGRpMG9pw63hu4NuMGTFqcOhMGTDoG8wY+G7lTByw7rDo28wbeG7sy4wZOG7kW9oMG9p4bqlbzB3w63hur9vLDBow63Do24wZGnDrTBxacOsLjB04butMGThu5MuMGjDrcOjbjB04buTMG3huq1vMHfhuqEwdWnhu6PDrTBow63DoW8wbuG6p3UwZcOt4buDbyEwVXPDum9oMHXhuqVuMGXDreG7h8O6MGxpw63hu4VvMHnDoTB1aeG7qeG7o29oMHnDusO94bq/bzB1acOpw7MwxJHDtMOtMHXhu4tvaTBp4buLb2kwZMOgZDB5w7rhuqd1MHXDusO94buBbzBxaeG6pW8wcWnhu5PDrS4wZGnEqTBpw7rDvTB34bqpbzBp4bqhb2kwaeG7gzB1aeG7k29oMG3hu6nhu53DrTBlw63hu4NvMHVzw7pvaDDDoHEwcWnhu6UwaeG7n3EsMHVpw6nDszDEkcO0w60wZMOgZDB1acOt4buBdTBj4buJMG7DoW9oMHXDo8OtMGTDocOzMHXhuqPDrTBkw6BkMGxpw7owd+G7rWQwdeG6qXEwdXPDum9oMG9pw63hu4fDujBxaeG7pzB1w6PDrTBt4budbywwZGnDuuG6q28wY+G7iTB0w6JvMHfhuql1MHXhu6kwxJHhu60wcWnhu41vaC4wcWnhu6nhu5tvaDB1w63hu4NvLjBvaeG6pW8wbeG7rWQuMGXhu4UwbGnhu5HDrTBxaeG7p2QwaeG7gzB1aeG7k29oMGXDreG7g28wdXPDs29oMHVp4bujw60waMOtw6FvMG9pw6FvaTBvaeG6p3UwbGnDrTB5w6PDvTBzw6EwdOG7rTBk4buTMG3hu6nhu53DrTBlw63hu4NvIT4vcXs+cTBkbcOhdHQkIHFDw7PEkcO9IHtE4buRb2gwdcO9MEXDreG7g28wbeG7rWQwUWnDuTBVaeG7jzBkacSpMGXhuqPDszBkw6BkMGXhu5tvMHfhu4kwbGnhu5FvaDB1aeG7rWQwacOt4buDbzBk4bqxdTBlw63hu4NvMG3huqFuMG7huqd1MGXDreG7g28wbGnDoGRpMGnhuqFvaDB1c8Ozb2gwdXPDs29oMMSR4buJcTB14buBdTBPaMO6w73hur9vMGXDoG8wUsO64buzME7Eg8OzMDMxMzQwKXXhu7EwMWkxMeKAnG9o4bqhw70wMzEvMTIvMzEzNDB14burZDBvaOG6ocO9MDNhMFXhu4F1MGXhu4FvMGnhu4F1MDM1aTEx4oCdMG9o4bqhw70wMzcvMTIvMzEzNDB14burZDBvaOG6ocO9MG7hu6VvaDA2MFXhu4F1PDAuMHVz4buxMHVz4bup4bujb2gwaeG7n3EweeG7rzBt4buzMHThu60wZOG7kyEwReG6s2QwY8Ot4buDdTBlw6NuMGPDo8OzMGXDreG7g28wZGnDszBkw6BkMGXhu4nDoTBlw63hu4VuMHLDusOhbzB1c+G7j29oMG9p4bupMHVz4bunMHThu6EwRcOjb2gww7rhu7kuMMOaQ0/EkDBkw6BkMGnDusO94buDby91aeG7iTB5xIMvdWnhuqFvaTBxaeG7ky4wdXPhu6cwdOG7oTBk4buRb2gww6FvLjByw7rhuqVvMGXhu5XDrTBkw6BkMGnDusO94buDby4wZMOgZDBl4bqhw60wcWnDoHUwdWnDoW9pLjB1c8O6w73hu4dvMGnhu4tvaTBl4buJw6EwcWnhu6nhu5tvaC4wZMOgZDBj4buDb2kwd8Ot4buDby4wZOG7mzB04buhMHTDo28wecO64bqndTBv4bup4budZDB04bqjZGkuMGTDoGQwZcOt4buFbjDEkcOtZm8wc8OhMGTDoGQwacOz4bqjdTBl4buVb2gwZGnDrG9pMHVz4buJLjB34bqvbzBpw7LDoS4wb2hp4buDMHVpw7rhuql1MGRp4bqhw7Mwb+G6r24wbuG7ncOtIT4vcXs+cTBkbcOhdHQkIHFDw7PEkcO9IHtE4bulb2gwd+G7ncOtMGXDsi4wROG7kW9oMHXDvTBFw63hu4NvMG3hu61kMFFpw7kwVWnhu48wdWnhu61kMGnDreG7g28wd8Ot4buDZDBxaeG7k8OtMGnhu59xMHfhu53DrTBkw6BkMGThuqdxMGRpw6xvaTByw7rDveG7h28uMGThu5FvaDDDoW8uMHLDuuG6pW8wZeG7lcOtMHXhuqPDrTBl4buJw6EwcWnhu6nhu5tvaC4weeG6pcO9MMSR4butb2gwd+G6oTB1c8Ot4buFbzBsacOhw60wZMOgZDBxaeG7qeG7m29oMMOgbzBjw6PDszB34buDMMOhbzBvw61vaTB1c+G6qXUwdeG7rS4ww6FvMHXDs+G6oW8uMHFp4buNb2gwZGnhu5NvaDBkacOgw70wb+G7lzBkacOzMGTDoGQwZOG7kW9oMHVz4buLb2kwZcOt4buDby4wdXPhu6cwdOG7oTBk4bubMHLDusOhby4wbGnDsyEhITBV4buXMGRp4burZDB1c+G7rWQwdeG6r29oMGThu6nhu6NvaDBtxINvaTBl4bqjw7MuMHVz4butZDB34bqpbzBp4bqhb2kuMHThu6/DoTBkaXbDoTBlw63hu4NvMDM1LzM1aTB1c8Ozb2gwZMOgZDBvaOG6ocO9MG1mLjBV4buBdSEwRGnDuuG6q28wY+G7iTBl4bqtw70wZcWpMHfhuql1MHXhu6kuMHVpw63hu4F1MGPhu4kuMGnhu4MwdWnhu5NvaDB1aeG7kW9oMHXDrW8wbcOt4bq/bzBt4bqjZDB34bqhMHFp4bup4bubb2gwdcOt4buDbzBlw60wbeG6o8OtLjB0w6JvMHThuqFvaDB54buvMG3hu7Mwb2nDoW9pMGTDoGQwdOG7rTBk4buTMHFpw6B1MHTDrW9pITBV4buXMGRp4burZDBsw63hu4VuMHVzw6EuMGXDo24wY8Ojw7MwaeG7gzB1aeG7k29oMGXhu6nhu6NvaDB1c8O6w73hu4dvMGXhu4Uwd+G6qW8waeG6oW9pMMOhbzB1w7PhuqFvLjB1w61vMGThuqnDvTBp4buDMHVp4buRb2gwdcOtbzBtw63hur9vMG3huqNkMHFp4bunZDB34bunMGXDreG7h8O6MGnhuqFvaTBp4buDMHVp4buTb2gwZcOt4buDby4wbuG6o29oMG7DoMO9MHXDrG9pMHfhuqEwaeG7gzB1aeG7k29oMFRkw6HEkcOhMHXhuqPDrTBVc8O6b2gwdeG6pW4wZcOt4buHw7owbGnDreG7hW8hMEXhu5XDrTByw7rDo28wbeG7szB34bqpbzBp4bqhb2kwbeG7qeG7ncOtMGXDreG7g28wZMOhw7MwdWnhu4EwZGnDuuG6q28wY+G7iTB0w6JvMHThuqFvaDB34buHMG9p4bqlbzBt4butZC4wd+G6qXUwdeG7qS4wdWnDreG7gXUwY+G7iTBl4buFMGzhu4lxMHVp4bujw60weeG7rzBt4buzMHVzw7NvaDB1c+G7qeG7o29oMGnhu59xMHnDo8O9MGTDoGQwdOG7rTBk4buTMHVz4bq/bzBt4bup4budw60wZcOt4buDbzAyMjFsVyEwVWnhu61kMGnDreG7g28wdcOsb2kwdcOzw6BvMHFp4bup4bubb2gwdWnhu6tkMHfhuqEwbeG6qXEwbOG7gTBpw7PhuqNkaTBk4bqxdTBj4buddTB14bunMGPhu6UwdXPDum9oLjBp4bqjMMOgcTBkacOzMHXhu7FvaDBFw63hu4NvMG3hu61kMG9p4bq3bjBvaOG6r28wb2jhu7HDoTBlw63hu4NvMMOgcTB14bqvb2gwZMOhw7MuMGnhuqNvMGRp4buBMHXhu5PDrTBlw6EwdeG7i29pMHVz4bqjb2gwcWnDoHUwb2jhu6nhu59kMGThu5FvaDB0w7rhuqd1MHFpw6NvMGxpw6BvaDBlw6NuMGPDo8OzMGXDreG7g28ww6BxMHfhuqlvMGnhuqFvaTBp4buDMHVp4buTb2gwZcOt4buDbyE+L3F7PnEwZG3DoXR0JCBxQ8OzxJHDvSB7Q+G6v28wZOG6o29pMGXDsi4wROG7kW9oMHXDvTBFw63hu4NvMG3hu61kMFFpw7kwVWnhu48wdeG6r29oMGThu6nhu6NvaDBxaeG7k8OtMGnhu59xMHfhu53DrTBl4buJw6EwcWnhu6nhu5tvaDB34bqhMGTDoGQwZOG7mzByw7rDoW8wdWnhu5FvaDB1w61vMHXhu5cwZGnhu6tkMHXDusO94bq/bzB1c8O6w73hu4dvLjBxaeG7lzBjw63hu4FvMHPhu5VvaDBzxIPDrTBkw6BkMGPDreG7g28wcWnDoHEwdOG7rzDEkeG7p29oMGXDreG7g28ww6FvMHXDs+G6oW8uMHXDreG7gXUwbMOt4buDbjBl4buBbzBsacOgZGkwaeG6oW9oMHThu68wxJHhu6dvaDBlw63hu4NvLjB1w7rDveG6v28wdXPDusO94buHbzBvaOG6r28wb2jhu7HDoTB34bqhMHnhu68wbeG7szBvaGnDreG6v24wZMOgZDB1c+G7qeG7o29oMGnhu59xMGPhurFvMHFpw6DDszBow63huqfDvTB1c8Ogb2gwbMOtbjBtw7PhuqPDrS4wdWnDozDEkcOt4buHw7owd+G6oTBv4bq5bjBkw6BkMHfhuql1MG3hur9vMGXhu6nhu6NvaDDEkeG6pcO9LjB3w60wcWnhuqNuMGnhuqFvaTBtw6FvaDB1w7rDveG7gW8wxJHhuqXDveKApjBvaeG6t24wY8Ojw7MwZcOjbjBk4bqncTBlw63hu4NvMMOhbzB1w7PhuqFvLjDhu5dvMGXhu4lvaTB34bqhMG3DreG6v28wdeG7p2QwZGnDszBvaeG6pW8wxJHhuqVvMHVz4bq/bzBl4buJw6EwY+G6oW8wd8O6w60wecO64bqlby4wZcOybzBV4buBdSE+L3F7PnEwZG3DoXR0JCBxw4HDunVpw7NzIHtVacO6MEnhuqE+L3F7

