Cập nhật:  GMT+7
bEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tbOG7iuG7iMOMQuG6qsODbVfhu6vhu5jhu4/huqhw4bqqxILhu4/igJzhu6/EqMOK4buv4buP4buvxILhuq7hu7nhuqrigJ3hu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buP4butxKjhurjhuqrhu4/huqzhu6nEqOG7i+G7j8OD4bqu4buj4bqq4buP4bqs4bup4bqq4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqhw4bqu4buPw5Thu6Hhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5xbC/hu4rhu4jDjELhuqrDg21sL0ltbMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW1s4buK4buIw4xC4bqqw4NtKeG7luG7jz8/w63hu4/igJzhu67EqMOK4buv4buP4buvxILhuq7hu7nhuqrigJ3hu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j8OM4bqu4bu34bqqw4Phu4/hu6Phuq5sL+G7iuG7iMOMQuG6qsODbWwvxILDtG1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUkmeOG7o3bhu41t4bqvxILhu4zhu6/hu4/hu4jhu7nhu4/hu6/EgkLhu4/hu4jEgsWp4buY4buL4buP4buI4bq24bqqxILhu4/EguG6tuG6qsSC4buP4butxKjhurjhuqrhu4/huqzhu6nEqOG7i+G7j8OD4bqu4buj4bqq4buP4bqs4bup4bqq4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqhw4bqu4buPw5Thu6Hhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5x4buPduG6ruG6oOG6quG7j8OM4buj4buPduG7o+G6ruG7j3bDueG6qsOD4buPw5Thu4Lhuq7hu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G7iMSCTeG7j3dCcOG6quG7j+G6qsOD4buh4buY4buP4buv4buh4bqqw4Phu4/hu4jhuq7huqrEguG7j8OU4bqu4buL4buPScSCw5Phu6/hu4/hu4hwSeG7ieG7j1fDgOG7j+KAnOG7r8Sow4rhu6/hu4/hu6/EguG6ruG7ueG6quKAneG7j+G7r8SC4bq64bqqw4Phu4/hu63EqOG6uOG6quG7j+G6rOG7qcSo4buL4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/huqzhu6nhuqrhu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu4/DlOG7oeG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/Dg+G6rnHhu493cOG7iOG7j8SC4bquw4HEqOG7j8ONxKhx4buP4buv4bujQuG7i+G7j+G7r8aw4bqq4buP4buI4bqu4bu5SeG7j+G7r+G7qeG6quG7j0fhu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G6psSC4bqw4buj4buP4buvcOG6qsSC4buP4buvTuG6qsOD4buP4bqqxIJP4buP4buv4buf4buv4buP4buvxIJN4buP4buIxILDgOG7j+G7r0Phu4/huqzhuq7hu7fhuqrhu4/DjcSo4buj4bqq4buJ4buPV+G6rkHEqOG7j+G6quG7oeG7mOG7j3fhurzhuqrDg+G7j+G6qsODxILDguG7o+G7j8OU4buC4bqu4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hu6/EguG6tOG7j+G7r8aw4bqq4buP4buK4buM4buPw5Thu6FC4buP4buvxKjDiuG7r+G7j+G7iOG6sOG7r8SC4buP4buv4buM4buv4buL4buPd+G6vOG6qsOD4buP4butw4rhu4/EguG7huG6quG7j+G6qsOV4buj4buP4buvTeG7o+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/hu6/EgsOT4buv4buP4bqqc+G6qsOD4buP4bqo4buh4buP4buvROG6quG7j+G7r8aw4bqq4buP4buK4buM4buP4buvxIJN4buPd8OK4bqqw4Phu49JxILhurrhuq7hu4/EgkZJ4buP4buvTeG7o+G7j3ZC4buj4bqqxILhu4/huqrDg8SC4bquw4FJ4buL4buP4buK4buM4buP4bqqxILhu6nhuqrhu4924bquw4Hhuqrhu4vhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buIxIJF4buj4buPxILhuq7DgUnhu4/hu69N4buj4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buPduG7p+G6quG7j8OU4buh4buP4buIQuG7oeG6quG7j+G7knLhu4/EgsOK4bqu4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7ruG7o0nhu4jhuq5C4bqq4buNbWzhuq7huqjDg+G7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jeG6ruG7rnjhuqrhu4h4w4zhu43hu4/hu4rhu4jhu5jhuqx44buD4buN4buQ4bquduG7iMSCw63hu4/DtMO1w7XDtUnhu5LDrOG7j8SCeOG6rsODxILhu4jDreG7j+G7l+G7leG7nUnhu5LDrOG7jeG7j+G7isOM4buv4buD4buNLy/hu6/hu4nhu63hu6NCScSCxKjhu4jEgkLhu4nDlOG6qi92eOG7iuG6puG7iEJJL+G6qnjhu5Dhu4ov4buR4buT4buR4buRL8O0w7TDtHbhu5nDtMO14buVw7Xhu5Hhu53hu4jDtOG7m8ahw7Thuqzhu50teuG7meG7k8ahw7Xhu53hu5XDteG7k+G7keG7mcah4bud4buZLeG7lcO04buXdnbhu4nhuqRJw4Phu43hu4/hu6Phuqzhu4jhu4Phu40p4buW4buPPz/DreG7j+KAnOG7rsSow4rhu6/hu4/hu6/EguG6ruG7ueG6quKAneG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hu69N4buj4buPw4zhuq7hu7fhuqrDg+G7j+G7o+G6ruG7jeG7j+G7kOG6rnbhu4jEguG7g+G7jcO0w7XDtcO14buN4buPxIJ44bquw4PEguG7iOG7g+G7jeG7l+G7leG7neG7jeG7jy9tbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7ruG7o0nhu4jhuq5C4bqq4buNbTzhu4zhu6/hu4/huqxPRuG6qsOD4buP4bqjPOG6r+G6r+G7j+G6puG7lOG7j+G7r+G7o+G6qOG7j+G6puG7ueG7iOG7j+G7r8SCxalJ4buPxILhu6HhuqrEguG7j+G7r+G7n+G7r+G7j8ONxKjhu5jhu4934bqy4bqqxILhu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jhu4934bq64bqu4buPw5Thu4Lhuq7hu4/EgsOK4buP4bqm4bqu4bqqxILhu492QuG7o+G6qsSC4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8SCQ+G7o+G7j+G7iMOM4bu34bqq4buPd+G6suG7o+G7j+G7reG7oeG6quG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbWzhu4rhu4jDjELhuqrDg23hu65E4bqq4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/huqbEgkPhu4/huqbEgnPhuqpsL+G7iuG7iMOMQuG6qsODbWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW0+w7rhu6/hu492S+G7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu49JxIJx4bqu4buP4bqs4buh4buPd+G6rsOA4bqo4buP4oCc4bqqQ+G6qsOD4oCd4buPw5RB4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G6rOG7qcSo4buL4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OD4bquceG7j+G6qsSCT+G7j0fhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu4jhurThuqrEguG7i+G7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu4/huqbEguG7n+G7r+G7j+G7iMOM4bu34bqq4buP4buvceG7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4/huqrEgk/huqrDg+G7j+G7r0vhuqrDg+G7j8OU4buC4bqu4buP4buK4buM4buPScSC4buf4buI4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j+G6puG6ruG6qsSC4buP4buI4bu5LeG7j+G7knLhu4/EgsOK4bqu4buL4buP4buIxILhurLhu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j+G7iOG6tOG6qsSC4buP4buI4buj4buP4buvTuG6qsOD4buP4bqs4buh4buPd+G6suG7o+G7j+G7reG7oeG6quG7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqxCcOG6ruG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqzhu6nEqOG7i+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/Dg+G6rnHhu4vhu4/EguG7oeG6qsOD4buP4bqmeeG6qOG7j+G7r8SCxanhu4jhu4/huqxPRuG6qsOD4buL4buP4bqqxILFqeG7iOG7j+G6rOG7oeG7j8OU4bqu4buPScSCcOG6qOