Cập nhật:  GMT+7
4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4lCxJF94buuVOG6uOG7kOG7tuG6uOG7rsOa4bug4bus4bq4KMOa4buuw4Lhurjhu65VT+G7ruG6uOG7sOG7ouG7ruG6uOG7qjjhurgzWeG7rlThuqovVeG6vELhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq4IS7hu5DhuqLDiS8v4buQ4bqkw5RIVjtVKShVVuG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/hurxH4buARy/hu4BH4buS4buA4bq64buEw4rhur7hur7hu4Qo4bq84buCRsOKw4rhu4Lhu7DhurzhuqThu6g7VMOJ4bq4L0LhuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCclVX4bq4xJFVfeG6uCjhu6bhu5BV4bq4w7pVXSrhu65U4bq4KC4w4buQ4bq4w63DqcOzZeG6uCjFqOG7rlXhurhlXSThu65U4bq4w61Ww43hu65U4bq4w61dJOG7rlThurgoLkhW4bq44buYI8Oa4bq4MyXDmuG6uOG7kDHhurgoLsOa4bq4NeG7iOG6uMO9XSThu65U4bq4w7pV4bum4buuVcOC4bq4VSk2UOG7ruG6uMSR4buO4bus4bq4bVXhu6LhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCcsO6w6nDuuG6uC3hurhtOOG6uFVZO+G6uChVIuG6uMSRVcOZ4buuw4LhurjDrcOpw7Nl4bq4KMWo4buuVeG6uOG7qlVXSOG6uMO9eMOsw6zDrOG6uDMlw5rhurjhu65Vw5rhu6Ap4bq44buuQMOa4bq44buSKeG7rlThurgsKUjhu67hurgoLlnhu65U4bq44buqVUjDmuG6uOG7rMOM4buQ4bq4M8ONVuG6uCFJ4buuVOG6uOG6vMOKL+G6vMOK4bqk4bq4w7ouXSXhu5DhurgoVeG7oOG7rOG6uOG7qjjhurhVWTvDguG6uDtVV+G7rlThurgzw5rhu6Lhu67hurhkSVbhurhyVTzhurjDulVZ4bq44buY4buI4bq4VFXDmuG6uOG7sMOMw5rhurgoT+G7rOG6uChdw4Lhurgo4buk4buuVeG6uOG7kOG7iuG7rMOC4bq44buuw5rhu6Dhu6zhurgow5rhu67DguG6uOG7qjjhurgzWeG7rlThurjhu5B9SOG6uOG7mMOMw5rhurjhu5LDmlDhu67hurjhu5Ax4bq4KC7DmuG6uCguVuG7rlThurgoxajhu65V4bq4M+G7oOG6uOG7qjjhurhVWTvhurjhu5Ap4bu2w5rhurjhu5A+4buuVOG6uOG7kH1I4bq44buuxKjhu6zhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq4IS7hu5DhuqLDiS8v4buQ4bqkw5RIVjtVKShVVuG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/hurxH4buARy/hu4BH4buS4buA4bq64buEw4rhur7hur7hu4Qo4bq84buCRsOKw4rhu4Lhu7DDiuG6pOG7qDtUw4nhurgvQuG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuq7huq7huq7hu5Phu65U4bq4w6nDmuG7rlXhurh4xKjhu67hurhvw5rhu65Vw4Lhurg14buI4bq4w7ouKeG7rlThurh1JOG7rsOC4bq4VSk2UOG7ruG6uOG7s+G7ouG7ruG6uG7hu4w74bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsO64bu0w5rhurjhu6xW4buuVOG6uOG7rCnhu7bhu67hurhVVsOMKOG6uOG7mEDhu65U4bq44buQVcOTKOG6uDPDk+G7ruG6uCjDjMOa4bq44buqOOG6uFVZO+G6uOG7sMOS4buu4bq44buuw4024bq44buYXSbhu5Dhurjhu5gjw5rhurjhu6wlw5rhurgoVeG7lFbhurhVXSXhu65U4bq4VcOdw5rhurjhu65VSOG7rlXDguG6uOG7mEk74bq4VFnhu67DguG6uOG7mMOa4bq4M8ONVuG6uCguWeG7rlThurgoT+G7rOG6uOG7rlUy4buuVOG6uDPDk+G7ruG6uOG7