Cập nhật:  GMT+7
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuIeG7l8ahxalnw6JXLsahw6Lhu6fGoS0wZ+G6veG6uWnhu7YhZ8Oiw6nGoeG7uC4mKuG7l8ah4buVw61p4bq5Jkjhu6MwIcah4bq74bubIeG6u8OtM+G6t+G6uyHhurNxMCov4buXxqHhu5XDrWnhurkmKi/hurspJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6usOiMOG6sy4h4buXxqHFqWfDolcuxqHDouG7p8ahLTBn4bq94bq5aeG7tiHhu4Xhu5vhu5fGoeG6vcOpxanhu7guJknhurvDumnhurkhaeG6uTLFqSFpMsWpQCHGoeG7leG6q2khZuG6uzfhu5Mh4bq3MWnhursh4bq1bWnhurkh4bunNSHGoHIh4bumNUAh4bq74bubxalkaSFHw6BoIcag4bq7MMOtIWnhurlx4buP4bq9IeG6s8OgaSHhurE3xqEh4bq14bqj4bubIeG6sXHhu43hurchw7kyw60hw7nhu58hxqHhurvhu5sh4bq7w60z4bq34bq7IeG6s3EwIyHhurYx4bq3IeG6ueG6vWxp4bq5IeG6s3EwIeG6u+G6oeG7m0Ah4bqzcTAh4bqxw7RAIeG6s3EwIWfhuqshxqFzIWfDoOG7myHhurU1Icah4buVw7QhxqHhursyaeG6uyHhurfDoMWpIcah4buVbWnhurkh4buZ4bubw6JpIcah4bq74bubbuG6tyFoMGnhurkh4oCcxqHhurtxw7Jp4bq5IeG6u+G6vWThu5vigJ0h4bq34buhMCFp4bq5ceG7j+G6vSHhurPDoGkhacOy4bq9IeG6tcOgxakjIeG6ujhp4bq5IWk2aEAh4bq34bujaeG6uSHDueG7jeG6vSHhurcwaeG6uyHGoTHhurch4bq7w60wIWgy4bubQCHGoeG7lW1p4bq5IeG6s3EwIeG6tTUh4bq54bq94bud4buTIeG6sTIh4bq3w61pIcahw6NpIeG6s+G7n2nhurkh4bq1ccO14bq3IeG7meG7m+G7rSHhurXhuqHGoUAhacOgaeG6uSHhurcww60h4bq54bq9MSHGoeG7leG7gSHhu5c0aSHhu6fhu5vhuqHGoSHGoeG7leG6q2khaG7GoSHhurPhur1kaSHGocOq4bq34bq7IeG6tzBp4bq7IcahMeG6t0Ah4bq5w6zhu5Mh4buT4bq74bqjaSHhurfhurvhu5vFqcSRaSHhurPhu4Hhurfhursh4bq3w7Ih4bq34bqh4bubIWbhur1p4bq7IcahYiFpa2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mhw7Qh4bq14buBMCHhu5Phurtxw7Jp4bq5Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJirhur1o4bq5IeG6t2cw4buX4buXVy7hur3hurbDomnGocOi4buVLiHhu5fGocWpZ8OiVy7hu6Xhur3hurPGoeG6u+G7tiEpKCgo4buT4bun4bu4IeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqHhu7YhIFsi4buT4bun4bu4LiHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq3I+G6sTDDreG7k+G6u+G7m8ah4bq7w60jw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzw+PDwvKSld4bqzPik+KX0ofcahfShbPGc+LeG6vWjhurktfT59KCPhu4Xhu5PhurkuITBnxqFXLkjhu6MwIcah4bq74bubIeG6u8OtM+G6t+G6uyHhurNxMC4h4bul4bq94bqzxqHhurtXLikoKCguIeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqFXLiBbIi4hLyYqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurYw4buTxqHhur3DrWkuIeG7l8ahxalnw6JXLsahw6Lhu6fGoS0wZ+G6veG6uWnhu7Yh4bq3w6JpxqHDouG7leG7uC4mSeG6vWNoIcO54bub4bq9IeG6tXHDteG6tyFo4bujMCHhurfhu6EwIWnhurlx4buP4bq9IWlraeG6uSHhurPDoGkjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mKuG6vWjhurkh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG6veG6tsOiacahw6Lhu5UuIeG7l8ahxalnw6JXLuG7peG6veG6s8ah4bq74bu2ISkoKCjhu5Phu6fhu7gh4bq7w6Lhur3hurnhurvGoeG7tiFbW13hu5Phu6fhu7guIeG7l+G7leG6t1cuLy/hurcj4bqxMMOt4buT4bq74bubxqHhurvDrSPDuWkv4bqzw6Lhu5dmxqHDreG7ky9pw6Lhu6Xhu5cvPD48PC8pKV3hurM+KT4pWyk+xqF7IDwgZ10t4bq9aOG6uS19Pn1dI+G7heG7k+G6uS4hMGfGoVcuSOG7ozAhxqHhurvhu5sh4bq7w60z4bq34bq7IeG6s3EwLiHhu6Xhur3hurPGoeG6u1cuKSgoKC4h4bq7w6Lhur3hurnhurvGoVcuW1tdLiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG6snEwIeG7lzDhu5shZuG6u+G6vSHGoeG7lW1p4bq5IWbhurvDrTRp4bq5IeG6u8OyaSHhurEwIcah4bq7MWnhurkhZzIh4buX4bqpIeG6t+G6u8OtIcah4bq74bubIeG6u8OtM+G6t+G6uyMhxqDhurtraeG6uSHGoeG6u3Hhu49p4bq5QCHhurfhu5ts4bq9Icah4bq7MWnhurkh4bq44bq94bqraeG6uUAh4bq14bqj4bubIcah4bq7MWnhurkh4bq6MOG6vSHDoGghZ+G7geG6t+G6uyFnMiFp4bq5ceG7j+G6vSHhurPDoGkh4buX4bqpIeG6sTfGoSHhurXhuqPhu5shxqHhu5VtaeG6uSMh4bq0YmkhZuG6u8OtNGnhurkh4bq54bq9w7owIcah4bq7MWnhurkhSTZoIeG6s3HDsmnhurkhZ+G7geG6t+G6uyHhurNxMCHhu5fhuqkh4bq34bq7w60hxqHhurvhu5sh4bq7w60z4bq34bq7IeG6tcO1xqEh4bq14bqj4bubIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJirhur1o4bq5IeG6t2cw4buX4buXVy7hur3hurbDomnGocOi4buVLiHhu5fGocWpZ8OiVy7hu6Xhur3hurPGoeG6u+G7tiEpKCgo4buT4bun4bu4IeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqHhu7YhW1td4buT4bun4bu4LiHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq3I+G6sTDDreG7k+G6u+G7m8ah4bq7w60jw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzw+PDwvKSld4bqzPik+KV0oIMahPl0pfWd7LeG6vWjhurktfT4+KSPhu4Xhu5PhurkuITBnxqFXLkjhu6MwIcah4bq74bubIeG6u8OtM+G6t+G6uyHhurNxMC4h4bul4bq94bqzxqHhurtXLikoKCguIeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqFXLltbXS4hLyYqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq94bq2w6JpxqHDouG7lS4h4buXxqHFqWfDolcu4bul4bq94bqzxqHhurvhu7YhKSgoKOG7k+G7p+G7uCHhurvDouG6veG6ueG6u8ah4bu2IVtbXeG7k+G7p+G7uC4h4buX4buV4bq3Vy4vL+G6tyPhurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly88Pjw8LykpXeG6sz4pPnt9Pj7GoSB7IntnPC3hurPhu5swLeG6uzDhu5s8I+G7heG7k+G6uS4hMGfGoVcuSOG7ozAhxqHhurvhu5sh4bq7w60z4bq34bq7IeG6s3EwLiHhu6Xhur3hurPGoeG6u1cuKSgoKC4h4bq7w6Lhur3hurnhurvGoVcuW1tdLiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6tjDhu5PGoeG6vcOtaS4mxqDhu5XhuqtpIWbhurs34buTIeG6tzFp4bq7IeG6tW1p4bq5QCFp4bq5ceG7j+G6vSHhurPDoGkh4bqxN8ahIeG6teG6o+G7myHGoeG6u+G7myHhurvDrTPhurfhursh4bqzcTAjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mKuG6vWjhurkh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG6veG6tsOiacahw6Lhu5UuIeG7l8ahxalnw6JXLuG7peG6veG6s8ah4bq74bu2ISkoKCjhu5Phu6fhu7gh4bq7w6Lhur3hurnhurvGoeG7tiFdfSjhu5Phu6fhu7guIeG7l+G7leG6t1cuLy/hurcj4bqxMMOt4buT4bq74bubxqHhurvDrSPDuWkv4bqzw6Lhu5dmxqHDreG7ky9pw6Lhu6Xhu5cvPD48PC8pKV3hurM+KT48KCgpxqFbW10pZ3st4bqz4bubMC3hurHDrSkj4buF4buT4bq5LiEwZ8ahVy5I4bujMCHGoeG6u+G7myHhurvDrTPhurfhursh4bqzcTAuIeG7peG6veG6s8ah4bq7Vy4pKCgoLiHhurvDouG6veG6ueG6u8ahVy5dfSguIS8mKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mKuG6vWjhurkh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG6veG6tsOiacahw6Lhu5UuIeG7l8ahxalnw6JXLuG7peG6veG6s8ah4bq74bu2ISkoKCjhu5Phu6fhu7gh4bq7w6Lhur3hurnhurvGoeG7tiF9Wzzhu5Phu6fhu7guIeG7l+G7leG6t1cuLy/hurcj4bqxMMOt4buT4bq74bubxqHhurvDrSPDuWkv4bqzw6Lhu5dmxqHDreG7ky9pw6Lhu6Xhu5cvPD48PC8pKV3hurM+KT57fX17xqEiW1siZykt4bqz4bubMC3hursw4bubLSkj4buF4buT4bq5LiEwZ8ahVy5I4bujMCHGoeG6u+G7myHhurvDrTPhurfhursh4bqzcTAuIeG7peG6veG6s8ah4bq7Vy4pKCgoLiHhurvDouG6veG6ueG6u8ahVy59WzwuIS8mKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mKuG6vWjhurkh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG6veG6tsOiacahw6Lhu5UuIeG7l8ahxalnw6JXLuG7peG6veG6s8ah4bq74bu2ISkoKCjhu5Phu6fhu7gh4bq7w6Lhur3hurnhurvGoeG7tiFbW13hu5Phu6fhu7guIeG7l+G7leG6t1cuLy/hurcj4bqxMMOt4buT4bq74bubxqHhurvDrSPDuWkv4bqzw6Lhu5dmxqHDreG7ky9pw6Lhu6Xhu5cvPD48PC8pKV3hurM+KT48PH0oxqFdPH1nKSgt4bq9aOG6uS19Pls+I+G7heG7k+G6uS4hMGfGoVcuSOG7ozAhxqHhurvhu5sh4bq7w60z4bq34bq7IeG6s3EwLiHhu6Xhur3hurPGoeG6u1cuKSgoKC4h4bq7w6Lhur3hurnhurvGoVcuW1tdLiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG6tjHhurchZ8OtM+G6vSHhurNxMCHhurVxw7XhurchxqHhu5VtaeG6uSHhurfhurvhu6Ehxali4bubIWcyIeG6s3EwIeG6scO0QCHhurNxMCFn4bqrIcO5MiHhurNxMCHhurvhuqHhu5sh4bqxw7Thur0h4bq1w6DFqSFnMiFp4bq7w7pp4bq5IWfDrTPhur0h4buZ4bubNCFp4bq5N2khaeG6uTLFqUAh4bqzZSFnMmhAIeG6s2Uh4bq34bq7Nmgh4buXw6zhurchw7kyIeG6t+G6u8OtIWfDteG6vSFp4bq74bubw6NpIeG6tzDDrSHhurvDsmkh4buXw60hw7nhu43hur0hxqHhu5VtaeG6uSFobsahIeG7l2whZ8OtM+G6vSHhu5Uw4bubIWgy4bubIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJirhur1o4bq5IeG6t2cw4buX4buXVy7hur3hurbDomnGocOi4buVLiHhu5fGocWpZ8OiVy7hu6Xhur3hurPGoeG6u+G7tiEpKCgo4buT4bun4bu4IeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqHhu7YhW1td4buT4bun4bu4LiHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq3I+G6sTDDreG7k+G6u+G7m8ah4bq7w60jw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzw+PDwvKSld4bqzPik+PH08PMahIns8PGc8LeG6vWjhurktfT4+ICPhu4Xhu5PhurkuITBnxqFXLkjhu6MwIcah4bq74bubIeG6u8OtM+G6t+G6uyHhurNxMC4h4bul4bq94bqzxqHhurtXLikoKCguIeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqFXLltbXS4hLyYqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq94bq2w6JpxqHDouG7lS4h4buXxqHFqWfDolcu4bul4bq94bqzxqHhurvhu7YhKSgoKOG7k+G7p+G7uCHhurvDouG6veG6ueG6u8ah4bu2IVtbXeG7k+G7p+G7uC4h4buX4buV4bq3Vy4vL+G6tyPhurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly88Pjw8LykpXeG6sz4pPjx9ez7GoX0pXSlnXS3hur1o4bq5LX0+Wzwj4buF4buT4bq5LiEwZ8ahVy5I4bujMCHGoeG6u+G7myHhurvDrTPhurfhursh4bqzcTAuIeG7peG6veG6s8ah4bq7Vy4pKCgoLiHhurvDouG6veG6ueG6u8ahVy5bW10uIS8mKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq2MOG7k8ah4bq9w61pLibhurJxMCHhu5cw4bubIWbhurvhur0h4bq1cTAhxqHhurvhu5sh4bq7MeG6vSHhu5fhuqkh4bq1ccO14bq3IWnhurlx4buP4bq9IeG6s8OgaSHhurfhurvDrSHDuTLDrSHhu6drQCHGoeG6u+G7o2nhurlAIeG7l+G7icahIWnhurt0MCHhurXEkSHDucOjaSHhurfhurvhu5vFqcSRaSFn4bqraSHhurHhu48hxqHhu5UxaeG6uyHhurHhu4Eh4bqzw6Phu5MhaTHGoSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq94bq2w6JpxqHDouG7lS4h4buXxqHFqWfDolcu4bul4bq94bqzxqHhurvhu7YhKSgoKOG7k+G7p+G7uCHhurvDouG6veG6ueG6u8ah4bu2IV1dXeG7k+G7p+G7uC4h4buX4buV4bq3Vy4vL+G6tyPhurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly88Pjw8LykpXeG6sz4peyg+PiLGoVtdPF1nKS3hurPhu5swI+G7heG7k+G6uS4hMGfGoVcuSOG7ozAhxqHhurvhu5sh4bq7w60z4bq34bq7IeG6s3EwLiHhu6Xhur3hurPGoeG6u1cuKSgoKC4h4bq7w6Lhur3hurnhurvGoVcuXV1dLiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG7ljDhu5shZuG6u+G6vSHGoeG6u+G7myHhurvDrTPhurfhurtAIeG6s3EwIeG6tXHDteG6tyFp4bq5ceG7j+G6vSHhurPDoGkh4bq34bq7w7Qhw7ljIWnhursyQCHhurvDrTnhurch4bq34bq74buPIcah4bq7ccOyaeG6uSFnMeG6vSHhurViaSHGoeG6u+G7myFo4bubMCMhSDnhurch4bqz4bujIWcyIWfDrTPhur0h4bq3w6DFqSHGoeG7lW1p4bq5Icah4bq74buP4bq9IcO54bufIWnhurtxaeG6uSHDueG7jeG6vSHhurnhur0xIeG6sTFpIWfhuq0h4bq3MeG6tyFnw60z4bq9IeG6s3EwIeG6szDDrSHhurVuaeG6uSFm4bq7w600aeG6uSEpPiMoKCghLSEpXSMoKCgh4bq1bWnhurkvZuG6uSEkxqHhu6PFqSHGoXNp4bq5Icah4bq74buP4bq9IeG6teG6vcSRaCVAIeG6s3EwIWgwaeG6uSFnM+G6vSHGoeG6u+G7myFp4bq7w6Phu5Mh4bq3MMOtIeG6u8OyaSHhurfhurvDrSFp4bq5ceG7j+G6vSFpa2nhurkh4bqzw6BpIeG7l8OtIcO54buN4bq9Icah4buVbWnhurkhaG7GoSHhu5dsIWfDrTPhur0h4buVMOG7myFoMuG7myFm4bq7MeG6tyMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5Phu6/hu5vGoeG6u8Ot4buVLibDmcWpIeG7r2kqL+G7kyY=

Vy An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kỳ II: “Cuộc chiến” không của riêng ai

Kỳ II: “Cuộc chiến” không của riêng ai
2023-06-01 07:49:00

baophutho.vn Thực tế cho thấy, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra dai dẳng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Để “cuộc...

Vải lòng mo - Đặc sản vùng đất Phủ Đoan

Vải lòng mo - Đặc sản vùng đất Phủ Đoan
2023-05-31 20:35:00

baophutho.vn Đã từ lâu, xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng đã được mệnh danh là “thủ phủ” của giống vải nhỡ chín sớm hay còn gọi là vải lòng mo. Thời điểm này,...

Sông Lô khan cạn tại nhiều khu vực

Sông Lô khan cạn tại nhiều khu vực
2023-05-30 10:46:00

baophutho.vn Do tác động của nắng nóng nên trong nhiều ngày qua, trên tuyến sông Lô chảy qua địa bàn tỉnh xuất hiện hiện tượng cạn nước tại nhiều khu vực....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long