Cập nhật:  GMT+7
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7ZBYuG6pcO1JcOg4buXxKnhur/huqkl4bq/4bqp4buXa2Ilw6Hhu4clw6Fo4bq/4bqpJeG7j2LhurfDtSVhYuG6pcO1JeG7j+G7gXvhur8lw7PDtWnDoeG7tC/huqsm4bu24bu04buPPGHhur3huqMl4buN4buPcuG6veG6o8WoJMOqPMOy4bqpYuG6v+G7rj9vcSU8w7Xhu4/hu4Ek4bu24bu04buPw7Lhu7bhu7Thu4/DoOG7tuG7tG/hu7bhu7Qv4buPw6Dhu7bhu7Qv4buPw7Lhu7bhu7Thu4/DsuG7tuG7tOG7j8Og4bu24bu04buPPGHhur3huqMl4buN4buPcuG6veG6o8WoJMOqPMOy4bqpYuG6v+G7rj9vcSU8w7Xhu4/hu4Ek4bu24bu04buPw7Lhu7bhu7Thu4/DoOG7tuG7tC/hu4/DoOG7tuG7tOG7j8Og4bu24bu0L+G7j8Og4bu24bu0L+G7j8Oy4bu24bu0L+G7jzxh4bq94bqj4bu24bu0L+G7j8Og4bu24bu0L+G7j8Oy4bu24bu04buPw7Lhu7bhu7Thu4/DoOG7tuG7jD7hur/huqklJi4vIVcl4buPfWIl4buPZeG6v+G6qyVB4bqz4bq/JeG7jsOy4bqjVyXhuqk24bq/JToqKiXhuqF9YiVhYuG6pcO1JeG6oX1iJcOgYsOi4bq/JcOh4bqr4buBJeG6q3vhur/huqkl4buPw7Jiw6LDtSXhur/huqnhu5drYiXDoeG7hyXDoWjhur/huqkl4buhamIl4bqhNeG7jyXhur/hu5dqw6FXJeG7oWpiJcOhPsOh4bqrJcOqfeG6v+G6qSXhu6Hhu5ds4buPJeG6u+G6q+G7hyXhu6Hhu5fEqeG6vyXhur3hurfhur9XJeG7jVvhur8lccO1NeG7j1cl4bq7YuG6v+G6qyXDoOG7gTzhur/huqsl4bqpYmZiVyXhuqli4bufJeG7oeG7n+G6v+G6qSVv4bqrOMOqJcOh4bqrNeG7j1cl4bqhfeG7gSXhuqHGocOhJeG6v+G6qeG7l2tiJcOh4bqrYuG6s+G6vyXhu43DqSXDoT7DoeG6qyXDqn3hur/huqlXJeG7j8OybSXhu4/huqt74bq/4bqrJeG6v+G6qzThur8l4buPaSXhu6F7JeG6oWLhuqXhur8l4bqrZOG6v+G6qyXDqmpiJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG7jeG7nSXhur/huqnhuqtiw6JvJXE0ciXDoOG7neG6v+G6qSXhu6F7JWFb4buBJeG7ocOiJeG7juG7iyXDs8O1acOh4oCmJeG6oV0l4buh4bq1JeG7j+G6qzzDqiXDoOG7nSXhuqrDrGIl4bq/4bqp4bqrxJElYWLhuqXDtSXDoOG7l8Sp4bq/4bqpJeG6v+G6qeG7l2tiJcOh4buHJcOhaOG6v+G6qSXhu49i4bq3w7UlYWLhuqXDtSXhu4/hu4F74bq/JcOzw7Vpw6El4bq/IsOqJT8qKilYJU/huqvhu4cl4buO4bqr4buZJeG7j+G7l2rhur/huqkl4buO4bqr4buXa+G6v+G6qSXhu4/DsuG7ncOhJcOB4bqrY+G6v+G6qyVv4bqr4buZJeG6vuG6qcO1cuG6p+G6vyXhu4xi4bq/4bqrJeG6quG7keG6v+G6qSXDoOG7nSXhu6F7JW/huqs+4buPJWFi4bqlw7Ul4buPfWIl4bqqw6xiJeG6v+G6qeG6q8SRWOG7tC/hu4/DoOG7tuG7tC/hu4/DsuG