Cập nhật:  GMT+7
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu50mdsOJcuG7mOG7r0dyRuG7uUbEkHLEgkHDlXLhurDhu57Dk0bEkHLhu5jDikZFcsO6dMO54bubL0V04bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVIOG6tuG7q+G6rnHhu506QnLhurB24buEcsODdkdyxJDDieG7q0dy4buYReG7iEbEkHLhu5hF4buIRsSQcuG7kuG7lMSo4buYclThu61y4buY4buvR3LhurDDieG6qOG7lHLhu4bDieG6qkZyw5VF4bux4buYcuG7mOG7kMOJQkZy4buGw4lGRXLhu5jhuqxyLXLDmndyRUvDiXLhu5jhu6/DiXLhurDhurzhu6tyw5VF4bueTkbEkOG7k3ImReG7nHLhu5jhurzEgkVy4bq5KmE/cuG7mMOKRkVyw5VF4bqmcuG6ruG7lMOZ4bqq4buYcj9RcuG7sUZy4bqww4Hhu5Ry4buY4bueckbhu7lGxJByxIJBw5Xhu5NyxIJ2w4ly4buY4buvR3LhurDhu57Dk0bEkHLhu5jDikZFcsO6dMO5cuG6sEfhu69GcuG7mFByQOG7hHIg4buvcuG6sMOJcsOU4buUxKjEgnLhu4JLcsWpc+G7k3LEgkhyxIJFw4nhuqjhu5Ry4bqu4butw4lydMO64buG4buEcuG6sMOJcsOU4buU4burcuG6sOG6vOG7q3LDg+G7rUZyw4PEqEZyw5p3w7RyQOG7hHIg4buv4buTciLDieG7q3I6w4nhuqhG4buTciDhu61yOOG7nk5GxJDhu5NyOuG7r8OJcmNF4buv4buEcuG7l0Xhu5TDmeG6qkZyIOG7r3IgR+G7rcahclRPw4lyRsSQ4buUSkZyVMSoRnJGxJDhu7lGcuG7kuG7scSCRXJU4butcsSC4buxxIJyRsSQ4buUSkZyReG7lMOZcuG6sEtGxJByRcOSw5Vyw5VF4buxw5Vy4buGReG7scSC4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVJuG7q8OV4buYw4lHRnHhu53hu5vDieG7hMSQcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDiSbhurZG4buY4bq24buQcXLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9xVcOJ4bqu4buYRcO0cnRzc3PDlcOa4buRckXhurbDicSQReG7mMO0csawxal1w5XDmuG7kXFy4buS4buQxIJvcS8vxILhu5nDg+G7q0fDlUXhu5Thu5hFR+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91w7p1dS90dHThuq7DuXThu6fDueG7qeG7peG7p+G7mMWp4bulc8Wp4buCdC16w7nDuuG7qeG7pcWpxanFqcaww7rhu6nDusO5dC3hu6nhuq514bun4bup4buZ4buAw5XEkHFy4bur4buC4buYb3EmdsOJcuG7mOG7r0dyRuG7uUbEkHLEgkHDlXLhurDhu57Dk0bEkHLhu5jDikZFcsO6dMO5cXJVw4nhuq7hu5hFb3F0c3NzcXJF4bq2w4nEkEXhu5hvccawxal1cXIv4bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVJuG7q8OV4buYw4lHRnHhu53DqeG7lMOZ4bqsRnLhurDhu57Dk0bEkHLDunTDuXLDmuG7lMSoRsSQcsSCQcOVcuG6sOG7q0bEkHLEgkXDk3Lhu5hFw4lyxILhu4hGxJDhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7ncOp4buUw5nhuqxGcuG6sOG7nsOTRsSQcuG6sOG7nsOSxIJy4buYRcOJ4bqs4buYcuG7huG6rHLhu5hF4bq2R3Lhu5jDieG6puG7lHLEgkXhu5ThuqBGcuG6sOG7nsOTRsSQcsSCQcOVcjBpcuG7hMOJ4bqoRnJG4buWw4nhu5NyxIJFw4nhuqjhu5Ry4buQS0bEkHLhu4Thu7Phu5hy4bqw4buew5NGxJBy4bun4buT4bul4buEcsSQSuG7hHJF4burw4ly4buCT8OVcuG7mEV24buEcsOD4bqmcuG7mOG7iEbEkHJGRVHhu6tyxIJF4buz4buY4buTcuG7hEhGxJByxIJBw5Vyw5VFxKjDiXLhurDhu7Fy4bqueOG7hOG7mXI6xKjDiXJUT8OJclThurxy4buY4buQ4bq4cuG6sEfhu69GcuG7mOG7lMOZ4bqsRnLhurDDiXLDlOG7lOG7q3Lhu4ZF4buUcuG6ruG7uUZyxILhu55y4buYRcOJ4bqs4buYcuG7huG6rHLhu5B3RkVy4buYRUfhu7Hhu5hyRuG7nk/EgnLhuq7hu69GxJByReG6ukZFcsSCRVNyRkXDgOG7mOG7k3LhurDDgMOZcuG7mEHhu4Ryw4N2RnLEgkXhurzhu5Ry4buCUcSC4buRcsSC4buxxIJy4bqwR+G7r0Zy4buY4buUw5nhuqxGckbEkEfhu63DiXLhu4ZF4buUcuG6ruG7uUZyxILhu55y4buYRcOJ4bqs4buYcuG7huG6rHLhu5B3RkVy4buYRUfhu7Hhu5hyRuG7nk/EgnJF4bq6RkVy4buYReG7q0bEkOG7mXIg4bqqcuG7mEXEqEbEkHLhu6pGcuG7mEfhu61GcsSQw4nhu6tHcuG7mEXhu4hGxJBy4buYRcOJ4bqs4buYcuG7huG6rHLhurBKRsSQcsODS+G7k3JFR+G7rUZyxIJFw4pGRXLhu5hF4bq2R3Jk4buUw5lyxIJF4buU4bqgRnLhu4bhu6hy4buYReG7lMOA4buYcmThu5TEqMSCcsSQw4nhu6tyVOG6qHLDg+G7sUdyRcOJ4bqq4buUcuG6sOG7nsOTRsSQcsODS+G7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhu6vDleG7mMOJR0Zx