Cập nhật:  GMT+7
qẾũụÂÍxỜỜôùỖềỀỢÍẬùr)ỵÌụẴỵỈụÂNỊÊụỢyÂụỖẾJỊÊờụÂẾOỊÊụẤỄÂẾụÂẾỈụỢỚẰỊụIẾxỀụÌỳÂụ4ỀỵỀụẾỳỊÊụăẾĂỢụẽỞOÂụÊỀxụảếụj-ảẬxÊỞẬụưụỊỹÌụưủưưq/ẾũrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrqỀÌÊụỜỚÂôù//ÂợẴxỈỖẾỞỢẾỈợŨỊ/ẤẬỜIỢỈỖ/ỊẬƯỜ/ưưủw/ũũũẤừũvừủủủỢũvứủứủÍũợHỖẬÊùụ/rq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùr.xỊụỢỌụÂẾUÂụỢẾOỊÊụỊẾĂỢụÂyÂụỊÒỀụẤỞỊÊờụỖẾTÕỊÊụyỊụỢỌụÂẾUÂụỢỚẰỊụẦĂỞụỢỳỀụjJỊÊụũụ-ụ4ỀỵỀụ.ĨỊÊụẦyụẾỳỊÊụăẾĂỢụẽỞOÂụ4Ềxụảếụj-ảẬxÊỞẬụưụỊỹÌụưủưưụÊỀỦxụ!ả.ụẻẾỠụềẾKụŨýụ)AIụảAIợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ5ẬxẤùr!ẾỀEỞụứ/ứờụỢỳỀụếÃỊụŨẰỊụẦÒỊÊụjỀÉỢụềỚỂụẦỷụẤỀẺỊụỚxụÂỞÒÂụẾKỖụIWụỢẾỞẰỢụỢỚTÔÂụỢỚẰỊụẦĂỞụÊỀỦxụ!ả.ụ.ĨỊÊụẦyụẻẾỠụềẾKụÊÀỖụ!ả.ụ)AIụảAIụỢỳỀụjJỊÊụũụ-ụ4ỀỵỀụ.ĨỊÊụẦyụẾỳỊÊụăẾĂỢụẽỞOÂụ4Ềxụảếụj-ảẬxÊỞẬụưụỊỹÌụưủưượq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrềỳỀụÂỞÒÂụẾKỖờụ.xỊụỢỌụÂẾUÂụẦỄxụỖẾTÕỊÊờụỢỌụÊỀyÌụỜyỢụỢỚẰỊụẦĂỞờụỢỌụỢỚKỊÊụỢýỀụŨýụẦỳỀụẤỀÉỊụẾxỀụ!ả.ụẻẾỠụềẾKụŨýụ)AIụảAIụẦỷụỢẾOỊÊụỊẾĂỢụÂyÂụỖẾTÕỊÊụyỊụỢỌụÂẾUÂụỢỚẰỊụẦĂỞờụỖẾỌụẴỀĐỊụÂyÂụỊÒỀụẤỞỊÊụÂẾỞỪDỊụÌNỊụỢẾẬỈụƠỞỪụẦỄỊẾụÂRxụảỀDỊụẦỈýỊụ.ĨỊÊụẦyụjỀÉỢụăxÌụŨýụ!NỊÊụỢỪụ!ỌụỖẾẮỊụ.ĨỊÊụẦyụÂẾỞỪDỊụỊÊẾỀÉỖụjỀÉỢụăxÌợụềẾẬỈụẦĨờụỢỚẰỊụẦĂỞụÊỀỦxụẻẾỠụềẾKụÊÀỖụ)AIụảAIụỢỳỀụjJỊÊụũụ-ụ4ỀỵỀụẾỳỊÊụăẾĂỢụẽỞOÂụÊỀxụỊỹÌụỊxỪụỜCụẦTỒÂụỢỌụÂẾUÂụẤTÔỀụẾỂỊẾụỢẾUÂụIẾNỊÊụẦĨỊụIẾyỊụÊỀỵụẦẸụẦỵÌụẴỵỈụxỊụỢỈýỊụỢỚỈỊÊụÂNỊÊụỢyÂụỖẾJỊÊờụÂẾOỊÊụẤỄÂẾụ!