Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4butw6M+4bqpVyDDo+G6s+G6qcOjVyAlIFfDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1fhuqPEgyXhuqtXMGsgV2ZX4bqp4bqj4bqrKsSDV+G6qcOjKlfhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNX4bqlw6PDqeG6qeG6o1cxxKnhuqnhuqNXaeG7ieG7k1cx4bq34bqpw6PGry/Do1nhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjDgzIkMFbhu6jhu4rDrW7hu4cgV+G7i8Ojw7IgV+G7i8OtJuG6qeG6o1fhuq3hur3hu4tXw6zhurlXIOG7gVfDrGZX4bqjxIMl4bqrVzBrIFfhu4vDrTfhuqlXMeG6tyRXIirhuqlX4buL4bqz4bqpw6NX4buLw63Eg8Oh4bqpV+G6pcOjJMSDV+G7i8OqVyDDo28gVyAlIFfDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1fhuqPEgyXhuqtXMGsgV2ZX4bqp4bqj4bqrKsSDV+G6qcOjKlfhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNXIMOjbiRXMcSp4bqp4bqjV2nhu4nhu5NXMeG6t+G6qcOjV8O1KlfhuqnDo33huqlXMW7hu4UgV8Osw7JXMeG6u+G6qeG6o1fhu4vDo+G7iX3huqlXIGwkV+G6reG6veG7i1ci4bq9V2jDo33huqlXaMOja1fDo+G7ieG7k+G6qcOjV8OjZCBXw6zEg+G6qcOjV8O1Klcwblfhuqfhu4l94bqpV+G7kTpXw6Phur3Eg8OaV+G6qeG6oyrhu5NXWUAv4buyw5pXw4xmV+G6osSDJeG6q1cwayBXw7UqV3Yq4bqrV+G7iybhuqtX4bum4bqi4buvUnbhu4rFqFcxOlciJOG6qVfDoyrhuqnDo1fDtTvhuqlXIj/huqlXw6zhurlX4buy4bu0Iy/DjOG6ouG7r1J24buKLeG6ouG7r+G7isOtw4NXMcOhV+G6peG6t2hX4buLw6Phu4PEg1cgw6M+4bqpVyDDo+G6s+G6qcOjVyAlIFfDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1fhuqPEgyXhuqtXMGsgV2ZX4bqp4bqj4bqrKsSDV+G6qcOjKlfhu4vDrW7hu4PhuqnhuqPDmlfhu4vDreG6q+G6qeG6o1cxYlcgYlfDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1fhu4vDrT/Eg1fhuqnhuqPDo8SDYeG6rcOaV8OjbuG7h+G6qeG6o1fhuqnhuqPDo8SDYWhX4bqlw6PDqeG6qeG6o1cxxKnhuqnhuqNXaeG7ieG7k1cx4bq34bqpw6PDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7rWtX4buLw6PDocOaV8OMZlfhuqLhu69SduG7ilfhu5M34buJVyB74buJV1nhu7JXaMOjY+G6qeG6o1fhuqLhu69SduG7ilfDo+G7ieG7k2HhuqnDmlfhu4vDo+G6t8OaV+G7i8OjKuG6qcOjV8O1KlcgJSBXMeG7geG6qVfDteG6t1fhuqPEgyXhuqtXMGsgV+G7i8Otw7IgV+G7i8Oj4buJ4bq9IFfDjGZX4buLO+G6qeG6o1cgbuG7g+G6qeG6o1cgw6nhuqnhuqNX4buLJSBXIMOj4bqzVzEm4bqrw5pX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlX4bqp4bqjw6PEgzfhuq1Xw7XEg2EgV+G7i8OqVyDDo28gVyAlIFfDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1fhuqPEgyXhuqtXMGsgV2ZX4bqp4bqj4bqrKsSDV+G6qcOjKlfhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNXMT/huq1XIj/huqtX4buLw6My4bqrV+G6pThXw6PhuqsmIMOjVzFu4buFIFfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1fhu4vDs1cxe+G7iVfhuqk74bqtV8OjZCBXw7UqV2jDoz/Eg1cxbuG7hSBXw4Phur3Eg1cx4bq74bqp4bqjV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1dow6M3VzDhu4nhu5Nh4buLw5lX4buKw63huqvhuqnhuqNXMWLDmlfhu4vDo+G7g8SDV+G6o8SDJOG6qcOaVzHhurckVzHEg8Oh4bqtw5pX4bqp4bq9xINXMOG7ieG6qeG6o8OaV8Oj4bqx4bqpw6NX4buLw6NvIFfDtSpXaMOjbuG7geG6qeG6o1dow6MlaFfhu4vDqlcgw6NvIFdow6M/xINXMSVoV2/huqnhuqNX4bqtayBX4buLxIM34buJw5pX4buTN+G7iVcge+G7iVcge+G6qVcxJuG7i1cgbCRX4butw6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4bqjxIMl4bqrVzBrIFfhuq3DqeG6qVfDo2QgV8Oj4bqrISBXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNX4bqjxIMl4bqrVzBrIFfhu4vDozLhuqtXaeG7ieG7k1cx4bq34bqpw6NXIGwkV+G7seG6vVfhuqLhu69SduG7ilfDtSpXaMOjalfDo+G7hWhXw7Xhu4fEg1cxxIM54buJV+G6pcSDYeG6qVfhu4vDo8OyIFfhu4s4VyBsJFfhuqnDoypX4buLw61u4buD4bqp4bqjw5pXMeG6tyRXaMOjbuG7geG6qeG6o8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buxN+G6qVcgJuG6qcOjVzFiw5pXICUgV8Oj4bqrJuG7i1cx4bq94bqp4bqjV+G6o8SDJeG6q1cwayBX4buLw6pXIMOjbyBXZlfhuqnhuqPhuqsqxINX4bqpw6MqV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1dow6M/xINXMW7hu4UgV+G7i8OtJOG6q1cxw6rEg8OaVyIq4bqpVyImIFfDtSpX4bqpw6N94bqpVzFu4buFIFfDrMOyVzHhurvhuqnhuqNX4buLw6Phu4l94bqpw5pX4buLw6PhurnhuqnhuqNX4bqpw6M+4buLVyBsJFdow6NrV8Oj4buJ4buT4bqpw6NXw6NkIFfDrMSD4bqpw6PDmVfDlcSDYSBXMWLhuqnhuqNX4bqjYmhX4bqlxIPhuqnDo1dow6Phuq9X4buLw6pXIMOjbyBXaMOjP8SDVzFu4buFIFfhu4vDo8OyIFfhu4vDo8SDYeG6qVcxxKnhuqnhuqNXaeG7ieG7k1cx4bq34bqpw6NXIGwkV2jDoyVoV+G6p+G7iX3hu4vDmlcxP+G6rVciP+G6q1fhu4vEgzjhu4tX4bqlxINh4bqtw5pXIMOp4bqp4bqjV+G6pcOjJMSDV8O1Klfhuq3Eg+G6qcOjVyImIMOjw5lX4buKw63huqvhuqnhuqNXaeG7iSVX4buLw63hurHhuqnDo1fhu4vDqlcgw6NvIFcgJSBXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNXaMOjP8SDV2jDo+G6ucSDV8Oj4buFaFcgw6Mh4buLVyDDozZXw7Xhu4fEg1dow6NrV8Oj4buJ4buT4bqpw6NXw6NkIFfDrMSD4bqpw6NXw7UqVyAlIFcg4buBV2nhu4kk4bqpw5pXMeG7geG6qVfDteG6t8OaV+G7i8OqVyDDo28gVyBiV+G6p8SDN+G6qVdp4buJJOG6qVcxw6FXMT/huq1XIj/huqtXIMOjPuG7i1fhuqdu4buF4bqp4bqjw5pXw6PEg2Hhu4lXaeG7iT9Xw7UqVyThuqlX4buL4bqrKuG6qVfhu4vhu4nhu5Nh4buLVzHhurnEg1cgw6PhuqtX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqp4bqjbuG7g8SDV+G7i8OjJOG6rVfhuqPEgyTDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu53hu4nhu4vDo+G6q8OtVuG7qMOVO+G6qVfhuqYk4bqp4bqjxq8vaOG7qA==

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
2023-12-22 08:09:00

baophutho.vn Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tham gia các hoạt động dân vận là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của lực lượng (LLVT) trong thời bình....

Thanh Ba: 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thanh Ba: 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới
2023-03-13 15:07:00

baophutho.vn Huyện Thanh Ba xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Trong đó, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ...

Hạ Hoà xây dựng đời sống văn hoá

Hạ Hoà xây dựng đời sống văn hoá
2023-03-07 18:01:00

baophutho.vn Toàn huyện Hạ Hoà hiện có 180/180 khu dân cư của 20 xã, thị trấn xây dựng được quy ước, đặc biệt là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long