Cập nhật:  GMT+7

“Bốn kiên định” và tư duy nhất quán

Phát biểu chỉ đạo về công tác xây dựng văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến hệ quan điểm “bốn kiên định”. Đó là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Có thể nói, đây là hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc và cốt lõi của hệ quan điểm này là kết hợp một cách khoa học giữa nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng, đường lối của Đảng với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, tuân theo quy luật khách quan. Kiên định phải đi đôi với đổi mới nhưng là sự đổi mới có nguyên tắc, không tùy tiện, nóng vội; phải nắm vững và xử lý tốt “bốn kiên định”, đặc biệt là kiên định một cách sáng tạo và sáng tạo một cách kiên định, theo phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh...

Nhìn rộng ra, những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về yêu cầu “bốn kiên định” không chỉ dành cho công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng mà còn có ý nghĩa bao trùm, mang tính tổng quát, đúc rút thực tiễn, dẫn lối, chỉ đường cho sự nghiệp cách mạng chung của Đảng, của dân tộc. Thực tiễn quá trình đấu tranh cách mạng, bảo vệ, dựng xây và phát triển đất nước đã chứng minh, đảm bảo tốt yếu tố “bốn kiên định” đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, chưa bao giờ nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay như khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chặng đường phát triển đất nước hướng tương lai tuy có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen càng đòi hỏi phải tiếp tục kiên định con đường đi lên CNXH bởi đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Ngày nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Vì vậy, từ nền tảng những kết quả đạt được qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 33 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Cương lĩnh năm 1991), từ chỉ đạo mang tính tổng quát của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, suy rộng ra, mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân cần thấm sâu, hiểu rõ, tiếp tục nắm vững hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc của Đảng, thống nhất và nhất quán tư duy “bốn kiên định”, không ngừng học tập lý luận cách mạng gắn với hành động thực tiễn, gắn kiên định với đổi mới, sáng tạo có nguyên tắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiên định lập trường, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhất là kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, với sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, dẫn dắt dân tộc phát triển đi lên. Ra sức học tập, rèn luyện, trang bị vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tích cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, đưa đất nước tiến lên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tiến Dũng


Tiến Dũng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá
2024-06-21 08:49:00

Dường như có một suy nghĩ cố hữu lâu nay đối với nhiều người rằng, báo Đảng thì chính thống nhưng truyền thống, hay nói cách khác là khô cứng và khó thay đổi. Chính thống thì...

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
2024-03-21 07:48:00

baophutho.vn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (Đảng bộ Khối) có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trong Khối triển khai thực hiện các nhiệm vụ công...

Nêu cao tinh thần cầu thị

Nêu cao tinh thần cầu thị
2024-03-21 07:46:00

baophutho.vn Lâu nay, trong quá trình học tập, công tác, việc đóng góp ý kiến, hiến kế sách cho tập thể, cá nhân, giúp tập thể, cá nhân đó hoàn thiện hơn,...

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
2024-03-17 07:28:00

baophutho.vn Ngày 13/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên...

Đồng lòng chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng lòng chống tham nhũng, tiêu cực
2024-03-14 07:13:00

baophutho.vn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo,...

Ươm những “mầm xanh” cho Đảng

Ươm những “mầm xanh” cho Đảng
2024-03-07 14:42:00

baophutho.vn Nhận thức rõ vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, Huyện đoàn Hạ Hòa luôn chú trọng tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên...

Phấn đấu “cập đích” đúng lộ trình

Phấn đấu “cập đích” đúng lộ trình
2024-03-07 08:36:00

baophutho.vn Xác định công tác xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Phú Lộc, huyện Phù...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long