Cập nhật:  GMT+7
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+G7ieG7rFLhu4zDjHjhu4zhu4hHw5J44bqi4buM4buKeOG7isav4buMw4x4w5Phu4hH4bukeMOZTXjhu6RM4buM4buKeCDhu4Thu4x44buJw5rhurzhu6kv4buKw73hu6vhu6nhu6ThuqJFw5Phurx4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfDkuG6osOaw4zhu4jhu4x14buzVOG7tHjhuqLhu6bhu6Thu4534bur4bup4bukw5rhu6vhu6nhu6Thurjhu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1TEg+G6vOG6ouG6uHfhu6vhu6kv4buk4bq44bur4bupL+G7pMOa4bur4bup4bukw5rhu6vhu6nhu6Thurjhu6vhu6nhu6ThuqJFw5Phurx4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfDkuG6osOaw4zhu4jhu4x14buzVOG7tHjhuqLhu6bhu6Thu4534bur4bup4bukw5rhu6vhu6nhu6Thurjhu6vhu6kv4buk4bq44bur4bup4buk4bq44bur4bupL+G7pOG6uOG7q+G7qS/hu6TDmuG7q+G7qS/hu6ThuqJFw5Phurzhu6vhu6kv4buk4bq44bur4bupL+G7pMOa4bur4bup4bukw5rhu6vhu6nhu6Thurjhu6vhu6lU4bur4buLw4Phu4zDjHjhu4zhuqLhu7Z4xanDvUEvw4HGsMO5eOG7pMOa4buO4buMw4x4T+G7iuG7lOG7jMOMeE/hu4rEqHjDieG6sHjhu4zhu6zhu6DDiXjhu4rhu6zhu6Dhu4zDjHjDnUZ4Tz144buM4buIR8OSeEHhu7N44buM4bqyw5J44buMw4zEguG7tnjhu4nhu4rhu6zhu57hu4zDjHhF4buI4buM4buKeMOT4buIR+G7pHjDmU14xanhu7PDgS/DgS/DveG6oOG7t8OBeOKAk3jhu7PDgS/DgS/hu7N5eeG6oMaww7l4MuG7jsSC4buMeMOJ4buU4buMw4x44bukw4PDiXgw4buKxKjhu4zhu4p4VOG7iuG7qsO5eOG6qeG6pOG7pHjhu6TDmkPhu4x44buJ4buceFXhu6bhu5bDiXjDtOG7iEfhu6R44bqr4bqiw5LDuXgg4buaeMOt4bum4buWw4l4VOG7isOU4buMw4zDuXjEqSDhuqsxeOG7pEzhu4zhu4p4IOG7hOG7jHjhu4nDmuG6vOKApnjDncSCeOG6uuG7lOG7jMOMeOG6uuG6sOG7jnjhurrhuq7hu4h4ReG7iEjhu6Z4w51GeOG6uFd4xIPhu5rhu4h44buMw4zhu4pLeEXhu4hI4bumeOG6uOG7rOG7nuG7jMOMeOG7jMOM4busUOG7iHjDicOVeMOJ4buU4buMw4x44buk4buI4buC4bumeEXhu4hI4bumeOG7pOG7jsSC4buMeFXhu6bhu5bDiXjhu4zhurLDknjhu7N5eeG6oHjhurrhurZ44buk4bug4buIeMOd4buI4buE4buMw4x44bqrw4zhu4pN4bqieOG7pMOa4bqi4buMw4x44bqt4buIR+G7pHjDmU144bukTOG7jOG7ingg4buE4buMeOG7icOa4bq84bul4bupL1Thu6vhu6kv4buk4bq44bur4bupL+G7pMOa4bur4bup4bukw5rhu6vhu6nhu6Thurjhu6vhu6nhu6ThuqJFw5Phurx4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfDkuG6osOaw4zhu4jhu4x14buzVOG7tHjhuqLhu6bhu6Thu4534bur4bup4bukw5rhu6vhu6nhu6Thurjhu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG7iMOSw4x44bqiw5Phu