ắj6(-ũwụỢỳỀụẦỄxụỖẾTÕỊÊợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrqỀÌÊụỜỚÂôù//ÂợẴxỈỖẾỞỢẾỈợŨỊ/ẤẬỜIỢỈỖ/ỊẬƯỜ/ưưủw/ũũũẤừũvừủủủỢũvứủứủÍượHỖẬÊùụ/rq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùr!yÂụÂẮỞụỢẾRụẾxỀụẦÒỀụỢẾÙÂụẾỀÉỊụỢẬỜỢụỊẾxỊẾụ!ắj6(-ũwụẦẸụẦỵÌụẴỵỈụxỊụỢỈýỊụỢỚỈỊÊụÂNỊÊụỢyÂụỖẾJỊÊờụÂẾOỊÊụẤỄÂẾụẴÉỊẾợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùr.DỊụÂỳỊẾụŨỀÉÂụỢỚỀẸỊụIẾxỀụÂyÂụỖẾTÕỊÊụyỊụỢỌụÂẾUÂờụỢỌụÊỀyÌụỜyỢụỢỚẰỊụẦĂỞờụỢỌụỢỚKỊÊụỢýỀụẦỷụIỀẸÌụỢỚxụÂyÂụẦỀEỞụIỀÉỊụŨEụÂÕụỜỘụŨẰỢụÂẾĂỢờụxỊụỊỀỊẾờụỪụỢĐ…ụẦẸụÂyÂụÂẮỞụỢẾRụÂĨụỢẾẸụỚxụỜÃỊụỢẾỀụẦĂỞụỢỚỈỊÊụỢỚỳỊÊụỢẾyỀụẴỂỊẾụỢẾTỐỊÊụÌÔỀớụẦỳỀụẤỀÉỊụẾxỀụẦÒỀụẦỷụỢẾOỊÊụỊẾĂỢụŨEụỢỚxỊÊụỖẾQÂụỢẾỀụẦĂỞợụăÊỈýỀụỚxờụ.ề!ụÂSỊÊụỢỀĐỊụẾýỊẾụỨẨỢụỊÊẾỀÉÌụ!ắj6(-ũwụÂẾỈụỢĂỢụÂỵụÂyÂụÂẮỞụỢẾRụŨýụ.xỊụẾỞĂỊụÍỞỪÉỊụẾxỀụẦÒỀụẻẾỠụềẾKờụ)AIụảAIụŨýụÂyÂụỢẾýỊẾụỖẾẮỊụÍýÌụỊẾỀÉÌụŨQụỢỚỈỊÊụỢẾỐỀụÊỀxỊụẤỀẺỊụỚxụỢỚẰỊụẦĂỞụẦẸụẦỵÌụẴỵỈụxỊụỢỈýỊụỢỚTÔÂụỊẾỦỊÊụẤỀẺỊụẴỀĐỊụỖẾUÂụỢỳỖụÂRxụẤỄÂẾụẴÉỊẾụỢỚDỊụÂỵụỊTÔÂợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrềỚẰỊụẦĂỞụÊỀỦxụÂẾRụỊẾýụẻẾỠụềẾKụŨýụ)AIụảAIụỜCụẦTỒÂụỢỚỞỪEỊụẾỂỊẾụỢỚÙÂụỢỀĐỖụỢỚDỊụIDỊẾụjềjửụ-ụ)ýỀụềỚỞỪEỊụẾỂỊẾụjỀÉỢụăxÌụŨýụẦTỒÂụ)ýỀụỖẾyỢụỢẾxỊẾụ-ụềỚỞỪEỊụẾỂỊẾụẻẾỠụềẾKụỢỀĐỖụỜĨỊÊụŨýỈụÍỠÂụũửẾụỊÊýỪụÌxỀụừ/ứợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖXỞỢẾỈỚùrẽỞOÂụ)ỳỀq/Ỗr

Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long