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/huqzhu6nhuqrhu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu4nhu49WQuG7j3dD4buL4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu4/DjcSoceG6quG7j+G6rOG7lOG7j+G7iMSC4bqy4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu49q4bqjPOG6r+G6r2vhu4/hu69N4buj4buP4buI4bq04bqqxILhu4/huqzEqOG6uOG6quG7j3dPRuG7r+G7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/hu4jhu6fhuqjhu4vhu4/hu6/EguG6tOG7j3dwQuG7j+G7iuG7n+G7iOG7j+G7iuG7o0Lhu4/huqrEgnXhuqjhu4/hu63hurbhuqrEguG7j+G6vuG6quG7j+G7iMSC4bqy4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4vhu4/hu61xQuG7j8OUw4Hhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/hu4px4bqq4buP4buSxKjFqeG7iOG7j8OU4buh4buP4buI4bqu4bu3xKjhu492S+G6qsOD4buL4buP4buIw5LhuqrDg+G7j+G7rU/hu4Lhu6/hu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/EguG6rsOBxKjhu4/DjcSoceG7j+G7rsSow4rhu6/hu4/DlOG7qeG6quG7j3fDiuG6qsOD4buP4oCce8ODT+G7hOG6ruG7j2Thuq7DgeG7iOG7j3vhu6Phuqjhu49PxKjhu4/hu4jhuq7hu7fhuqrhu492S+G6qsOD4buPxILhu6HhuqrDg+G7j2Thuq7DgeG7iOG7j3vhu6PhuqjigJ3hu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tJkJw4buI4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu63EqOG6uOG6quG7j+G6rOG7qcSo4buL4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/huqzhu6nhuqrhu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu4924bqu4bqg4bqq4buP4but4bqu4bu54bqq4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/hu6/hu6HhuqrDg+G7j0nEgsOT4buv4buP4buIcEnhu4vhu4/hu4jhuq7huqrEguG7j8OU4bqu4buP4bqmxILhuq7hu7nhuqrhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j0nEgkThuqrDg+G7i+G7j+G7r8SC4bq64bqqw4Phu4/Dg8O6SeG7j+G6qsSC4bquQcSo4buP4bqmxIJD4buP4bqmxIJz4bqq4buJ4buPPsO64buv4buPdkvhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6/hu4bhu4/DjcSo4buj4bqq4buP4buvxILDk+G7r+G7j+G6qnPhuqrDg+G7j3dy4buPw4zFqeG7iOG7j+G6quG7gOG7j+G6rOG7jOG7r+G7j0nEguG6uuG6ruG7j8SCRknhu4/huqrDg3Phuqrhu4/hu6/EgsO64bqq4buL4buP4buS4buO4buP4bqs4buU4buP4buv4buf4buv4buPxILhu6HhuqrEguG7j8OU4bqu4buPw5Thuq7hu49JxIJw4bqo4buP4butxKjhurjhuqrhu4/huqzhu6nEqOG7i+G7j8OD4bqu4buj4bqq4buP4bqs4bup4bqq4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqhw4bqu4buPw5Thu6Hhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5x4buP4bqqxIJP4bqqw4Phu4/hu4jhurbhuqrEguG7j+G7iMOMcOG6qsOD4buP4bqq4buh4buY4buPw5Thu7Hhuqrhu4924bqu4bqg4bqq4buPw4zhu6Phu49H4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/huqrhu4bhuq7hu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tPOG7lOG7j8OD4bquceG6ruG7j8OUQeG7j8OUxanhuqrhu493QeG7j+G6quG7oeG7mOG7i+G7j+G6uOG6qsOD4buPVk/hu4bhuqrDg+G7j+G6r8Soxanhuqrhu4/hu6LhuqrEguG7jy3hu4/huqHEgkPhu4/hu65M4buv4buP4buIw4xPR+G6qsOD4buP4buuTOG7r+G7j+G6ozzhuq/huq/hu4/hu4jhurThuqrEguG7j+G7r8SCQuG7j8OMdeG6qsOD4buL4buP4buvQ+G7j+G6qsSC4bquQcSo4buP4bqqw4PEqOG7mOG7t+G6quG7j+G6qsSC4bun4bqq4buP4bqmxILhu5/hu6/hu4/huqrEguG7o8So4buL4buP4buIw4xC4bqqw4Phu493Q+G7j+G7r0Phu4/huqjDiuG7iOG7j+G7rcOK4buPScSC4bun4bqq4buP4bqqxIJF4buP4buI4bq+4buP4buvxILDk+G7r+G7i+G7j+G7r+G7n+G7j+G6qsSC4bun4bqq4buP4bqqxILhu6nhuqrhu4/hu4jEgsOT4buv4buP4buvROG6quG7j8SCcOG6quG7j+G7r8SC4bu54buP4bqq4bu34bqq4buPduG6oOG7j+G7reG6suG7j+G7kuG7p+G6qOG7j0nEgnDhuqjhu4/DjcSo4buYQeG6quG7j+G6rEbhuq7hu4vhu4/hu4jEguG7qeG6qOG7j+G7r8SC4bqw4buP4oCc4buI4bqu4bu5SeG7j+G7iOG7o+G7mOKAneG7j+G7r8SCQuG7j+G7r+G7n+G7r+G7j3fhurrhuq7hu4/hu4hPRuG6qsOD4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buPxILhu6HhuqrEguG7j8OU4bqu4buP4butxKjhurjhuqrhu4/huqzhu6nEqOG7i+G7j8OD4bqu4buj4bqq4buP4bqs4bup4bqq4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqhw4bqu4buPw5Thu6Hhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5x4buJ4buP4buuS+G6qsOD4buPw5Thu4Lhuq7hu493Q+G7j+G6rOG7oeG7j+G7lOG7j+G7iMSCw5Phu6/hu4/hu4jhu4zhu4/Dg+G6ruG7n+G7r+G7j+G7r8SCxalJ4buPxILhu6HhuqrEguG7j+G7r+G7n+G7r+G7j8ONxKjhu5jhu4934bqy4bqqxILhu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6rMOC4bqqxILhu4/DlOG7jOG7r+G7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buP4bqocOG6ruG7j+G7r03hu6Phu4/huqjDiuG7iOG7j+G7iuG6uuG7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4vhu4/hu6/hu5/hu4/huqrEguG7p+G6quG7j+G6puG6ruG6qsSC4buPdkLhu6PhuqrEguG7j+G7r8SCT+G7o+G7j+G7r+G7o0Lhu4vhu4934bq44bqu4buP4bqmxILhuq7hu4/hu69E4bqq4buP4buvQ+G7j8SC4buh4bqqxILhu4/DlOG6ruG7j+G7r3Hhuqrhu4/hu4jDjEfhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j8OUTOG7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu4bhu4/DjcSo4buj4bqq4buP4buvxILDk+G7r+G7j+G6qnPhuqrDg+G7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3huq/DjOG7t+G6quG7j+G7iMSC4buM4buv4buP4buI4bu54buP4buvQ+G7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hurDhu4jhu492QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7i+G7j+G6qsSCxanhu4jhu4/huqzhu6Hhu4/hu6/hu5/hu6/hu492QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j8OUw5Lhu6Phu4/DlOG7oeG7j+G6qsSCReG7i+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7r+G7huG7j+G7ikfhu4/hu4px4bqq4buP4buSxKjFqeG7iOG7j+G6psSC4bqu4buP4buKceG6quG7j+G7ksSoxanhu4jhu4/DjOG7o+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7inHhuqrhu49JxILhu6vhuqjhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buPd3PhuqrDg+G7j+G6puG7lOG7j8OU4buC4bqu4buP4buv4buG4buPw43EqOG7o+G6quG7j8ONxKhx4bqq4buP4bqs4buU4buP4bqqxILhu6Hhu4/huqpP4buC4buv4buPw5RB4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/EguG6rsOBxKjhu4vhu4/huqrEgnLhuqrhu4/EguG6rsOBxKjhu4/hu4px4bqq4buPScSC4bur4bqo4buL4buPdkLhu493Q+G7j+G6psSC4bqu4buP4buSceG7mOG7j8OM4buj4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j8ONxKjhu5hB4bqq4buP4bqsRuG6ruG7j+G7r03hu6Phu492QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j8OU4buC4bqu4buP4buKceG6quG7j0nEguG7q+G6qOG7j+G7reG6suG7j+G7kuG7p+G6qOG7j0nEgnDhuqjhu4/hu4jEguG6tuG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hu69D4buP4buvc+G6quG7j+G7r8OT4buPd8OA4buP4buv4buf4buv4buP4buv4buG4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G7iMSC4buM4buv4buP4buIxILhuq7hu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jhu4/hu5Lhu47hu4/huqzhu5Thu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4934bq64bqu4buP4buIT0bhuqrDg+G7j8OU4bqu4buPScSCcOG6qOG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW0pxILhurjhuqrDg+G7j+G7r8SC4bq04buPw5Thu6nhu5jhu4vhu4/huqjDiuG7iOG7j+G7iuG6uuG7j3ZC4buj4bqqxILhu4/huqrDg8SC4bquw4FJ4buP4buvROG6quG7j+G7iOG7p+G6qOG7j+G6rOG7lOG7j3jhu4/huqrDg3Dhuq7hu4/DlOG6rsOB4buv4buPxIJGSeG7j+G7iOG7n+G7r+G7j8OU4buC4bqu4buP4buv4buf4buv4buP4buv4buG4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/huqpz4bqqw4Phu493w4Dhu4/hu6/EqOG6qsOD4buP4buvxalJ4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j+G7iOG6ruG6quG7i+G7j+G7kuG7juG7j+G6rOG7lOG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j8SC4buh4bqqxILhu4/DlOG6ruG7j8OU4bqu4buPScSCcOG6qOG7j+G7rUfhuq7hu4/hu4jhu6fhuqjhu4/huqzhu5Thu4/hu4pG4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j+G7iOG6ruG6quG7j+G7inHhuqrhu49JxILhu6vhuqjhu4/hu69N4buj4buP4bqo4bq24bqqxILhu4/hu63hurLhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/Dg+G6rnHhu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G7iMSC4bq24buPdkLhu6PhuqrEguG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4vhu4/hu4px4bqq4buPScSC4bur4bqo4buP4bqoxanhu4jhu4/EqOG7mOG7j+G7iOG6sOG6quG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW1kQeG7j0nEguG6sOG7o+G7j+G7r8SCTeG7j+G7iMSCw4Dhu4/DjcSoceG6quG7j+G6rOG7lOG7j+G6qsSC4buh4buP4bqqT+G7guG7r+G7i+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/huqrhu6Phu5jhu4/EgsOB4buP4buIxILhurrhuqrDg+G7j8OUc+G6quG7j+G7rXHhuqrhu4vhu4/hu6/EguG6sOG6qsSC4buP4buK4buf4buvxILhu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jhu4/DlEHhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j3fFqcSo4buP4buIw4zhu6PhuqrEguG7j+G7r8SC4bq64bqqw4Phu4/hu63EqOG6uOG6quG7j+G6rOG7qcSo4buL4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/huqzhu6nhuqrhu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu4/DlOG7oeG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/Dg+G6rnHhu4/huqjDuuG7r+G7j3ZL4buPd09G4buv4buP4buK4buO4buj4buPd+G6vuG6ruG7j+G7iMSCT+G7hOG6qsOD4buP4buSxKjhu5jhu7fhuqrhu4/huqrEgk/huqrDg+G7j8OU4bux4bqq4buP4butw4rhu6/hu4/huqzDiuG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j3fhuq7DgOG6qOG7j+G7rcWp4buI4buP4buv4bupSeG7i+G7j8OD4bun4buY4buP4bqmxIJD4buP4bqmxIJz4bqq4buP4buvxIJC4buPw43EqOG7n+G7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu4/hu4jDjOG6rsOA4bqq4buP4bqmxILhu6Phuq7hu4/huqrEguG6rsOB4bqo4buPw5RM4buJ4buPPsOK4buI4buP4buK4bq64buPw43EqOG7mOG7j3fhurLhuqrEguG7j+G7kuG7juG7j0nEgnDhu4jhu4/DlOG6ruG7j0nEgnDhuqjhu4/EguG7oeG6qsSC4buP4buvxILhurDhuqrEguG7j+G7r0Thuqrhu4/hu4jEguG6ruG7ucSo4buP4buI4bqw4bqqxILhu4/huqxCw4Phuq7hu6/hu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6qMOT4buv4buP4buS4buO4buPScSCcOG7iOG7ieG7jz7DuuG7iOG7j+G6psSC4buf4buv4buL4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/hu4jDjHDhuqrDg+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7iMOM4buj4bqqw4Phu4vhu4/hu4jEguG6ruG7ueG7iOG7j+G7reG6suG7i+G7j0nEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iOG6rsOB4bqq4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j8OUTOG7j0nEgkzhu6/hu4/DlEzhu4/hu6/EgkLhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j+G7r8SC4bq64bqqw4Phu4/hu63EqOG6uOG6quG7j+G6rOG7qcSo4buL4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/huqzhu6nhuqrhu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu4vhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5x4buL4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OU4bqu4buPScSCcOG6qOG7j+G7ikfhu4/EgsOVxKjhu4/hu4jDjOG6sOG7j+G7iMSow4Hhu4/hu69E4bqq4buPxIJw4bqq4buP4buvxILhu7nhu4vhu4/hu6/Egk/hu6Phu4934bufSeG7j8OT4bqqw4Phu4/hu5jhu7fEqOG7j+G7r8awxKjhu4/huqrEguG6rsOB4bqo4buPw5RM4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/hu4jhurbhuqrEguG7j8SC4bq24bqqxILhu4/huqjhu4Lhuq7hu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tZOG6suG7j+G7iMOM4bqw4buPd+G6suG7o+G7j+G6rOG7lOG7i+G7j3fhurLhu6Phu4/EguG6tuG6qsSC4buP4buvTuG6qsOD4buP4bqs4buh4buP4bqow4rhu4jhu4934bquQcSo4buP4bqm4bquw4Hhuqrhu4/hu63hurLhu4/huqxG4bqu4buPdkzhuqrDg+G7j3fDgOG7j+G7iMSC4buM4buv4buPxILhuq7DgeG6quG7j8SC4buh4bqqxILhu4/DlOG6ruG7j8OU4bqu4buPScSCcOG6qOG7ieG7j+G6r8OM4bu34bqq4buPd+G6suG7o+G7j+G7reG7oeG6quG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buL4buP4buv4buf4buv4buPd+G6uuG6ruG7j+G7iE9G4bqqw4Phu4/huqxG4bqu4buPdkzhuqrDg+G7j+G7iMSo4buY4bu54bqq4buPd0/hu4ThuqrDg+G7j+G7r+G7o0Lhu4/hu4jhurrhu6/hu497w4rhuq7hu4/hu6zhu6Hhuq7hu48t4buPPOG7oULhu4/hu67hu6Phuq7hu493w4Dhu4/DlOG7qeG6quG7j+G7r8SCxKjhu5jDgOG6quG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/EgkPhu6Phu4/hu4jDkuG7j+G7reG6ruG7t+G6quG7j8OD4bqu4buC4bqu4buPw5RB4buPJuG7oeG7j3vDiuG6ruG7j8OU4buh4buP4buv4buf4buv4buP4buI4bq04bqqxILhu4/huqzhu6fhuqrhu4/hu6/hu6nhuqrhu4vhu4/hu4jEqOG7mOG7j+G6qsSC4bqu4bu34bqq4buP4buIxIJ4QuG7j0nEguG7p+G6quG7j+G7r8WpSeG7i+G7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/hu65x4bqqxILhu4/hu4rhu5/hu4jhu4/Dg+G6ruG7o0Lhu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buL4buP4buu4bq44bqqw4Phu4/hu6Phuqrhu4/hu4jhurThuqrEguG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hu69D4buP4buIxILhu6vhuqjhu4/DjcSo4buYQeG6quG7j+G7iMSoxrDhuqrhu4/hu4jDjOG7o+G7i+G7j+G6puG6rsOA4bqo4buP4buIw4zhu6Phu4/hu4jEqOG7mOG7ueG6quG7j3dP4buE4bqqw4Phu4/huqrhu6Hhu5jhu4/huqrhu7fhuqrhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j0nEguG6uuG6ruG7j8SCRknhu4/Dg8O6SeG7j+G6qsSC4bquQcSo4buP4bqmxIJD4buP4bqmxIJz4bqq4buJ4buPV8OK4bqu4buP4bqqw4NO4buP4buv4buf4bqq4buP4butw4rhu4vhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j+G7iMSC4bqu4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j8OUTOG7j+G7iMSo4buY4buP4buIxIJP4buE4bqqw4Phu4/hu5LEqOG7mOG7t+G6quG7j3dPRuG7r+G7j3fhu6FC4buP4buIcELhu4vhu4/hu63hurzhuq7hu492T0jhuqrDg+G7i+G7j+G6quG7p+G6qsOD4buP4buv4bujQuG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4/DlEzhu4/huqrEgk/huqrDg+G7j+G7iuG6uuG7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/hu4jEguG6ruG7ucSo4buL4buP4bqqc+G6qsOD4buP4bqs4buM4buv4buP4buvxILEqOG7mOG7t+G6quG7j+G6qOG6uOG6quG7j+G7r8SCT+G7o+G7j3fhurzhuqrDg+G7j3dBxKjhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqv4bq24bqo4buPxILhuq7DgMSo4buPw5RB4buPScSC4bqw4buj4buP4buI4bun4bqo4buP4bqs4buU4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4buI4bqu4bu3xKjhu492S+G6qsOD4buL4buP4buvxIJK4bqqw4Phu4/hu4jhurjhuq7hu493T0bhu6/hu4/DjcSoceG6quG7j+G6rOG7lOG7j8SDxIJC4buQw4xCQuG6qOG7j+G7iMSC4buE4bqu4buP4buIw4zhu6PhuqrDg+G7j+G6quG7o+G6qOG7j+G7r+G7o0Lhu4/hu6/FqUnhu4/hu6LDjOG6ruG7iuG7iOG6ruG6qkLhu48t4buP4bqow4rhu4jhu4/EgnLhuqrDg+G7j8ONxKjGsOG6quG7j+G7n0Lhu4/huqrhu6Phuqjhu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j8SC4bquw4HEqOG7j2Thuq7DgeG7iOG7j+G7r8SC4bqu4buj4buP4buK4buzw63hu4/igJwm4bquw4Hhuqrhu4/huqrhu6Phu5jhu4vhu4/hu4jEguG6suG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buPxILhu6HhuqrDg+G7j2Thuq7DgeG7iOG7j+G7r8SCxanhu4jhu4/huqxPRuG6qsOD4buP4buI4bq64buI4buL4buPw4Phuq7hu5/hu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buPScSCS+G7j8SCRknhu4vhu4/hu4pC4bqqw4Phu4/hu4jEgnhC4buP4buSxKjhu4/Egk/hu4LhuqrDg+G7i+G7j+G6qMOK4buI4buP4butw4rhu49JxILhu6nhuqrhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j3ZL4bqqw4Phu4/hu4jEgsSo4buP4bqqxILhu6lJ4buP4buvROG6quG7j+G7iMSCxalJ4buP4bqqxIJP4bqqw4Phu4/hu4pH4buP4buIxILhurDhu6/EguG7i+G7j+G7iOG7p+G6qOG7j+G6rOG7lOG7j+G6rHDhuq7hu4/huqjEqOG6uuG6quG7j3ZL4bqqw4Phu4/EguG7oeG6qsOD4buP4buvQ+G7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buPxILhuq7DgcSo4buL4buP4buIxILhu6nhuqjhu4/hu6/EguG6sOG7j0nEgnHhuq7hu4/huqzhu6Hhu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j8SC4bquw4HEqOG7j+G6quG6vuG6ruG7j+G7iOG6ruG7ueG6qsOD4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4/hu4jEguG7ueG7j8OD4bqu4buC4bqu4buP4bqq4bu34bqq4buPdkvhu4/hu63huq7hu7nhu4jhu4/huqzhu6Hhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5x4buP4bqqxIJP4bqqw4Phu4/DlOG7seG6quG7j+G6qMSo4buj4buPw5Thurbhu4/Dg+G6ruG7n+G7j8OM4buz4buJ4buPe8SCT+G7j8OU4bup4buY4buL4buPw5Thurjhu4/hu4jhurbhuqrEguG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j+G7iOG6ruG7t8So4buPdkvhuqrDg+G7j3dy4buP4buI4bqu4bu5SeG7j+G7iOG7o+G7mOG7j+G7r8SCQuG7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5x4buL4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G6pnnhuqjhu4/hu6/EgsWp4buI4buP4bqsT0bhuqrDg+G7i+G7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/DjMOJ4buP4bqqw4PEqOG6vOG6quG7j8OD4bq64buv4buPw4Phuq7hu6Phu4/hu4hz4bqqw4PigJ3hu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tV8O64buv4buP4but4bquw4Hhu4jhu4vhu4/EguG6rsOB4bqq4buP4bqq4buj4buY4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G6qMSo4buj4buPxILhu6HhuqrDg+G7j0Lhuqrhuqzhuq7huqp44buPd+G7o+G6qsOD4buP4buIw4xH4buP4bqq4bu34bqq4buPScSC4bq+4buP4but4bqu4bu54bqq4buJ4buPKcSC4bqu4buP4bqoxKjhu6Phu4/EguG7oeG6qsOD4buP4buIw4zhu4zhu6/hu4/hu4jEqOG7mOG7ueG6quG7i+G7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j+G7iOG6ruG7t8So4buPdkvhuqrDg+G7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hu5J44bqo4buP4buSeeG7iOG7i+G7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hu4jhurbhuqjhu4/EguG6rsOAxKjhu4/huqbhu5zhu4/huqjDk+G7r+G7j3fDiuG7j8So4buY4buP4buI4bqw4bqq4buP4buvTeG7o+G7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4vhu4/hu6/hu5/hu4/huqrEguG7p+G6quG7j+G7inHhuqrhu4/hu5LEqMWp4buI4buL4buP4bqm4bqu4bqqxILhu492QuG7o+G6qsSC4buP4buvTuG6qsOD4buP4bqqxIJP4buPw5RB4buP4buKceG6quG7j0nEguG7q+G6qOG7j+G6quG7t+G6quG7j+G7r0Phu4/hu4jEgsOA4buP4bqoxKjhu6Phu49JxIJx4bqu4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OD4bquceG7i+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqZ54bqo4buP4buvxILFqeG7iOG7j+G6rE9G4bqqw4Phu4nhu4nhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4buu4bujSeG7iOG6rkLhuqrhu41tbOG6ruG6qMOD4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buN4bqu4buueOG6quG7iHjDjOG7jeG7j+G7iuG7iOG7mOG6rHjhu4Phu43hu5Dhuq524buIxILDreG7j8O0w7XDtcO1SeG7ksOs4buPxIJ44bquw4PEguG7iMOt4buPxqHhu5nhu51J4buSw6zhu43hu4/hu4rDjOG7r+G7g+G7jS8v4buv4buJ4but4bujQknEgsSo4buIxIJC4buJw5Thuqovdnjhu4rhuqbhu4hCSS/huqp44buQ4buKL+G7keG7k+G7keG7kS/DtMO0w7R24buZw7TDteG7lcO14buT4bub4buIxqHGoeG7l8O04bqs4bubLXbhu6Phu5gt4bqo4buj4bqqxIIt4bqm4buYLeG7keG7ieG6pEnDg+G7jeG7j+G7o+G6rOG7iOG7g+G7jSnhu5bhu48/P8Ot4buP4oCc4buuxKjDiuG7r+G7j+G7r8SC4bqu4bu54bqq4oCd4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j+G7r03hu6Phu4/DjOG6ruG7t+G6qsOD4buP4buj4bqu4buN4buP4buQ4bquduG7iMSC4buD4buNw7TDtcO1w7Xhu43hu4/Egnjhuq7Dg8SC4buI4buD4buNxqHhu5nhu53hu43hu48vbWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu67hu6NJ4buI4bquQuG6quG7jW3hu65M4buv4buP4bqjPOG6r+G6r+G7j0nEguG6uuG6ruG7j8SCRknhu4/DlOG7guG6ruG7jybhuq7DgUnhu4/EgsOK4bqu4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/Dg+G6rnHhu4/DlOG7oeG7j+G7rXFC4buPw5TDgeG7j8ONxKjhu5hB4bqq4buP4buKR+G7j8SCw5XEqOG7j+G7iMOM4bqw4buP4buIxKjDgeG7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu492QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