Cập nhật:  GMT+7
4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajhu6lj4buuw63huqHhuqnhuqPhu65nw6ww4bqn4buuw63huqE/4bql4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuZeG6peG7ruG7g+G7rls44bqn4bqh4buu4buN4bqjOOG6py3hu67hu43huqM4XeG7rl084bqn4buuw6Ik4bql4buuIDnhu65m4bqh4bqr4bqnw6Dhu65d4bqhZeG6p8Og4buu4bur4bqs4buM4bqi4buxLVdA4bumL+G6oVfFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu6bhuqPhuqXDoOG7rmloXeG7nOG7rC8vXVVbI+G6rWbhuqHDrMOt4bqh4bqtVeG7jeG6py8iMGnhurXDreG6rWYv4bqnMOG7j2kvWFdX4bu4L8OdQCJWV+G7tMOd4bu2WFbDrVfhu7bhu7Thu7jhu7hZw6JXVeG6s2bDoOG7rOG7ri/FqOG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWoRsON4butw43hu64t4buuw43huqE/4bql4buu4bqhY+G6o+G7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7rls44bqn4bqh4buuw60l4bqj4buu4bupOOG6p+G6oeG7ruG7jeG6ozjhuqfhu67hurXhuqHEkeG6p8Og4buuXeG6oeG6seG7rsOiJOG7rsOt4bqh4bqp4bqj4buuZ8OsMOG6p+G7ruG6pSThu65d4bqr4bqn4buuw6Ik4buu4bqnMcOt4buu4buNP+G6p+G7ruG6oeG6qSPhu65daiPhu67huqfDoGzhu4HhuqPhu67hu4zhuqM4w61U4buuw63huqE54buu4bqh4bqjOOG6p+G7rmlv4buuZ8OsI+G6p+G7rsOtKOG6pVThu64g4bq54bqnw6Dhu67hu43huqM14bqnVOG7rl3huqHhuqMj4buuaTPhu67hu43hur/huqPhu67DoOG6oyPhu64gxIPhuqfhuqHhu67hu40k4buuWyrhuqfhu67DreG6oSjhuqfhu67huqfDoGzhu4HhuqPhu65bOOG6p+G6oVXhu67DjcOsw7Thu67huqfhuqHhuqM14bqn4buuICjDtOG7riAj4bqnw6Dhu67DoiThu67huqfDoMOsw7Thu65dw6rhu67DreG6ozfhuqXhu67DrSThuqfDoOG7rl3huqHhuq3hu67huqfDoMOsw6nhuqfhu65dw6rhuqfhu67DoijDtOG7ruG6p+G6oeG6o2HhuqXhu67hu6vhuqzhu4zhuqLhu7EtV0Dhu67huqHhuqM44bqn4buu4bqnI8O0VeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bur4bqh4bqx4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu67Do8Ot4buu4bqnw6Akw7Thu65nw6wjVOG7rsOi4bqjNeG6p+G7rsOtxKld4buuw6DhuqHhuqPhu67huqfhuqE+4bqn4buuw63huqE14bql4buu4bqn4bqh4bqjN8Os4buuXSPhu65bOOG6p+G6oeG7rsOiKMO04buu4bqn4bqh4bqjYeG6peG7rsOtaOG6reG6p8Og4buuXeG6ueG6p8Og4buuIMOp4bqnw6Dhu67DouG6ozXhuqfhu65nw6wj4bqn4buuIDbhuqfhu65dPV3hu65dw6rhu65p4buD4buuw7Thu67DrTZV4buu4burPV3hu65d4bqhw6zDtDXhuqfhu67DoOG6oyPhu67DtOG7rsOtNuG7rl3huqHhuq3hu65oO+G6p8Og4buuXTzhuqfhu67huqfDoCPDtOG7rsOiPmbhu67DrW1d4buuXeG6qeG7rl09XeG7rlvhuqM44bqn4buuZuG6oT1m4buuWyrhuq3hu67hu4044buuXT1d4buuXcOq4buuaeG7g+G7rsO04buuw6024buu4buNxIPhu64gKMO04buuw6Ik4buu4bqn4bqhw7LhuqfDoOG7rl3DquG7rmnhu4Phu67DrWhi4bqnw6Dhu64g4bqjOeG6peG7rsOtaOG6reG6p8Og4buuXcOs4bq5XeG7rl3huqHhuqM24bqn4buu4buN