Cập nhật:  GMT+7
cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7px4bq/U+G7ksOM4bq8w7nDjOG6vkXDjcO5d8OMw4rDucOK4bugw4zhurzDuUnhur5F4bucw7nhu5pGw7nhu5zhu4TDjMOKw7ksRMOMw7nhur/GoOG6pnAvw4rhu6dxcOG7nHfhurJJ4bqmw7nhu5rhu5zhu6hJ4bqmw7XDusONd8ag4bq84bq+w4zhu5fFqeG7lMavw7l34bui4buc4buKw7pxcOG7nMagcXDhu5zDgnFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Q04bqmd8OCw7pxcC/hu5zDgnFwL+G7nMagcXDhu5zGoHFw4bucw4JxcOG7nHfhurJJ4bqmw7nhu5rhu5zhu6hJ4bqmw7XDusONd8ag4bq84bq+w4zhu5fFqeG7lMavw7l34bui4buc4buKw7pxcOG7nMagcXDhu5zDgnFwL+G7nMOCcXDhu5zDgnFwL+G7nMOCcXAv4bucxqBxcC/hu5x34bqySeG6pnFwL+G7nMOCcXAv4bucxqBxcOG7nMagcXDhu5zDgnFw4buUccOqeMOM4bq8w7nDjHfhu6jDueG7n+G7p+G7sS/hu63hu6Hhu5vDueG7nMag4buKw4zhurzDuUjDik3DjOG6vMO5SMOK4buAw7nhurThu7PDucOMU8OV4bq0w7nDilPDlcOM4bq8w7nhu6bEkMO5SOG7rsO5w4zhur5Fw43DueG7scWpw7nDjOG7t8ONw7nDjOG6vHnhu6jDueG6v8OKU+G7jsOM4bq8w7nhurLhur7DjMOKw7lJ4bq+ReG7nMO54buaRsO54bufxanhu60v4butL+G7p3bhu6nhu63DueKAk8O5xanhu60v4butL8Wp4bul4bulduG7oeG7m8O5KOG7innDjMO54bq0TcOM4bq8w7nhu5x44bq0w7kuw4rhu4DDjMOKw7nhu5TDilHhu5vDueG6o8OB4bucw7nhu5zGoOG6rsOMw7nhur/DksO54buW4buiTuG6tMO5xKnhur5F4bucw7nDo3fDjeG7m8O5LMOTw7nhurvhu6JO4bq0w7nhu5TDisSow4zhurzhu5vDueG7gSzDoyHDueG7nOG7hMOMw4rDuSxEw4zDueG6v8ag4bqm4oCmw7nhu6Z5w7nhuqRNw4zhurzDueG6pOG7s+G7isO54bqkw73hur7DueG6suG6vsOJ4buiw7nhu6bEkMO5w4LDmsO5NMOT4bq+w7nDjOG6vMOK4buCw7nhurLhur7DieG7osO5w4JT4buOw4zhurzDucOM4bq8U8OU4bq+w7nhurThu4jDueG6tE3DjOG6vMO54buc4bq+Q+G7osO54bqy4bq+w4nhu6LDueG7nOG7innDjMO54buW4buiTuG6tMO5w4zhu7fDjcO5xanhu6Xhu6V2w7nhuqThu7XDueG7nMOV4bq+w7nhu6bhur5Ew4zhurzDucOj4bq8w4pGd8O54bucxqB3w4zhurzDueG6oeG6vkXhu5zDueG7mkbDueG7nOG7hMOMw4rDuSxEw4zDueG6v8ag4bqm4budcC/hu5RxcC/hu5zDgnFwL+G7nMagcXDhu5zGoHFw4bucw4JxcOG7nHfhurJJ4bqmw7nhu5rhu5zhu6hJ4bqmw7XDusONd8ag4bq84bq+w4zhu5fFqeG7lMavw7l34bui4buc4buKw7pxcOG7nMagcXDhu5zDgnFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunFw4bq+w43hurzDuXdJ4bucw7XDusO6w7nhu5rGoOG6tMO1w7rDiuG7nOG7nOG7lOG7ly8vxajFqMWo4bud4bq0w4rhur7DjMOK4buUw4rhu6Lhu53hu6bDjC/hu5RJ4buaL+G7lOG7isag4bucd0kvw4Lhu4rhurThu5ov4bunL+G7p+G7r8Wp4burduG7peG7r+G7reG7ncOh4bq5M8O6w7nhurLhu4rGoMOC4bqmxqDDtcO64bulw7pxcC/hu5RxcC/hu5zDgnFwL+G7nMagcXDhu5zGoHFw4bucw4JxcOG7lHEo4buKecOMw7nhuqTDveG6vsO54bqy4bq+w4nhu6LDuS7DiuG7gMOMw4rDueG7lMOKUeG7m8O54bqjw4Hhu5zDueG7nMag4bquw4zDueG6v8OSw7nhu5bhu6JO4bq0w7nEqeG6vkXhu5zDucOjd8ON4bubw7ksw5PDueG6u+G7ok7hurTDueG7lMOKxKjDjOG6vOG7m8O54buBLMOjIcO54buc4buEw4zDisO5LETDjMO54bq/xqDhuqbigKbDueG7nFPhu5LDjOG6vMO5w4zhur5Fw43DueG6tHjhurTDuXfDjMOKw7nDiuG7oMOM4bq8w7lJ4bq+ReG7nMO54buaRsO54bucw73hur7DucOj4bq8w4pGd8O54bucxqB3w4zhurzDueG6oeG6vkXhu5zDueG7mkbDueG7nOG7hMOMw4rDuSxEw4zDueG6v8ag4bqmw7ktw7nhu7LDjMOK4buXw7kuw4rhur7DjMOK4buUw4rhu6Lhu53hu6bDjHAv4bucw4JxcC/hu5zGoHFwL+G7nHfhurJJ4bqmcXDhu5Rx4bq/w4p3w43DucOCw5rDueG6oeG6uMO54bum4bq+RMOM4bq8w7nhurThu4jDueG6ucOK4buIw7nhur/DilHDueG7nFPDlcOM4bq8w7nhur/DilPDlMOM4bq8w7nhu5zGoMOa4bq0w7kuw4rhu4DDjMOKw7nhu5TDilHDucOj4bq84bui4buo4bq4w4zDucOq4bq+w4zDisO5NOG7oMOM4bq84bubw7kuw4pRw7nhu5zhu4LhurTDisO5ZuG7qMO54bqyd8OMw7nhur/GoOG7osOM4bq8w7lT4buOw4zhurzDueG6o8OB4bucw7nhu5zGoOG6rsOMw7nhur/DksO54buW4buiTuG6tMO5xKnhur5F4bucw7nDo3fDjcO5NOG7ouG7sMOMw4rDuSjhu7PDjeG7m8O5LMOTw7nhu5zGoFPhu5LDjOG6vMO5LMOTw7nhuqF34buKw7nhuqTDk8OM4bq84bubw7nhur/DilPhu47DjOG6vMO54bqy4bq+w4zDisO54bumecO5a+G7tcO5w4rDk+G6vsO5w6Phurzhu6Lhu6jhurjDjMO54bq/w4rhu4LDucOg4bq+w43DucOj4bq84bqiw4zhu5vDucOj4bq84bui4buoQ8OMw7nhurnDiuG7iMO5LsOKUcO54buc4buC4bq0w4rDucOMU8OV4bq0w7nhur/GoFPhu47DjOG6vMO54bqjVsO5NOG7infhu5vDuSzhu4DDueG7nMOKU8O54bq/4buEw4zDisO54bui4buuw7nhu5zhu4TDjMOKw7ksRMOMw7nhur/GoOG6psO5NOG7ouG7sMOMw4rDucSp4bu3w4zDuSzhuqbhu5vDuS7DilHDueG7nOG7guG6tMOKw7k0w5Phur7DucOjw4p5w7nhurJ44buKw7nEqeG6vkXhu5zDucOjd8ONw7kt4bq/w5LDjOG6vMO5LOG6vkPDjMO54buc4bqu4buUw7kseOG7isO5w6PDiuG6osOMw7nDguG6osOMw7ko4bq+w4zDisO54bq/w4pEw7k04bui4buow4zDiuG7nXDhu5x34bqySeG6psO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rDjXfGoOG6vOG6vsOM4buXxanhu5TGr8O5d+G7ouG7nOG7isO6cXDhu5zGoHFw4bucw4JxcOG7lHFw4bq+w43hurzDuXdJ4bucw7XDusO6w7nhu5