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHJ0c3Nzw5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLhu6fGsOG7p8OVw5rhu5FxcuG7kuG7kMSCb3EvL8SC4buZw4Phu6tHw5VF4buU4buYRUfhu5lURi/huq7hurbhu5Lhu4bhu5hHw5UvRuG6tlXhu5IvdcO6dXUvdHR04bquw7l04bun4bulw7p1w7nhu5h1w7p0deG7guG7qS16w7nDuuG7qeG7pcWpxal1xanhu6nDuXR1xrAt4bun4bulxalzxILhu5nhu4DDlcSQcXLhu6vhu4Lhu5hvcSZ2w4ly4buY4buvR3JG4bu5RsSQcsSCQcOVcuG6sOG7nsOTRsSQcuG7mMOKRkVyw7p0w7lxclXDieG6ruG7mEVvcXRzc3NxckXhurbDicSQReG7mG9x4bunxrDhu6dxci/hu53hu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Um4burw5Xhu5jDiUdGceG7nWFF4butcuG7mEXDgeG7lHLhurDhu6tGxJBy4bqw4bqgw5lyRkXhu6tGRXLhu5jDieG6rEZy4bqwS3Lhu5hFw4lyxILhu4hGxJByReG7r0bEkHLhu4Thu5rEgnJG4bqoRnLhurDhu57Dk0bEkOG7meG7meG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhu6vDleG7mMOJR0Zx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHJ0c3Nzw5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLFqcO64bupw5XDmuG7kXFy4buS4buQxIJvcS8vxILhu5nDg+G7q0fDlUXhu5Thu5hFR+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91w7p1dS90dHThuq7DuXThu6fDueG7pcO6c+G7mOG7qeG7p+G7qXThu4LFqS16w7nDuuG7qeG7pcWpxanDunTDuXTDuuG7qeG7pS3hurbhu6t04bul4bup4buZ4buAw5XEkHFy4bur4buC4buYb3EmdsOJcuG7mOG7r0dyRuG7uUbEkHLEgkHDlXLhurDhu57Dk0bEkHLhu5jDikZFcsO6dMO5cXJVw4nhuq7hu5hFb3F0c3NzcXJF4bq2w4nEkEXhu5hvccWpw7rhu6lxci/hu53hu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Um4burw5Xhu5jDiUdGceG7neG7meG7meG7mXLhu4Thu7Phu5hy4bqw4buew5NGxJDhu5NyReG6qnLhu5hFxKhGxJBy4buYRUfhu7Hhu5hyRuG7nk/EguG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budIMOJ4bqqRnJG4burw5nhu5NyP1Fy4buxRnLhurDhu6tGxJBy4bqw4buew5LEgnIq4burRnLDlOG7lHZGcuG7guG7pHLhuq5RcuG7sUZy4bqww4Hhu5Ry4buY4buecsOa4bu5w5ly4bquUUbEkHLEguG7iEbEkHLhu5jhu5DhurpGRXLEkMOJ4burR3Lhu5hF4buIRsSQcuG6ruG7uUZy4bqu4buaRsSQclThu61yxILhu4hGxJByRsSQRcOJ4bqqw5VyxIJFw4py4bqw4buvR3JGReG7rXLhu5hFw4Hhu5Ry4buYRcOJcsSC4buIRsSQ4buTckXhu5TDmXLhurBLRsSQckZF4bu5RnLhu4JRxILhu5Ny4buE4buxw5ly4buESMSCcuG7mEXDieG6rOG7mHLDg+G6vHLhurBCcuG6sOG6oMOZckZF4burRkVy4buYw4nhuqxGcuG6sEty4buYRcOJcsSC4buIRsSQckXhu69GxJBy4buE4buaxIJyRuG6qEbhu5Ny4buE4buz4buYcuG6sOG7nsOTRsSQckXhuqpy4buYRcSoRsSQcuG7mEVH4bux4buYckbhu55PxILhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Xhu6rhu5Thu5hFR+G7kHHhu53DqUXhu5bDmXIgw71GxJDhu5svw5Xhu50=

Thúy Hằng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mùa thu hoạch dưa

Mùa thu hoạch dưa
2023-06-01 14:19:00

baophutho.vn Những ngày này, trên khắp cánh đồng xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao người dân bắt đầu bước vào vụ thu hoạch dưa. Các giống dưa hấu, dưa bở, dưa lê từ...

Kỳ II: “Cuộc chiến” không của riêng ai

Kỳ II: “Cuộc chiến” không của riêng ai
2023-06-01 07:49:00

baophutho.vn Thực tế cho thấy, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra dai dẳng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Để “cuộc...

Vải lòng mo - Đặc sản vùng đất Phủ Đoan

Vải lòng mo - Đặc sản vùng đất Phủ Đoan
2023-05-31 20:35:00

baophutho.vn Đã từ lâu, xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng đã được mệnh danh là “thủ phủ” của giống vải nhỡ chín sớm hay còn gọi là vải lòng mo. Thời điểm này,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long