Cập nhật:  GMT+7
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bql4buOZ8aw4buhY+G6pOG6uGPDg+G6tmrGsGPhuq5CY+G6sHXGsHDDo8OiL3DEkeG6pcOi4bqi4bqlKuG6tuG7g8awY+G6sMSCceG7m+G6sOG6r2PhurDEgnHhu53GsGPhu6Vw4buHcWPhurBwQsOyY3Bx4bubxrBjw7JwdWPhurBwdGPDsuG6pOG7h2M6cOG6rEHGsOG7oWPEkMOCY+G7jmfGsOG7oWPhuqThurhjKuG6tmrGsGPhu6Vw4bq2Y2VjxJDhu4Vjw7LhuqThu4dj4bqwdcawcGPEkMahY+G7jmZxY3DDvXFj4buOZ8aw4buhY8Oy4buDw7Jjw7Jr4bqiw6LhuqLhuqXDonHFqeG7oWPhu4fhu6dx4buhxrA5YuG7p8O14buf4bqwYmPhuq7EgsOyOWJw4bqw4bqw4bqiw6MvL8Oz4buH4bup4bqicOG6tuG6sHDhu6nhurHEkMawL+G7qeG7p+G7jeG7jeG7h+G6sOG7hy9Fw7XDs+G6rnHhurDDtS/hu4fGsC3GsHHGsHAtw4Phurbhu6nDsi3huqJw4bupxrDhu6EvZWTEkcSRL8SRL8SRZeG6u2Xhur/hu4zDqcOp4buMw5Xhur8vxJFl4bq74buBxJHEkWTDqWXhur1l4bq7ZF9kZGThu6fhu6nhu6Hhu6nhurHDueG6ouG7oWLhuqUtY+G7jmfGsOG7oWPhuqThurhjw4PhurZqxrBj4bquQmPhurB1xrBwY8SQ4bqq4buHY+G6sOG7s2PDsnDhuqjDsmNww71xY8aw4buhcHRjw4Phurbhu4PGsGPhurDEgnHhu5vhurDhuq9j4bqwxIJx4budxrBj4bulcOG7h3Fj4bqwcELDsmNwceG7m8awY8OycHVj4bqwcHRjw7LhuqThu4djOnDhuqxBxrDhu6FjxJDDgmPhu45nxrDhu6Fj4bqk4bq4YyrhurZqxrBj4bulcOG6tmNlY8SQ4buFY+G7peG7l2Nw4bupZsOycGPDsuG6pOG7h2M6cOG6rEHGsOG7oWPEkMOCYzp1xrBwY+G6pOG6uGPEkMahY+G7jmZxY3DDvXFj4buOZ8aw4buhY8Oy4buDw7Jjw7Jr4bqiY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4buOZ8aw4buhY8Ozw71jw4PhurZqxrBj4bquQmPhurB1xrBw4bqxw6LhuqLhuqXhu45mcWPhurDhu4Nj4bum4buVYyrhurbhu4fGsOG7oWPhu45mcWPigJNjKOG6uGPEkHHhu5XGsGPDk+G7h8awYzpw4bqsQcaw4buhY8SQw4JjOnXGsHBj4bqk4bq44bqvY8OScHVjcOG6tuG6uGPhurDEguG6rMOAxrDhu6Fjw5PDvWPDklAqP2PhurB1xrBwY+G7j2hjw4Phurbhu4PGsGPhurDEgnHhu5vhurBjw5JwdWPhurBwdGPDqcOqY8Oy4bqk4buHY8OTw71jw5JwcsawcGPhurDEgnTEg2PDknB1Y+G6sHB0Y8Opw6rDqmPDsuG6pOG7h2M6cOG6rEHGsOG7oWPEkMOCY+G7jmfGsOG7oWPhuqThurhjw4PhurZqxrBj4bquQmM6xILhurbGsOG7oWPhuqzhu7fGsOG7ocSDY8Oy4buDw7Jjw7JwdWPhurBwdOG6r2Phu6Xhu5djcOG7qWbDsnBjw7LhuqThu4djOnDhuqxBxrDhu6FjxJDDgmPhu45nxrDhu6Fj4bqk4bq4YyrhurZqxrBj4bulcOG6tmNlY8SQ4buFYzp1xrBwY+G6pOG6uGPEkMahY+G7jmZxY3DDvXFj4buOZ8aw4buhY8Oy4buDw7Jjw7Jr4bqi4bqvY+G6sHHhu5fGsGPhurDhu7lxY+G7jmZxY3DDvXFj4buPZnFjw7Nx4bud4bq2Y+G6sOG7qeG7hcawY8OD4bq2eMOyY+G7p2zGsGPhurBw4bqoYzBRY8Oy4bqk4buHY+G7jmfGsOG7oeG6sWPDkuG7g8OyY+G7j3nGsOG7oWPDsnByY+G6sMSC4bupxrDhu6FjOnDhuqxBxrDhu6FjxJDDgmPhu45nxrDhu6Fj4bqk4bq4Y8OD4bq2asawY+G6rkJj4bqwdcawcGPEkOG7hWPDsuG7g8OyY8Oz4buD4bupY8Oy4buD4bupY8SQceG7lcawY+G7j2hjw4Phurbhu4PGsGPhurDEgnHhu5vhurBjw7LDgmPhurBw4budY+G7peG7l2Nw4bupZsOycGPDsuG6pOG7h2PDk+G7h8awYzpw4bqsQcaw4buhY8SQw4Jj4buOZ8aw4buhY+G6pOG6uGPDg+G6tmrGsGPhuq5CY+G6sHXGsHBjxJDGoWPhurBx4buXxrBjcOG7hcawcGPhu45mcWNww71xY+G7jmfGsOG7oWPDs8O9Y8OD4bq2asawY+G6rkJj4bqwdcawcGPhu6dsxrBj4bqwcOG6qGMwIlFjxJDhu4Vjw7Lhu4PDsmPEkGnGsGPDs2fGsGNw4bqs4bu5xrDhu6Fj4buNb8awY8Oy4bqk4buHY+G6sMSC4buVxrBjxJDhu4Vjw7J3xrDhu6Fj4bqw4buDw7Jj4bulceG7ncWpY+G6sMSC4buH4bqvY+G7oXHhu4PFqWPhuq7hu4PhurBj4buPZ8aw4buhY8SQceG7lcaw4bqvY+G6sOG7s2PDsnDhuqjDsmPhu45nxrDhu6Fj4bqicMOCw7JjxJDDgmPhu45mcWNww71xY+G7jmfGsOG7oWPDsuG7g8OyY8Oya+G6omPhurDEguG7qcaw4buhY+G7puG7piI6Y+G6sHXGsHDhurHDouG6ouG6pcOT4buHxrBjOnDhuqxBxrDhu6FjxJDDgmPhu45nxrDhu6Fj4bqk4bq4Y8OD4bq2asawY+G6rkJj4bqwdcawcGPhurjhu5XhurZjw7Js4bq2Y8Oy4buDw7Jjw7Jr4bqiY+G6pOG6uGPhu45nxrDhu6Fj4bqwxILhu6nGsOG7oWPhu45nxrDhu6Fjw7PDvWPDg+G6tmrGsGPhuq5CY+G6sHXGsHBj4bqwceG7l+G6omPhurDDgsOyY8OD4bq24buDxrBj4bqwxIJx4bub4bqwY+G6rmrhurZjxILDvcaw4buhY+G6sMSC4bupxrDhu6Fjw7Lhu4PGsGPDs8O94bqvY+G7j2fGsOG7oWPEkHHhu5XGsGPEkOG7hWPDsmnGsGPDsuG6qGPEkOG7heG7qWPDsuG7g8OyY8OycHVj4bqwcHThuq9j4bul4buXY3Dhu6lmw7Jw4bqvY3Dhuqzhu7nGsOG7oWPhu41vxrBjw7LhuqThu4dj4bqwxILhu5XGsGPEkOG7hWPDsuG6pOG7h2M6cOG6rEHGsOG7oWPEkMOCY+G7jmfGsOG7oWPhuqThurhjw4PhurZqxrBj4bquQmPhurB1xrBwY+G7j8ahY8SC4buHY+G7peG7l2Nw4bupZsOycGPDsnB1Y+G7j2bhu6lj4bqweOG6sGPDsnfGsOG7oWPhurDhu4PDsmPDsnDhurZuxrBjw7N0Y8SQxqFjxJBpxrBj4bulceG7m8aw4bqvY8aww71xY+G7jeG6tsaw4buh4bqvY8awcGrGsGPhuq5CY+G7jmZxY3DDvXFjw7Lhu4PDsmPDsmvhuqJjxJDhu4Vjw7Lhu4PDsmPhu49xxqHhurZj4bulceG7m8awY+G7pXDhu4PDsmPhuqJww4LDsmPEkMOCY+G7j2ZxY3DDvXFjw7JwceG6r2Phu49nxrDhu6Fjw7PDvWPDsuG7t2Phuq7DgMSDY+G6sHDhu4XGsHBj4bunbeG6omPDsuG7g8OyY+G6sHHhu53hurZjw7Phu4fGsGPEkGnGsGPhu6Vx4bubxrDhuq9jxrBwasawY+G6rkLhuq9j4bqw4buzY8OycOG6qMOyY8SQ4buFY+G6onDDgsOyY8SQw4Jj4buPZnFjcMO9cWPhu45nxrDhu6Fjw7PDvWPDg+G6tmrGsGPhuq5CY+G6sHXGsHDhurFj4buOZ8aw4buhY8Ozw71jw4PhurZqxrBj4bquQmPhurB1xrBwY+G6onB4cWNww4HhuqJjxJDhu7lxY1Dhurbhurjhu5vGsGPhuqThurhjOnDhu4fGsHBjP+G7t8awY8OycOG7rcawY+G7jmfGsOG7oWPDs8O9Y8OD4bq2asawY+G6rkJjcOG6tuG6uOG7m8awYzpw4buHxrBwYz/hu7fGsGPhurDhu7Njw7Jw4bqow7Jj4buPZnFjcMO9cWPhurDEguG6rOG7ucOyY+G7j+G7nWPEguG6suG6sGPhu6VxxrBwY8aw4buhcHHhu5vFqWPEkOG7hWPhu45nxrDhu6Fjw7PDvWM6xILhuqxBxrDhu6Fjw4PhurZqxrBj4bquQmPhurB1xrBwY+G6sHBCw7JjcHHhu5vGsGPhurBwcmPhu49x4budxalj4buOZnFjcMO9cWPhurDEgkLDsmPhurBx4buX4bqiY8OzbOG6tmPDs3Jj4bqwcOG6rGPEkOG7hWPhuqJw4burY8OzcmPhurBw4bqs4bqxY8OSd8aw4buhY+G6sOG7g8OyY8OycOG6tm7GsGPDs3RjxJDhu4Vj4bqwceG7l8awY3Dhu4XGsHBj4buOZnFjcMO9cWPDsuG7g8OyY8OycHHhuq9j4buOZ8aw4buhY8Ozw71jw7Lhu7dj4bquw4BjxJDhu4Vj4buOZnFjcMO9cWPhu45nxrDhu6Fjw7PDvWPDg+G6tmrGsGPhuq5CY+G6sHXGsHBj4bqicGdxY+G7j+G6rMOBw7Jj4bqw4buzY8OycOG6qMOyY8OycOG7i+G6sGPDsnDhu5nhuq9j4buP4bqyxrDhu6Fjw4Phurbhurhj4bqwxIJzxrBw4bqvY8aw4buh4bq24bq44buVxrBj4bqww63DsuG6r2PDsnBr4bqwY+G7p+G6rMOBxrDhu6Hhuq9jcHHhu5vhurZjw4PhurZn4bqvY+G7h8awY+G6sOG7qeG7hcaw4bqvY+G6sHHhu5fhurBj4bulceG7m8Wp4bqxw6LhuqLhuqXDkuG7g8OyY8OycHHhuq9j4buPZ8aw4buhY8Ozw71j4bqwxIJCw7Jj4bqwcOG6tsO9w7Jj4bqu4buZY8Ozw63hurBj4buPbOG6tmPhurBx4buXxrBjcOG7hcawcGPhu45mcWNww71xY+G6sOG6qmPhurBw4buDxrDhu6Fj4bq5LWVkxJFk4bqvY+G7peG7l+G6sGPhurBw4bqyw7Jj4bqwxILhuqzhu7nDsmPGsOG7oeG7heG6uGPDqWQt4bq9LWVkxJFk4bqxY+G7jmZxY3DDvXFj4buPZnFjw7Nx4bud4bq2Y+G7jmfGsOG7oWPDs8O9Y8OD4bq2asawY+G6rkJj4bqwdcawcGPhu6dsxrBj4bqwcOG6qGMwIlFj4bqu4buZY+G7j+G6rMOBw7Jj4bqw4buzY8OycOG6qMOyY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4bqwcOG7g8aw4buhY8OqLWVkxJFk4bqxYzrEguG7rcaw4buhY+G7psO9w7Jj4bqzw5I6IuG6tQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hai học sinh tống tiền giám đốc thích chơi game

Hai học sinh tống tiền giám đốc thích chơi game
2009-11-24 13:00:00

ai game thủ là học sinh lớp 11 tình cờ phát hiện hộp thư cá nhân cùng tài khoản game ảo tới 600 triệu đồng của một giám đốc nên "vòi" tiền chuộc 20 triệu đồng.Ngày 23/11, cảnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long