Cập nhật:  GMT+7
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/hu7HhuqNrVsOs4bqxIuG6o1bhuq1t4buBIlbhuqzhuqHhu4vhu5HDoeG6rVbhuqbDo+G6reG6o1bDjGnDozfDrFbDrMOjN2dWw4zhuqNrVsOsbeG7geG6reG6oVZIPcOsPWlW4bub4bqlVsOM4bqjPeG6rcOjxagv4bqjWMavxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhuqIxPSDhu67Gr+G7seG6o2tWw6zhurEi4bqjVuG6rW3hu4EiVuG6rOG6oeG7i+G7kcOh4bqtVuG6psOj4bqt4bqjVsOMacOjN8OsVsOsw6M3Z1bDjOG6o2tWw6xt4buB4bqt4bqhVkg9w6w9aVbhu5vhuqVWw4zhuqM94bqtw6PFqC9nxq/FqMOsPV3huqUxVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buu4bqnPWnhuqHDo+G6rVNZZ8O0Vj3hu4vDrOG6qeG7rsavxajDrGnGr8Wow6wgxq/FqMOsPV3huqUxVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buu4bqnPWnhuqHDo+G6rVNZZ8O0Vj3hu4vDrOG6qeG7rsavxajDrGnGr8Wow6wgxq/FqMOj4bqn4bqhVsOtaSLhu6Lhu67huqPDrMOsZ1MvL1094bqpZ+G6o+G7i8Os4bqj4bqpw5rhu4/huq0v4bqp4bqlICA9w6w9L8O1MV3DrcOjw6wxL8Osw6Phuq0tw6zhu4siLcOt4buLLcOiw6Mx4bqtL1hXV+G7scOA4bur4bubV+G7q+G7reG7my9ZV1dAL+G7si9YWCNY4bu2I+G7tHbhu6vhu5vhu60vWFlX4bu4WeG7tuG7suG7uMOd4buyV+G7uEBfw6Phu7bDnV9Zw53hu7RA4bu04buyw5rhurVn4bqh4buuVj3huqXDo+G6oeG6reG7ouG7ruG6pTHDoMOs4buuxq/FqC/DrCDGr8WoL8OsacavxajDrGnGr8Wow6wgxq/FqC/DrCDGr8WoL8Osacavxagvw6w9XeG6pTHGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bqiMT0g4buuxq/hu7HhuqPDozjhu4tWw50t4buyVVbDrCrDo1ZH4bqja1bhu7HhuqNrVsOs4bqxIuG6o1VW4bux4bqja1bDrOG6sSLhuqNW4bqtbeG7gSJW4bqs4bqh4buL4buRw6Hhuq1W4bqmw6Phuq3huqNWw4xpw6M3w6xWMD9Ww6zDozdnVsOM4bqja1bDrG3hu4Hhuq3huqFVVuG7q+G6u1bDrGlt4buF4bqt4bqhVuG6rOG6oeG6qSrDo1bhuqHDoz3huqlW4bqs4bqjJVbhuq1t4buBIlZIPcOsPWlW4burw5rhuqDDmuG7q8OaVuG7m+G6pVbDjOG6oz3huq3Do1YwPeG6reG6oVbDrOG6ozrhuqdW4bqj4buN4buLVuG6reG6oeG6o+G6sVYi4bqjxIPhuq3huqNWw6zhuqNuIlbhuq1t4buBIlbDrD3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4bux4bqja1bDrOG6sSLhuqNW4bqtbeG7gSJWMCThuq3huqNW4bqhw6MkViI94bqpVsOiN8OsVmjhu4smVsOsw6nDrFYwM2dWIuG6o+G7i+G7kTfhuq1Ww6zhuqM64bqnVuG6rSXhu5FW4bqt4bqjLOG6p1bDrOG6o+G7iSJWMH3hu5FW4buPJVbDrDrhuq3huqFWIm3hu4fhuq3huqFW4bqj4bq/4bqtVuG6reG7jT1W4bqnw6nDo1Zo4buLPeG6rVbhuqM5VuG6o+G7g2dWw6wkIlbhuqHDo+G7jT1W4bqjPcOjVuG6rW3hu4EiVFbhuq3huqM84bqtVuG6pyrhuq3huqNW4bqs4bqjJVbhuq1t4buBIlbhu48lVuG6reG6oynhuq1WICnhuq1W4buOw6M5w6xW4bqsPeG6p1Yi4bqpw6NWw6xpY+G6reG6oVbhuqfDqcOjVmjhu