j+G7r0Phu4/DlOG6uuG6quG7j3fGsMSo4buP4buIT+G7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4/huqrDg0Lhu6Hhuq7hu4/hu4hw4bqu4buPZOG6rsOB4buI4buPe+G7o+G6qOG7j8SCT+G7guG6qsOD4buPduG7seG6quG7j+G7r+G7n+G7r8SC4buPScSC4bun4bqq4buP4but4bquw4Hhu4jhu4/EguG7oeG6qsOD4buP4buIxILhu6nhu4jhu4vhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5x4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbWzhu4rhu4jDjELhuqrDg23huq9z4bqqw4Phu4/hu69P4buE4bqqw4Phu49JxILhurrhuq7hu4/EgkZJbC/hu4rhu4jDjELhuqrDg21sL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvxIJ4QuG7j3fhu5/huqrEguG7j8OD4bqu4buf4buP4buvTeG7o+G7j+G7rOG7o+G6quG7j+G7rsSC4bq04buPd3BC4buP4buT4bub4bud4buPauG7rOG7rlfhu4/hu5Phu5vhu51r4buP4buI4bq04bqqxILhu4vhu4/hu4rhu4zhu4/EgsOK4bqu4buP4bqqxILhu6lJ4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/hu6/hu6HhuqrDg+G7j+G7iuG7p8So4buPw4zDiuG6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j2Thuq7DgeG7iOG7j3vhu6Phuqjhu4/DlOG7guG6ruG7j+G7iMSC4bu54buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu4/hu4hwQuG7j+G6qOG6uOG6ruG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buPd8awxKjhu4/hu4hP4buP4bqm4bqu4bqqxILhu492QuG7o+G6qsSC4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j+G7iMSCQuG7n+G6qsOD4buL4buP4buIxILEqOG7qeG6quG7j+G6rEbhuq7hu4vhu4/DlMOS4buj4buP4bqs4buh4buPd8OK4bqqw4Phu4/huqzhu4zhu6/hu4/huqrEgk/huqrDg+G7j+G7r07huqrDg+G7j+G6rOG7oeG7j+G7iMSC4buf4buvxILhu4/hu4jEgsOT4buv4buP4bqs4buC4bqq4buPd+G6uuG6ruG7j8OU4buC4bqu4buP4buKceG6quG7j+G7ksSoxanhu4jhu4vhu4/huqbhuq7huqrEguG7j3ZC4buj4bqqxILhu4vhu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j+G7iMSCTOG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/EgkPhu6Phu4/huqrDiuG6ruG7j3fhurLhu6Phu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bus4bu34bqq4buP4buvcOG6qsSC4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4bqm4bqu4bqqxILhu492QuG7o+G6qsSC4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqhw4bqu4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu4/hu4jEguG6uuG6qsOD4buL4buP4bqm4bqu4bqqxILhu492QuG7o+G6qsSC4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqhw4bqu4buPd+G6rsOB4bqq4buP4buI4buO4buL4buP4buvxILEqOG7mMOA4bqq4buPScSC4buf4buI4buP4bqqxILhu6PhuqrEguG7ieG7ieG7ieG7j+G7r0Phu4/hu6/EguG6rkHEqOG7j8SCT+G7guG6qsOD4buPw4Phuq7hu6Phu4/hu4hz4bqqw4Phu4vhu4/EguG7oeG6qsOD4buPxIJD4buj4buPd09G4buv4buP4bqm4bqu4bqqxILhu492QuG7o+G6qsSC4buP4buvxIJN4buP4buY4bu5xKjhu4/huqzhu6Hhu4/DjcSoxrDhuqrhu4/hu59C4buL4buP4bqo4buc4buPScSC4bur4bqo4buL4buPw4Phuq7hu6Hhu5jhu492eUnhu4vhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq7hu6Phu492TOG6qsOD4buL4buP4but4buf4bqqxILhu4/huqbDvULhu4nhu4nhu4nhu4/hu4jhuq5B4bqo4buP4bur4bqq4buP4bqqw4PEqOG7mOG7j+G7r+G7huG7j8OUQeG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/Dg+G6rnHhu4vhu4/EguG7oeG6qsOD4buPxIJD4buj4buP4buS4bun4bqo4buPScSCcOG6qOG7j8ONxKjhu5hB4bqq4buP4buKR+G7j8SCw5XEqOG7j+G7iMOM4bqw4buP4buIxKjDgeG7i+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buPw4zDieG7j+G6qsODxKjhurzhuqrhu4/Dg+G6uuG7r+G7j+G7ksSoxanhu4jhu4/hu5LDk+G7i+G7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu493ceG6qOG7j+G7rXFC4buP4buj4bqq4buP4buIQuG7oeG6quG7j8OUw4Hhu4/hu4rhuq7huqrEguG7j+G7iMSC4buM4buv4buPScSC4bur4bqo4buL4buPw4Phu6fhu5jhu4/huqbEgkPhu4/huqbEgnPhuqrhu4/hu6/EgkLhu4/huqM84bqv4bqv4buP4buvS+G6qsOD4buP4buv4buf4buv4buP4bqs4buM4buv4buP4bqsT0bhuqrDg+G7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/huqpz4bqqw4Phu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/huqbhuq7DgOG6qOG7j+G7iMOM4buj4buL4buP4bqm4bquw4Dhuqjhu4/hu4pC4buf4buI4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbVdB4buP4buv4bupSeG7j3fhu7nhuqrhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/Dg+G6rnHhuq7hu49JxILhu59J4buPd8OA4buP4buvxKjDiuG7r+G7j+G7r8SC4bqu4bu54bqq4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j+G7rcSo4bq44bqq4buP4bqs4bupxKjhu4vhu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j+G6rOG7qeG6quG7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buP4bqocOG6ruG7j8OU4buh4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OD4bquceG7j8SC4bquw4HEqOG7j8ONxKhx4buL4buP4bq44bqqw4Phu497w4PEqOG7mOG6oOG6quG7j+G6r8SC4buj4bqqxILhu4/hu6zhurbhuqrEguG7jy3hu4/huqHEgkPhu4/huq/DjE9H4bqqw4Phu4/hu6zhu6Phuqrhu4/huq/Egk/hu4ThuqrDg+G7j+G7iMOM4buM4buv4buP4bus4buuV+G7j+G7k+G7m+G7neG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buL4buP4bqhxIJD4buP4bqv4bq+4bqqw4Phu4/hu69M4buv4buP4buIw4xPR+G6qsOD4buL4buPScSCTOG7j+G7iMOM4buf4buvxILhu4/hu65M4buv4buP4bqjPOG6r+G6r+G7j+G7iOG6tOG6qsSC4buP4bqmxILDueG6qsOD4buPd+G6suG6qsSCw63hu49Xw4Dhu4/huqrDg3Phuqrhu4/hu6/EgsO64bqq4buP4buI4bq24bqqxILhu4/hu4jDjHDhuqrDg+G7j+G7rcSo4bq44bqq4buP4bqs4bupxKjhu4vhu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j+G6rOG7qeG6quG7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buP4bqocOG6ruG7j8OU4buh4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OD4bquceG7j+G7r8aw4bqq4buP4buK4buM4buPw5Thu6FC4buP4buvxKjDiuG7r+G7j8ONxKjhu5jhu7nhu4jhu4/huqzhuq7DgeG7iOG7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqzhu4zhu6/hu4/huqxPRuG6qsOD4buJ4buP4bqvxIJ4QuG7j3dD4buL4buP4buIxILhu4Thuq7hu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j+G7iOG7guG6ruG7i+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j3fhurLhu6Phu49JxIJP4buG4bqqw4Phu4vhu4934buG4bqq4buPw5ThurLhu4vhu4/huqzhu4zhu6/hu4/huqxPRuG6qsOD4buP4buvxILDk+G7r+G7j+G6qnPhuqrDg+G7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/hu4hM4buv4buPScSC4bq64bqu4buPxIJGSeG7j3fhu6vhu5jhu4/huqhw4bqqxILhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4/hu4jhuq7huqrhu4vhu4/hu4jEqOG7mOG7t+G6quG7j+G7iMOMxKjhu5hB4bqq4buPw5RB4buPScSCROG6qsOD4buL4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j+G7iMOK4bqu4buPScSCcOG6qOG7i+G7j+G6qsODc+G6quG7j+G7r8SCw7rhuqrhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/EguG7oeG6qsSC4buPw5Thuq7hu4/hu63EqOG6uOG6quG7j+G6rOG7qcSo4buL4buP4buKceG6quG7j+G7ksSoxanhu4jhu4vhu4/huqbhuq7huqrEguG7j3ZC4buj4bqqxILhu4/EguG7oeG6qsOD4buP4buvxanhuqjhu4vhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5x4buL4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/huqzhu6nhuqrhu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7DrOG7j+G6psSCxKjhu5jhu7nhuqrhu4/huqbEguG6sOG7r8SC4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buPduG7p+G6quG7j+G7r8SCTeG7j3fDiuG6qsOD4buL4buP4buI4bqw4buvxILhu4/hu6/hu4zhu6/hu4/hu4jEguG7o+G6qOG7j8OD4bqu4buj4buP4buI4bq64buPw4Phuq7hu5/hu6/hu4/hu6/hu5/hu6/hu4/EguG7oeG6qsSC4buPw5Thuq7hu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j+G6rOG7qeG6quG7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buP4bqocOG6ruG7i+G7j3fDuuG7r+G7j+G7reG6rsOB4buI4buP4bqs4buh4buP4buv4buf4buv4buPxILhu6HhuqrEguG7j8OU4bqu4buP4bqsRuG6ruG7j3ZM4bqqw4Phu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu4934bquw4Hhuqrhu4/hu4jhu47DrOG7j+G7r8SCSuG7j+G7iMOMxJDhuqrDg+G7j+G6quG7t8So4buPw4NP4buG4bqqw4Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu4jhu6lJ4buP4buIxILDgOG7i+G7j+G7r+G7n+G7j+G6qsSC4bun4bqq4buL4buP4buv4buf4buv4buPd+G6suG7o+G7j0nEgk/hu4bhuqrDg+G7j3fhuq7DgOG6quG7j8SC4bq24bqqxILhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4buf4buv4buPd8WpxKjhu4/hu4jDjOG7o+G6qsSC4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j+G7rcSo4bq44bqq4buP4bqs4bupxKjhu4vhu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j+G6rOG7qeG6quG7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buP4bqocOG6ruG7j8OU4buh4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OD4bquccOs4buPw5Thu6nhuqrhu493w4rhuqrDg+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4/huqbhuq7huqrEguG7j3ZC4buj4bqqxILhu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j3fhurLhu6Phu4/hu63hu6Hhuqrhu4/huqbhu5Thu4/hu6/hu6Phuqjhu4/huqbhu7nhu4jhu4/hu6/EgsWpSeG7j8SC4buh4bqqxILhu4/huqrDg8SC4bqu4bu34bqo4buP4buv4buf4buv4buPw43EqOG7mOG7j3fhurLhuqrEguG7j+G7r03hu6Phu497xILhu6Hhu4/huqpP4buC4buv4buL4buP4bqq4bqu4bu34bqo4buP4buY4bu54buI4buPw4Phuq7hu5/hu4/DlOG7oeG7j+G7reG7n+G6quG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/EgkPhu6Phu4vhu4924bqy4buvxILhu4/DlEzhu4/hu4jEgnhC4buPd0rhuqrDg+G7j8OD4bqu4buf4buP4bqq4bqu4bu34bqo4buP4buY4bu54buI4buL4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buPduG7n+G6quG7j+G7r+G7o+G6qOG7j+G6puG7ueG7iOG7j+G7iHDhuq7hu4934bqy4buj4buPd+G6rsOA4bqo4buP4bqm4bqu4bqqxILhu492QuG7o+G6qsSC4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbVfDuuG7r+G7j+G7reG6rsOB4buI4buL4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G7iMSo4buY4bu34bqq4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu493w4Dhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4924bun4bqq4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j+G7iMSCReG7o+G7j8SC4bquw4FJ4buL4buP4buK4buO4buPdkzhuqrDg+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/Dg+G6rnHhu4vhu4/EguG7oeG6qsOD4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j8OMw4nhu4/huqrDg8So4bq84bqq4buPw4Phurrhu6/hu4/hu69D4buP4buU4buP4bqqw4PEgsOC4buj4buPw4zFqeG7iOG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/hu4jDjMSQ4bqqw4Phu4nhu4/huq/EguG7jOG7r+G7j+G7iOG7ueG7i+G7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/huqrhu6Hhu5jhu493cuG7j3dPRuG7r+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/hu6/EgsOT4buv4buP4bqqc+G6qsOD4buPd+G6vuG6ruG7j+G6qOG7guG6ruG7i+G7j3fhu6Phu492cOG6qsOD4buPxILhurbhuqrEguG7j+G7iMSCw5Phu6/hu4vhu4/hu4hwQuG7j+G7isOT4buv4buP4bqs4buj4bqq4buP4buIReG7o+G7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4/DjcSo4buj4buP4bqm4bu34bqqxILhu4/huqhw4bqqw4Phu4/hu5Jy4buPxILDiuG6ruG7i+G7j8ONxKjhu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6/Egk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu4/hu4jhu6lJ4buPxILEqMWp4bqq4buL4buPxIJP4buC4bqqw4Phu4924bux4bqq4buP4buIw4zhu4zhu6/hu4/DjcSo4buj4bqq4buL4buPw4Phuq5KSeG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j3bhu6fhuqrhu49JxILhu6fhuqrhu4/hu63huq7DgeG7iOG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/hu4jEguG7qeG7iOG7i+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/Dg+G6rnHhu4nhu4/huq/EqOG7mOG7j+G6qsSC4bqu4bu34bqq4buL4buP4buIxILhu4Thuq7hu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j+G7iOG7guG6ruG7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/huqrhu6Hhu5jhu4/hu6/GsOG6quG7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/hu4hM4buv4buPd09G4buv4buPd+G7q+G7mOG7j+G6qHDhuqrEguG7j+G7iMOM4bu34bqq4buP4buv4buf4buv4buP4bqm4bu34bqqxILhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu493w4Dhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4924bun4bqq4buPxILhuq7DgMSo4buPw4zDieG7j+G7iOG7n+G7r+G7j8SCcOG6ruG7j+G7r03hu6Phu4/DlOG6rsOB4buv4buP4buIxIJF4buj4buPxILhuq7DgUnhu4vhu4/hu4rhu47hu492TOG6qsOD4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OD4bquceG7i+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buPw4zDieG7j+G6qsODxKjhurzhuqrhu4/Dg+G6uuG7r+G7j3fhurrhuq7hu4/DlOG7guG6ruG7j+G7rXHhuqrhu4/hu4jEguG7p+G6quG7j8OU4buh4buP4buvw4rhuqrDg+G7j3fhurzhuqrDg+G7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW1Xw4Dhu4/EguG7gOG7j+G7iMOMRuG7j+G7r8SC4bq64bqqw4Phu4/hu63EqOG6uOG6quG7j+G6rOG7qcSo4buL4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/huqzhu6nhuqrhu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu4vhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5x4buL4buP4buv4buf4buv4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqrEguG7p+G6quG7i+G7j3ZC4buj4bqqxILhu4/huqrDg8SC4bquw4FJ4buP4buvxrDhuqrhu4/hu5Lhu5/hu6/hu4/huqzhu6lJ4buPw43EqOG7mEHhuqrhu4/hu4pH4buPxILDlcSo4buPw5Thu4Lhuq7hu4/huqrEgnLhuqrhu4/EguG6rsOBxKjhu4vhu4/hu4rhu5/huqrDg+G7j+G7r8SC4bu5w6zhu49JxILhurrhuq7hu4/EgkZJ4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu6/hu4bhu4/DjcSo4buj4bqq4buP4buvxILDk+G7r+G7j+G6qnPhuqrDg+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buS4buO4buP4bqs4buU4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OD4bquceG7i+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqrEguG7n+G6ruG7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buPxILhuq7DgcSo4buP4buvTeG7o+G7j+G6qOG6tuG6qsSC4buJ4buPe8ODQuG7oeG6ruG7j8OM4buj4buL4buPdkLhu6PhuqrEguG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu49JxIJx4bqu4buP4buI4buM4buPxIJC4buh4bqq4buP4buIxILhuq7DgeG6quG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/hu4rhu5/hu6/EguG7i+G7j3dP4buj4buPw4zhu6Phu4/hu6/hu6Phuqjhu4/huqbhu7nhu4jhu4/hu61xQuG7j8OUw4Hhu4/DjcSo4buYQeG6quG7j+G6rEbhuq7hu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j3ZL4bqqw4Phu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bus4bu34bqq4buP4buvcOG6qsSC4buPd0Phu4vhu4/hu6/hu5/hu6/hu4934bqy4buj4buPScSCT+G7huG6qsOD4buL4buPd+G7huG6quG7j8OU4bqy4buL4buP4bqs4buM4buv4buP4bqsT0bhuqrDg+G7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/huqpz4bqqw4Phu4/hu6/Egk3hu493w4rhuqrDg+G7j+G6qnThuqjhu4/hu6/EgnThu6/hu4vhu4924buM4buP4but4bufQuG7j+G7iuG7n+G7iOG7i+G7j3dK4bqqw4Phu4/hu4jhurbhuqrEguG7j8SC4bq24bqqxILDrOG7j+G7kuG7n+G7r+G7j3fhurLhuqrEguG7j+G7iMSo4buY4bu54bqq4buL4buPd+G6suG7o+G7j+G7reG7oeG6quG7i+G7j3fhurrhuq7hu4/hu4hPRuG6qsOD4buP4buIw4zEkOG6qsOD4buPd+G6rsOA4bqo4buL4buP4bqow7rhu4jhu4/EguG7oeG6qsOD4buL4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4bqq4bq+4bqu4buP4bqs4bu34bqqw6zhu4/huqrEguG7qeG6quG7j3bhuq7DgeG6quG7j0nEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iMSCw5Phu6/hu4vhu4/hu4jEgk3hu493QnDhuqrhu4/EgkJw4buI4buPd8OK4bqqw4PDrOG7j3dB4buPw4zhu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/Dg+G6rnHhuq7hu49JxILhu59J4buPScSCS+G7j8SCRknhu4/huqrEgnXhuqjhu493xanEqOG7j+G7iMOM4buj4bqqxILhu4vhu4/huqrDg3Phuqrhu4/hu6/EgsO64bqq4buPxILhuq7DgcSo4buPw43EqHHhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/EgkJw4buI4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu63EqOG6uOG6quG7j+G6rOG7qcSo4buL4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/huqzhu6nhuqrhu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu4vhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5x4buP4buIxILEqMOK4buv4buP4bqsw4LhuqrEguG7j8OU4buM4buv4buL4buPd+G6suG7o+G7j+G7reG7oeG6quG7j0nEgkzhu4/hu4jDjOG7n+G7r8SC4buL4buPw43EqHHhuqrhu4/huqzhu5TDrOG7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/huqrEguG7qeG6quG7i+G7j+G7kuG7juG7j+G6rOG7lOG7j+G6puG6sknhu4/hu4jEguG7hOG6ruG7j+G7iOG6ruG6quG7j+G7reG7n0Lhu4/DlEHhu4/hu63EqOG6uOG6quG7j+G6rOG7qcSo4buL4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/huqzhu6nhuqrhu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu4/DlOG7oeG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/Dg+G6rnHhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buuS+G6qsOD4buPw5Thu4Lhuq7hu493Q+G7i+G7j+G7kuG7p+G7mOG7j3bhu4zhuqrDg+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7r8SCT+G7huG6qsOD4buP4buIw4zhurbhuqrEguG7i+G7j+G6puG7ueG7j8SCQnDhu6/EguG7j+G7r8SCxKjhu5jhu7fhuqrhu493QeG7i+G7j+G7r+G7o0Lhu4934bquw4Dhuqjhu4vhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/Dg+G6rnHhuq7hu49JxILhu59J4buP4buI4bq+4buP4buvxILDk+G7r+G7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G6rE9G4bqqw4Phu4vhu49JxIJP4buG4bqqw4Phu4/hu4jhuq7DgeG6quG7i+G7j+G7reG6rsOB4bqq4buPScSC4bufSeG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4/DlEzhu4/huqbhuq7DgOG6qOG7j+G7iMOM4buj4buL4buP4bqm4bquw4Dhuqjhu4/hu4pC4buf4buI4buL4buPScSC4buf4buI4buPxILhuq7DgeG6quG7i+G7j+G6qsODc+G6quG7j+G7r8SCw7rhuqrhu4vhu4/hu5Lhu47hu4/huqzhu5Thu4/EgkJw4buI4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu63EqOG6uOG6quG7j+G6rOG7qcSo4buL4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/huqzhu6nhuqrhu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu4/DlOG7oeG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/Dg+G6rnHDrOG7j+G7iMSCT+G7hOG6qsOD4buP4buSxKjhu5jhu7fhuqrhu4/DjOG7oeG7j+G7ikLhu5/hu4jhu4/huqbEgkPhu4/huqbEgnPhuqrhu4vhu4/DlE/hu4LhuqrDg+G7j+G6qHThu6/hu4vhu4/huqrEgsWp4buI4buP4bqs4buh4buPw5RP4buC4bqqw4Phu4/huqh04buv4buP4bqs4bqu4bu34bqq4buPw43EqOG7o+G6quG7j3fhu7nhuqrhu4/huqrhu4bhuq7hu4/hu4px4bqq4buP4buSxKjFqeG7iOG7i+G7j+G7ksSoxanhu4jhu4/hu5LDk+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/EgkPhu6Phu4vhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5x4buL4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OU4bqu4buPScSCcOG6qOG7j8ONxKjhu5hB4bqq4buP4buKR+G7j8SCw5XEqOG7j+G7iMOM4bqw4buP4buIxKjDgeG7i+G7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buP4bqocOG6ruG7j3fhuq7DgeG6quG7j+G7iOG7jsOs4buPd0Hhu4/hu6/hu6NC4buL4buPw4N04bqq4buP4buIw4zhu5/hu6/EguG7j+G6qsSC4bquw4Hhuqjhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu493w5PhuqrDg+G7j3fGsMSo4buP4buv4buf4buv4buP4bqqw4Phu6HhuqrEguG7i+G7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/hu6/EgsOT4buv4buP4bqqc+G6qsOD4buL4buPd+G7huG6quG7j8OU4bqy4buL4buPd+G6suG7o+G7j0nEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7r8WpSeG7j8OU4buC4bqu4buP4bqm4bu54buI4buPw43EqHHhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+KApmwvSW1sduG6rsOU4