Cập nhật:  GMT+7
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSRxqBqd8Oq4buZannDquKAnOG7r3HhuqjDquG6qOG7p3jhu6XigJ3huqjhurrDqkbDqsaganjDucOqLcOqduG7s3jDucOq4buX4buNeGQv4bul4buBxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buk4bubw6zhu5fhur3EkSE+xqA+w6otw6o+4bul4bqw4bunw6rGoeG7p3R3w6p44buJ4buE4bqtw6rhu5Xhu4vhu5XDqsah4bupw6zDqsOC4bulw4nEgnjDucOq4bqo4bqmeXjDucOq4bqo4bureOG7pcOqxqHDrHjDucOq4bqow7TDgsOq4bqo4bqm4bqqeMO5w6rhu5Xhu4vhu5XDqsah4buncuG6qsOq4buv4bunc3jDqsahdMOqw4Lhu6VE4buVw6rhu4BEw6rhu4Dhu6dz4buVw6rhuqjhuqLDquG7leG7peG6uOG7lcOqxqDEqeG7p8Oq4bul4bqg4bunw6rGoGp4w7nDquG7meG6oMOq4buV4buL4buVw6rhu5Xhu4/DguG6qcOqxqB0w6rhu5XDvcOq4buV4buL4buVw6rhu4BseMOq4buv4bunc3jDqsagxKnhu6fDquG7peG6oOG7p+G6rcOq4buV4buL4buVw6rhu5Xhu4/DgsOqxJDhu4TDqsaganjDucOq4bqo4bq6w6rhuqjhu6t44bulw6rGoXF4w6rhu5XEgsOq4bqs4bqyw6rGoXLhuqrDquG6qOG7peG7iXjhu6XDqnbDtMOCw6rhuqjhu6d04bqqw6rhu5nDrHjDquG7gGx4w6rhu6/hu6dzeOG6rcOqxqFqd8Oq4buZannDquG7guG7jeG7hMOq4buX4bq8eMO5w6rhu5fhurzDquG6qOG7pWp5w6rhu4BseMOq4buv4bunc3jhuq3DquG7r8ONw6p2w4nhurR4w7nhuq3DquG7r+G7pXnDrMOq4bul4bu14buV4bqtw6rhu6/hu6Xhu4vhu5Xhu6XDquG6pOG6qsOseOG6rcOqeMO54bul4buncHfDquG6qELhu5Xhuq3DquG6qOG7pcOzeMO5w6rhuqjhu6VteOG6rcOq4bqs4buL4bqow6rhu4Dhuq7hu6fDquG6qOG7peG6vOG7lcOq4bqoceG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJE+4bqq4buEw6p44bul4buncHjhuq3DqsahdMOq4buvceG6qMOq4bqo4buneOG7pcOqxqHDieG6tuG7lcOq4bqo4bqmxanDquG6qOG6qnPDquG6qMO0w4LDquG6qOG7pXTDquG7lcSQw6zDquG6qHnhu4l4w6rGoGp4w7nhuq3DquG6qHnhu4l4w6rhu5fhu4144bqtw6rhu5fhurzDquG6qOG7pWp5w6rhu4BseMOq4buv4bunc3jDqsagxKnhu6fDquG7peG6oOG7p8OqxqBqeMO5w6rhu5nhuqDDquG7leG7i+G7lcOq4buV4buPw4LDqsahw4nhurbhu5XDquG6qOG6psOJeMO5w6rhu5XDteG6qsOqRsOq4buv4buncXjDqsahw714w7nDqsO5w73DgsOq4bqm4bqgeMO5w6rhuqZr4bunw6rhu5XEkMOsw6rhu5Xhu4t4w6rhu5nhuqDhuq3DqsahanjDucOq4buA4buncHjDquG7gOG7icOqeOG7peG7jXjDquG7l+G7jXjhuqnDqjbhu6dz4buVw6p24buP4buEw6pGw6rhu6/hu6dxeMOqxqHDvXjDucOqw7nDvcOCw6rhuqzhu6HDquG6qMO0w4LDquG7peG6tsOCw6rhuqjhuqbFqcOq4bqo4bqqc8Oq4buVxJDDrMOq4buV4buLeMOq4buZ4bqg4bqtw6rGoWp4w7nDquG7gOG7p3B4w6rhu4Dhu4nDquG7leG7i+G7lcOq4bqow7V4w7nDqnbhuq7DgsOqeOG7peG7jXjDquG7l+G7jXjDquG6qOG7pcOsd8Oqw7nhu6fDrMOq4bqk4bqq4buEceG6qMOqxqHhu6l44bulw6p44bul4bq+eMO5w6rhu4Dhu494w6rGoXLDquG6pOG6qsOseMOq4bqo4bqm4bu1eMO5w6rhu5XEkMOsw6rGoeG7qcOsw6rDguG7pcOJxIJ4w7nhuqfDquG6qOG7pUF4w7nDquG6pOG6qsOsw6rGocO94bqtw6rDguG7peG7i+G6qMOq4bul4bqq4buEw6rhu5fhu414w6rhu5Xhu6XEkMOq4bqo4bqmeXjDucOqxqBqeMO5w6rhu4Dhu4nDquG6qHnhu4l4w6rhu4Jrw6rhu6XhuqDhu6fhuq3DquG6qMSpecOq4bqs4bq8w6rhuqjhu6XDgXjDucOqeOG7peG7j+G6qMOq4buAcsOq4bqow4nDquG6qMOJ4bqyeMO5w6rhu4Dhu4nDquG7peG7iXjhu6XDqsah4bqgeMO5w6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhuqh54buJeMOqxqBqeMO54bqtw6rhuqh54buJeMOq4buX4buNeMOqxqHDgHjDucOq4bqo4bul4bqw4bunw6rDueG7p0LDgsOq4buV4buL4buVw6rhu5Xhu4/DgsOqxJDhu4TDqsaganjDucOqeG13w6rGocOJ4bq24buVw6rhu4LhuqrDquG7pcOJ4bqueMO5w6rhuqjDicOq4bqow4nhurJ4w7nhuq3DquG6qOG7jXfDquG6qMOJ4bqtw6p4w7nhuqrhu4RzeMOq4buA4bu1eMO5w6rhu5XEkMOsw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6qMO1eMO5w6p24bquw4LDqnjhu6Xhu414w6rhu5fhu4144bqtw6rhu5XEkMOsw6rhu5Xhu4t4w6rhu5nhuqDhuq3DqsahanjDucOq4buA4buncHjDqsahdMOq4buZ4bqiw6rhuqzhuqp4w7nhuq3DquG7pXnhu4l4w6rhuqjhu6Xhu6dzeMOq4buV4buL4buVw6p3ROG7lcOq4bqo4buncOG6quG6rcOq4buV4bul4burw6rhuqjhu6dw4bqq4bqtw6p44bul4bunc3fDquG7gETDqsO54bunauG7p8Oqw4Lhu6Xhu4vDguKApsOq4buV4bulecOqw4Lhu6VDw6rhu6XhurbDgsOq4buA4bqu4bunw6rhuqjGsHjhu6XDquG7pcaweOG7pcOqxqHhu6nDrMOqw4Lhu6XDicSCeMO54bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkTbGsMOq4bqo4bulceG6rcOq4buA4bunc+G7lcOq4bqo4bulannDqnbhuqrDtHjhuq3Dqsahw714w7nDqsO5w73DgsOqRsOq4buv4buncXjDquG7gOG7iXnDquG7gGx4w6rhu6/hu6dzeMOqxqDEqeG7p8Oq4bul4bqg4bunw6rGoGp4w7nDquG7meG6oMOq4buV4buL4buVw6rhu5Xhu4/DgsOq4buA4bq6w6zDqnbhu4nDquG6pOG6quG7hHJ4w6p24bq24bun4bqtw6rhu4DhurrDrMOqduG7icOq4bqo4bqm4buL4buV4bulw6p44bul4bunc3fDquG7lcSQw6zDqnfDg+G7p8Oq4buV4buLeMOq4buZ4bqg4bqtw6rGoWp4w7nDquG7gOG7p3B4w6rhu4Dhu4nDqnfDg+G7p8OqeMO5w4nhurDhu6fDquG7l+G7jXjhuqnDqijhuqrDrMOqxqHDvcOq4buEcOG6qsOq4buVw7XhuqrDquG7leG7i3jDquG7meG6oOG6rcOqxqFqeMO5w6rhu4Dhu6dweMOq4buA4buJw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6qMO1eMO5w6p24bquw4LDqnjhu6Xhu414w6rhu5fhu414w6rhu5XDtXjDqnhw4bqqw6rhu5XDrHnDquG6qOG7p3jhu6XDquG6qOG7pcO1eMOq4bqo4bqm4buL4buV4bulw6p44bul4bunc3fhuq3DquG6qMO0w4LDquG6qOG6puG6qnjDucOqeMO54bul4buncHjDquG7leG6uOG6qsOq4buvw43DquG7leG7i+G7lcOq4buAbHjDquG7r+G7p3N44bqtw6rhu69x4bqow6rhu6XhurbDgsOqeOG7peG6qsO1eMOqeOG7peG6quG7hHV4w6rDueG7p+G6vsOsw6p2RsOqduG6qsO0eMOq4buA4buJw6rhuqjhu6Xhurzhu5XDquG6qOG7p3V4w6rGoXTDqsahw714w7nDqsO5w73DgsOqeOG7peG6vnjDucOqRsOq4buv4buncXjDquG7leG7pcWpeOG7pcOq4buC4buL4buV4bqtw6rhuqjhu413w6rhu6Xhuqrhu4Rx4bqo4bqtw6rhuqjhuqbhu4vhu5Xhu6XDqnjhu6Xhu6dzd+G6rcOq4buA4bq6w6zDquG7lcO9w6rigJzhuqjhu4134oCd4bqtw6rhu5XDvcOq4oCc4bqow7V34oCdw6rhu4DhurrDrMOqxqFqd8Oq4buZannDquG6qOG6pkJ4w7nhuq3DqsahQnjDueG6rcOq4bqs4buL4bqow6rhuqjGsHjhu6XDquG7pcaweOG7pcOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG6qOG6puG7p3R4w6rhu6/hu6d44bulw6rhuqhxw6otw6rhu4Jrw6rhu6XhuqDhu6fhuq3DqsOseMOqeOG7p3jhu6Xhuq3DquG6pOG6qsOB4buVw6rDguG7peG7s3jDucOq4buA4buJw6rhu5Xhu4vhu5XDqndv4bqow6rhu5VBeMO5w6rhuqjhu4vhu5XDquG7guG7jeG7hMOq4buX4bq8eMO5w6rGoGp4w7nDquG7lcSQw6zDquG6qOG6unjDucOqxqHhu6nDrMOqw4Lhu6XDicSCeMO54bqpw6rGoHTDquG7gOG7p3Phu5XDqsahw714w7nDqsO5w73DgsOqRsOq4buv4buncXjDquG7gOG7iXnDquG7leG7i+G7lcOq4buAbHjDquG7r+G7p3N4w6rGocSp4bqow6rGocOJ4bq24buVw6p3ROG7lcOqxqHFqeG7leG7peG6rcOq4buEcOG6qsOq4buVw7XhuqrDqsahcsOq4bqmw6zhuq3DquG7leG7j8OCw6rEkOG7hMOq4buV4buL4buVw6rhu5Xhu4/DgsOq4buVw7V4w6rhu5nhu4t3w6rhuqzhu4vhuqjDquG7leG7i+G7lcOq4bulw4nhuq54w7nDquG7l+G7k3jDquG7lcSQw6zDqj7huqbhuqp4w7nDqsOJxIJ4w7nhuq3DquG6qOG7q3jhu6Xhuq3DquG7peG6quG7hHN44bqtw6rhu5XDvcOq4buvccOq4bulecSp4buV4bulw6rDueG7p+G6ruG7p8Oq4bqo4bul4bunc+G6quG6rcOq4bqk4bqq4buLeMOq4bqo4bqm4bunc+G6qMOqeOG7peG6vnjDucOqeOG6oOG7p8Oq4buX4bqqeMO5w6rhu5XEgsOq4buZanjhuq3DqsO54bq24bunw6pGw6rhuqjhu6VqecOqduG6qsO0eMOq4buVxJDDrMOqPuG6puG6qnjDucOqw4nEgnjDueG6rcOq4buVxJDDrMOqPuG7q3jhu6XDqsSQ4buEw6rGocOB4bunw6rhu4Dhuq7hu6fDquG6qOG6unjDucOq4buAbHjDquG7r+G7p3N4w6rhu4Dhu4nDquG6rOG6vMOq4buV4bul4burw6rGocSpeeG6rcOq4bulw4nhuq54w7nDquG7l+G7k3jDquG7lcSQw6zDquG7leG7j8OCw6rEkOG7hMOqxqF0w6rhu5Xhu4t4w6rhu5nhuqDhuq3DqsahanjDucOq4buA4buncHjDqsahw714w7nDqsO5w73DgsOqRsOq4buv4buncXjhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRPsSp4bunw6rhu5Xhu4vhu5XDqsagxKnhu6fDquG7peG6oOG7p8Oq4buV4bul4bun4bqtw6rGoGp4w7nDquG7meG6oOG6rcOq4buv4bul4bunw6rhuqjhuqLDquG7leG7peG6uOG7lcOqxqHhu6dy4bqqw6rhu6Xhu4l44bul4bqtw6rGoXnhu4l4w6rhu5Xhu6XEkMOq4bqo4bup4buV4bulw6rhu5XDtXjDquG7l+G7iXjhu6XDquG6qOG7peG6sOG7p8Oqw7nhu6fDrHjDquG6qOG7peG7t8Osw6rGoeG7i3jDucOq4buV4bulecOqeOG6oOG7p8Oq4buX4bqqeMO5w6rhuqjhu6VqecOqduG6qsO0eMOqxqHDvXjDucOqw7nDvcOCw6pGw6rhu6/hu6dxeMOq4buA4buJecOq4buX4bq8w6rhuqjhu6VqecOq4buV4buL4buVw6rhu4BseMOq4buv4bunc3jDquG7gOG7icOq4buAbHjDquG7r+G7p3N4w6rhu5XEkMOsw6rhuqjhuqLDquG7leG7peG6uOG7lcOqxqBqeMO5w6rhu5Xhu4/DgsOq4bqo4bqmcHjhuqnDqj7huqbhu414w6rhuqjhuqbhu7V4w7nDqnjhu6Xhur54w7nDqkbDquG7r+G7p3F4w6rhuqjhuqbhu4vhu5Xhu6XDqnjhu6Xhu6dzd+G6rcOq4bqo4buNd8Oq4bul4bqq4buEceG6qMOq4buVxJDDrMOq4buV4buLeMOq4buZ4bqg4bqtw6rGoWp4w7nDquG7gOG7p3B4w6rhu4Dhu4nDqnjhu6Xhu414w6rhu5fhu414w6p44bulw4l4w7nDqsahw4B4w7nDquG6qOG7peG6sOG7p8Oqw4Lhu6Vq4bunw6rhuqjhu6t44bulw6rhuqjhu4t54bqtw6rhu5VqeOG7pcOqw7nhu6fhu4vhu5Xhuq3DquG7leG7pcSQw6rGoeG6oHjDucOqw4Lhu6Xhu7N4w7nDqnjDueG6usOs4bqtw6rhu6/hu6dweMOq4bqk4bqq4buEceG6qMOqxqHhu4/huqrDquG6qOG6psOseOG7peG6rcOqeMO5bHjDquG7leG7pW94w6rhu5XDvcOq4bul4bunc+G6qsOq4bqk4bqqasOq4buA4bqu4bunw6p34bu14bunw6rhu413w6p3w4nhuqrhuq3DquG7peG7iXjhu6XDqsah4bqgeMO54bqtw6rhuqjhu6XEkMOqxqF5xKl4w6p44bul4buNeMOq4buVxILDquG7peG6oOG7p8OqxqHDvXjDucOqw7nDvcOCw6pGw6rhu6/hu6dxeMOq4buA4buJecOq4buX4bq8w6rhuqjhu6VqecOq4buAbHjDquG7r+G7p3N4w6rGoXTDquG6qOG6quG7hHB4w6rhuqjhuqbhuqrhu4RyeMOq4buV4bulw4F4w7nDqsOC4bul4buLw6rhu5XEkMOsw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6qOG7pXHDqnbhurzhu5XDquG6qOG7pUPDqsah4bup4buV4bulw6rhu4Dhu4nDqnjhu6Xhur54w7nDqsOC4bulw7V4w6rhuqjDisOq4buVxILDquG7peG6oOG7p8Oq4buV4bulxal44bulw6rhuqjhuqbhu6nhuq3DquG7meG7j+G6qMOqd2t44bqpw6rhu5TDvcOqeOG7pcOJw6rhu4DDtOG7hOG6rcOq4buV4buL4buVw6rhu4BseMOq4buv4bunc3jDquG6qOG6psaweOG7pcOq4bqoxKnhu6fDqsagxKnhu6fDquG7peG6oOG7p8OqxqBqeMO5w6rhu5nhuqDDquG7leG7i+G7lcOq4buV4buPw4LDqnfhuq7hu6fDqsahanfDquG7mWp5w6rigJzhu69x4bqow6rhuqjhu6d44bul4oCdw6rhuqjhurrDquKAnEbDqsaganjDueKAneG6rcOq4oCcduG7s3jDucOq4buX4buNeOKAneG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4LDjOG6quG6qOG7pXnhuqbhur3EkVZww6o+4bulw4nEgnjDuWQvw4LEkQ==