rGoOG6tMO1w7rDiuG7nOG7nOG7lOG7ly8vxajFqMWo4bud4bq0w4rhur7DjMOK4buUw4rhu6Lhu53hu6bDjC/hu5RJ4buaL+G7lOG7isag4bucd0kvw4Lhu4rhurThu5ov4bunL+G7p+G7r8Wp4burduG7peG7r3bhu53DoeG6uTPDusO54bqy4buKxqDDguG6psagw7XDuuG7pcO6cXAv4bucw4JxcC/hu5zGoHFw4bucxqBxcOG7nMOCcXDhu5Rx4bq5w4rhu4jDueG6v8OKUcO54bucU8OVw4zhurzDucOj4bq84bui4buo4bq4w4zDucOq4bq+w4zDisO5NOG7oMOM4bq8w7nhu5zDiuG7ueG7lMO5w4pT4buOw4zhurzDueG7nFPhu5LDjOG6vMO5w4zDisOVw7nhurR44bq0w7l3w4zDisO5w4rhu6DDjOG6vMO5SeG6vkXhu5zDueG7mkbDueG7nMO94bq+w7nDo+G6vMOKRnfDueG7nMagd8OM4bq8w7nhuqHhur5F4bucw7nhu5pGw7nhu5zhu4TDjMOKw7ksRMOMw7nhur/GoOG6psO5LcO54buyw4zDiuG7l8O5LsOK4bq+w4zDiuG7lMOK4bui4bud4bumw4xwL+G7nMOCcXAv4bucxqBxcC/hu5x34bqySeG6pnFw4buUccOj4bq8eeG7qMO5xanhu60v4butw7nDinnDjOG6vMO5w4zhu7fDjcO54bqk4bu1w7nhu5zGoOG7ksO54bucw4p5w4zDisO5w4zhurx54buow7nhu5zhu4p5w4zDuSjhu7PDjOG6vOG7m8O54buc4buKecOMw7nhu5bhu6LhuqLDjOG7m8O54buc4buKecOMw7nDguG6osOMw7nhurJ54buow7nhu5xLw7nhu5rDmsO54bucxqDhur7DueG6osOMw7nhuqRO4bq+w7nhu6bDleG6vsO54bq0eOG6tMO5d8OMw4rDucOK4bugw4zhurzDuUnhur5F4bucw7nhu5pG4bubw7nDjMOK4bukw4zhurzDucOM4bq8U8OU4bq+w7nhurThu4jDueG6tE3DjOG6vMO54bumw5Xhur7DueG6pMOD4bucw7nDjFPDleG6tOG7m8O54bqk4bu1w7nDiuG7qMO54bua4bq+w4zDisO5xq9T4buOw4zhurzDucONeOG7osO54bqkw4nDueG6vOG6vnnDjMOKw7nhuqTDk+G6tMO5SeG6ruG7lMO54bucw5rDucOC4buKw7nhurTDiuG7isO54bq/w5LDueG7luG7ok7hurTDucOKTcONw7nDjHfhu6jhu51w4bucd+G6sknhuqbDueG7muG7nOG7qEnhuqbDtcO6w413xqDhurzhur7DjOG7l8Wp4buUxq/DuXfhu6Lhu5zhu4rDunFw4bucxqBxcOG7nMOCcXDhu5RxcOG6vsON4bq8w7l3SeG7nMO1w7rDusO54buaxqDhurTDtcO6w4rhu5zhu5zhu5Thu5cvL8WoxajFqOG7neG6tMOK4bq+w4zDiuG7lMOK4bui4bud4bumw4wv4buUSeG7mi/hu5Thu4rGoOG7nHdJL8OC4buK4bq04buaL+G7py/hu6fhu6/FqeG7q3bhu6V24bul4budw6Hhurkzw7rDueG6suG7isagw4LhuqbGoMO1w7rhu6XDunFwL+G7nMOCcXAv4bucxqBxcOG7nMagcXDhu5zDgnFw4buUccOj4bq8w4pGd8O54bucxqB3w4zhurzDueG6oeG6vkXhu5zDueG7mkbDueG7nOG7hMOMw4rDuSxEw4zDueG6v8ag4bqmw7ktw7nhu7LDjMOK4buXw7kuw4rhur7DjMOK4buUw4rhu6Lhu53hu6bDjHAv4bucw4JxcC/hu5zGoHFwL+G7nHfhurJJ4bqmcXDhu5RxxKnDleG6vsO54bqkw73hu4rDuUnhu6rDueG7nMag4