Cập nhật:  GMT+7
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7qmzhurvhu5E44burxrDhurc44bq/4bqz4bq/OMOq4bqz4buZOOG6v+G6s+G7mVs44buB4bu1OOG7q2zhuqXhu5k44buTa2zDszjFqeG7seG6oMOt4burOOG7q8awb+G7k2w4w7XDgzhsxqHhu6c44burbMO9OOG6vmxu4buTWzhM4buG4buS4buAOOG7q8Oy4buTbDjDtWzhu5Xhurc4PUBNTU0xL2xhMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bupxrDhur8uNy8v4bq/XcOq4bq34buZ4bunbOG7seG7q2zhu5ldQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS9h4bqx4bqh4bqvL+G6oeG6seG7gcOhYcOh4bqj4bqjw6DEg+G7q2HDo+G6r2Fhw6HDtGFd4buP4bunazc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6dM4buD4bq34buBNzLhu6bhu6rhu4bhu6o4LTjhu5Jr4bq14bqgOMOgL2HDoVs4w4rhurfhu5M44bumbOG6s+G7pzjhur9sw604TOG7huG7kuG7gDjhu6vDsuG7k2w44burcTjhur9sw73hur844burbOG6u+G7kTjhu6vGsOG6tzjhur/hurPhur84w6rhurPhu5k44bq/4bqz4buZWzjhu4Hhu7U44burbOG6peG7mTjhu5NrbMOzOMWp4bux4bqgw63hu6s44burxrBv4buTbDjhu6vDom04w7XDgzhsxqHhu6c44burbMO9OOG6vmxu4buTWzhM4buG4buS4buAOOG7q8Oy4buTbDjDtWzhu5Xhurc4PUBNTU1dOOG7huG7oeG7k2s44bq/bG444bumbMOi4buROD3hu7HEkeG7kzjDlWzhurdtOC04V+G6oDhBbWnhu5M4w4rhu6pAOOG7qsOy4buTbDh34bqgWzjhu6rGsHnDueG7k2s4w4rhurfhu5M44buScG044bq/bG7hu5NsOOG7qsOy4buTbDh34bqgWzjhu6rGsHnDueG7k2s4w4rhurfhu5M44bunbOG6s+G7pzjhur9sw604TOG7huG7kuG7gDjhu6vDsuG7k2w44bq/bHc44burxrBvOGxwbTjhu5NrbMOzXTjhu4Dhu7U4bHBtOOG7k2tsw7M44bq/4buVOOG7h+G7oeG7k2s44bq/bG444buAeXPhu5NrOEzhu5nhurXhu5NrOEx5c+G7k2s4LThX4bqgOEFtaeG7kzjDiuG7qkA44buqw7Lhu5NsOHfhuqBbOOG7pmzhu5U44bq+bHc44burw7Phur9sOOG7qmx5deG7k2s44burxrDhu7Xhur84TOG7huG7kuG7gDjhu6vDsuG7k2xdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MkDDrDjDiuG6s+G7mTjhur/hurPhu5k44bq/4buj4buTazjhu6vhurPhur844bur4buX4bq3OOG6s+G7kzjhu5NsxJHhu5M44buBxJHhu5NbOEBt4buL4buTOMO1beG7ieG7kTjhu6nhurPhu6s44buTbMSR4buTOOG7gcSR4buTOEHhurU44bq+duG6vzjhu6tsbThs4bq14buTbDjhurPhu5M44buBxJHhu5M44bup4bu1OOG7q8Oy4buTbFs4w4rhurfhu5M44bunbOG6s+G7pzjhur9sw6044bq/czjDquG6peG7kzjhu6ts4buf4buTazjhu5NsZeG7qzhBdG04w7XDreG7qzjFqeG7seG6pTjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOOG7k2xt4buL4buROEF2OOG7k+G6reG7kTjDoTlh4bqxOOG6v3fhurc44bq/4bqz4bq/OOG6v3M4xanhu7Hhurfhu5M44buTcG044bq/bG7hu5NsOOG7h+G6pzjhu5Np4buxOOG7q8aw4buZ4buTazjDquG6s+G7mTjhur/hurPhu5ldOOG7kuG6reG7kTjDoTlh4bqxWzjhu6vhuq44w7Thu4s4a23huqVtOMWp4bux4bqgw63hu6s44bq/4bqz4bq/OMO04buZw6JtOOG6s+G7kzjhu4fDouG7qzjhu6vGsGnhu5M44bqvw6MoXTjhur7hurPhur84QXY44bqz4buTOGxv4buTbDjhu6nhu7U4w4Dhu4Xhu6s4w4Dhu7c44buH4but4buTazjhu5NreXVtWzjhu4fhu63hu5NrOOG7q3BtWzjhu4fhu63hu5NrOOG7p2zhurPhu6c4w7Thu7Hhurnhu6tdOOG6vnM4xanhu7Hhurfhu5M44burbG04bOG6teG7k2w44bqz4buTOOG7gcSR4buTOOG7qeG7tTjhu4fhuqc44burbuG6v2w44bq/4bu14bq/OOG7q8awbeG7ieG7kzjDtWzhurdtOOG7q3E44bq/bMO94bq/OOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5NbOMO1w63hu6s4xanhu7HhuqU44burbG04bOG6teG7k2w44buHw6Lhu6s4a8Op4buTOOG6rzkoOEHDrDhBbeG7i+G6vzjhu6vGsGnhu5M44burceG7k2s44bup4bufOEFt4buL4bq/OOG6v+G7lTjhu4dtw6zhu7E4w7Vt4buL4buTOOG7q2xtOGzhurXhu5NsWzjhu6vhuq3hu5NrOMOjKDjhu6nhu5k4QXRtOOG6v+G7r+G7k2s4w7XDg1s4a+G7leG7pzjhu6dsw6nhu5M44buH4bql4buROMOq4bql4buZOOG6t+G7kzjhu5Nt4buTbDjhur9sbuG7k2w44burxrDDs1s44burxrDhurnhu6s44bur4bu1OOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5M4w4Dhuqc4bHBtWzjhu6vDouG7mTjhu5Hhu6NtOOG7q8aweXXhu5NrOEHhurU4bOG6teG7k2w4w7Thurfhu5NrOOG7p2zhurPhu6c4w7ThuqI44burbOG7seG6ueG7kzjDtMO6bTjhur9s4buZOOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOMO1beG7k2w44burw604w4Dhuqc4bHBtOOG6v3fhurc44burw7Lhu5NsXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6ps4bq74buROOG7q8aw4bq3OOG6v+G6s+G6vzjDquG6s+G7mTjhur/hurPhu5k44burbOG7sXDhur84w7Thu43hu5NsOEHhu7Xhur844bunbOG6s+G7pzjhur9sw6044bupaDjhu6vGsG/hu5NsOMOq4bq14bqgOOG7q8OibTjDtcODOGzGoeG7p1s4w4rhurfhu5M44bumbOG6s+G7pzjhur9sw6044buTbGXhu6s44burxrBuOEF0bTjhu4fhurPhu5NsOGtt4bqzOMO1w63hu6s4xanhu7HhuqU44buH4bqnOOG7h8Oi4burOOG7h3nDuuG6v1s44buTbOG7ueG7k2s44bur4buh4buTOOG7q8OibThsw6Lhu5M44bq/bMOtOOG7k+G6reG7kTjDoTlh4bqxOEHhurU44buTbG3hu4vhu5E4QXZbOGtt4bqlbTjhu6ds4bqz4bunOOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M44buT4bqt4buROMOhOcOhOV04xajhu7HhurM44burxrBv4buTbDjhu4dtw6zhu7E4bOG6teG7k2xbOOG7sMOK4buS4buAOOG7q8Oy4buTbDjhu4fhuqc4w6rhurPhu5E44bup4bqz4burOOG7qeG7tTjhur9sw7I44buHw6Lhu5k44bq/d+G6tzjhur5sbuG7k2w44bunbHdbOOG6v+G6s+G6vzjDqnBbOOG7k2vhurXhu5NsOOG7qsaw4bux4buTazh5c+G7k2t9OOG7qeG7tTjDtOG6p+G7k2w44buHw6Lhu5k44bq/d+G6tzjhu6rDsuG7k2w4d+G6oFs44buSa2zDszjFqeG7seG6oMOt4burOEzhu4bhu5Lhu4A44burw7Lhu5NsXTjhur7hurPhur84w7VsxJHhu7E44buHcOG7qzjhu6ds4bqzWzjhur9seXPhu5NrOOG7q8awb+G7k2xbOOG7geG7tTjhurPhu5M44burxrDGoeG7k2s44buHbeG7ieG7kTjhu4d5w7rhur844bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTazjhur9sw7I44buHw6Lhu5k4xanhu7HhuqDDreG7qzjDtG3hu4vhu6tdOOG6vuG7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OOG7h+G7o+G7kzjhu4fhu5/hur9bOMO1beG7ieG7kTjhu6vGsOG6tzhBbeG7i+G6vzjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOOG6ojjDtW3DreG7kzjhur9sw7I44buHw6Lhu5k44bq/d+G6tzjhur5sdzjhu6vDs+G6v2xbOOG6v+G6s+G6vzjhu6Zs4buVOOG6v2x3OOG7q8Oz4