Cập nhật:  GMT+7
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/Dmsaw4bu24bqzOeG7qDhh4bu24buoPuG6q+G6szjhu6hm4bu2PuG7qD45ZyjhurPhu6g84bqh4buo4bu3YWXhu6hGxJHhu6jhu7lp4bqzOOG7qE7hu4nDqeG6szjhu6gt4buo4bqwNuG7qDlkYeG7qMawM+G6s+G7qOG7uWnhurM44buo4bqzJOG6t+G7qOG7pcOh4bqzOeG7qEY5O+G6s+G7qOG7rOG7quG7sFhVLznhu7DDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu7lb4bu0e8avw5rhu4BG4bq0LeG7qOG6sjjhu7jDsuG7qOG7suG7qC3hu6jhu65Q4buofWPhurM44buoPjnDoeG7qOG7ueG7uOG7qOG6rjLhu6jhu4Thu7ThurPhu6gt4buow4zDsuG7qG5hMeG6s+G7qOG7pUZO4buoRuG6o+G6sznhu6jDrMOyUOG7qOG7gDnDouG7qOG7pznDrOG7qGbhuqE+OeG7qEfhu6XhurLFqeG7qGbhuqPhurM5UOG7qEbhu4Phu4nDquG6szjhu6jhu6Xhu7ThurPhu6hGxJHhu6g+OcSpPuG7qOG7t2Fl4buoRsSR4buo4bu5aeG6szjhu6hO4buJw6nhurM44buoLeG7qOG6sDbhu6g5ZGHhu6jGsDPhurPhu6jhu7lp4bqzOOG7qOG6syThurfhu6jhu6XDoeG6sznhu6hGOTvhurPhu6jhu6zhu6rhu7BY4buoPjnDrOG7qGbhu4PDoOG7qD5nZD7hu6g54bqn4buB4buo4bqzODlb4buoPuG7tj7hu6hmOeG7uOG6sznhu6huYTHhurPhu6jhu6Xhu7ThurPhu6hGxJHhu6g+OcSpPuG7qDzhu7bhurXhu6g+4bu24bq14buoZsOg4bqzOeG7qDnDoOG6sznhu6hm4buDYTXhurPhu6jhuq854bu0YeG7qD7huqvhurM44buoZuG7tj7hu6g+OWco4bqz4buoPOG6oeG7qGbEkeG7qD45xKk+4buo4bu3YWXhu6hGxJHhu6jhu7lp4bqzOOG7qE7hu4nDqeG6szjhu6gt4buo4bqwNuG7qDlkYeG7qMawM+G6s+G7qOG7uWnhurM44buo4bqzJOG6t+G7qOG7rOG7quG7sFhRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVWbhu7Q84bqxW+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr+G6t+G7tOG7gzhh4bqz4bue4bus4buBw7Phu6jhu7RnZuG6tcavw5pVZuG7g8OaVWZ7w5pVYeG6tzjhu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz5RPOG7tOG6teG7gTlnZjnhurVRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4buwWOG7sOG7qi9Ww5174buu4bus4buqVuG7sOG7quG7qmbhu7BW4buuVsOd4bqx4buwUcSD4buBOMav4buoL8OaVS9me8OaVS9m4buDw5pVZuG7g8OaVWZ7w5pVL2Z7w5pVL2bhu4PDmlUvZuG7tDzhurFbw5pV4buBw5pGOVvhurXhu6g84bu24bq14buoPuG7tuG6teG7qD7DrOG7tOG7qOG7peG7tOG6s+G7qGbEkeG7qD45xKk+UOG7qH0y4bqz4buoZjnhurth4buofWE14bq34buo4bqz4bu4w7Lhu6g+4bu2PuG7qOG7hcOqUOG7qDzhu7ThurNQ4buo4bqzOOG7uOG6sznhu6hmOeG7tOG6t+G7qDhh4bu04buo4buBOcOtPuG7qG7DreG7qGbEkeG7qD45xKk+4buo4bu3YWXhu6hGxJHhu6jhu7lp4bqzOOG7qE7hu4nDqeG6szjhu6gt4buo4bqwNuG7qDlkYeG7qMawM+G6s+G7qOG7uWnhurM44buo4bqzJOG6t+G7qOG7rOG7quG7sFjhu6h9PeG7qMOzO8Oy4buoe2vhurM44buo4bqvMuG7qDnhurVAPjlQ4buoZuG7g2E14bqz4buo4bqvOeG7tGHhu6jhurM5beG6szjhu6jhu4E5LuG6s+G7qG5hND7hu6jhurFhMeG6s+G7qOG7h2fhu7