7tuG7tOG7j8Oy4bu24bu04buPw6Dhu7bhu7Thu488YeG6veG6oyXhu43hu49y4bq94bqjxagkw6o8w7Lhuqli4bq/4buuP29xJTzDteG7j+G7gSThu7bhu7Thu4/DsuG7tuG7tOG7j8Og4bu24bu0b+G7tuG7tGLDquG6qSU84bq94buPxagkJCXhu43DssOhxagk4bqr4buP4buPb+G7ri8vcHBwWMOh4bqrYuG6v+G6q2/huqvDtVjhu6Hhur8vb+G6veG7jS9v4buBw7Lhu4884bq9L8Og4buBw6Hhu40vJi8mKD8uJiohP1jhurhP4bqoJCVh4buBw7LDoOG6o8OyxagkKiThu7bhu7Qv4buPw6Dhu7bhu7Qv4buPw7Lhu7bhu7Thu4/DsuG7tuG7tOG7j8Og4bu24bu0b+G7tk/huqvhu4cl4buO4bqr4buZJeG7j+G7l2rhur/huqkl4buO4bqr4buXa+G6v+G6qSXhu4/DsuG7ncOhJeG6vuG6qcO1cuG6p+G6vyXhu4xi4bq/4bqrJeG6quG7keG6v+G6qVclw4Hhuqvhu5kl4buPxJHDoeG6qyXhu5hyJWE84bq/JeG7juG7liXDiuG7juG7jsOTJeG7oGLDouG7jyXhur48w6ol4bqqw7V04bq/4bqrJeG6oFvDqlclQcOsJeG7j8Oy4buXbeG6v+G6qSVBw6wl4bq84bqg4buOQVHhuqol4bq+4bqpw7Vy4bqn4bq/JeG7juG6q8SRJeG6umLDqiXhur7huqk04bq/JeG7oXsl4bq/4bqpw7Vy4bq34bq/JU/huqvhu4clw4Hhuqvhu5kl4buPxJHDoeG6qyXhur/hu5dqw6El4buOw7Lhu5fEqeG6v+G6qSXDisO5JeG6quG7gTwlw6Hhu5Hhur/huqkl4buhamIlw6E+w6El4bqhfWIlYWLhuqXDtSUtJeG7qeG6v+G6q+G7riXDgeG6q2Lhur/huqtv4bqrw7VY4buh4bq/4bu0L+G7j8Og4bu24bu0L+G7j8Oy4bu24bu0L+G7jzxh4bq94bqj4bu24bu0b+G7tuG7jmLhurPhur8l4buPamIl4bq7w7ol4bq/YsOiw6olLj8l4bq/IsOqJeG6vuG6qXtyJeG7juG6q+G7l8Sp4bq/4bqpJWFi4bq/4bqrJeG6vWLDouG7jyXhu43DqSXDnT8hLyEvJik7ISXigJMlPyEvIS8/Kiop4buyVyXhu4/huqs8ciXDqjHhu48l4bq9XeG6v+G6qyXhuqF94buBJeG6oFvhur/huqlXJeG6vuG6q3sl4bq/4buXasOhVyVP4bqr4buHJeG7juG6q+G7mSXhu4/hu5dq4bq/4bqpJeG7juG6q+G7l2vhur/huqkl4buPw7Lhu53DoSXhur7huqnDtXLhuqfhur8l4buMYuG6v+G6qyXhuqrhu5Hhur/huqkl4bqp4bujYiXhu49qYiXDoT7DoSVBeyXDqsSDJeG7oGLDouG7jyXhur48w6olPOG6v+G6qyXhuqvhu5Hhur/huqlXJcOhPsOhJeG7j+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJWHDouG6v+G6qyVhYuG6v+G6q1cl4bqpYjwl4bqhZOG6v+G6qyXDoeG7hyXDoWjhur/huqkl4buhamIlw6E+w6Hhuqslw6p94bq/4bqp4oCmJeG6veG7g+G6v+G6qSVhYuG6s+G7jyXEqeG6vyXhu400w7Ul4buNIMOhVyXhur1rYiXDoeG6q8O0w6El4buNxqHDoSXhurvhuqtm4bqjWCVP4bqr4buHJeG7juG6q+G7mSXhu4/hu5dq4bq/4bqpJcOh4buV