bq/bDjhu4d5w7rhur844bur4bqt4buTazjhur95deG7k2tdOOG6vuG7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OOG7q23DreG7pzjhu4HEkeG7kzjhu6ttw63hu6c44burduG6vzjhu4dtOEHhurXhu5k44buTw6w44buTw63hu6d9OOG7q8awaeG7kzjhu4fDs+G6tzjDquG6teG7kzjhu6vDsuG7k2w4w7Vs4buj4buTazjhu6ds4bqz4burOOG7qW3hu5NsOOG7h23hu4nhu5E44buT4buV4buTazhBw6w4w7VsbcOt4buxOOG7k8OibTjhu6vhu5844bq/4bqz4buZWzjhu6vGsOG6ueG7qzjhu6vhu7U44bq34buTOOG7q+G7meG6teG7kzjDgOG6pzhscG044buH4bql4buROMOq4bql4buZXTjhur7hu6Phu5NrOOG7q+G6s+G6vzhrbeG6pW04xanhu7HhuqDDreG7qzjhu5Ns4bu54buTazhBdjhBbeG7i+G6vzjhu6dsw73hur844burw6Lhu6dbOMO14buF4buZOOG7geG6tW044buHecO64bq/OGtt4bqlbTjFqeG7seG6oMOt4burOOG7gcO94burOOG7h23hu4nhu5FbOOG7q8Oi4buZOOG7k23DrOG7kTjhu6tt4buTOOG6v2zhu5k44buTbMSR4buTOOG7gcSR4buTXThAbeG7i+G6vzjhu6vGsG3hu4nhu5M4w7Vs4bq3bTjhur/hurPhur84w6pt4buL4buTOOG7p2zhurPhu6c44bunbOG7l+G7k2s44bq/bOG7n+G7k2s44burbOG6t+G7kTjhu5NseOG7k2tbOOG7q2zhu7Xhur84bOG6teG7k2w44burbcOt4burOMO1beG7i+G7kTjhur9s4buf4buTazjDtOG6p+G7k2s44bunbG444buHecO64bq/OOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M44bur4buf4burWzjhur/hu6Phu5NrOMO1bOG6t21bOOG7kW3hu5NsOMOqw6Lhur9sXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzJMcG044buTa2zDszjhur944buTazjhu6ttw63hu5M4bOG6teG7k2w44burbOG6u+G7kTjhu6vGsOG6tzjhu6p1OOG7q8awb+G7k2w4QcOsOEFt4buL4bq/OGtt4bq34buZOOG6v2zDsjjhu6ttaeG7sTjDqm1p4buTOOG6v2zDrThs4bq14buTbDjhur9sbuG7k2w44buT4bqt4buROMOhOcOhOX04a23hurfhu5k44burceG7k2s44bup4bufOMO0ecO64buTazjhu5NreXVtOMO04bq14buROEFt4buL4bq/OOG7q8aw4buZ4buTazjhu4dz4buTOEHDszjhu6nhu7U44buTa2xt4buL4bunOOG6v+G7o+G7k2s4w7Thurnhu6c44buT4bqt4buROMOhOcOhOX044bup4bqp4bunOMOAw63hu6dbOOG7qeG6s+G7pzjhu5Ns4bq54bunOEHhurU44buHcW044buraeG7kzjDtWzhu7E44buBxJHhu5M44bq/eTjhu6vGsGnhu5M44buHw7Phurc4w6rhurXhu5M44burw7Lhu5NsXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bupxrDhur8uNy8v4bq/XcOq4bq34buZ4bunbOG7seG7q2zhu5ldQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS9h4bqx4bqh4bqvL+G6oeG6seG7gcOhYcOh4bqj4bqjw6DEg+G7q2HDo+G6r2Fhw6HDtMOhXeG7j+G7p2s3OC8yMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7pmzhu5U44bq+bHc44burw7Phur9sOOG7qmx5deG7k2s44burxrDhu7Xhur84TOG7huG7kuG7gDjhu6vDsuG7k2w44buAeXPhu5NrOEzhu5nhurXhu5NrOEx5c+G7k2s44bq/czjDquG6peG7kzjhu5NsZeG7qzjhu6vGsG44QXRtOOG6v+G6s+G6vzjhu5NwbTjhu4Hhu7Hhu5NrOOG7q8aw4buZ4buTazjhur/hurPhur84w6rhurPhu5k44bq/4bqz4buZWzjhu4Hhu7U44burbOG6peG7mTjhu5NrbMOzOMWp4bux4bqgw63hu6s44burbOG7sXDhur84w7Thu43hu5NsOEHhu7Xhur844bunbOG6s+G7pzjhur9sw604QeG6tTjhur/hurPhur844bq/czjFqeG7seG6t+G7kzjDtWzhu59tOOG7k3BtOOG6v2xu4buTbDjhu6loOOG7q8awb+G7k2w44burw6JtOMO1w4M4bMah4bunOOG7q2zDvTjhur5sbuG7k1s4TOG7huG7kuG7gDjhu6vDsuG7k2w4w7Vs4buV4bq3OD1ATU1NXTjhu6rhu7HhuqA44buTbG1p4buTWzjhur/hurPhur84w6rhurPhu5k44bq/4bqz4buZOOG6v8Op4buTOOG7k2nhu7E44bq/djjhu6ts4buJWzjhur9sbTjhu6ttw63hu6s44bup4bufOMO0beG7i+G7sTjhu4fDouG7qzjhu4d5w7rhur9bOMWp4bux4bq3OOG7h+G7lTjhu4fDrDjDgOG7sWXhu6s44bunbHlz4buTazhseXThu5NrOOG7k2xt4buL4buROEF2WzhrbeG6pW044bunbOG6s+G7pzjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOOG7q8aw4buZ4buTazjhu5Phuq3hu5E4w6E5w6E5OOG7h3nDuuG6vzhsbeG7i+G7sTjFqeG7seG6pThsc+G7k10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyw5XDreG7qzjDtOG7seG6ueG7kzjDquG7sXFtOMO04bq14buROEFt4buL4bq/Wzjhu4fhu6Hhu5NrOOG6v2xuOOG7pmzDouG7kTg94buxxJHhu5M4w5Vs4bq3bTjhu4fhu6Hhu5NrOOG7q2/hu5NsOEF0bTjhu5Ns4bu54buTazjhu5Ns4bq54buTOOG7h8Oz4buTbFs44buH4bqz4buTbDhrbeG6szjhu5HhurU44bq/4bqz4bq/OOG6v3M4xanhu7Hhurfhu5M44buH4bqnOOG7q8awb+G7k2w4w6rhurXhuqBdOOG7qsawaeG7kzjhur9zOOG7qcO5OMOq4bqz4buZOOG6v+G6s+G7mVs44bqiOMO1bcOt4buTOOG6v3fhurc44bq/4bqz4bq/OOG7h+G7oeG7k2s44bq/bG444burbOG6teG7k2w4QW1p4buTOEHhurU4xanhu7HhurM44burxrBv4buTbDjhu6ts4buD4buZOOG7geG7nW1bOGtt4bqz4buROOG7qeG6s+G7qzjhu6vGsOG7meG7k2s44buT4bqt4buROMOhOWHhurFbOMOK4bq34buTOOG7pmzhurPhu6c44bq/bMOtOOG7qWg44burbcOt4bunOOG7q2zhu7E44bq/4bqz4bq/OOG6ojjDtW3DreG7kzjhu4fhu5Xhu5NrOGvhu5Xhu6c44buH4buJOOG7h23DrOG7sTjhur9sw7Lhu5NsWzjDqnE44bup4bux4buTazhB4bq1OGzhu5nhurXhu5M44burbG3hu4vhu5M4w6rhurPhu5k44bq/4bqz4buZOOG7q2zhurvhu5E44burxrDhurc44burxrBv4buTbDhM4buG4buS4buAOOG7q8Oy4buTbDjFqeG7seG6oMOt4burOOG7h8Oz4buTbDjhu6vDom04w7XDgzhsxqHhu6c44burdG1dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq24bux4burbOG7mcawNzJMw6Lhu5NsOOG7qmzhu63huqAxL+G7pzI=

Hạnh Thúy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
2019-12-02 10:06:35

PTĐT- Ngày 2/12, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Đoan Hùng gồm các ông, bà: Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
2019-11-29 10:10:53

PTĐT - Hôm nay 29/11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND các huyện đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XVIII.

“Kéo tre đằng ngọn”

“Kéo tre đằng ngọn”
2019-11-28 07:33:37

PTĐT - Thực hiện chủ trương dồn đổi ruộng đất để phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác trên cùng diện tích, các khu dân cư trong xã đã hoàn thành từ năm trước, riêng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long