4s94bqtVuG6ozlW4bqj4buN4buLVuG6reG6oeG6o+G6sVbhu48lVuG6o+G7g2dWw6wkIlbhu4/hu4HDo1bhuqzhuqMlVuG6rW3hu4EiVuG7jyVW4bqt4bqjKeG6rVYgKeG6rVZIPcOsPWnDmlZIPcOsPWlWIuG6q1bhuq3huqHhu4vhurnhuq1Ww6wlw6NWIuG6o8SD4bqt4bqjVVYi4bqrVuG6reG6o8OjOOG7i1bDosOj4bqt4bqjVuG6reG6oeG6o8OjOeG6p1bhu484Vmjhu4sm4bqtVuG6peG7k1bDrCXDo1Yi4bqjxIPhuq3huqPDmlbhuqZlw6NWw6xpbeG7h+G6reG6oVbhur3huq1WMOG6seG6reG6o1bhu4VW4buOw6M5w6xW4bqsPeG6p1YwPeG6reG6oVbhuqfhu4VWaT1Ww6xpw6Nh4bqtVuG7j2Phuq3huqFWIuG6o+G6qVYiJCJW4bqt4bqjJVYwPuG7i1bDrG1VVuG6p+G6qeG6reG6oVbDrT3huqlWw601VjBt4buDIlbDrOG6ozzhu5FW4bqt4bqj4buN4bqt4bqhViJl4bqt4bqhVsOsaeG6r+G6reG6o1bhuqPhu4NnVsOsJCJW4bqj4buN4buLVuG6reG6oeG6o+G6sVVWaTzDrFYi4bqrVuG7k1bhuq3huqHhuqPhurM9VsOiw6Phuq3huqNWw6w3ViJrPVZIPcOsPWlW4buFVuG7jsOjOcOsVuG6rD3huqfDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4zhuqNrVsOsbeG7geG6reG6oVVW4bur4bq7VsOsaW3hu4Xhuq3huqFW4bqs4bqh4bqpKsOjVuG6ocOjPeG6qVbhuqzhuqMlVuG6rW3hu4EiVkg9w6w9aVbhu6vDmuG6oMOa4burw5pW4bub4bqlVsOM4bqjPeG6rcOjVuG6reG6ozzDrFbDrGnEg1bhu4/hu4HDo1bhu7HhuqNrVsOs4bqxIuG6o1bhuq1t4buBIlbhuqzhuqHhu4vhu5HDoeG6rVbhuqbDo+G6reG6o1bDjGnDozfDrFbhu484VjAk4bqt4bqjVuG6ocOjJFZo4buLPeG6rVbhuqM5VuG6ocOj4buNPVbhuqM9w6NW4bqtbeG7gSJUVsOs4bqjZeG6reG6oVZdJOG6qVbhu4/hu4HDo1bhu7HhuqNrVsOs4bqxIuG6o1bhuq1t4buBIlbhuqzhuqHhu4vhu5HDoeG6rVbhuqbDo+G6reG6o1bDjGnDozfDrFbDojfDrFZo4buLJlYi4buL4bq7IlbhuqEuZ1bhu48lVuG6o+G6u8OjVjAl4bqnVuG7j+G7gcOjVsOM4bqja1bDrG3hu4Hhuq3huqFW4bqs4bqh4buL4buRw6Hhuq1Ww4w84bqtVuG7rWzhuq3huqFVVuG6oz3Do1ZdNuG6rVYwP1bDrOG6oybhuqlW4bql4buLe+G6rVbhu484VuG6reG6o8OjOOG7i1bhu4884bqtVjA4VVbDrGnhuqnhuq3huqFWMOG6q1Yi4bqrVuG7jzzhuq1WMDhWID7hu4tWw6LhuqPEg1bhu48lVjA/VjAqw6xWMG3hu4MiVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbDrOG6o2Q9VsOs4bqj4buLe+G6rVbhuqPhu4NnVsOsJCJWw6zhuqMx4bqpVsOsw6M24buLViLhuqPhu4t94bqtVmjhu4vDqSJWw6w3w5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OM4bqja1bDrG3hu4Hhuq3huqFWIuG6o+G6qVZdw6M3w6xVVsOsaeG6qeG6reG6oVbDrOG6o+G7h8OjVuG6ocOjPeG6rVbDrOG7gcOjVVZIPcOsPWlWw601VuG6ocOyw6NW4bqn4bq7w6xWMOG6qSXhuq1WIuG6o+G7i+G7kTbhuq1W4bqhw6M9VsOixqFWw6zhuqPhu4t7w6xWw6094bqt4bqhVuG7jsOjOcOsVuG6rD3huqdWw6zhuq/huqdW4bqjw6Nh4buLViIkIlbhu4884bqtVjA4VjA+4buLVsOsbcOaVsOM4bqja1bDrG3hu4Hhuq3huqFVVuG7q+G6u1bDrGlt4buF4bqt4bqhVuG6rOG6oeG6qSrDo1bhuqHDoz3huqlW4bub4bqlVsOM4bqjPeG6rcOjVsOsZFbhu5NWw6zDo+G6rVbDrG3hu4Xhuq3huqFWw60p4buLVsOtOyJWIuG6o+G7i+G7kTfhuq1Ww6zhuqM64bqnVuG6rSXhu5FWw601VsOs4bqj4buJIlYwfeG7kVZo4buLPeG6rVbhuqM5VuG6o+G7g2dWw6wkIlbhuqHDo+G7jT1W4bqjPcOjVuG6rW3hu4EiVuG7jyVWSD3DrD1pVsOtNVbhu4974bqtViBq4bqt4bqhVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbDosOj4bqt4bqjVuG6reG6oeG6o8OjOeG6p1bhuqPhu4NnVsOsJCJWw6zhuqMl4bqt4bqjViJl4bqt4bqhVuG7j+G7gcOjViIkIlbhuq1t4buBIlYi4bqjKeG7i1bhu51Ww6LhuqMkIlYwYVbDtCnhu5FWIMOz4bqt4bqhVuG6p8Opw6NWaOG7iz3huq1W4bqjOVbhuqPhu4NnVsOsJCJWw6zDqcOsVjAzZ1bhu4/hu4HDo1bhu47DoznDrFbhuqw94bqnw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr1BW4bux4bqjw6M44buLViLEqeG6reG6oVbhuq3huqEl4buRVVbDrCrDo1bDouG6oyQi4bqjVsOtKuG6rVbDg+G6rcOsMWki4bqp4bqtw6zDo+G6rTHhuq3DrD3huqVVVkfhuqPhuqtWw4zhuqNrVsOsbeG7geG6reG6oVbDjOG6o23hu4fhuq3huqFWw6xpw7MiVuG6rOG6oeG7i+G7kcOh4bqtVsONw6Phuq3huqNW4bqixKnhuq3huqFW4buPJVbDjOG6veG6reG6oVbhuqHDoyThuqdWMMOpIlbDjOG6veG6reG6oVYiZeG6reG6oVbDrOG7kVbDkD7hu4tWw6xtVuG7jyVWw4LDo+G6reG6o1Yg4bqpPeG6reG6o1bhu4/DqeG6rVbhuqzhuqMlVuG6rW3hu4EiVsOMaT7huq1W4buOOuG6rVbDjCRWMD9W4bqj4bq7w6NWw6LDozfhuq1W4buP4buBw6NWw4zhuqNrVsOsbeG7geG6reG6oVVW4bur4bq7VsOsaW3hu4Xhuq3huqFW4bqs4bqh4bqpKsOjVuG6ocOjPeG6qVbhuqzhuqMlVuG6rW3hu4EiVkg9w6w9aVbhu6vDmuG6oMOaVuG7q8OaVuG7m+G6pVbDjOG6oz3huq3Do8OaxagvZ8avxahnxq9QVuG7seG6o8OjOOG7i1YixKnhuq3huqFW4bqt4bqhJeG7kVVWw4zhuqNrVsOsbeG7geG6reG6oVVW4bur4bq7VsOsaW3hu4Xhuq3huqFW4bqs4bqh4bqpKsOjVuG6ocOjPeG6qVbhu6vDmlbhuqDDmlbhu6vDmlbhu5vhuqVWw4zhuqM94bqtw6NW4buPJVYiJCJW4buP4bqxViLEqeG6reG6oVYww6NWMD9WaeG7h8OjVuG6oiVW4bqs4bq7w6NVVsOiN8OsVsOs4bqj4buJIlbDrMOpw6xWMDNnViLhuqPhu4vhu5E34bqtVsOs4bqjOuG6p1bhu47DoznDrFbhuqw94bqnw5rFqC/DrCDGr8WoL8Osacavxagvw6w9XeG6pTHGr8OM4bqjMeG6qVbhuqzhuqMp4bqtVuG7rSnhuq0=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quốc hội có phải là cơ quan “làm luật”?

Quốc hội có phải là cơ quan “làm luật”?
2008-04-02 15:41:00

Trước tình trạng thiếu nhiều luật điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh trong xã hội và thực trạng luật đã có hiệu lực mà không áp dụng được vì phải chờ các nghị định, thông tư...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long