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sản phẩm OCOP vào vụ Tết

Sản phẩm OCOP vào vụ Tết
2023-01-19 14:36:00

baophutho.vn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã đến rất gần, đây là thời điểm các cơ sở sản xuất các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh sản xuất, cung ứng...

Canh cho dòng điện sáng

Canh cho dòng điện sáng
2023-01-19 10:07:00

baophutho.vn Với mọi người, Tết là dịp để gia đình đoàn viên, sum vầy bên mâm cơm ấm cúng. Nhưng với cán bộ, công nhân viên ngành điện lại là những ngày làm...

Dịch vụ làm đẹp thu hút khách ngày Tết

Dịch vụ làm đẹp thu hút khách ngày Tết
2023-01-18 22:04:00

Những ngày cận Tết, dịch vụ làm móng, làm tóc trở nên đắt khách. Ngay từ sáng 18/1 (tức 27 âm lịch), nhiều cửa hàng làm móng, làm tóc đã từ chối nhận khách đến ngày 30 âm lịch...

Dịch vụ cắm hoa ngày Tết

Dịch vụ cắm hoa ngày Tết
2023-01-18 15:09:00

baophutho.vn Một vài năm trở lại đây, dịch vụ cắm hoa trang trí nhà cửa khá phổ biến. Thời điểm cận Tết Nguyên đán, dịch vụ này lại càng nở rộ. Từ các...

Nông sản Lâm Thao vào vụ Tết

Nông sản Lâm Thao vào vụ Tết
2023-01-18 14:37:00

baophutho.vn Tết Nguyên đán đã cận kề. Những ngày này, bà con nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Thao đang hối hả xuất đi những chuyến hàng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long