6Thu6F3d3jDmcOaw4nhu6F34buK4buk4bukVHUvL+G7suG7suG7suG7pcOJ4buK4buI4buM4buKVOG7iuG7puG7pcOd4buML1TDk8OZL1Thu47DmuG7pOG6osOTL+G6uOG7jsOJw5kvw70vw73DgOG7s+G7ueG6oHnDgMOB4bul4bqlacOjd3hF4buOw5rhurjhurzDmuG7oXd5d+G7q+G7qS9U4bur4bupL+G7pOG6uOG7q+G7qS/hu6TDmuG7q+G7qeG7pMOa4bur4bup4buk4bq44bur4bupVOG7qzLhu47EguG7jHjhurrhuq7hu4h4ReG7iEjhu6Z4MOG7isSo4buM4buKeFThu4rhu6rDuXjhuqnhuqThu6R44bukw5pD4buMeOG7ieG7nHhV4bum4buWw4l4w7Thu4hH4bukeOG6q+G6osOSw7l4IOG7mnjDreG7puG7lsOJeFThu4rDlOG7jMOMw7l4xKkg4bqrMXjhu6RM4buM4buKeCDhu4Thu4x44buJw5rhurzigKZ44buk4busUuG7jMOMeOG7jOG7iEfDknjDicODw4l44bqi4buM4buKeOG7isav4buMw4x4w5Phu4hH4bukeMOZTXjhu6Thuq7hu4h44bqrw4zhu4pN4bqieOG7pMOa4bqi4buMw4x44bqt4buIR+G7pHjDmU144bukTOG7jOG7ingg4buE4buMeOG7icOa4bq8eC14OuG7jOG7inV4MOG7iuG7iOG7jOG7ilThu4rhu6bhu6XDneG7jOG7qS/hu6Thurjhu6vhu6kv4bukw5rhu6vhu6kv4buk4bqiRcOT4bq84bur4bupVOG7q+G7ieG7iuG6osOSeOG6uFd44bqtSXjDneG7iOG7hOG7jMOMeMOJw5V4aeG7isOVeOG7ieG7iuG7qnjhu6Thu6zhu6Dhu4zDjHjhu4nhu4rhu6xQ4buMw4x44bukw5pXw4l4MOG7isSo4buM4buKeFThu4rhu6p44bqrw4zhu6bhu7ZJ4buMeOG7i+G7iOG7jOG7injEg8av4buMw4zDuXgw4buK4buqeOG7pEvDieG7inht4bu2eEXhuqLhu4x44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjHjhuqnhuqThu6R44bukw5pD4buMeOG7ieG7nHhV4bum4buWw4l4w7Thu4hH4bukeOG6q+G6osOSeMSD4bumQOG7jOG7ingy4bqww5LDuXgg4buaeOG7pMOa4busUuG7jMOMeCDhu5p44bqt4bqi4buOeOG6uuG7muG7jMOMw7l44buJ4buK4bus4bue4buMw4x4ReG7iOG7jOG7injDncSCeOG7k+G6tnjhu4rhu5rhu4h44bqrw4zhu6bhu7ZJ4buMeOG7ieG7ikt44bqn4buIw5J44bqrw4zhuqjhu4zDuXjhuqvDjOG7puG7tuG7guG7jHhp4buKw5V4MOG7iuG7qnjhu6RLw4nhu4p44buM4bus4bugw4l44buJw5rhu6zhu57hu4zDjHjhuqkkeMSD4buO4bqiw7l4IMSoeOG7pOG7iuG7rHjhu4lM4buM4buKeOG7pj144bukTOG7jOG7ingg4buE4buMeOG7icOa4bq8eMSD4bumQOG7jOG7injDtOG6suG7jHgg4bq8w7l4MOG7iuG7qnjhu6RLw4nhu4p4xIPhu5rhu4h44bqr4buKxIJ4RcOD4buOeMO04buIR+G7pHjhuqvhuqLDkngt4buJ4buc4buMw4x4IOG7iOG7guG7jHjhu6RDVHggw4Phu4544bqr4buK4bqo4buMeOG6uOG6qOG7jHgy4buI4buM4buKeOG7ieG7iuG7hHjEg+G7puG7tuG7jOG7iuG7peG7qeG7pOG6okXDk+G6vHjDmeG7pOG7tsOT4bq84buhd8OS4bqiw5rDjOG7iOG7jHXhu7NU4bu0eOG6ouG7puG7pOG7jnfhu6vhu6nhu6TDmuG7q+G7qeG7pOG6uOG7q+G7qVThu6vhu6nhu4jDksOMeOG6osOT4buk4buhd3d4w5nDmsOJ4buhd+G7iuG7pOG7pFR1Ly/hu7Lhu7Lhu7Lhu6XDieG7iuG7iOG7jOG7ilThu4rhu6bhu6XDneG7jC9Uw5PDmS9U4buOw5rhu6ThuqLDky/hurjhu47DicOZL8O9L8O9w4Dhu7Phu7nhuqB5w4DhuqDhu6XhuqVpw6N3eEXhu47DmuG6uOG6vMOa4buhd3l34bur4bupL+G7pOG6uOG7q+G7qS/hu6TDmuG7q+G7qeG7pMOa4bur4bup4buk4bq44bur4bupVOG7q2nhu4rDlXjhu4nhu4rhu6p44buk4bus4bug4buMw4x44bqrw4zhu6bhu7ZJ4buMeOG7i+G7iOG7jOG7injEg8av4buMw4x44buk4buK4bq0VHjhu4rhu6zhu57hu4zDjHjhu6Thu6xS4buMw4x44buM4buK4bugeMOJw4PDiXjhuqLhu4zhu4p44buKxq/hu4zDjHjDk+G7iEfhu6R4w5lNeOG7pOG6ruG7iHjhuqvDjOG7ik3huqJ44bukw5rhuqLhu4zDjHjhuq3hu4hH4bukeMOZTXjhu6RM4buM4buKeCDhu4Thu4x44buJw5rhurx4LXg64buM4buKdXgw4buK4buI4buM4buKVOG7iuG7puG7pcOd4buM4bupL+G7pOG6uOG7q+G7qS/hu6TDmuG7q+G7qS/hu6ThuqJFw5Phurzhu6vhu6lU4bur4bqrw4zEguG7tnjhu7PDgS/DgXjhu4rEguG7jMOMeOG7jOG6ssOSeOG6uuG6tnjhu6TDmlJ44buk4buKxILhu4zhu4p44buMw4zEguG7tnjhu6Thu47EguG7jHgy4bqw4buMw4zDuXjhu6Thu47EguG7jHhV4bum4bqo4buMw7l44buk4buOxILhu4x44bq44bqo4buMeEXEguG7tnjhu6Thu5J4w5lXeOG7pMOa4buIeOG6qOG7jHjhurrhu5bhu4h4w53hu6Dhu4h4w4nDg8OJeOG6ouG7jOG7injhu4rGr+G7jMOMeMOT4buIR+G7pHjDmU3DuXjhu4zhu4pZ4buMw4x44buMw4zhu6xQ4buIeMOJw5V4w4nhu5Thu4zDjHjDneG7oOG7iHjhurrhuqrhu6R44buM4bus4bugw4nDuXjhurrhurZ44buK4bu2eMOZ4buI4buM4buKeOG7tOG7rOG7nuG7jMOMeMOSw4Phu6Z44bq6SHjDjOG7iMSC4buM4buKeOG6uuG7msOJeMOTQ1R44bukV3jhurjhu454w4nhu4rhu4544buJ4buceFXhu6bhu5bDiXjhu4rhu5TDknjhu4zhuqLhu7bhu6Xhu6nhu6ThuqJFw5Phurx4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfDkuG6osOaw4zhu4jhu4x14buzVOG7tHjhuqLhu6bhu6Thu4534bur4bup4bukw5rhu6vhu6nhu6Thurjhu6vhu6lU4bur4bup4buIw5LDjHjhuqLDk+G7pOG7oXd3eMOZw5rDieG7oXfhu4rhu6Thu6RUdS8v4buy4buy4buy4bulw4nhu4rhu4jhu4zhu4pU4buK4bum4bulw53hu4wvVMOTw5kvVOG7jsOa4buk4bqiw5Mv4bq44buOw4nDmS/DvS/DvcOA4buz4bu54bqgeeG6oHnhu6XhuqVpw6N3eEXhu47DmuG6uOG6vMOa4buhd3l34bur4bupL+G7pOG6uOG7q+G7qS/hu6TDmuG7q+G7qeG7pMOa4bur4bup4buk4bq44bur4bupVOG7q+G6q8OM4buKTeG6onjhu6TDmuG6ouG7jMOMeOG6reG7iEfhu6R4w5lNeOG7pEzhu4zhu4p4IOG7hOG7jHjhu4nDmuG6vHgteDrhu4zhu4p1eDDhu4rhu4jhu4zhu4pU4buK4bum4bulw53hu4zhu6kv4buk4bq44bur4bupL+G7pMOa4bur4bupL+G7pOG6okXDk+G6vOG7q+G7qVThu6vDtOG7oOG7iHjhurrhuq7hu454w5Phu7h44bukw5rhu6bhu7ZG4buMeOG7pOG7iuG7luG7jMOMeOKAnMSp4buW4buMw4x44buM4bus4bugw4l44buM4buK4bugeOG7jMOM4bumxqDhu4zigJ3DuXgy4bqw4buMw4x4ReG7mnjDncSCeOG7jOG7iuG6qOG7jHjhurjhuqjhu4x44bukTOG7jOG7ingg4buE4buMeOG7icOa4bq8eMOT4bum4buU4buMeFXhu6bhuqLhu4x44buk4bqow5J44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x44buk4buW4bukeMOJ4buKxKjhu4zhu4p4w5nDg8OJ4buKeOG6ukbhu4x44bue4buMeOG6usODVHjhu4zDjOG7ik3huqLDuXjhu4pC4bumeOG7iuG7hOG7pHjDicODw4l4w5Lhur54w7Thu4hH4bukeOG6q+G6osOSeOG6ouG7jOG7injhu4rGr+G7jMOMeOG6ukbhu6Z44bq64busUcOJeFThu4rhu6jhu4zDjHjhurjhu6xT4buMw4x44bq64buE4buMeMOJ4bum4buW4buIeOG6ulDhu4jDuXjDicODw4l44buK4buaeMOM4buI4bqieOG6ukrhu4zhu4p4w5Phu4hH4bukeMOZTcO5eOG7pOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeEVH4buM4buKeEXhu4jhu4zhu4rDuXjDjOG7iOG6onjhurpK4buM4buKeMOJw5V4w4nhu5Thu4zDjMO5eOG6qeG6vnjDtOG7iEfhu6R44bqr4bqiw5J44bqi4buM4buKeOG7isav4buMw4x44bq64bq2eOG6uuG7rFHDiXjDjOG7iOG6sOG7iHhV4bum4bu24buE4bukeMOJ4bueeEXhurDhu4x4w51GeOG7jOG7isSCeFLhu6V4MOG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l44bukSsOSeE/hu4jhu4TDksO5eFXhu6bhu7Z44bukQ1R44buKxILhu4h4w4nhu5bhu6R4w5Phu4hH4bukeMOZTXjDnUZ4w4nDg8OJeOG7jMOM4buKTeG6onjhu6TDmuG6ouG7jMOMeOG7iuG7puG7tkfhu4zDuXjhu6RM4buM4buKeOG6uuG7rFHDiXjhu6Thu4pXw4l44buK4buIR+G7jHjhu6Thu4rhu6xQ4buMw4x44bu04bum4bu24buC4buMw7l44bq64buE4buMeOG7jOG6ouG7tnjhurrhurZ4VeG7puG7tnjhu6RDVHjhu6TDmuG7guG7jHjhu7V54buleXl5eOG7isSC4buIeMOJ4buW4bukeMOT4buIR+G7pHjDmU3DuXjhu7Thuqjhu7Z44bq4V+G7jMOMeMOdxIJ4RcSC4buMeMOM4buI4bqi4buOeOG7pMOa4buC4buMeOG7teG7pXl5eXjDieG6suG7jHjhu4zhu4rEgnjhu6RK4buM4buKeOG7jMOM4buKTeG6osO6eOG7tOG6qOG7tnjhurhX4buMw4x4w53EgnhP4buKw4Phu4zhu4p44buk4buKxILhu4zhu4p4w73hu7nhu7N44bq6RuG7jHjhu6Thu4pQeMOT4buIR+G7pHjDmU144buk4bqu4buIeOG6ukvhuqJ4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG7pFZ44buMw4zhu6bGoOG7jHhP4buI4buM4buKeFThu4rEqHjhurrDleG7jMOMeMOMw5VUeMOJ4buq4bqieOG7jOG7iuG6qOG7jHjhurjhuqjhu4zhu6Xhu6kv4buk4bq44bur4bupL+G7pMOa4bur4bupL+G7pOG6okXDk+G6vOG7q+G7ieG7iuG6vOG7jngw4buK4buI4buM4buKVOG7iuG7puG7pcOd4buM


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long