bui4buoxJDDjMO54bucw4pOw4zhurzDueKAnOG7gU7DjOG6vMO5w4xTw5XhurTDucOMw4rDlcO5w4zhurzhu6JPw4zigJ3hu5vDuSjhu7PDjOG6vMO54bqyw5PDueG7pnnDucOMw4rhuqLDjMO5w4LhuqLDjMO54buc4buEw4zDisO5LETDjMO54bq/xqDhuqbDuUnhu6JNw4zDueG7luG7onfDjMO54buc4bqiw43DueG7nMOKw5rhurTDucOK4bq+RcOMw7nhu5xO4bucw7nhurTDiuG7gMOMw4rDueG7mnjhurTDisO54bqkxJDDjMO54buOw4zDueG6pHjhu5TDucOM4bq8w4pGd+G7m8O5w4rEguG7osO5w4pE4bucw7nhurR44bq0w7nDjeG6qMO5xKnhur5F4bucw7nDo3fDjcO5d8OMw4rDucOK4bugw4zhurzDueG6pMSQ4buiw7nhuqRT4buQ4bq0w7nhu5TDilDDjOG6vMO5w4JT4buYw4zhurzDueG6pETDjMO54bq04buiTuG6vsO54bqkw5Thur7hu5vDueG6tHjhurTDucOKw5PDueG6vOG6vnfDueG6pOG7hsOMw4rDuUnhur5F4bucw7nhu5pG4bubw7nhu5zDilPhu47DjOG6vMO54bqyRcOMw4rDueG6suG6vsOMw4rhu5vDueG6vOG6vnfDueG6pOG7hsOMw4rDueG6tOG7iMO54bq0TcOM4bq84bubw7nhuqPhuqjDucSp4bq+ReG7nMO5w6N3w43DuXfDjMOKw7nDiuG7oMOM4bq8w7nhuqThu7XDueG6pFPhu5DhurTDueG6vOG6vuG7s+G6vsO54buW4bui4buoROG7nMO54bq04buOw7nhurLhu7PDjMO54bumxJDDucOMw4p5w7nhu5Lhu53DuS5Nw4zhurzDueG7nHjhurTDueG7nOG7hsONw7lI4bq+RMON4bubw7nhu5bhu6Lhu6jDueG7nOG6ruG7lMO5w4p54bq+w7nhurRO4bucw7lJ4bq+ReG7nMO54buaRsO54bumxJDDueG6tHjhurTDucOM4bq8w4pGd8O54bucxqB3w4zhurzDucOK4bui4buoRcOM4bubw7nhu5zhu4TDjMOKw7nhuqRT4buQ4bq0w7nhu5zDisOa4bq0w7nDiuG6vkXDjMO54bucw4pTw5TDjOG6vMO5xq/hu6Lhu6hDw4zhu5vDueG6pETDjMO5w4x34buow7nhuqThu7XDueG7luG7ouG7qMO54buc4bqu4buUw7nhu5zGoEPDjMO5xrDhu6Xhu53hu6Xhu6Xhu6XDucOKeeG6vsO54bq0TuG7nMO5SeG6vkXhu5zDueG7mkbhu5vDucav4bqi4buow7nDgsOaw4zhurzDueG7pnnDueG6snnDjMO54bq84bq+d+G7isO54bucxqBDw4zDucaw4bud4bul4bul4bulw7nhurThu7fDjMO5w4zDinnDueG7nOG7hsOMw4rDucOM4bq8w4pGd8ahw7nGr+G6ouG7qMO5w4LDmsOM4bq8w7nhu6Z5w7lIw4p4w4zDisO54bucw4p5w4zDisO54bun4burxanDueG6pMSQw4zDueG7nMOKw5TDuUnhur5F4bucw7nhu5pGw7nhu5zDveG6vsO54bqk4buCd8O54buUw4pT4buOw4zhurzDueG7nFXDucOM4bq84buiT8OMw7lI4bq+w4zDisO54buUw4rhu4DDueG6pOG7iMOM4bq8w7nhurzhu4jhu5TDueG6tFF3w7nDjMOK4bqiw4zDucOC4bqiw4zhu51wL+G7nMOCcXAv4bucxqBxcC/hu5x34bqySeG6pnHhur/DiuG6puG7isO5LsOK4bq+w4zDiuG7lMOK4bui4bud4bumw4w=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long