mOG7oOG6uOG7kDHhurgoLsOaw4Lhurjhu65VT+G7ruG6uOG7kk/hu67hurgsKUjhu67hurgoT+G7rMOC4bq4KMSo4buuVOG6uOG7kF0q4buuVOG6uCguSOG7rlXhurjhu7Ap4buM4buu4bq4M+G7oOG6uOG7kEnhu5Dhurjhu65Aw5rhurjhu5Ip4buuVOG6uOG7mF0m4buQ4bq44buQVcOTKOG6uDPDk+G7ruG6uOG7mFHhurjhu7DDjeG7rOG6uC7hu7Lhurjhu65UKTbhu6Lhu67hurjhu65VT+G7rsOC4bq4KC5J4buQVeG6uOG7rlXDmlDhu6zhurjhu5B9SOG6uCgg4buuVOG6uOG7kEnhurjhu65VT+G7rsOC4bq4KCPhurjhu5BVIuG7kMOC4bq4KCDhurjhu5hX4bq44buY4bug4bq4LkjhurhUw5rhu4rDmuG6uDtVSTvhurjhu6pVSuG7kOG6uDtVe+G7kOG6uCjhu7jhu67hurgow4zDmsOC4bq4VcOM4buu4bq44buQVeG7nuG6uCguVuG7rlThurgoVSrDmuG6uFTDmkjhu67hurgoJcOa4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuG6qsOa4busVOG6uCEu4buQ4bqiw4kvL+G7kOG6pMOUSFY7VSkoVVbhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEv4bq8R+G7gEcv4buAR+G7kuG7gOG6uuG7hMOK4bq+4bq+4buEKOG6vOG7gkbDisOK4buC4buw4bq+4bqk4buoO1TDieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuG6ruG6ruG6ruG7k+G7rlThurjDs1QpNlLhu67hurjDs1RZ4buQ4bq4xJFVKTZR4buuw4Lhurg14buI4bq4w63DjeG6uMO6VcOM4buQVcOC4bq4KFXhu6bhurg14buI4bq4clU84bq4w7pVWeG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULEkVU84buuVOG6uCjhu7TDmuG6uOG7sCnhu7Thu67hurg1SeG7kOG6uOG7mOG7puG7rlXhurgzw5pQ4buQ4bq4IUk74bq44buuVeG7jDvhurjhu6pVKeG6uOG7kk/hu67hurjhu5Bd4bq44buYUeG6uCjDmuG7rlXhurhUWeG7ruG6uMOUQOG6uOG7rEk24bq4P+G6uOG7kCThurghP+G6uOG7sMON4bq44buQVX3hurgoLl0k4buuVOG6uOG7mDzhu65Uw4Lhurjhu65VXeG7rlThurjhu5BX4bq44busQCjhurgoVTDhu5Dhurgo4bue4bq44buww43DguG6uFXDmlDhu67hurjhu65INuG6uOG7mMOMw5rhurjhu5hI4bq4IeG7tuG6uMOUw5nhurgoVV3hurjhu5BVw5rhurjDlEDDguG6uCguXT/hu65U4bq44buqVSnhurjhu7DDjeG6uOG7rlRdKsOa4bq4M+G7oOG6uFVdKcOC4bq4KCkjw5rhurjhu5BIVuG6uOG7kFXFqOG6uChVSOG7rOG6uFTDmkjhurjhu5hdJuG7kOG6uOG6vMOC4bq4w4rhurjhu6pVV0jhurgu4bu4w5rhurg7VeG7isOa4bq44buuVFXFqOG6pOG6uHjhu6Thurgz4buMNsOC4bq44buQw5M74bq4fTbhurjhu5DDkzvhurgoLuG7ouG7ruG6uOG7kMOS4buu4bq44buQV+G6uOG7sEDhurgoLuG7pOG7rlXhurgsKTbhurhVVsOM4buQVcOC4bq44buYw41W4bq4KMOMVuG6uOG7kEnhu67hurjDlEDhurjhu6pV4bu04buuVOG6uOG7kFUpNuG7ouG7ruG6uCguSeG7kFXhurg/4bq44buqVSnhurjhu5JP4buu4bq44buQXeG6uOG7mFHhurghTuG7ruG6uCHDjeG7rlThurjhu65V4buM4buu4bq44buuVcOaUOG7rOG6uDN74bq44buqVcOa4bq44buYXSbhu5Dhurjhu5BVKTZR4buu4bq4VMOaSFbDguG6uOG7mOG7uOG7rlThurgoVSrDmuG6uOG7qjjhurhVWTvhurjDrcOpw7Nl4bq44buww5Lhu67hurjhu67DjTbhurg14buU4bus4bq4NeG7lijDguG6uOG7rk/hu65U4bq44busIuG7kOG6uFU94bq4KC4m4bq44buQVVbhurjhu5