4bq/4bqpJeG6qeG6q2Il4bq/4bqrN+G6vyXhu6F7JWFi4bqlw7Ulw6Dhu5fEqeG6v+G6qSXhur/hu4kl4bq94budw6Elw6Hhu5k8JcOhPsOhJcOhNW8lw7XDuiXhuqFb4bq/4bqpVyXDoeG6q2Phur/huqslw7PDtXLhurXhur8lw4rhu47hu47hu47Dk1cl4bq94budw6El4bq94buXbOG6v+G6qSXhu6Hhu5Ul4buPw7I84bq/4bqpJeG6v+G6qzThur8lw6A04bq/VyXDoOG7gTzhur/huqsl4bq/4bqp4bqrYsOib+KApiXhuqFdJcOh4buHJeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXhuqHhu4fhur/huqkl4bqp4buHbyXhu4/hu4El4bq9auG6v1clcyXhur/huqnhuqvDqTxXJcOh4buR4bq/4bqpJeG7oWpiJcOhWyXhur/hu5dqw6Elw6Hhuqsiw6ol4buN4buHw6El4bqha2Il4buNaeG6v+G6qSXhu6E34buPJcOh4bqrNeG7j1cl4buPYuG6v+G6qyXhu4/huqs24bq/JcOh4bqr4buBJcOhPsOhJeG6qWI8JeG6oWThur/huqsl4buheyXhur/huqnhu5drYiXDoeG7hyXDoWjhur/huqkl4buhamIlw6E+w6Hhuqslw6p94bq/4bqpWOG7tOG7jzxh4bq94bqjJeG7jeG7j3Lhur3huqPFqCTDqjzDsuG6qWLhur/hu64/b3ElPMO14buP4buBJOG7tuG7tOG7j8Oy4bu24bu04buPw6Dhu7bhu7Rv4bu24bu0YsOq4bqpJTzhur3hu4/FqCQkJeG7jcOyw6HFqCThuqvhu4/hu49v4buuLy9wcHBYw6Hhuqti4bq/4bqrb+G6q8O1WOG7oeG6vy9v4bq94buNL2/hu4HDsuG7jzzhur0vw6Dhu4HDoeG7jS8mLyYoPy4mKiE7WOG6uE/huqgkJWHhu4HDssOg4bqjw7LFqCQqJOG7tuG7tC/hu4/DoOG7tuG7tC/hu4/DsuG7tuG7tOG7j8Oy4bu24bu04buPw6Dhu7bhu7Rv4bu2T+G6q+G7hyXhu47huqvhu5kl4buP4buXauG6v+G6qSXhu47huqvhu5dr4bq/4bqpJeG7j8Oy4budw6El4bq+4bqpw7Vy4bqn4bq/JeG7jGLhur/huqsl4bqq4buR4bq/4bqpJeG7j8OyPOG7gSXhuqHhu4tiJeG7oWpiJeG6oX1iJWFi4bqlw7Ul4bq9eyXhu4/huqvhu5fEqeG6v+G6qSVhYuG6v+G6qyXhur8x4bq/4bqpJSYvOyXhu499YiXhuqrDrGIl4bq/4bqp4bqrxJElLSXhu6nhur/huqvhu64lw4Hhuqti4bq/4bqrb+G6q8O1WOG7oeG6v+G7tC/hu4/DoOG7tuG7tC/hu4/DsuG7tuG7tC/hu488YeG6veG6o+G7tuG7tG/hu7bhu7Thu488YeG6veG6oyXhu43hu49y4bq94bqjxagkw6o8w7Lhuqli4bq/4buuP29xJTzDteG7j+G7gSThu7bhu7Thu4/DsuG7tuG7tOG7j8Og4bu24bu0b+G7tuG7juG6qzzDqiXhur3DtTfhur8lw6Hhu5k8JSYhJeG6oX1iJWFi4bqlw7Ul4buPfWIl4bqqw6xiJeG6v+G6qeG6q8SRJeG6oV0lw6HhuqtiPCXhu43huq8l4bq/4bqrYuG6tcO1JeG6u2Lhur/huqsl4bq/4bqp4bqrYsOiw6ol4bqrPHJXJeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSVhe2Il4bqr4buFw6El4bqhNnIlcyXhur/huqnhuqvDqTwlYWLhuqXDtSXhuqtiw6Lhur8l4buNYuG6v+G6qyXhuqHDrOG6v+G6qSXDoeG7mTwl4buPYuG6v+G6qyXhu4/huqs24bq/JeG7oeG7l2zhu48l4bq94bq34bq/JeG7j+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJeG7jzfhu49XJWHDouG6v+G6qyXhu4834buPVyXhur/hu4kl4bq94budw6El4buh4buXxKnhur8l4bq94bq34bq/JeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJcOhw7XDrMOhJeG7jWnhur/huqlXJeG7j2LhurNvJeG7j+G7k8OhJcOhaeG6v+G6qSXhuqti4bqz4bq/JcOh4bqr4buBJeG7jeG7nSXhur/huqnhuqtiw6JvJXE0ciXDoOG7neG6v+G6qSXhu6F7JWFb4buBJeG7ocOiJeG7juG7iyXDs8O1acOhWCXhu47DsuG7geG6v+G6qSXhuqHhu4dXJeG6v+G6q2LhurXDtSXhur/huqnhu5drYiXhurvhuqto4bq/4bqpJeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXhu4/hu50l4buL4bq/JeG6ocSR4bq/4bqrJcOhw7XDrMOhJeG7jWnhur/huqklw6Hhuqvhu4ElYVvhur8l4buP4bqrNOG6v1clw6p7JcOh4buD4bq/JeG6vXvDqiXhuqlie8O1JcOh4bqr4buBJeG6qWI8JeG6oWThur/huqtXJcOzw7Xhurcl4bqr4buXxKnhur/huqlYJeG6quG7hSXhur3DtWjhur8l4bq9eyXhu481w6ol4bqp4buXxKnhur/huqkl4buNPuG6v+G6qSXhu6HhurUl4bq94buD4bq/4bqpJXLhurfDtSXhur/hu5dqw6FXJeG6qeG7h28lb+G6qzbhur8l4bqpYj7hu4Elw6Dhu5PDoSXhu4/DssO1cuG6teG6vyXhu4/huqtp4bq/4bqpJcOh4bqr4buBJeG7j+G6q+G6syXhuqvDoiXhu4/DsuG6r1jhu7Qv4buPw6Dhu7bhu7Qv4buPw7Lhu7bhu7Qv4buPPGHhur3huqPhu7bhu7Rv4bu2T+G6q+G7hyXhu47huqvhu5kl4buP4buXauG6v+G6qSXhu47huqvhu5dr4bq/4bqpJeG7j8Oy4budw6El4bq+4bqpw7Vy4bqn4bq/JeG7jGLhur/huqsl4bqq4buR4bq/4bqpJeG6v+G6qzXhur8lw6p94bq/4bqrVyUk4buN4budJeG6q3Il4buNYuG6v+G6q1clw6Fp4bq/4bqpJeG6q2LhurPhur8lw6Hhu5k8JeG6ocOt4bq/4bqpJWF74buBVyXDoeG6q2LhurPhur8l4buNw6klw6Hhu5k8JeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXhur/huqnhu5drYiXDoeG7hyXDoWjhur/huqkl4buhamIlw6E+w6Hhuqslw6p94bq/4bqpJeG6vXsl4buhaCXhuqliPlcl4bq9w7Vo4bq/JeG6vXslYWLhuqXDtSXhu4/hu5ds4bq/4bqpJeG7jT7hur/huqkl4bq/4bqpa2Ilw6Hhu5k8JeG6veG7g+G6v+G6qSVy4bq3w7Ul4bq/4buXasOhJeG6v8Ot4bq/4bqpJeG6v3vhur9XJcOh4buZPCXhu49i4bq/4bqrJeG7j+G6qzbhur8lw6Dhu5Xhur/huqklw6Fbw6olw7PDtTfhu48lw6Hhu5dr4bq/4bqpJeG6oeG6pSXDoT7DoSXhu4/huqvhurMl4bqrw6Il4bqraMOqJeG6vzxyJeG7oXslw6o8YiXhu408w7Ul4bqh4buXbMOhJeG7ocO1YiXhuqvhu5dt4bq/4bqpJcOhw7XDrMOhJeG7jWnhur/huqkl4buP4bqrPmIlYWThur/huqsl4buheyXhuqvhu4Ulw6Hhu5Xhur/huqkl4bq9eyXhu481w6ol4bqp4buXxKnhur/huqkl4bqh4bqlJcOh4bqrw7Thur/huqkl4buPPCXhur/hu4FiJeG7j+G6q+G6o+G7gVcl4buPaOG6vyXhu6Fi4bq/4bqrJcOqXWIlw6pdYiRY4bu0b+G7tk/huqvhu4cl4buO4bqr4buZJeG7j+G7l2rhur/huqklw6Hhuqvhu4Elw7Iw4bq/4bqpVyXhuqrDrGIl4bq/4bqp4bqrxJElYWLhuqXDtSXDoOG7l8Sp4bq/4bqpJeG6v+G6qeG7l2tiJcOh4buHJcOhaOG6v+G6qSXhu6FqYiXDoT7DoeG6qyXDqn3hur/huqkl4buPYuG6t8O1JWFi4bqlw7Ul4buP4buBe+G6vyXDs8O1acOhJeG6vyLDqiXhur88ciXhuqHhu5dsw6El4buP4buLJcOh4bqrxqHDoSXhur3hu4Hhur/huqkl4buPw7Lhu4Xhur/huqkl4buPfWIlQeG6s+G6vyXhu47DsuG6oyUtJcOzw7Xhurcl4bqr4buXxKnhur/huqkl4bqhw63hur/huqkl4bq74bqrbWJXJcOh4buV4bq/4bqpJeG6vXsl4buN4budJeG7j+G6q+G6pSXhuqtiw6Lhur8l4bqhfeG7gSXhur1zJSTDtWnhur/huqkl4bq/4buXasOhJeG6v+G6q2ol4bq/4bqpw7XDreG6vyQl4buheyXhu4/huqvhu53DoSXhuqtiw6Lhur8l4bq9a2Ilw6B9ciXDoeG7mTwlQT7DoSXhuqrDrSXhurtj4bq/4bqrJXLhurfDtVgl4oCcw4HhuqvDtOG6v+G6qSXhu488JeG6v+G6qeG6q2Lhurfhur/huqklw6pk4bq/4bqrJeG7j8Oy4buXasOhJeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXhu481w6ol4bqp4buXxKnhur/huqkl4bqrciXhu41i4bq/4bqrJeG7oWQl4bqhw6zDoSXhur03b1cl4buP4budJcOg4buBJcOh4buZPCXhu47hu4slw7PDtWnDoVclYXtyJeG7j2Yl4bq94buD4bq/4bqpJWFi4bqz4buPJcSp4bq/JeG7j2piJcOhPsOhJTzhur/huqsl4bqr4buR4bq/4bqpJeG6vWLDouG7jyXhu43DqVclQXslw6rEgyXhu6Biw6Lhu48l4bq+PMOqJTzhur/huqsl4bqr4buR4bq/4bqpVyXDoT7DoSXhu4/huqvhu5fEqeG6v+G6qSVhYuG6v+G6q1clYcOi4bq/4bqrJWFi4bq/4bqrVyXhuqliPCXhuqFk4bq/4bqrJcOh4buHJcOhaOG6v+G6qSXhu6FqYiXDoT7DoeG6qyXDqn3hur/huqlYJeG6qsOsYiXhur/huqnhuqvEkSXDoeG7leG6v+G6qSXhur17JcOgxJFvJeG6oeG6pSXhu4/DtXLhurfhur8l4buPw7LDtXLhurXhur9XJeG6qWI+4buBJcOg4buTw6Elw6Hhuqvhu4Elw6E+w6El4bq9am8lw6Hhu4Hhur8lw6Hhuqs+w7Ul4bqhfeG7gSXhur1zJeKAnOG7seG6vyXDs8O1WyXhur/huqtqJeG6v+G6qeG7l2tiJeG7j8Oyw63hur/huqklw