Cập nhật:  GMT+7
ọÂơổỳĐsMMíộJấẤNĐỹộỏỲOýsổƠuổ RổNẤÃJổNỌỳổNẤÃÉổÂuÉÂổƠẼÉẴổỷuEổJÂtÉổEÍẤổƠĂổƠữÉổỷĂổỵẤổỳÔọ/ÂơỏọJổỳĐsMMíộJ!ỹsỵộỏ0ÂỖÉẴổÉủEổẴvÉổỷửỢmổỲOýsổỷụổỳwJổÉÂwNổỳÂẦÉÂổMtỳÂổỵẤổỳÔổƠÍẤổEỌỳổỷẦỳÂổNúẸổỷẤĂOổDẤẮÉổNÂOwÉổĐỊẤổỳÂẸổỳỆÉẴổỵửÉổỈổNLẸÉẴổƠuổÉẴẸuẤổÉÔÍỳmổỷỄÉẴổNÂÌẤổỳùẤổNÂẤẮÉổEỂẤổĐẤẢÉổDÃNổƠÍẤổÉÂỖÉẴổÉẴÔÌẤổỲOýsổỳÔổNLÓổỈổÉÔÍỳổÉẴẸuẤnọ/JỏọJổỳĐsMMíộJÝẸỵỢộỏọẤEẴổỳĐsMMíộẤỲỹÉNỹLộổMNỢĐỹíộỚẤỵNÂkổpởỗJỜlổÂỹẤẴÂNkổợởỗJỜlộổMLỳíộ//ỳnýsẸJÂONÂẸnƠÉ/ỵỹMDNẸJ/ÉỹỚM/ớờơở/ơơơỵớơởớờơớNờởợrĐq-EỢ-ỳOýsnCJẴộổsĐNíộỲOýsổƠuổ RổNẤÃJổNỌỳổNẤÃÉổÂuÉÂổƠẼÉẴổỷuEổJÂtÉổEÍẤổƠĂổƠữÉổỷĂổỵẤổỳÔộổỚẤỵNÂíộpởỗộổÂỹẤẴÂNíộợởỗộổ/ỏọ/JỏọJổỳĐsMMíộJÝẸỵỢộỏ FNổMỂổÉẴOỄÉổNÂúẸổNẤÉổỳÂẸổýẤÃNổỲOýsổƠuổ RổMẠổNGổỳÂỐỳổEFNổƠẼÉẴổỷuEổJÂtÉổÉỖsổƠĂổƠữÉổỷĂổỵẤổỳÔổƠuẸổÉẴuỢổơớ/ợổNÍẤmổNLẸÉẴổýỂẤổỳùÉÂổỳÂẦÉÂổKOỢĂÉổỳỎsổấGÉẴổNÂỂÉẴổ[ẸỹổÝẤỵỹÉổỷsÉẴổỳÂOxÉổýẨổỳÂẸổƠẤẮỳổỳÂữEổỵỐNổỳtỳổÂúÉổỳÂÃổýẤẢÉổẴẤÍẤổNLẸÉẴổNÂÌẤổDỠổỷúẤổỵẨỳÂổỲ1ẽ(Ỵ-ơrnọ/JỏọJổỳĐsMMíộJÝẸỵỢộỏẽẼÉẴổỷuEổJÂtÉổỳữJổỳsẸổỵỘổDẤÃÉổỵẤẶÉổLsổỈổNÂỎổỷỆổêsMÂẤÉẴNẸÉổÉÂưEổNÂẰổÂẤẮÉổỳsEổDÃNổĐửOổỵuẤổỳỎsổJÂẦsổ RổƠÍẤổỲOýsổƠĂổỳtỳổƠữÉổỷĂổỵẤổỳÔổƠuổỳÂẪổẴẤÍẤổÂúÉổNLẸÉẴổÉFẤổỵOÉẴổÉuỢnọ/JỏọJổỳĐsMMíộJÝẸỵỢộỏấÂtÉẴổơơ/ớỗớớmổỲOýsổƠuổ RổỷụổÉỂẤổĐúẤổỷỂẤổNÂẸúẤổỳữJổỳsẸổƠĂổƠữÉổỷĂổỵẤổNLÓổƠuổĐụÉÂổMỘổNúẤổNÂỎổỷỆổ"sổ!sýsÉsnọ/JỏọJổỳĐsMMíộJÝẸỵỢộỏÝFổ0ẴẸúẤổẴẤsẸổỲOýsổÉÂẤĂOổĐvÉổDÂừÉẴổỷẨÉÂổỷụổÉHổĐỘỳổẴẤùẤổKOỢÃNổƠữÉổỷĂổỵẤổỳÔổƠÍẤổ RổNÂỆÉẴổKOsổỳtỳổDẢÉÂổỳÂẦÉÂổNÂỐỳnọ/JỏọJổỳĐsMMíộJÝẸỵỢộỏấLẸÉẴổÉÂỖÉẴổÉủEổẴvÉổỷửỢmổỲOýsổỷụổỳwJổÉÂwNổỳÂẦÉÂổMtỳÂổỵẤổỳÔổƠÍẤổEỌỳổỷẦỳÂổNúẸổỷẤĂOổDẤẮÉổNÂOwÉổĐỊẤổỳÂẸổỳỆÉẴổỵửÉổỈổỳùổNLẸÉẴổƠuổÉẴẸuẤổÉÔÍỳmổỷỄÉẴổNÂÌẤổỳùẤổNÂẤẮÉổEỂẤổĐẤẢÉổDÃNổƠÍẤổÉÂỖÉẴổÉẴÔÌẤổỲOýsổỳÔổNLÓổỈổÉÔÍỳổÉẴẸuẤnọ/JỏọJổỳĐsMMíộJÝẸỵỢộỏ"sổ!sýsÉsổỳÕÉẴổÉHổĐỘỳổỷẰổỷùEổýùẸổƠẤẮỳổỵẤổỳÔổNÂÔÌÉẴổỜOỢẢÉmổỳẺổNLwNổNỘổƠuổsÉổNẸuÉmổÉẴủÉổỳÂứÉổÉúÉổýOỆÉổÉẴÔÌẤổƠuổỷÔsổÉẴÔÌẤổỜOữN-ÉÂwJổỳùÉÂổNLtẤổJÂAJnọ/JỏọJổỳĐsMMíộJÝẸỵỢộỏ RổƠuổỲOýsổỷụổNÂẤÃNổĐwJổỳtỳổNÂẾsổNÂOwÉổỵẤổỳÔổNỒổÉủEổơrrợổÉÂưEổỷùEổýùẸổỵẤổỳÔổEFNổỳtỳÂổÂỊJổJÂtJổƠuổỳẺổNLwNổNỘmổNLẸÉẴổỷẺổêsMÂẤÉẴNẸÉổỳsEổDÃNổỳữJổẦNổÉÂữNổớỗnỗỗỗổNÂẨổNÂỘỳổEHẤổÉủEổỳÂẸổỳỆÉẴổỵửÉổỲOýsnọ/JỏọJổỳĐsMMíộJÝẸỵỢộỏấOỢổÉÂẤẢÉmổNÂẾsổNÂOwÉổÉuỢổỷụổýẨổẴẤtÉổỷẸúÉổNỒổÉủEổớỗơpổ-ổNÂÌẤổỷẤẰEổ RổỳtẸổýOFỳổỲOýsổNẤÃÉổÂuÉÂổỳtỳổƠỌổNữÉổỳỆÉẴổMẺÉẴổửEổÉÂưEổƠuẸổỳtỳổÉÂuổÉẴẸúẤổẴẤsẸổÉÔÍỳổÉuỢổƠuổJÂẦsổ"sổ!sýsÉsổĐOỆÉổýtỳổýẾn/nọ/JỏọJổỳĐsMMíộJâẸOLỳỹộỏ0ẴOỄÉổóấấếẽ0/ẽẤỹNÉsE+òọ/Jỏ

Nguồn (TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long