hAw5rhurjhu65UW+G6uOG7kEnhu67hurjDlEDhurjhu67DjTbhurjhu5hR4bq44buQV+G6uChV4bui4bus4bq44buYw5rhu6Ap4bq44buqw5pQ4buu4bq4VVbDjCjhurjhu5hA4buuVOG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqrDmuG7rFThurghLuG7kOG6osOJLy/hu5DhuqTDlEhWO1UpKFVW4bqkM+G7ri/hu5Lhu5Qh4buqKFY7L+G7ruG7lDQhL+G6vEfhu4BHL+G7gEfhu5Lhu4Dhurrhu4TDiuG6vuG6vuG7hCjhurzhu4JGw4rDiuG7guG7sOG7gOG6pOG7qDtUw4nhurgvQuG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuq7huq7huq7EkeG7tOG6uFTDmklW4bq4w7ouw5Lhu67hurjDulXhu6bhurjDulUp4bq4w63DmuG7oOG7ri3Dui5dKuG7rlThurjDusOtcsO64bq4eMav4buuVeG6uMSRVU/hu67DguG6uFUpNlDhu67hurjDrcOM4bq4w61YSOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULDuuG7tMOa4bq44busVuG7rlThurguS+G7rlThurgoLlbhu65U4bq44buqOOG6uFVZO+G6uMOtw6nDs2Xhurgoxajhu65V4bq44buww5Lhu67hurjhu67DjTbhurjhu5BX4bq44buuVTLhu65U4bq44buQVcOZ4buuVeG6uCFJ4buQVeG6uChVKeG6uFU8KOG6uOG7mFHhurgow4xW4bq44buYw5rhu6Ap4bq44buqw5pQ4buu4bq44buQVVbhurhUw5pJVuG6uDPDmuG7ouG7ruG6uFRK4buu4bq4w5RXw4Lhurg24bui4buu4bq4KE/hu6zhurjhu5Dhu7Thu65U4bq4KEnhu5DDguG6uOG7kOG7tuG7rlThurhVw5rhu57hu67hurhV4bueKOG6uOG7rOG7pOG7rlXhurjhu5BVVuG6uCEw4bq44buuVFXDmlA74bq44oCcKC7hu7jhu65U4bq44buuVF0qw5rigJ3huqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq4IS7hu5DhuqLDiS8v4buQ4bqkw5RIVjtVKShVVuG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/hurxH4buARy/hu4BH4buS4buA4bq64buEw4rhur7hur7hu4Qo4bq84buCRsOKw4rhu4Lhu7Dhu4bhuqThu6g7VMOJ4bq4L0LhuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqu4bqu4bquw6Dhu65V4bq4buG7iOG6uMO6w5rhu57hu67hurhkVlbhu65ULWTDmeG6uChVXeG6uOG7kFXDmuG6uOG7mFbDjeG7rsOC4bq4xJFVfeG6uCjhu6bhu5BV4bq4w61Aw5rhurhuw63DusOz4bq4eMOz4bq4NeG7iOG6uMOtPuG7rlThurhu4bu0w4LhurgoVcON4buuVeG6uDtV4bu24bq4eMOaUCjhurjDui7hu6ThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCbsON4bq4KFVI4buuVeG6uOG7rsOa4bui4buu4bq4IcOa4buuVeG6uC5I4bq4P+G6uDM+4buuVOG6uOG7ruG7tOG7rlThurgoVeG7tOG7rsOC4bq4KOG7tMOa4bq4VTbhurgzWeG7rlThurguS+G7rlTDguG6uCjDjMOa4bq44buqOOG6uFVZO+G6uMOtw6nDs2Xhurgoxajhu65V4bq44buww5Lhu67hurjhu67DjTbDguG6uOG7kEnhu5DhurhUw5rhu4rDmuG6uDtVSTvhurjhu65P4buuVOG6uOG7kEhW4bq4VcOaUCnhurgsKeG7iuG6uOG7kOG7tOG7rlThurgoSeG7kOG6uFTDmuG7isOa4bq4LCk24bueKOG6uDPDmlDhu5Dhurjhu7DDjeG7rOG6uCjDjMOa4bq44buQVT3DguG6uFRXO+G6uDtVw5Lhu67hurjhu65P4buuVOG6uOG7kEhW4bq4KFUp4bq44buuVeG7jDvhurjhu5BVVuG6uChVSOG7rlXhurjhu67DmuG7ouG7ruG6uCgu4bui4buu4bq44buY4bumSOG