Cập nhật:  GMT+7
4c4cx5bb4x9d29x7738x72d3x9938x64e2x7251xc283xX7x9a86x5a1dx77b6x6deexcd18x8f6bxX5xa94fxXax9353x946cx929dxX3xba0bxd9f8x521exX3xX16xb869x723bx676dxX3xX4xa614xX4xX1xX3xX18xd838xX16xX1bxX3xXexX1xX20xX16xX1bxX3xXcxX20xX18xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX4x587exX16xX1bxX3x90bcxX1cxX3x6a2cxae40x6e88xX4xX3xa1edxX1xX20xX16xX1xX3xX16xba35x811dxX4xX3x8a45xae73xX16xX1bxX3xX1xd7bdxX6xX3xca7bx67c5xX3xX1xX52xXdxX3xX4xX1x6e2exX3xX16xX1bxX1xa9e2xX6xX3x542axXdxa91exXexX3xa8f0xX6xX18xX0x6ca4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9c3cx8043x4f8exX1dxXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX51xX10xX16xXexX10xbdefxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax6facxXdxX85xXexX1xafafxX3xX2x6fa0xbec5xXaexXbxX5ax9279xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexXaaxX3xX14xXadx756cxXbxX5axXb2xXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX74xX74xX4xa4e4xc9d0xX6xX84xXbxX1xX42xXexX1xX84xXccxX3exX16xX74xX85xX10xX7xX46xXexX84xXbxX74xX16xX10xXa5xX7xX74xbdc1xd231xXe8xXe8xX74xX2xX2xX2xX85xXe7xX2xXadxXaex8a40xX2x542cxXexX2xX13xXf6xX2xX5xX2xXaex8979xXdxX18xX1bxXffxX13xXf4xXf6xXf6xXccx7f2exXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX4xX1xX3xX18xX25xX16xX1bxX3xXexX1xX20xX16xX1bxX3xXcxX20xX18xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX3axX16xX1bxX3xX3exX1cxX3xX41xX42xX43xX4xX3xX46xX1xX20xX16xX1xX3xX16xX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX16xX1bxX3xX1xX57xX6xX3xX5axX5bxX3xX1xX52xXdxX3xX4xX1xX63xX3xX16xX1bxX1xX68xX6xX3xX6bxXdxX6dxXexX3xX70xX6xX18xXaxX3xXa5xXdxX85xXexX1xX9xXaxX2xXadxXaexXaexXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX14xXadxXbexXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX84xX85xX1dxXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX51xX10xX16xXexX10xX9bxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXa5xXdxX85xXexX1xXaaxX3xX2xXadxXaexXaexXbxX5axXb2xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexXaaxX3xXe7xX13xXe7xX2xXbxX5axXb2xXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX74xX74xX4xXccxXcdxX6xX84xXbxX1xX42xXexX1xX84xXccxX3exX16xX74xX85xX10xX7xX46xXexX84xXbxX74xX16xX10xXa5xX7xX74xXe7xXe8xXe8xXe8xX74xX2xX2xX2xX85xXe7xX2xXadxXaexXf4xXe7xXadxXexXadxXf4xXe8xXbexX5xX14xXffxXdxX18xX1bxXffxX13xXf4xXf6xXe7xXccxX109xXbxX10xX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX4xX1xX3xX18xX25xX16xX1bxX3xXexX1xX20xX16xX1bxX3xXcxX20xX18xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX3axX16xX1bxX3xX3exX1cxX3xX41xX42xX43xX4xX3xX46xX1xX20xX16xX1xX3xX16xX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX16xX1bxX3xX1xX57xX6xX3xX5axX5bxX3xX1xX52xXdxX3xX4xX1xX63xX3xX16xX1bxX1xX68xX6xX3xX6bxXdxX6dxXexX3xX70xX6xX18xXaxX3xXa5xXdxX85xXexX1xX9xXaxX2xXadxXaexXaexXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxXe7xX13xXe7xX2xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX84xX85xX1dxXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX51xX10xX16xXexX10xX9bxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXa5xXdxX85xXexX1xXaaxX3xX2xXadxXaexXaexXbxX5axXb2xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexXaaxX3xXe7xX13xXadxX14xXbxX5axXb2xXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX74xX74xX4xXccxXcdxX6xX84xXbxX1xX42xXexX1xX84xXccxX3exX16xX74xX85xX10xX7xX46xXexX84xXbxX74xX16xX10xXa5xX7xX74xXe7xXe8xXe8xXe8xX74xX2xX2xX2xX85xXe7xX2xXadxXaexXf4xXe8xXe8xXexX14xXe8xXaexX5xXe7xXffxXdxX18xX1bxXffxX13xXf4xXf6xXe8xXccxX109xXbxX10xX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX4xX1xX3xX18xX25xX16xX1bxX3xXexX1xX20xX16xX1bxX3xXcxX20xX18xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX3axX16xX1bxX3xX3exX1cxX3xX41xX42xX43xX4xX3xX46xX1xX20xX16xX1xX3xX16xX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX16xX1bxX3xX1xX57xX6xX3xX5axX5bxX3xX1xX52xXdxX3xX4xX1xX63xX3xX16xX1bxX1xX68xX6xX3xX6bxXdxX6dxXexX3xX70xX6xX18xXaxX3xXa5xXdxX85xXexX1xX9xXaxX2xXadxXaexXaexXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxXe7xX13xXadxX14xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX84xX85xX1dxXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX51xX10xX16xXexX10xX9bxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXa5xXdxX85xXexX1xXaaxX3xX2xXadxXaexXaexXbxX5axXb2xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexXaaxX3xXe7xX13xXe7xXadxXbxX5axXb2xXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX74xX74xX4xXccxXcdxX6xX84xXbxX1xX42xXexX1xX84xXccxX3exX16xX74xX85xX10xX7xX46xXexX84xXbxX74xX16xX10xXa5xX7xX74xXe7xXe8xXe8xXe8xX74xX2xX2xX2xX85xXe7xX2xXadxXaexXf4xXbexX2xXexX2xX13xX2xX5xXf6xXffxXdxX18xX1bxXffxX13xXf4xXf6xXbexXccxX109xXbxX10xX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX4xX1xX3xX18xX25xX16xX1bxX3xXexX1xX20xX16xX1bxX3xXcxX20xX18xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX3axX16xX1bxX3xX3exX1cxX3xX41xX42xX43xX4xX3xX46xX1xX20xX16xX1xX3xX16xX4dxX4exX4xX3xX51xX52xX16xX1bxX3xX1xX57xX6xX3xX5axX5bxX3xX1xX52xXdxX3xX4xX1xX63xX3xX16xX1bxX1xX68xX6xX3xX6bxXdxX6dxXexX3xX70xX6xX18xXaxX3xXa5xXdxX85xXexX1xX9xXaxX2xXadxXaexXaexXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxXe7xX13xXe7xXadxXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Thầy giáo” cuồng ngôn, loạn trí

“Thầy giáo” cuồng ngôn, loạn trí
2023-07-27 14:57:00

baophutho.vn Gần đây, danh xưng “thầy giáo thực dưỡng Dương Tuấn Ngọc” đã gây được sự chú ý, bất bình của nhiều người với các phát ngôn phỉ báng, chống phá...

Âm vang khúc tráng ca Truông Bồn

Âm vang khúc tráng ca Truông Bồn
2023-07-23 08:14:00

baophutho.vn Khu di tích lịch sử Truông Bồn huyền thoại được xây dựng trên diện tích gần 22ha, nằm ở tuyến đường chiến lược 15A đi qua địa phận xã Mỹ Sơn,...

Lươn lẹo đổi trắng thay đen

Lươn lẹo đổi trắng thay đen
2023-07-18 14:55:00

baophutho.vn Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 14/7/2023 và quyết định của Hội Xuất bản Việt Nam,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long