ThurPhu6h9I+G6t+G7qDwj4bq14buofWjhurM44buoZmEy4bqz4buofWThu57hu6jhu6fhu7Y+4buoPsOp4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qGY54bqr4bqzOOG7qGZh4bqz4buofUBh4buoPjlo4bqzOOG7qGbhu4PhurXhurM44buoZuG6o+G6sznhu6hmJOG6szjhu6g+4buJ4bq74bqzOOG7qOG7hWLhu6jhurHhu4nhur3hurM44buoZmHhurPhu6g84bu4YVDhu6hmOeG6u2Hhu6jhurHhu4nhur3hurM44buo4buBOeG7tmbhu6jhu4XDouG6szjhu6hmZ8OyMeG6s+G7qGbhu4Nnw7Iz4bqz4buobjPhu6g+4bqr4bqzOOG7qGbhu7Y+4buoPjlnKOG6s+G7qDzhuqHhu6jhu7dhZeG7qEbEkVDhu6g4YeG7tuG7qGbhu4PhuqHhu6huJOG6s+G7qDnDouG7tOG7qGZhMWfhu6g8YTVn4buoPsOs4bu04buobmnhurM44buoxrAsZuG7qEbEkeG7oOG7qOG6rzLhu6g54bq1QD454buoZsSR4buoPjnEqT7hu6g54bqn4buB4buoPOG7tuG6teG7qG7hu7jhu6hmxJHhu6g+OcSpPuG7qD7hu7Y+4buoOeG6tUBm4buofWThurM44buoZkBh4buoRuG7g2fhurM44buoZjvhurfhu6g84bu24bq14buoPjnDoeG7qOG7gTnDrT7hu6huw63hu6jhu7dhZeG7qEbEkeKApuG7qEZhNWfhu6g84bu04bqz4buo4bqyZGHhu6h7Z+G6szjhu6h9PeG7qD45w6zhu6h9ZOG6szjhu6jDszvDsuG7qHtr4bqzOOG7qOG6rzLhu6g54bq1QD45UOG7qOG6r+G6oT454buoPCPhurPhu57hu6jhurA24buoezvhurM44buoOeG7icOp4bqzOOG7qGbhu4nDquG6szjhu6jhurNhNOG6t+G7qD7hu7Y+4buoTmfhu7Thu6jhu7lp4bqzOOG7oOG7qOG6sDbhu6g4YWXhu6jhu4ZnYj7hu6hGxJHhu6jhurBAPuG7qOG6sOG6teG6szjhu6jhu4ZnO+G6s+G7qG7hu7jhu6h7O+G6szjhu6g54buJw6nhurM44buoZuG7icOq4bqzOOG7qOG6s2E04bq34buoRsSR4buo4bq2KWfhu6hyZ+G7qOG7p8Op4bug4buo4bunOeG7icOp4bqzOOG7qGbhu4PDoOG6sznhu6jhurM4OTThu6hmOWchZuG7qD454bu44bq14buo4bq3auG6szjhu6jhurA24buoOWRh4buoxrAz4bqz4buo4bu5aeG6szjhu6jhurMk4bq34buo4bus4buq4buwWOG7oOG7qOG6sTbhu6g5ZGHhu6huJOG6s+G7qDnDouG7tOG7qHs74bqz4buoOGHhu7ThurPhu6h94buJ4bq74bqzOOG7qOG7gTli4bug4buo4bqxNuG7qDlkYeG7qDzDqWHhu6jhu6c5I2Hhu6hu4bu44buoPuG7tj7hu6g54bq1QGbhu6h9ZOG6szjhu6huJOG6s+G7qDnDouG7tOG7qHs74bqz4buoOGHhu7ThurNQ4buoZuG7g2E14bqz4buo4bqxPeG6t+G7qOG7gTnDrT7hu6huw63hu6jhurE24buoOWRhUVFR4buo4bun4bqr4bqzOOG7qGbhu7Y+4buoPjlnKOG6s+G7qDzhuqHhu6g+w6nhu6jhu4XDquG7qG4hZuG7qD45LGbhu6h9PeG7qH3hu4nhur0+4buo4bquOWfhu6jFqWHhu6hmw6E+OeG7qOG6seG6oT454buo4buFbOG7qMawM+G6s+G7qOG7uWnhurM44buoPjnhuqPhu6h9QOG6teG7qD7hu7Y+4buofcOp4bqz4buobuG6oeG7qGY5YeG7qD7huqvhurM44buofSjDsuG7qOG6sznhu7ThurM54buoZmEy4bqz4buofWThu6g54bq14bu44bqz4buoZjnhu7jhurM54buoPuG7tj7hu6g+4bqr4bqzOOG7qGbhu4PDoOG6sznhu6h94buJ4bu04buobuG7uOG6teG7qOG7gTnDrT7hu6huw63hu6jhurE24buoOWRhUeG7qEZhNWfhu6g84bu04bqz4buo4buT4bqz4buo4bqzYeG6sznhu6hm4buDIWbhu6hma+G7qH094buow7M7w7Lhu6h7a+