Cập nhật:  GMT+7
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq84bq/4buu4bu24buq4buEO+G7tuG7hCLhu6pW4buEIls1KOG7tuG7qOG7hCJO4buw4buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hOG7oFZL4buEe+G7qjUu4bu24buo4buE4bui4buqViDhu4RP4bu24buq4buE4buqNTzhu7bhu6jhu4Thu6IzS+G7hOG7tDVL4buE4buyNOG6ui/hu6pH4bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7osSQ4bucS+G7uHvhu6ogIuG7quG7uMSQw6Hhu7Yv4bueUF3DnSLhu7h7L+G7tlDDoF0vR8SoSUYvw43EqOG7nsONR0ZISsONxKgiR8OMSsONScOM4buyR8SQWXvhu6jhu4Lhu4Qv4bq84buBTOG7tuG7hOG7nDrhu4TGsCBP4bu24buE4buyw6Phu4Qi4buqVuG7hCJbNSjhu7bhu6jhu4TDneG7sOG7puG7tOG7hCJbS+G7hOG7qk3hu7bhu6jhu4Thu6pAS+G7hCJO4buw4buE4buiTOG7ouG7hMOhMeG7tuG7qOG7hOG7nFbhu4RP4bu24buq4buE4buqNTzhu7bhu6jhu4Thu5w84buw4buEIuG7quG7sFXhu7bhu4QiS+G7sOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vMWp4bux4buD4buxLeG7kzVL4buE4buyNOG7hOG6oU/huqPhu4RbS+G7hOG7qOG7lOG7tuG7hOG7tDoi4buEIiDhu5Thu7bhu4Thu7ZL4bqj4buE4bugw5Phu4Thu6jhu5LhuqPhu4TDneG7qkDhu4TDneG7qsOS4bu24buE4bui4buq4bu44buEw6Hhu7Dhu6Thu6Lhu4TDoeG7luG7tuG7hOG7ouG7qiDhuqPhu6bhu7bhu4Thu7I1LuG7tuG7qOG7hCLhu6o44buiROG7hCLhu6o44bui4buEe+G7qsag4bu0ROG7hOG7tuG7quG7mCLhu4Thu7JN4buEPOG7hOG7okzhu6Lhu4Thu6og4bqj4buk4bu24buE4bu04buww5nhu7bhu4Thu7Yw4buwROG7hOG7oFZL4buE4buq4buu4bu24buq4buE4bui4buq4buwS+G7hOG7ouG7jCLhu4Thu7bhu6o14buE4bux4buqS+G7tuG7quG7hOG7qy7hu7ZE4buE4bux4buS4bu24buE4burLuG7tkThu4ThuqJV4bu24buE4buR4buWe8SQxJDEkOG7hOG7g+G7sMOZIOG7hOG7tk3huqPhu4Thu6JA4buEIuG7quG7puG7hCJO4bu44buEW0vhu4Qi4buu4bu24buq4buEIltO4bu24buo4buEw53hu6pL4bu24buE4buq4buww5rhu7Thu4Thu6pN4bu24buoROG7hOG7qOG7kuG6o+G7hEx74buE4buyOOG7ouG7hCLDkuG7tuG7qOG7hOG7qOG7sEzhu4Thu6Am4buw4buEw6Eh4buw4buE4buiTOG7ouG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4Thu6pAS+G7hCLhu6rhu7DDmiLhu4ThuqPDmiBE4buET+G7tuG7quG7hOG7qjU84bu24buo4buE4bugw5rhu7bhu4Thu6Ao4buw4buEXSbhu7bhu6jhu4Thu7bhu6rhu5Lhu7bhu4Thu57hu5Lhu7bEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7kcOT4bu24buq4buE4bugTuG7uOG7hOG7geG7quG7sOG7hOG7ojLhu6Lhu4TGsCBP4bu24buE4buyw6Phu4Qi4buqVuG7hCJbNSjhu7bhu6jhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu5zhu7DDmiJC4buE4buZ4buoS+G6o+G7hF1LIOG7hMOd4buq4buw4buE4buyNOG7hFswIkThu4QiTuG7sOG7hOG7okzhu6Lhu4Thu6BWS+G7hHvhu6o1LuG7tuG7qOG7hMOhN0vhu4Thu6Lhu6pWIOG7hCLhu6rhu7Dhu6Qi4buE4buqTuG7sOG7hOG7nuG7uOG7hCLhu6rhu7BV4bu24buEIkvhu7BE4buE4bu24buoTeG7tuG7quG7hMawIE/hu7bhu4Thu7LDo+G7hCLhu6pW4buEIls1KOG7tuG7qOG7hOG7oMOT4buEIsOS4bu24buo4buE4buiNSjhu7bhu6jhu4Thu6Iq4bu24buo4buEIkzhu6Lhu4RbTeG7hF3hu7hMIuG7hOG7okzhu6Lhu4Thu6Iu4buEXTzhu4Thu6Ig4bu24buo4buENuG7tuG7qOG7hOG7oOG7lCDhu4TDoU3hu7jhu4Thu6pN4bu24buo4buE4buqQEtE4buE4bqhOeG7hOG7ssOj4buE4bu24buo4buq4buwVeG7tOG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4TDoeG7sOG7hHvhu6pO4bu0Q+G7hCLDkuG7tuG7qOG7hOG7ojUo4bu24buo4buEIiDhuqNV4bu24buEIlsg4bqjw5nhu7bhu4Thu6JM4bui4buE4buiLuG7hF084buEw53hu7Dhu7bhu6rhu4Thu57hu7hL4bu24buq4buEw53hu6oq4bu24buo4buE4bucTOG7tuG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4Thu6jhu7BPROG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4TDnVHhu7Thu4Thu6Lhu6rhu5gi4buE4buyNSnhu7bhu6hE4buEe+G7qk/hu7Dhu4Thu7bhu7BV4bu04buE4bqjw5oi4buE4buo4buwTMSQ4buE4buTMuG7ouG7hCLhu7BVIOG7hOG7ojNL4buE4bu24buoTeG7tuG7quG7hOG7sk3hu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4Thu6Dhu6bhu4ThuqFP4bqj4buEW0vhu4Qi4buu4bu24buq4buEIltO4bu24buo4buE4bug4buUIOG7hOG7oi5E4buEUXvhu4Thu6jhu7BM4buE4bu24buoNSjhu7Dhu4Qi4buwVSDhu4Thu54x4bu24buoROG7hMOd4buqKuG7tuG7qOG7hOG7oOG7puG7hOG7tOG7mCLhu4RL4bu24buEIuG7uE3hu7bhu4TDoeG7pOG7hF3hu7Dhu7bhu6rhu4Qi4buqOOG7ouG7hHvhu6rGoOG7tEThu4Thu5wgKuG7tuG7hOG7nEzhu7bhu4Thu6pN4bu24buo4buE4buqQEvhu4TDnVHhu7Thu4Thu6Lhu6rhu5gi4buE4buyNSnhu7bhu6jhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu7bhu6g1KOG7sOG7hOG7nuG7kuG7tuG7hCJO4buw4buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hOG7oFZL4buEe+G7qjUu4bu24buo4buEw6E3S+G7hOG7ouG7qlYg4buET+G7tuG7quG7hOG7qjU84bu24buo4buE4buiM0vhu4Qi4buq4buwVeG7tuG7hCJL4buwxJDhu4TGsCBL4buEw53hu7Dhu6bhu7Thu4QiW0tE4buE4bu24buoID/hu7bhu4Thu6pN4bu24buo4buEIk7hu7Dhu4Thu6JM4bui4buE4bugLuG7tuG7hMOhVuG7hOG7oOG7lCDhu4Thu7Qm4buw4buEw53hu6pM4buE4bueP+G7sOG7hOG7nk3hu7hE4buE4buiTOG7ouG7hF1P4bu24buEe+G7qsag4bu04buE4buq4buUIOG7hOG7tuG7qjXhu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4Thu6JA4buE4buc4buww5rhu7bhu4Thu6A64bu24buo4buEw6HDmeG7hOG7qOG7sEzhu4Thu6JPxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu6LEkOG7nEvhu7h74buqICLhu6rhu7jEkMOh4bu2L+G7nlBdw50i4bu4ey/hu7ZQw6BdL0fEqElGL8ONxKjhu57DjUdGSErDjcSoIkfDjErDjUnDjOG7skjEkFl74buo4buC4buEL+G6vGzhu7BM4buE4buyNS7hu7bhu6jhu4Qi4buqOOG7okThu4Qi4buqOOG7ouG7hHvhu6rGoOG7tOG7hCJO4buw4buEIuG7qlbhu4QiW+G7mOG7tuG7hOG7seG7qkvhu7bhu6rhu4Thu6su4bu24buE4oCT4buE4bu2LuG7sOG7hMOhN0vhu4Thu5xW4buET+G7tuG7quG7hOG7qjU84bu24buo4buE4bucPOG7sOG7hOG7tDVL4buE4buyNOG7hMOh4bua4bu24buE4buo4buwYeG7hDvhu7bhu4Thu6BW4bu24buq4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84buDT+G7tOG7hOG7nE/hu7jhu4RL4bu24buEIuG7uE3hu7bhu4TDoeG7pOG7hF3hu7Dhu7bhu6rhu4Qi4buqOOG7ouG7hHvhu6rGoOG7tEThu4Thu5zhu67hu7bhu6rhu4Q74bu24buE4buo4buwTOG7hOG7ok/hu4Thu7JN4buE4bu0OiLhu4QiW+G7uOG7tuG7qOG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Thu7bhu6rhu7Dhu6Thu7Thu4TDoTLhu4Thu6Lhu5h74buEIuG7quG7sMOaIkThu4Thu6jhu7Awe+G7hOG7tuG7qDUo4buw4buE4bue4buS4bu24buEw53hu6rhu4zhu6Lhu4R74buqMuG7ouG7hOG7quG7liDhu4R9IE/hu4RdSyDhu4Qi4buq4buwVeG7tuG7hCJL4buwxJDhu4Thur884buw4buE4bu2w5og4buEw53hu6oq4bu24buo4buE4bui4buqM+G7hOG7oDrhu7bhu6jhu4TDneG7sOG7puG7tOG7hF3hu7hMIuG7hCLhu6pW4buEIls1KOG7tuG7qEThu4QiNeG7hCLhu6o1LuG7tuG7qOG7hOG7okDhu4Qi4buq4bum4buEIjjhu4TDo+G7hCLDkuG7tuG7qOG7hOG7qOG7sEzhu4Thu6rhu7jDleG7ouG7hCJbTeG7hCJbOuG7tuG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4Thu6pAS+G7hMOdUeG7tOG7hOG7ouG7quG7mCLhu4Thu7I1KeG7tuG7qOG7hOG7nEzhu7bhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu7bhu6g1KOG7sOG7hOG7nuG7kuG7tuG7hOG7oOG7puG7hMOd4buww5rhu7Thu4Thu7Io4buwxJDhu4Thu7Hhu67hu7bhu6rhu4Thu6rhu67hu7bhu6rhu4Qi4buqKOG7sOG7hCLhu7DDmiLhu4QiW+G7uOG7tuG7qOG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Thu7bhu6hN4bqj4buEIiHhu7Dhu4Thu5444buE4bucTOG7uOG7hCLhu7DDmnvhu4QiMuG7ouG7hOG7okDhu4Thu57hu7DFqOG7tuG7hOG7nOG7sMOa4bu24buEe+G7qjbhu6Lhu4QiTntE4buE4bue4bu44buEw6Hhu5bhuqNE4buE4buiTOG7ouG7hOG7qOG7sE/hu7Dhu4R74buqTHvhu4Thu5xP4bu44buE4bugT+G7tOG7hOG7tuG7qCA/4bu24buE4buiIOG7tuG7qOG7hCLhu6o44bui4buEe+G7qsag4bu0ROG7hOG7nOG7ruG7tuG7quG7hDvhu7bhu4Qi4buqVuG7hCJbNSjhu7bhu6jhu4RdVOG7hOG7qEB74buEe+G7quG7lOG7tuG7hOG7qOG7sDB74buE4bu24buoNSjhu7Dhu4Thu57hu5Lhu7bhu4QiW+G7uOG7tuG7qOG7hMOhMeG7tuG7qOG7hOG7sjThu4TDneG7quG7jOG7ouG7hHvhu6oy4bui4buE4buq4buWIOG7hH0gT0Thu4TDneG7qirhu7Dhu4R74buqMuG7ouG7hF1P4bu24buE4bqhIOG7mCJE4buEXSHhu7Thu4Q74bu24buE4bugVuG7tuG7quG7hOG7oiA64bui4buEXSbhu7bhu6jEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6syAi4buq4bu4W+G7guG6vOG7sTHhu7bhu6jhu4Thu5Hhu7Dhu7bhu6rhurove+G6vA==