6uMOUw43hu67hurgoxajhu65Vw4Lhurgow4xW4bq44buYw5rhu6Ap4bq44buqw5pQ4buu4bq44buYUeG6uChVSOG7rlXDguG6uChVw5rhu54p4bq44buuw5rhu6Lhu67hurg7VUko4bq4KC7DmlHhu67hurgoVsON4buu4bq44buSw5pQ4buuw4Lhurjhu7Dhu4w74bq4KFVP4buuw4Lhurjhu7Dhu4w74bq44buuVFXDmlA74bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuG6qsOa4busVOG6uCEu4buQ4bqiw4kvL+G7kOG6pMOUSFY7VSkoVVbhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEv4bq8R+G7gEcv4buAR+G7kuG7gOG6uuG7hMOK4bq+4bq+4buEKOG6vOG7gkbDisOK4buC4buw4buC4bqk4buoO1TDieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuG6ruG6ruG6rmTDjeG6uMOzVCk2UuG7ruG6uMO6VeG7puG6uG/DmuG7rlXDguG6uDXhu4jhurjDulVdJuG7rlThurjDs+G7tOG7rlTDguG6uFUpNlDhu67hurjDukjhu6zhurjDs+G7tOG7rlThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCb1bhu65U4bq44busKeG7tuG7ruG6uCjFqOG7rlXhurgsKUjhu67hurgoT+G7rOG6uOG7kFXFqOG6uOG7mMOMVuG6uOG7rCLhu5DhurhVPeG6uCguJuG6uFUmO+G6uOG7sDfhurjhu5BVVuG6uOG7kEnhu5Dhurjhu5jhu6ZI4bq4O1VdJOG7rlThurgoVTDhu5DhurhVw5pQ4buu4bq4NU824bq44buSMOG7rlThurjhu6pVKeG6uOG7kk/hu67hurjhu5Bd4bq44buu4bu04buuVOG6uChV4bu04buu4bq44busJcOa4bq44buqw5pRKeG6uOG7rMOVKeG6tOG6uCjEqOG7rlThurjhu5BdKuG7rlThurjhu5Dhu7Thu65U4bq4KEnhu5DhurgsKeG7iuG7ruG6uOG7sDfhurjhu5jDkyjhurjhu67hu7Thu65U4bq44buuVFXDmlA74bq04bq4KFUp4bq4VTwo4bq44buQSeG7kOG6uOG7kjDhurhJ4buu4bq44buQ4bu04buuVOG6uOG7rlRVUOG6uOG7kEhWw4Lhurjhu5BX4bq4KMOZ4buuVeG6uMOU4bug4buu4bq4MzLhu65U4bq44buYw5Ip4bq4KF3hurgzw41W4bq44buu4bu04buuVOG6uOG7rlRVw5pQO8OC4bq44buu4bu04buuVOG6uChV4bu04buu4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8OgKShVVi7DiUJyVVjhu65U4bq4xJFVw5nhu65V4bq4KC7hu6bhurgt4bq4NeG7iOG6uFVAw5rhuqovO0I=

Phòng Chính trị - xã hội

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
2019-12-02 10:06:35

PTĐT- Ngày 2/12, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Đoan Hùng gồm các ông, bà: Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
2019-11-29 10:10:53

PTĐT - Hôm nay 29/11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND các huyện đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XVIII.

“Kéo tre đằng ngọn”

“Kéo tre đằng ngọn”
2019-11-28 07:33:37

PTĐT - Thực hiện chủ trương dồn đổi ruộng đất để phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác trên cùng diện tích, các khu dân cư trong xã đã hoàn thành từ năm trước, riêng...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long