Lê Thương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Khê

Tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Khê
2024-07-18 14:26:00

baophutho.vn Ngày 18/7, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Cẩm Khê đã có...

Đoàn kết thắng đại dịch

Đoàn kết thắng đại dịch
2020-04-09 08:14:55

PTĐT - Đại dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, có tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia.

“Cẩm nang” chọn “người cầm lái”

“Cẩm nang” chọn “người cầm lái”
2020-03-26 07:37:38

PTĐT - Thời điểm này, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội điểm cấp cơ sở. Mỗi chi, Đảng bộ tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp là thêm một minh chứng...

Tấm thẻ đảng viên

Tấm thẻ đảng viên
2020-03-19 07:51:01

PTĐT - Ngày mai cụ Phận về quê dự Đại hội Đảng bộ xã. Để chuẩn bị cho chuyến đi, mấy hôm nay cụ vào ra tất bật nào là chuẩn bị ý kiến tham luận; sổ sách ghi chép; thẻ đảng...

“4 không, 5 ưu tiên lựa chọn”

“4 không, 5 ưu tiên lựa chọn”
2020-03-12 09:22:36

PTĐT - Thời điểm này, cả hệ thống chính trị đang tập trung trí lực tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên địa bàn tỉnh,...

Trách nhiệm kiểm soát quyền lực

Trách nhiệm kiểm soát quyền lực
2020-03-05 07:26:22

PTĐT -Ủy ban Kiểm tra vừa có kết luận, yêu cầu thu hồi Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Phòng đối với cậu H cơ quan tôi do không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại thời điểm bổ...

Cần có cái nhìn biện chứng!

Cần có cái nhìn biện chứng!
2020-02-20 07:15:11

PTĐT - Việc xem xét giới thiệu cậu Chung xóm Gò vào danh sách những quần chúng ưu tú được đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tiếp tục là chủ đề được bàn luận sôi nổi tại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long