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNdsOMeOG6rOG7o+G7iHh24buNbWzhu4rhu4jDjELhuqrDg23huq/huq7huqrhu4/huqzhuq7hu7fhuqrhu4/DjcSo4buj4bqqw61sL+G7iuG7iMOMQuG6qsODbWzEqOG6rOG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jeG7iOG6ruG7iOG6rHgt4buIxILEqOG6qOG7rS3hu6Phuqp2LeG7iuG7o0lC4buNbWzhuqzhuq5tbOG7o+G7j+G7iOG6ruG7iOG6rHjhu4Phu41X4bur4buY4buP4bqocOG6qsSC4buP4oCc4buvxKjDiuG7r+G7j+G7r8SC4bqu4bu54bqq4oCd4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j+G7rcSo4bq44bqq4buP4bqs4bupxKjhu4vhu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j+G6rOG7qeG6quG7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buP4bqocOG6ruG7j8OU4buh4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OD4bquceG7jeG7j8SCw4x44bqi4buD4buNL3bhu6Phu5gt4bqo4buj4bqqxIIt4buvxKhC4buvLeG7r8SC4bqueOG6qi3hu6/EgkLhuqrDgy3hu63EqELhuqot4bqs4bujxKgtw4Phuq7hu6Phuqot4bqs4buj4bqqLeG7iMSCxKhC4bqqw4Mt4bqo4buj4bquLcOU4bujLcSC4buj4bqqw4Mtw4Phuq7hu6Mtw7Thu53hu5Phu5nDtOG7k+G7icSC4buI4bqo4buNbWzhuq7huqjDg+G7j+G7isOM4buv4buD4buNL+G6qHh24bqu4bujL8O04buRw7Uv4bqqeOG7kOG7ii/hu5Hhu5Phu5Hhu5Evw7TDtMO0duG7k8O1xqHDteG7m+G7k+G7keG7iOG7leG7meG7m+G7keG6rOG7ky3huq7huqjDgy3hu5fhu5Phu5vhu5Phu4nhuqRJw4Phu43hu4/hu6Phuqzhu4jhu4Phu40p4buW4buPPz/DreG7j+KAnOG7rsSow4rhu6/hu4/hu6/EguG6ruG7ueG6quKAneG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hu69N4buj4buPw4zhuq7hu7fhuqrDg+G7j+G7o+G6ruG7jeG7jy9tbC/hu6NtbHbhuq7DlG1s4buK4buIw4xC4bqqw4NtbOG7o+G7j+G7iOG6ruG7iOG6rHjhu4Phu41X4bur4buY4buP4bqocOG6qsSC4buP4oCc4buvxKjDiuG7r+G7j+G7r8SC4bqu4bu54bqq4oCd4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j+G7rcSo4bq44bqq4buP4bqs4bupxKjhu4vhu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j+G6rOG7qeG6quG7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buP4bqocOG6ruG7j8OU4buh4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OD4bquceG7jeG7j8SCw4x44bqi4buD4buNL3bhu6Phu5gt4bqo4buj4bqqxIIt4buvxKhC4buvLeG7r8SC4bqueOG6qi3hu6/EgkLhuqrDgy3hu63EqELhuqot4bqs4bujxKgtw4Phuq7hu6Phuqot4bqs4buj4bqqLeG7iMSCxKhC4bqqw4Mt4bqo4buj4bquLcOU4bujLcSC4buj4bqqw4Mtw4Phuq7hu6Mtw7Thu53hu5Phu5nDtOG7k+G7icSC4buI4bqo4buNbVfhu6vhu5jhu4/huqhw4bqqxILhu4/igJzhu6/EqMOK4buv4buP4buvxILhuq7hu7nhuqrigJ3hu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buP4butxKjhurjhuqrhu4/huqzhu6nEqOG7i+G7j8OD4bqu4buj4bqq4buP4bqs4bup4bqq4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqhw4bqu4buPw5Thu6Hhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5xbC/hu6NtbC/hu4rhu4jDjELhuqrDg21sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jcSCeOG7o3bhu41tJuG6rsOB4bqq4buP4bqq4buj4buY4buL4buP4buIxILhurLhu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/EgkPhu6Phu4/DjMWp4buI4buPScSCQuG6qsOD4buPScSCSuG7i+G7j3fhu6Phu492cOG6qsOD4buP4buKQuG6qsOD4buPd+G6rkHEqOG7j3fhu5/huqrDg+G7j+G6qkPhuq7hu49H4buPd+G7p+G7mOG7j+G6rOG7oeG7j+G7iOG6tuG6qsSC4buP4buIw4xw4bqqw4Phu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5x4buL4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G6pnnhuqjhu4/hu6/EgsWp4buI4buP4bqsT0bhuqrDg+G7i+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buPw4zDieG7j+G6qsODxKjhurzhuqrhu4/Dg+G6uuG7r+G7j+G7ksSoxanhu4jhu4/EguG6rsOB4bqq4buPR+G7j+G6qsSC4bquQcSo4buP4bqq4buG4bqu4buL4buPw4Phu6fhu5jhu4/DjOG7o+G7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j8SCw4Hhu4/huqxM4buY4buP4bqmxIJD4buP4bqsT+G7hOG6qsOD4buJ4buPV8OA4buP4bqqw4Nz4bqq4buP4buvxILDuuG6quG7j+G7iOG6tuG6qsSC4buP4buIw4xw4bqqw4Phu4/huqrhu6Hhu5jhu4vhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6/hu4bhu4/DjcSo4buj4bqq4buP4buvxILDk+G7r+G7j+G6qnPhuqrDg+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buI4bq04bqqxILhu493cuG7j8ONxKjhu5jhu7nhu4jhu4/huqzhuq7DgeG7iOG7j8OU4buhQuG7j+G7r8Sow4rhu6/hu4/huqrEgnXhuqjhu4/hu5Lhu6fhu5jhu4924buM4bqqw4Phu4/huqjhurjhuq7hu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j+G6puG6ruG6qsSC4buPdkLhu6PhuqrEguG7j+G6rOG7oeG6qsSC4buP4bqocOG6qsSC4buL4buP4butcULhu4/DlMOB4buPw43EqOG7mEHhuqrhu4vhu4/huqxG4bqu4buP4bqw4buvxILhu4/EgkZJ4buPScSC4bufSeG7j+G7r03hu6Phu4/huqrEguG7oeG7j+G7inHhuqrhu4/hu5LEqMWp4buI4buL4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqrEguG7p+G6quG7j+G7r07huqrDg+G7j+G6qsSCT+G7j8ONxKjhu5hB4bqq4buP4buvTeG7o+G7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j+G7iOG6ruG7t8So4buPdkvhuqrDg+G7iWwvSW1sL3bhuq7DlG1sL+G6rOG6rm1sL8So4bqsbWx24bquw5Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu43hu6/huqzDjOG7jW1sL3bhuq7DlG1sL3bhuq7DlG1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6LEqOG7iMSCQsOM4buNbXvEgkPhuqjhu49JxIJD4bqqw4Phu4/DlOG6ruG7t+G6quG7jynhuq7huqrEguG7j+G7iOG7uWwvSW0=

Nhóm phóng viên Kinh tế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức sống mới ở Văn Lang

Sức sống mới ở Văn Lang
2024-07-19 16:41:00

baophutho.vn Mấy năm gần đây, diện mạo xã Văn Lang (huyện Hạ Hòa) ngày càng khởi sắc với những con đường nhựa, đường bê tông rộng rãi, phẳng phiu, những dãy...

Vải lòng mo - Đặc sản vùng đất Phủ Đoan

Vải lòng mo - Đặc sản vùng đất Phủ Đoan
2023-05-31 20:35:00

baophutho.vn Đã từ lâu, xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng đã được mệnh danh là “thủ phủ” của giống vải nhỡ chín sớm hay còn gọi là vải lòng mo. Thời điểm này,...

Sông Lô khan cạn tại nhiều khu vực

Sông Lô khan cạn tại nhiều khu vực
2023-05-30 10:46:00

baophutho.vn Do tác động của nắng nóng nên trong nhiều ngày qua, trên tuyến sông Lô chảy qua địa bàn tỉnh xuất hiện hiện tượng cạn nước tại nhiều khu vực....

Thêm mùa vàng bội thu

Thêm mùa vàng bội thu
2023-05-30 08:20:00

baophutho.vn Vụ Chiêm Xuân năm nay diễn ra trong bối cảnh có những khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long