Cập nhật:  GMT+7
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDhuqBjxJHhu4djJsOyY+G7lyZjZ8OyJsO0Y+G7m23hu4diJsOqw7omw7RjfeG7h2ImLi87Pz8+VybDleG6sybDoFvhu4cmceG6pSbDqsOiw7Qm4buN4buRIiZj4buJZCbhu4djOcOyJnFbJsO04buPZOG6reG7hybDqmN7ZCZi4buFZCbDqsSR4bqhYybhuqE44buR4bu4L2M6QOG7uMO0e8Og4bq/xIMmw7XDtHThur/Eg+G7qCrhu4F74buPYmThu4dXO8OycyZ74buRw7Thu4MqQOG7uMO04buPQOG7uMO04bqjQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyQ8SDe+G6oypA4bqgY8SR4buHYybDsmPhu5cmY2fDsibDtGPhu5tt4buHYibDqsO6JsO0Y33hu4diJi4vOz8/Plfhu7jDskDDleG6sybDoFvhu4cmceG6pSbDqsOiw7Qm4buN4buRIiZj4buJZCbhu4djOcOyJnFbJsO04buPZOG6reG7hybDqmN7ZCZi4buFZCbDqsSR4bqhYybhuqE44buR4bu4L8OyQOG7uC/DtOG6o0Dhu7gvw7Thu49A4bu4w7Thu49A4bu4w7ThuqNA4bu4w7R7w6Dhur/EgybDtcO0dOG6v8SD4buoKuG7gXvhu49iZOG7h1c7w7JzJnvhu5HDtOG7gypA4bu4w7Thu49A4bu4w7ThuqNA4bu4L8O04bqjQOG7uMO04bqjQOG7uC/DtOG6o0Dhu7gvw7Thu49A4bu4L8O0e8Og4bq/xINA4bu4L8O04bqjQOG7uC/DtOG7j0Dhu7jDtOG7j0Dhu7jDtOG6o0Dhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDskPEg3vhuqMqQOG6ouG7nybDqmTDouG7hybhuqNk4bqp4buHJuG7j3smw7Thu4/hu4Phu4diJjsm4buHYlt0Ji4mLSYhLyEvOz8/Plkmw7JjZOG6teG7hyZjZ8OyJuG6oGPEkeG7h2Mmw7Jj4buXJsO0Y+G7m23hu4diJsOqw7omw7RjfeG7h2ImLi87Pz8+JsO14bqzJuG7h2JjxIMmw6B94buDJuG6oX3hu4MmceG6pSbDtH3huqEmw6Phu4nhu4diJsOjw6xkJnFsZCZRZOG6p8O0JuG7hnvhu4Emw7V74buRJjsm4buHMOG7gSZiZHsm4buHYznDsibDlMSpJuG6oWPhu53huqEmw5Rj4buba+G7h2Im4buBXWQmw5Rjw6ImYmRsZCbhu7RSw5Thu4Lhu7Ym4bqhxqHhu4diJuG7h2Phu5smw7Rl4buHYyZjZeG7h2Mmw7Thu49k4bqt4buHJsOqY3tkJsO0Y+G7n+G6oSZjZOG6p+G7hybhu4ZiY8OpJuG7jeG7kXTDosO0Jiw/Lzs/Pzwv4buG4buMLeG6oMOSw53hu7gvw7JA4bu4L8O04bqjQOG7uC/DtOG7j0Dhu7jDtOG7j0Dhu7jDtOG6o0Dhu7jDtHvDoOG6v8SDJsO1w7R04bq/xIPhu6gq4buBe+G7j2Jk4buHVzvDsnMme+G7kcO04buDKkDhu7jDtOG7j0Dhu7jDtOG6o0Dhu7jDskDhu7hk4buBYibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6ocOdw6B74buDw7Jj4buRw7Rj4buDw51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvPjopLy484bqjKDohLj4/P8O0OjouKSk74bq/OsOd4bq9w7JiKiYvQOG7uC/DtOG6o0Dhu7gvw7Thu49A4bu4w7Thu49A4bu4w7ThuqNA4bu4w7JAw5Thu4Nb4buHJuG6oSLhu4djJsOyY2ThurXhu4cmY2fDsibhuqBjxJHhu4djJsOyY+G7lybDtGPhu5tt4buHYibDqsO6JsO0Y33hu4diJiwvOz8/PiYtJuG7seG7h2NXJuG6oGNk4buHY8OyY+G7kcOdceG7h+G7uC/DtOG6o0Dhu7gvw7Thu49A4bu4L8O0e8Og4bq/xINA4bu4w7JAw5Thu4/hu5ts4bqhJsOqY2Qmw6Phu5tu4bqhJsOjM8O0JuG6v+G6teG7hybDoFvhu4cm4buHYmPDqSbDteG7nybhuqHhu5d7JsOyY2ThurXhu4cmY2fDslkmw6B94buDJuG6oX3hu4Mmw6N94buHYyZiZH0mw7R94bqhJsOj4buJ4buHYibDo8OsZCZxbGQmUWThuqfDtCbhu4Z74buBJsO1e+G7kSY7JuG7hzDhu4EmYmR7JuG7h2M5w7ImUsOU4buCJsOjICbDo+G7m27huqEm4bqhY+G7kWHhu4cmw6DDqSbDquG7pybhur/hu5vDs+G7h2LDneG7uMOyQEI44buHJsOjNnQm4buHYzfDtFkm4buHYlt0JjssLy4mceG7o3sm4buN4buRe1kmw6B94buDJuG6oX3hu4Mmw6Phu5tu4bqhJsOj4bubeybhu497JsO0YyLhu4Mm4bq/4buROeG7h1km4bq/N3QmdSbDqmTDouG7hybDtF1kJmPhu4lkJsO0YyLhu4Mm4oCcw4N94buHYyZiZH0mw7R94bqhJsOj4buJ4buHYibDo8OsZCZxbGQmUWThuqfDtCbhu4Z74buBJsO1e+G7kSY7JuG7hzDhu4EmYmR7JuG7h2M5w7ImUsOU4buC4oCdJuG6o+G7gyZRMOG7hybDsmNm4buHYibhuqBjxJHhu4djJsOyY+G7lybDsmPDrGQmY27DsiZxbGQmUTDhu4cmw7JjZuG7h2Imw5Thu4/hu5Hhu4diJuG7m2vhu4diJsODIuG7h2JZJlEw4buHJsOyY2bhu4diJuG6oGPhu5cmw7TDqeG6oWMm4buH4bubbOG6oVkmUTDhu4cmw7JjZuG7h2Im4buM4buRw6zhuqEmY+G7iWQmw7TEqSbhuqFj4bud4bqhw53hu7jDskDhuqB94bqhJuG6o2Thuqnhu4cmYmQiJuG7h2Lhu5F04bq14buHJuG6v1sm4bq/IOG7h2Mmw6Nd4buDJsODIuG7h2JZJuG7hmNbJuG7h+G7m2zhuqEmcVsm4bqhfeG6oSbhu4djWybhu43hu5Ei4buHJuG6v3VZJuG7h2NbJsOqY+G7g3smY2fhuqFZJsOjXWQm4bqjZOG6p+G7hybhuqPhu4N74buHYybhu4diY2ThuqfDslkm4bqhfeG6oSbDtMSpJuG6oWPhu53huqEm4buN4buRw6zhuqEmw7TDoibDoyAmw6Phu4Xhu4diJmLhu4XDsibhuqF94bqhJnUmw6pkw6Lhu4cm4buN4buRdSbDoH3hu5Em4bqhY+G7gybDoH3hu4Mm4bqhfeG7g1km4buHYzLhu4Em4bq/W+G7gSbhu49pJmNr4buHJuG7h2Nw4buHYibDtH3huqEmw6Phu4nhu4diJuG6oeG7l3smcWThuqfhuqEmYmR7JuG7h2M5w7ImUsOU4buCJsOjw6Lhu4cmw7Xhu58mw7JjfcO0JsO04buPZOG6reG7hybhuqHhu5d7JuG7h+G6peG7hybDqmThu4djJsO0w6Im4buH4bubbOG6oSbDtHsmw7Thu4/hu4Phu4diJsO0Y21kJmJke+G7hybDtOG7j+G7m2zhuqEm4buBMcO0JnFbJuG6vzbhu5Em4bqjW2TDneG7uMOyQFFsZCbDteG7nybhu4dqJuG6v+G7n+G6oSbhuqHhu5d7JuG6oX3huqEmw6DhurXhu4cmw7Thu4/hu4Phu4diJuG7jeG7kX0mw7Thu49l4buHYybhuqFj4buRYeG7hybDoMOpWSbDoH3hu4Mm4bqhfeG7gybDteG6sybhur9bJuG6oWsmw7VvJsOj4bqtJuG6oX3huqEmw7RjW+G7h2MmcWThurXhu4cm4bqgY8SR4buHYybDsmPhu5cm4bqh4buFJuG7geG7icO0JuG6oX1kJuG7h2Nl4buHJsO0xKnhu4diJsO0Y+G6rSZx4bqlJuG6oWMz4buHYibDo+G7m23hu4diJmPhu4lkJuG7h2M5w7Imw6pk4buHYybDtMOiJuG6oeG7l3sm4buH4bubbOG6oSbDtHsmw7RjbWQmYmR74buHJuG7jeG7kXtZJsO04bujJsOj4buFWSbDtGMi4buDJuG6v+G7kTnhu4cmw6PhuqUm4buPeybhuqF94bqhJmJkImQmw7JjfcOyJsOqYzHhuqEmw7Jj4buV4bqhJnTDouG7kSbDquG6r+G7gSbDo+G7m3sm4buPeybDo+G7m23hu4diJmPhu5ts4buHYibhuqFj4buDJlFk4bqnw7Qm4buGe+G7gSZj4buJZCbhu4djOcOyJsO0Y1vhu4djJuG6ocOt4buHYiZja+G7hybhu4dwe8Od4bu4w7JA4bqgfeG6oSbDtGNb4buHYyZxZOG6teG7hybhuqBjxJHhu4djJsOyY+G7lybhuqHGoeG7h2Imw7XhurMm4buHYmPEgybDoH3hu4Mm4bqhfeG7gybDtGXhu4djJmNl4buHYybDtOG7j2Thuq3hu4cmw6pje2Qmw7Rj4buf4bqhJmNk4bqn4buHJuG7hmJjw6km4buN4buRdMOiw7Qmw7XDrCY6KC87Pz8pL+G7huG7jC3huqDDkibhu4diW3QmOykvOy87Pz8pJsOge+G7hyZjW+G7h2Mm4bqgY+G7m2vhu4diJsO04buPZeG7h2MmY1vhu4djJsOj4buJ4buHYibhuqHhu5d7JuG6oGPEkeG7h2Mmw7Jj4buXJsO0Y+G7n+G6oSZjZOG6p+G7hybhu4ZiY8OpJuG7jeG7kXTDosO0JkPhu4lkJuG7h2Jjw6km4bq/OOG7hybDtGPhu50mLibDgHvhu4cm4bqgYzfDsiZjW+G7h2Mmw5Thu4/hu5Hhu4diJuG7m2vhu4diJsODIuG7h2Imw6pj4buFeyZTJnHhuqUm4buB4buJw7Qmw7XDrCbhuqFj4buXJsO04buP4buba+G7h2JZJuG6oWPEkeG7h2Mmw7V94bqhYybhur9s4buHJsOj4bqtJuG7h+G6peG7hybDqmThu4djJsO0w6Imw7JjfcO0JsO04buPZOG6reG7hybhu4dje+G7h2MmcVsmw6DhuqXhu4cmcXDhu4diJsOqY2QmUWThuqfDtCbhu4Z74buBJmJkeybhu4djOcOyJlLDlOG7gsOd4bu4w7JAw4DhurXhu4cm4bqhXeG7h2MmcTfhu4cmw6PhuqUmY+G7iWQm4buHYznDslkm4bqhfeG6oSbDtGNb4buHYyZxZOG6teG7hybhuqBjxJHhu4djJsOyY+G7lybhuqHGoeG7h2Imw7XhurMm4buHYmPEgybDoH3hu4Mm4bqhfeG7gybDqsOiw7Qm4buN4buRIibDqmThuq3hu4Emw7Thu497JnFk4bqn4bqhJsO0Y+G7n+G6oSZjZOG6p+G7hybhu4ZiY8OpJuG7jeG7kXTDosO0Jiw/Lzs/Pzwv4buG4buMLeG6oMOSJnHhuqUm4buHY3Dhu4diJmJkImQmw7JjfcOyJuG6oTfDsibDoH3huqFjJuG7h2My4buBJuG7h2Iw4buHJuG6oWMz4buHJsO14buRdCZiZCLhu4Emw6pk4buHYybDtMOiWSbhuqPhu5F0JsO04buPZSbDtDDhu4diJsO04buP4bubb+G7h2Imw6pk4buHYybDtMOiWSbDoCLhu4Mmw6Mi4buBJnvhu4cmw7Vk4buHYyZzICZj4buJZMOdJsOAfeG7gybhuqF94buDJuG7h1t0JsOj4bubbuG6oSbDtMSp4buHYiZjbsOyJuG7jeG7kXsm4bqhfeG6oSbhuqFj4buRdMOi4buHJuG6ocOt4buHYibDtH3huqEm4bqh4buXeyY7Pybhur8g4buHYybDo13hu4Mmw4Dhu4lZJuG7h2Jb4buHYybDtOG7j+G7g+G7h2Imw7RjfeG7h2ImLi87Pz8+WSbDtGPEg+G7gybDteG7nybDsmM24buHJuG6ocOt4buHYibhuqHhu5d7JsOUY+G7lybDtOG7m2zhu4diJuG6oGPEkeG7h2Mmw7Jj4buXJsOjw6Lhu4cm4bqhfeG6oSbDo8OpeybDsmPhu5tr4buHYibDo+G6rSbhuqFj4bq5JsOjXeG7g1kmw6pk4bqt4buBJsO04buPe1kmw6PDreG7hybDo8Os4bqhJnFk4bqn4bqhJsO04buPZOG6reG7hybDqmN7ZCbDtGPhu5/huqEmY2Thuqfhu4cm4bqhfeG6oSZiZCJkJsOyY33DsibhuqE3w7Imw6B94bqhYybhu4djMuG7gSbhu4diMOG7hybhuqFjM+G7hybDteG7kXQmYmQi4buBWSbhuqPhu5F0JsO04buPZSbDtDDhu4diJsO04buP4bubb+G7h2Imw6pk4buHYybDtMOiWSbDoyLhu4Emw6Ai4buDJnvhu4cmw7Vk4buHYyZzICZj4buJZCbDo+G6pSbhu497JsO04buP4buD4buHYibhu4ZiY8OpJuG7jeG7kXTDosO0Jiw/w53hu7jDskDDg27DtCbDqmThuq3hu4Emw7Thu497JsO0OcOyJsO04buP4buR4buHYiZxW+G7gyYsJuG7h+G7iWQm4bqj4buR4buHYibhur9s4buHJuG6v1sm4bqhY+G7m2vhu4diJsO04buPZeG7h2Mmw6rEkeG6oWMm4bqhOOG7kVgmY2omw7Thu49uJuG7h2Lhu5ttZCbhur974buDJsOj4buJ4buHYibhu4E3w7QmcWThuqfhuqEm4bq/W+G7gSZxWyZjaibDtOG7j24mYmQi4buBJuG7h2Jjw6jhu4Mmw6PDrGQmcWxkJig6JmPhu5F04bqn4buHJuG7h2Jjw6jhu4NYJsO0Y+G7n+G6oSZjZOG6p+G7hybDg+G6pSZ94buHJsOja+G7hyZiZCLhu4cmY+G7hXsmw7Rj4buXJsO04buV4bqhJmNb4buHYybhuqFjxJHhu4djJsO04buP4bq14buHJuG6oX3huqEm4bq/4bq74buHYyZx4buf4bqhJuG7jeG7kSLhu4cm4bq/dSbhu4djWybhu4fhu5ts4bqhJmJke2Qmw6Phu4Nd4buHJjs/PykmLSY7Pzo/JuG7tMOD4bqlJn3hu4cmLD/hu7bDneG7uMOyQMOUXWQmw7JjZOG6teG7hyZjZ8OyJsO0Y+G7m23hu4diJsOqw7omw7RjfeG7h2ImLi87Pz8+WSbhuqF94bqhJsO0Y1vhu4djJnFk4bq14buHJuG6oGPEkeG7h2Mmw7Jj4buXJuG6ocah4buHYibhuqFj4buDJnUmw6pkw6Lhu4cmceG6pSbhuqLhu58mw7RjIuG7gybhu4ZiY8OpJsOjw6nhu4djJsO0Y3t0JsO0Y8OiJuG7hmJjw6kmw6PDqeG7h2MmPj8vOz8/Oi/hu4bDgy3huqDDkiZx4bqlJsO04buPbiZiZOG7k8OyJsOyY33DtCbDtOG7j2Thuq3hu4cm4bqhY+G7gybhuqPhu4N74buHYybhu4diY2ThuqfDsiZx4bujeyZxWybhu4djaFkm4bqi4bufJn3hu4cm4bq+4buROcO0JsOA4bub4buRJuG6oWPEkeG7h2NZJsOjfeG7h2MmYmR9JsO0ZeG7h2MmY2Xhu4djJsOqZOG7h2Mmw7TDoiYtJnMgJmPhu4lkJsO0Y33hu4diJi4mcVsmLibDtGN94buHYibDozjhu5Em4buHMOG7gVkm4bqj4bufJsOgfeG7gybDtGXhu4djJmNl4buHYybDqmThu4djJsO0w6Imw7Thu4/hu4Phu4diJuG7h+G7m2zhuqEmcVsmw7Rjw6ImYmRsZCbDtGNtZCZiZHvhu4cmw7RsZCZxWybhu4djcOG7h2ImcTfhu4cmw6PhuqUm4bqhOOG7hybDtDnDsibDtOG7j+G7keG7h2Im4bqhY+G6uSbDo13hu4PDneG7uMOyQMOAfeG7gybhuqF94buDJuG6ocOt4buHYibDtH3huqEmw7Rje+G7h2Mmw7Thu497WSZiZCJkJuG7jeG7kXTDosO0JsOqY2TDouG7kSbhu4ddZFkmw7TDrCbhuqF94buDJnFbJsOjN+G7kSbDtOG7j3vhu4djJsOyY2bhu4diWSbhuqFjw6zhu4diJsO0Y3vhu4Em4buHY8ah4buHYlkm4bqhw63hu4diJsO0feG6oSbhuqEiZCbhuqF94bqhYyZjW+G7h2Mm4bqhY8SR4buHYybDtGN94buHYiYuLzs/Pz4m4bq/Wybhu4djcOG7h2Im4buH4buJZCbhuqPhu5Hhu4diJsOqY33huqEmw7RdZCbDsmNk4bq14buHJmNnw7LDneG7uC/DtOG6o0Dhu7gvw7Thu49A4bu4L8O0e8Og4bq/xINAw5RjxIPhu4Mm4bqgY2Thu4djw7Jj4buRw51x4buH


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam - Ấn tượng chiến tranh và đổi mới

Việt Nam - Ấn tượng chiến tranh và đổi mới
2009-04-29 13:41:00

Chủ tịch Đảng cộng sản Nhật Bản - ông Kazuosisi vừa ra mắt cuốn bút ký gần 200 trang ghi lại chuyến đi của ông tới Việt Nam năm 2007. Ông Kazuosisi đã gắn bó và quan tâm sâu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long