4bq/4bqj4buuIuG6r13huqHhu65bOOG6p+G6oVXhu67huqThurnDreG7rsOtaOG6reG6p8Og4buu4bqn4bqhw7LhuqfDoOG7rsOg4bqjKuG6o+G7rmbhuqE9ZuG7riBs4buHXeG7riA34buuXT5m4buuw6Ik4buuXTzhuqfhu67DreG6oSPDtOG7riDhurvhuqPhu67DrWjhuqM4w63hu64gOeG7rsOt4bqh4bqp4bqj4buuZ8OsMOG6p+G7rsOt4bqhP+G6peG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7rls44bqn4bqh4buuw60l4bqj4buu4bupOOG6p+G6oeG7ruG7jeG6ozjhuqdV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajDgiThu65bOOG6p+G6oeG7ruG7jeG6ozjhuqfhu65d4bqhw6zDtDXhuqfhu65pKMOs4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu67DouG6t+G6p+G6oeG7ruG7jW9d4buuSSrhuqfhu64t4buuRuG6ocSp4buu4bq14bqh4bqtI+G7ruG7jSThu67huqbhuqHhuqPhu67hurXhuqHhuq0jVOG7ruG6oTvhuqfDoOG7ruG6p8OgJMO0VOG7ruG7qTjhuqfhuqHhu67hu43huqM44bqn4buuSSrhuqfhu67huqbhuqHhuqPhu67DreG6seG6p+G6oeG7rkbhuqHhu4vhu67DjeG6oWLhu67DreG6oW9d4buu4bqh4bqjOOG6p+G7riDhuqM3w6zhu67DrWjhuq/hu67huqfhurnhuqPhu67DrWjhu4vhu65d4bqh4bqt4buu4bq14bqh4bqtKuG6p8Og4buuw51WVuG7rls44bqn4bqh4buu4bqn4bqhKOG6p1Xhu67DjWjhuq3huqfDoOG7riDhuqnhu65pZeG7rsOibOG7h+G6p8Og4buuWzjhuqfhuqHhu67huqfhuqEo4bqn4buuw60+ZuG7rsOtaMOs4bqnw6Dhu67huqfhuqHhuqM3w6zhu67DrSXhuqPhu65dPV3hu67hurXhuqHhuq0j4buuaSrhuqdU4buu4bq14bqh4bqtI+G7ruG6oMOp4bqj4buuaW1d4buuw63Do13huqHhu65db13hu67igJPhu67hu6vhuqFl4bqnw6Dhu64g4bq5XVThu67hurThuqHhuq0j4buu4bqgxJHhu67huqEpZlThu67hurThuqHhuq0j4buuScOq4buuaeG6o+G6p+G6oVThu67hu6k44bqn4bqh4buu4bqm4bqh4bqjOMOt4buuIOG6v+G6o1RVVVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqMONSVXhu6lJ4buuRuG6oSXhuqXhu67DjeG6oT3huqPhu67huqAl4buuLeG7rsOA4bqjPeG6peG7riBlXeG7ruG7qTjhuqfhuqHhu67hu43huqM44bqn4buuXeG6oeG6reG7rlvhuqM2w61S4buu4butOeG7rl3huqFq4buuIOG6ueG6p8Og4buuZuG6oeG6q+G6p8Og4buuXeG6oWXhuqfDoOG7riLhuq9d4bqh4buuWzjhuqfhuqHhu67hu6vhuqzhu4zhuqLhu7EtV0BU4buuw63huqEw4bqt4buuw63huqPhuqfhuqHhu67DreG6oTzhuqfhu65d4bqh4bqx4buuICXhuq3hu67DrSXhuqPhu67hu6vEkeG6p8Og4buu4buNP+G6p+G7rmll4buuw51ZWUAv4bupw5TDjS3hurThu6vhu6nhu65daiPhu67hu6nhurnhu67DlOG7rsOtNuG7ruG6p8OgJMO04buuV+G7uC/hu7gvWFZYVuG7ruG7jSThu67hu6nhurnhu67DreG6ozXDrOG7rl3huqHDo+G7ruG7qTjhuqfhuqHhu67hu43huqM44bqn4buuI+G6p+G7rsOt4bqtJOG6p+G7rmbhuqHhuqvhuqfDoOG7rl3huqFl4bqnw6Dhu64i4bqvXeG6oeG7ruG7q+G6rOG7jOG6ouG7sS1XQOG7ruG7jSThu65dPV3hu64i4bqvXeG6oeG7rls44bqn4bqh4buu4buN4bqjNeG6peG7riBs4buB4bqnw6Dhu67huqHEkeG7ruG6oSlm4buuXSlm4buuIOG6ueG7ruG7qeG6ueG7rsOU4buuw6024buuWyPhuqfhu67huqEk4bqn4bqh4buu4bqnw6Akw7Thu65X4bu0L+G7ti9YVlhWVOG7riAsXeG7rlvhuqM4w63hu67DoiThu67DrWjhuq3huqfDoOG7riDhuqM3w6zhu67hurXhuqM44bqn4buuIuG6r13huqHhu65bOOG6p+G6oeG7ruG6pyTDtOG7riAj4bqnw6Dhu65d4bqp4buu4bqn4bqhw7LhuqfDoOG7riLhuqNh4bqn4buuW+G6ozbhuqfhu65dP+G6p8Og4buuw63huqEu4bqnw6BU4buu4bupOOG6p+G6oeG7ruG7jeG6ozjhuqfhu67DrSXhuqXhu64ibuG6p8Og4buu4bqh4bqtJcOt4buuIOG6ueG6p8Og4buuw63huqE/4bql4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuWzjhuqfhuqFU4buuw63huqFvXeG7ruG6oeG6ozjhuqfhu65d4bqhNuG7riDhurnhu65X4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuw63huqEo4bqn4buuXeG6oT/huqXhu65p4bqpXeG7ruKAk+G7rsOtbV3hu67DoiThu67huqXhur3huqPhu67huqfDoGzhu4HhuqPhu65bOOG6p+G6oeG7rl3huqHhurHhu65d4bqp4buu4bql4bq5w63hu67huqfDoGzhu4HhuqPhu67huqfhuqEk4buuIOG6o+G7rl3hu4nhuqfDoOG7rl3huqE/4bql4buuaeG6qV3hu64gw6nhuqfDoOG7rsOt4bqh4buB4bqj4buu4bqhJeG6p+G7rl3huqE24buuw61l4bqj4buuICPhu67hu43huqM4XeG7rsOt4bqhI8O04buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuIOG6o+G7rl3huqE/4bql4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu65pw6xlw63hu65nw6w94buuw61oxIPhuqfhuqHhu64g4bqjN8Os4buuw61o4bqvVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bupOOG6p+G6oeG7ruG7jeG6ozjhuqfhu65da+G6p8Og4buuw61o4bqjOeG6p+G7ruG6teG6oSPhuqPhu65d4bqhP+G6peG7rmnhuqld4buuw63huq0k4bqn4buuIuG6ozjhuqfhu65d4bqh4bqt4buuw63huq0k4bqn4buuW+G6ueG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7rls44bqn4bqh4buuXeG6oT/huqXhu65p4bqpXeG7rl0pZuG7ruG6ouG7rsOtJeG6o+G7rl09XeG7ruG6teG6oeG6rSNU4buu4bqn4bqhKcOt4buuw6Ik4buuw60l4bqj4buu4bq14bqh4bqtI+G7ruG6ocOp4bqj4buuaW1d4buuw63Do13huqHhu65db11U4buu4bq14bqh4bqtI+G7rl0pZuG7rl1tw6xU4buu4bq14bqh4bqtI+G7ruG6ocSR4buu4bqhKWZU4buu4bqhJeG6p+G7rl3huqE24buu4buN4bqjOF3hu67DtDXDrOG7rl08w6zhu67huqfDoGzhu4HhuqPhu67huqfhuqEk4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuWzjhuqfhuqHhu65d4buJ4bqnw6Dhu65d4bqhP+G6peG7rmnhuqldVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4oCcw41obOG6v13hu64gKMO0VOG7ruG6teG6oeG6o+G7riLhuq9d4bqh4buuWzjhuqfhuqHhu65d4bqhbCPhu67DtSrDtOG7rmgjVOG7rl09XeG7rls44bqn4bqh4buu4buN4bqjOOG6p+G7ruG6p+G6qeG6o+G7rl3huqHDrOG6p8Og4buuIDfDrOG7rmgpw63hu67DreG6oeG6rSrhuqPhu67huqU94bqj4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu67hu43huqM4XeG7riA54buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buu4bqn4bqhJFThu67huqfDoGzhu4HhuqPhu67DreG6oSjhuqfhu64gNuG6p+G7rsOt4bqhP+G6peG7rls44bqn4bqh4buu4bqn4bqhKOG6p+G7ruG7jcSD4buuIOG6qeG7rsOiJOG7rsOt4bqh4bqp4bqj4buuZ8OsMOG6p1Thu67DoiThu65dPV3huqHhu67DreG6oTnhu67huqHhuqM44bqn4buuw63Eg+G6p+G6oeG7rl0q4bql4buuaCnDreG7rsOt4bqhxJHhuqfDoOG7rsOt4bqhbOG7geG6p8Og4buuXWoj4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buu4buM4bqjOMOtVeG7rsONw6zDtOG7ruG6p+G6oeG6ozXhuqdU4buuW2XhuqPhu65dKuG6p+G6oeG7rsO1JuG7ruG6oeG6ueG6o+G7ruG6oeG6ozjhuqfhu67huqcjw7Thu64gJuG7ruG6teG6oT1d4buuw61obOG6v13hu67huqc14bqn4buuw63huqHhuqnhuqPhu65nw6ww4bqn4buu4bqnJMO04buuXTzhuqfhu67DreG6oSPDtOG7riDhurvhuqPhu67DrWjhuqM4w63hu64gOeG7riA54buuICrhuqXhu65bKuG6reG7riPhuqfhu67DreG6rSThuqfhu65d4bqh4bqt4buuXSrhu67huqfDoGzhu4HhuqPhu65bOOG6p+G6oVThu67huqfhuqEo4bqn4buu4buN4bqjNeG6p+G7rsO04buuw6024buu4buNJOG7rl3hurnhuqfDoOG7riDDqeG6p8OgVOG7rsOtaD3huqfhuqHhu67huqfDoMOsw7Thu65dw6rhu64i4bqvXeG6oeG7rsOiKMO04buuw6Ij4bqn4buu4bqn4bqhI+G6p+G6oeKAnVXhu67hu6lJ4buu4bqgJeG7rl3huqHhuq3hu65b4bqjNsOt4buuw63huqE14bqlVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWoR8Osw7Thu64g4bqv4bqn4bqh4buu4bqhJeG6p+G7rl3huqE24buuw61l4bqj4buuICPhu65pZeG7rsOibOG7h+G6p8Og4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuw63huqE/4bql4buu4bqnw6zEkeG6o+G7rsOtJeG6o+G7ruG7qTjhuqfhuqHhu67hu43huqM44bqn4buu4bq14bqh4bqj4buuIGzhu4dd4buuIGwj4buu4buNJOG6reG7rsOt4bqhb13hu67huqHhuqM44bqn4buuXWvhuqfDoOG7rsOgLGbhu65m4bqhKuG6o+G7rmlv4buuZuG6oSrhuqfhu65t4bqnw6Dhu65daiPhu67hurXhuqHEkeG6p8Og4buuw6PDreG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7ruG6p+G6oSThu65bOOG6p+G6oeG7ruG6p+G6oSjhuqfhu64i4bqt4buuw60o4bql4buuw6Lhu5Hhu67DouG6reG7rsOiOuG6p8OgVOG7rmllw63hu65ow6zhurnDreG7ruG6pcOsZeG6p+G7rsOgLGbhu67hu40k4buu4bqh4bq94buuw61o4buH4buuXeG6oT/huqXhu65p4bqpXeG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7rls44bqn4bqhVeG7rsONw6zDtOG7ruG6p+G6oeG6ozXhuqfhu67hurXhuqHhuqPhu64gbOG7h13hu65dPV3hu67huqfhuqEo4bqn4buu4buN4bqjNeG6p+G7rsO04buuw6024buuXWoj4buu4bupOOG6p+G6oeG7ruG7jeG6ozjhuqfhu67DoOG6oyrhuqPhu67DreG6ocOjXeG6oVThu67DrWzhu67hu40p4bqn4buuXcSp4buuw63huqE5VOG7ruG6oTzDrOG7ruG6oTbDreG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7ruG6p+G6oSThu67huqfDoGzhu4HhuqPhu65bOOG6p+G6oeG7riA3w6zhu67huqHhuqM5w6zhu67hu40k4buu4bqnw6DhuqHhuqM14bql4buuw63hu4td4buuXeG6oSlm4buu4bqhJOG6p+G6oeG7rsOt4bqhMOG6reG7rmfDrMO04buuIOG6r+G6p+G6oVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7qUnhu6vhurThuqLhuqJV4buu4bqmw6DDrMO0YeG6p+G7rsON4bqjNuG6p+G7ruG7q8SR4bqnw6Dhu67igJPhu65G4bqh4bqp4buuw4DhuqM94bql4buuIGVd4buu4bupOOG6p+G6oeG7ruG7jeG6ozjhuqdU4buuw41obOG7g+G6p8Og4buu4bq14bqh4bqtI+G7rkkq4bqn4buuWOG7rl3huqHhuq3hu65b4bqjNsOtUuG7ruG7jOG6ozhd4buuXeG6qeG7rmfDrD3hu67huqfhuqHhuqM3w6zhu67huqfDoGzhu4HhuqPhu64gNuG6p+G7rsOt4bqhP+G6peG7ruG6p+G6reG6peG7rsOt4bqjN+G6peG7rnvhuqfhu67huqfhuqHhuqM3w6zhu67huqfDoMOsw7Thu65dw6rhu65d4bqh4bqt4buuXSrhu65pKuG6p+G7rmbhuqHEqeG7ruG7jSThu67DrWgz4buuacOq4buuaeG6o+G6p+G6oVThu67huqfhuqEpw63hu67DoiThu67huqfDoMOsw7Thu65dw6rhu67huqfhuqHhuqNh4bql4buu4bq14bqhw6x74bqnVOG7rsOiKMO04buuw6Ij4bqn4buuIuG6r13huqHhu65bOOG6p+G6oVXhu67hu4zhuqM4XeG7rsOiKMO04buu4bqn4bqh4bqjYeG6peG7ruG6pyTDtOG7rmk04buuXSThuqfDoOG7ruG6p8Og4bqh4bqjNeG6peG7rsOtaGLhuqfDoOG7ruG6pzbDrOG7ruG6p8Ogw6zDqeG6p+G7rsOiKMO04buuWzjhuqfhuqHhu64gbOG7h13hu65m4bqhPcOt4buuw6094bqn4buuaCPhu65bNeG6p+G7ruG6p8Og4bqtJOG6o+G7rsOtbuG7ruG6p+G6ocOy4bqnw6Dhu67huqfDoGzhu4HhuqPhu67DreG6oT/huqXhu67huqfhuq3huqXhu65bOOG6p+G6oeG7ruG6p+G6oSjhuqdV4buu4burPV3hu65dI+G7rls44bqn4bqh4buuw6Iow7Thu67huqfhuqHhuqNh4bql4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu65d4bq54bqnw6Dhu64gw6nhuqfDoOG7rsOi4bqjNeG6p+G7rmfDrCPhuqfhu64gNuG6p+G7ruG7jeG6ozhd4buuIOG6o+G7rl3huqE/4bql4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuw63huqEo4bqn4buuZeG6peG7rsOtJeG6o+G7ruG7qTjhuqfhuqHhu67hu43huqM44bqn4buu4bqm4bqh4bqjOMOt4buuIOG6v+G6o+G7rsONaMOs4bqnw6Dhu65sw6rhuqfDoOG7ruG6p+G6ocOy4bqnw6Dhu67huqfDoCTDtOG7rmfDrCPhu65d4bqhw6PhuqfhuqHhu67DoiThu67huqXhurnDreG7ruG7jcOj4buuIsSp4buuIOG6oznhuqfhu67huqHEg+G6p+G6oVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbGocOsw63huqHhuq1o4busxajhuqAjzIDhu67huqbDoMOsw7QwzKPMgsOt4bumL2bFqA==

Hà Nguyệt

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè
2024-05-29 14:22:00

baophutho.vn Nắng nóng, mưa nhiều, kèm theo những diễn biến bất thường của thời tiết là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển trong mùa hè, gây ra...

Phiên dịch viên quê Thanh Sơn mắc COVID-19

Phiên dịch viên quê Thanh Sơn mắc COVID-19
2021-05-09 08:26:24

PTĐT - Theo Sở Y tế, trong ngày 8/5, tiếp tục ghi nhận ca mắc COVID-19 mới là trường hợp anh N. V. Q. ở xóm Giáo, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long