6E0cuKAnVcl4bq9w7Vo4bq/JWFi4bqz4buPJcSp4bq/JeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXhur/huqnhu5drYiXhuqtyJeG7jWLhur/huqsl4buhZCXhu43hu50l4bq/4bqp4bqrYsOibyVhW+G7gSXhu6HDoiXhuqvhu4F7JWFk4bq/4bqrJcOh4bqr4buBJeG7juG7iyXDs8O1acOhWOKAnVclT+G6q+G7hyXhu47huqvhu5kl4buP4buXauG6v+G6qSXhur/hu4diWOG7tOG7jzxh4bq94bqjJeG7jeG7j3Lhur3huqPFqCTDqjzDsuG6qWLhur/hu64/b3ElPMO14buP4buBJOG7tuG7tOG7j8Oy4bu24bu04buPw6Dhu7bhu7Rv4bu24bu0YsOq4bqpJTzhur3hu4/FqCQkJeG7jcOyw6HFqCThuqvhu4/hu49v4buuLy9wcHBYw6Hhuqti4bq/4bqrb+G6q8O1WOG7oeG6vy9v4bq94buNL2/hu4HDsuG7jzzhur0vw6Dhu4HDoeG7jS8mLyYoPy4mKiEhWOG6uE/huqgkJWHhu4HDssOg4bqjw7LFqCQqJOG7tuG7tC/hu4/DoOG7tuG7tC/hu4/DsuG7tuG7tOG7j8Oy4bu24bu04buPw6Dhu7bhu7Rv4bu24buO4buBe+G6vyXDoVvhur/huqsl4bqqw6xiJeG6v+G6qeG6q8SRJS0l4bup4bq/4bqr4buuJcOB4bqrYuG6v+G6q2/huqvDtVjhu6Hhur/hu7Qv4buPw6Dhu7bhu7Qv4buPw7Lhu7bhu7Qv4buPPGHhur3huqPhu7bhu7Rv4bu2T+G6q+G7hyXhu47huqvhu5kl4buP4buXauG6v+G6qSXDoeG6q+G7gSVhYuG6s+G7j1cl4bqh4bqlJeG7j2LhurNvJeG7j+G7k8OhJW/huqs+4buPJeG6q8O1ciXhuqF94buBJeG6vXMl4buPw7LDtXLhurXhur8l4buP4bqraeG6v+G6qSXigJzDlWnhur/huqkl4bq/4buXasOhJeG6v+G6q2ol4bq/4bqpw7XDreG6vyXDoeG7mTwlw6A04bq/JeG7j8Osw6HigJ1XJeG6oFvhur/huqkl4buheyXhur7huqt7JeG6v+G7l2rDoSXhu488JeG6oV0lw6Hhu4cl4bq/4bqrYuG6tcO1JcOh4bqrY+G6v+G6qyXhu40+w6HhuqtXJeG6q3vhur/huqsl4bqhw6zhur/huqklw6Hhu5Ml4buP4bqr4bqlJcOh4bqrIsOqJeG6veG7gSXhuqFrYiXhu41p4bq/4bqpJeG7oTfhu48lw6Hhuqs14buPJeG7j2Lhur/huqsl4buP4bqrNuG6vyXDoeG6q+G7gSXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bq/4bqp4buXa2Ilw6Hhu4clw6Fo4bq/4bqpJeG7oWpiJeG6oTXhu48l4bq/4buXasOhViVv4bqr4buB4bq/4bqpJeG7j8Oye+G7gSXhuqHhurXhur8lxKnhur8l4bqhPm8l4bq/4bqp4bqrw6k8JcOg4buBJeG7mHIlYTzhur8l4buO4buWJcOK4buO4buOw5Phu6Dhur4lb+G6qz7hu48l4bqhw6zhur/huqkl4bqhXSXhuqvDtXIl4bqhw6zhur/huqkl4bqh4buXbMOhJeG7jeG7nSXhu4/huqs8w6ol4bqpYjwlw6Hhu5k8JeG7j+G7gXvhur8lcV0l4bqrw6xiJeG7oWpiJeG7j8OyPsOh4bqrJeG6v+G6q2LDosOqJeG7oXsl4buPZOG6v+G6qyXDoVvDqiXhu400w7Ul4buNIMOhWCVBMOG6v+G6qSXhur/huqvhu5/hur/huqkl4buhYsOiw6El4bq9e8OqJeG7j+G6q2LhurPhu48l4buP4bqr4budw6FXJW/huqvhu4Hhur/huqkl4buPw7J74buBJeG6oeG6teG6vyXEqeG6vyXhuqE+byXhur/huqnhuqvDqTwl4bqhXSXhu6F7JeG6oTzhur/huqklb+G6qz7hu48l4buPw7Ji4bql4bq/JcOhWyXDoeG6q2LhurXDtSXDssOs4bq/4bqpJeG7oXslw6Hhuqti4bq1w7Ul4buNNMO1VyXhu6FqYiXhur/huqti4bq1w7Ul4bqrZOG6v+G6qyXhu4/huqvGocOhJW/huqvhu4Hhur/huqklb+G6q8O0JeG6oV0l4buPw7JtJeG7j+G6q3vhur/huqsl4bq/w6Phu48l4bqhxINvJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG6oWtiJeG7jWnhur/huqklw6Hhu5k8JcOgNOG6vyXhu4/DrMOhWOG7tG/hu7bhuqDhuqUl4bq9e8OqJeG7j2nhu48lw6Fo4bq/4bqpJeG7jz7DoSXDoeG6qyLDqiXhu43hu4fDoSXhu4/huqvhu5fEqeG6v+G6qSVhYuG6v+G6q1clYcOi4bq/4bqrJWFi4bq/4bqrVyXhur/huqnhu5drYiXDoeG7hyXDoWjhur/huqkl4buhamIlw6E+w6Hhuqslw6p94bq/4bqpVyVP4bqr4buHJeG7juG6q+G7mSXhu4/hu5dq4bq/4bqpJcOh4bqr4buBJcOyMOG6v+G6qVclw6E24bq/JW/huqtbYiXhur/hu4kl4bq94budw6El4bqrxKnhur8l4bq/4bufPCXhu483byXhu4/DssO14bq/4bqpJeG6q+G7gXvhur8l4buP4bqrYsOi4bq/JcOhxKklw6HhuqvhurMlw6Hhuqtj4bq/4bqrJeG7jT7DoeG6q1cl4buPw7Ji4bql4bq/JeG6u+G6qzxiJeG6u8SRbyXhu4/huqtrYiXhu6F7JeG7jyLhur/huqklw6Hhu5dr4bq/4bqpJeG6u2LhuqXDqiXhu4/Dsjwl4bqpYj7DqiXhu40+4buPJeG7oWLDosOhJeG7j+G6q+G7ncOhJeG6q2LDouG6vyXDoeG6q2Phur/huqsl4buNPsOh4bqrJcOh4buZPCXhuqBb4bq/4bqpJeG7oXsl4bq+4bqreyXhur/hu5dqw6FWJeG7jiLhur/huqklw6Hhu5dr4bq/4bqpJeG7j8O1cuG6t+G6vyXhu4/DssO1cuG6teG6v1cl4buhN+G6vyXhuqHDrOG6v+G6qSXhur/huqs04bq/JcOgNOG6vyXhuqE4ciXDqn3hur/huqslw6E+w6El4bqr4buBfeG7jyXhuqHDrOG6v+G6qSVxXSXhuqvDrGIl4buPw7Lhu4Hhur/huqklw6Fo4bq/4bqpJeG7jz7DoSXhuqHhurXhur8lxKnhur8l4bqhPm8l4bq/4bqp4bqrw6k8VyXDqm0lw7LDrOG6v+G6qSVv4bqr4buB4bq/4bqpJeG7j8Oye+G7gSXhu4/hu4F74bq/JcOgNOG6vyXDoeG6qyLDqiXhu43hu4fDoSXhu4/huqvhu5fEqeG6v+G6qSVhYuG6v+G6q1cl4bqpYjwl4bqhZOG6v+G6qyXhur1iw6Lhu48l4buNw6lWJeG6vuG6qzThur8lw7LDrOG6v+G6qSXhuqFi4bql4bq/JeG6q2Thur/huqslw6E+w6El4bqhaWIl4buP4buXbOG6v+G6qSXDoeG6q2Phur/huqsl4buNPsOh4bqrJcOh4buHJeG6v+G6q2LhurXDtSXDoWkl4bqpIOG6v+G6qSXhu6F7JeG7j+G6q3vhur/huqsl4buPY8Oh4bqrJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG7jVvhur8lccO1NeG7j1cl4bq7YuG6v+G6qyXDoOG7gTzhur/huqtXJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG6q+G7hcOhJeG7jzdvVyXDoWjhur/huqkl4buPPsOhJeG7oXsl4buP4bqrPMOqJeG6qWI8JcOhPsOhJeG6q+G7gX3hu48l4bqhw6zhur/huqklcV0l4bqrw6xiViXhuqDDrOG6v+G6qSXhu6Fi4bq34bq/VyXhurvhuqvDtXLhurPhur8l4bq74bqrY8Oh4bqrJeG7j33hu4El4bqhYuG6tcO1JeG6u2LDouG6vyXDoeG6q+G7gSXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bq/4bqp4buXa2Ilw6Hhu4clw6Fo4bq/4bqpJeG7oWpiJcOhPsOh4bqrJcOqfeG6v+G6qSXhu49jw6Hhuqslw6Hhu53DoSXhu4/huqs8w6ol4bqpYjwlw6E+w6El4bqr4buBfeG7jyXhuqHDrOG6v+G6qSVxXSXhuqvDrGIl4bq/4bqrMMOqJeG6vzThur/huqklw6E84buBJcOqxqHDoSXhu41p4bq/4bqpJcOh4buZPCVhW+G6vyXhu4/huqs04bq/VyXhuqliPCXhuqFk4bq/4bqrJeG7oXslw6HDrOG6v+G6qSXhuqHDreG6v+G6qSVxXSXhuqvDrGJY4bu0L+G7j8Og4bu24bu0L+G7j8Oy4bu24bu0L+G7jzxh4bq94bqj4bu24buO4bqr4bqj4buBJcOB4bqrYuG6v+G6q2/huqvDtVjhu6Hhur8=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh Bến Tre

Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh Bến Tre
2009-07-16 13:06:00

Sáng nay (16/7), trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2009), Đoàn công tác Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc...

Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh Bến Tre

Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh Bến Tre
2009-07-16 13:06:00

Sáng nay (16/7), trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2009), Đoàn công tác Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc...

Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh Bến Tre

Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh Bến Tre
2009-07-16 13:06:00

Sáng nay (16/7), trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2009), Đoàn công tác Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long