Tùng Linh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sản xuất công nghiệp với những tín hiệu lạc quan

Sản xuất công nghiệp với những tín hiệu lạc quan
2018-07-26 07:55:01

PTĐT-Trong nửa đầu năm 2018, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì sự ổn định và đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 6, ước giá...

Làm giàu nhờ trồng măng tây xanh

Làm giàu nhờ trồng măng tây xanh
2018-07-25 16:38:52

PTĐT-Tuy là mới đưa vào trồng thí điểm ở xã Sông Lô, thành phố Việt Trì song cây măng tây xanh đã và đang mang lại thu nhập, lợi nhuận cao cho bà con nông dân.

Ngành Điện tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ

Ngành Điện tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ
2018-07-24 08:02:29

PTĐT-Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to kéo dài từ ngày 18 đến ngày 21-7, kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây nhiều thiệt hại về...

Bỏ làm thuê, về quê làm giàu

Bỏ làm thuê, về quê làm giàu
2018-07-24 07:47:45

PTĐT-Thay bằng việc đi làm thuê, không ngại khó, ngại khổ, với sức trẻ của mình, nhiều thanh niên ở nông thôn đã chọn con đường lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Chung sức xây dựng nông thôn mới
2018-07-23 11:07:25

PTĐT-Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cẩm Khê luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở tại địa phương, góp...

60 năm ngành Nông nghiệp Phú Thọ làm theo lời Bác

60 năm ngành Nông nghiệp Phú Thọ làm theo lời Bác
2018-07-22 06:35:30

PTĐT - Ngày 20 tháng 7 năm 1958, giữa lúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ đang ra sức thực hiện kế hoạch 3 năm (1958 - 1960) “cải tạo xã hội chủ nghĩa, bước đầu phát triển...

Chè Phú Thọ “bước” ra thế giới

Chè Phú Thọ “bước” ra thế giới
2018-07-21 07:10:32

PTĐT - Ngày 20/7/1958 Nhà máy chè Phú Thọ ở xã Đào Giã (nay thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba) vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc. Đây là sự kiện quan...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long