G6szjhu6g+w63hu6hmOTXhu6g+4bu2PuG7qOG6rzLhu6g54bq1QD454buoPCPhurXhu6h9I+G6t+G7qOG7tOG6s+G7qOG6s2HhurM54buoZuG7gyFm4buoZmtQ4buo4bu04bqz4buoZuG6teG7uOG6s+G7qG7hu7jhu6jhu4dnI+G6s+G7qOG6seG7jeG7qGY54bqh4buoZuG7g+G7ieG6u+G6szhQ4buoZjlrPuG7qDnhu7jhurM54buoPuG7tj7hu6jhu4E54buJw6nhurM44buo4bu24bqz4buoe2E24bqz4buoZiHhu4FQ4buoPjnDrOG7qH1k4bqzOOG7qDhhI2Hhu6jhu4dnw7IyZuG7qD7hu7Y+4buoZsOg4bqzOeG7qDlnYuG6szjhu6jDsyPDsuG7qOG7g+G7tOG7qGbhu4Phu4nhurk+4buobuG7uOG7qGbhu4PhurXhurM44buo4bqxNuG7qDlkYVFRUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG6rjJm4buo4bqxZyHhurPhu6hmQGHhu6g+Z2Q+4buoOeG6p+G7gVDhu6jhu4A5w6Lhu6jhu6c5w6zhu6hm4bqhPjnhu6hH4bul4bqyxanhu6hm4bqj4bqzOeG7qOG7ueG7uOG7qOG6rjLhu6jhu4Thu7ThurPhu6jDsjFn4buoPi5n4bue4buoTmE0PuG7qGbEkeG7qD45xKk+4buo4bqxNuG7qDlkYeG7qOG7gTkjYeG7qGbhu4Phu7ThurM44buo4bqzODlhMeG6t1Dhu6hmOeG7uOG6sznhu6jhuq/DoeG6szlQ4buofSPhurfhu6g8I+G6teG7qGbhu4PDquG7qGY54bu44bqzOeG7qOG6sTbhu6g5ZGHhu6jhurcpZ+G7qOG6t2s+4buoPsOs4bu04buoPiPhu6jhurPhu4nhurk+4bug4buoPuG6q+G6szjhu6hm4bu2PuG7qH0j4bq34buoPCPhurXhu6jhu7ThurPhu6jhurNh4bqzOVDhu6jhu7ThurPhu6hm4bq14bu44bqz4buoZmfDsjRm4buofWJh4buo4buBOSNh4buofeG7ieG6vT7hu6h9M+G7qD7hu7ThurVR4buoRuG7g+G6teG6szjhu6jhu4dn4bu24buoZuG7g8Og4bqzOeG7qGbEkeG7qD45xKk+UOG7qD7hu7Y+4buoZmE1Z+G7qDzhu7ThurPhu6g+OcOs4buofWThurM44buo4buBOWJh4buoOeG6veG7geG7qG7hurlh4buoPuG7tj7hu6jhurM44bu44bqzOVDhu6h9w6nhurPhu6hu4bqh4buoPsOi4buo4bqxYTHhurPhu6jhu4dn4bu04bqz4buow7Ns4buo4bqx4buN4buoPuG7tj7hu6hmw6DhurM54buoOWdi4bqzOOG7qGY5Z2Q+4buoZjko4bq34buo4buHZ8OyM+G6s1Hhu6jhu6fhu7Y+4buoZjnhu7jhurM54buobmEx4bqz4buo4bul4bu04bqz4buoZsSR4buoPjnEqT5Q4buoPuG7tj7hu6hmYTVn4buoPOG7tOG6s+G7qD4k4bqz4buoPsSp4buobuG7uOG6teG7qOG6szlhNOG6t+G7qG7DreG7qH3hu4nhur0+4buoOGHhu7ThurVQ4buo4bqzMWfhu6g+4bu04bq14buoZmHhurM54buoZjku4bqz4buoZuG7g+G7tj454buo4bqzOWE04bq3UOG7qGbEkeG7qD45xKk+4buoZjnhu7jhurM54buoPuG6q+G6szjhu6jhu7dhZeG7qEbEkeG7qOG7uWnhurM44buoTuG7icOp4bqzOOG7qC3hu6jhurA24buoOWRh4buoxrAz4bqz4buo4bu5aeG6szjhu6jhurMk4bq34buo4bus4buq4buwWOG7qH014buo4bqxQGHhu6gs4bqz4buoZuG7ieG6veG6szjhu6hmYmbhu6h9IuG7geG7qGbhu4PhurXhurM44buo4bqx4bql4bqzOOG7qHtn4buo4bqvOeG7tj454buoOeG7uOG6sznhu6g54buJw6nhurM44buobjPhu6jGsCxm4buoRsSRUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG6sDHhu6jhu7nhurXhu7jhurM4VS/hu4HDmg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long