Cập nhật:  GMT+7
c+G7huG7qcWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5rhu4Phu4Lhu6Dhu4rhuqrhu6d0PsOV4buCxanhu4jhu5Lhu4LFqeG7hkrhu7fhu6DFqeG6qOG7jsSo4buAxanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buA4bufxanhu6Dhu4ZR4bqmxanhuqjhurThu6zFqeG7muG7huG7s+G7oMWp4bug4bui4buC4bq8xKjFqcOM4buCxKjhu4bFqeG7oMOJxaktxanhu7BBxanhu4bhu47hu4JzL+G7huG7qXRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundHPhu4Lhu4jhu4DFqeG7nuG7ouG6puG7k+G7py8v4bqm4buh4bqkw71K4bua4buGUOG7oOG7hkrhu6Hhu6jEqC/huqzhuqrhu57DjOG7oErhu5ovxKjhuqrhu6rhu54v4bur4burxrDhu7Ev4bup4bup4bup4bqs4butxrB5xrDhu6vGsMaw4bug4bupeOG7q+G7sXnhu6vhu4rhu6nhu6HDjeG7muG7gOG7p8WpL3RzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundMOj4buC4bq84buIxanhu6Dhu6LDvcWp4bqoR8So4buGxanDjFbFqeG6puG7juG7oMWp4bqoSsWp4buww4HEqOG7gMWp4bqs4bq2UOG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d04bqx4buA4bu14busxanhu6vGsC/hu6kv4bupeeG7r8aw4bufxakp4buGVMWp4bugR+G6puG7hsWpN+G7jMWpKeG7huG7hMWp4bqv4buCxKjhu4bFqeG6qEHFqcOM4buuxanhu4fDgOG6psWp4buK4bq6xKjhu4bFqcaweC/hu4fEg8Wp4bqkw73EqMWp4buG4bu1xKjhu4bFqeG6qOG7kMSoxanhu6hHxanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buAxanhu4bhu5Thu5rFqeG7muG7huG7s+G7muG7n8Wp4bug4buiSsSo4buAxanhuqhLxanhu5xQ4busxanhuqhHxKjhu4bFqeG7oOG7hsOSxKjhu4DFqcSo4buG4bqw4bugxanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buAxanEqMOa4buS4bqmxanhu6DDvcWp4bug4buG4bqqSsWp4buG4bq6xanhu4hC4bug4buhxanhu4Phu6Lhu7nhu4LFqeG7nFDDvcWp4bqm4buz4bqmxanhu4Dhu4LDveG7gsWp4bqoSuG7t8SoxanDjOG7huG7s+G6psWpxKjhu4bDvVDhu5/FqeG7iknEqOG7hsWp4buo4bum4bqmxanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buAxanEqOG7gOG7teG7rMWp4bqm4bu1xKjhu4DFqcOM4buGw4PEqOG7gMWp4bqoR8So4buGxanhu6jDveG7gsWp4bug4buiTMWp4bucUMO9xKjFqeG7oOG7ok3EqOG7gMWp4bug4buiSsSo4buAxanhu6Dhu4LDicSoxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqeG7muG7huG7s+G7oMWp4bug4bui4buC4bq8xKjFqeG7sEHFqeG7huG7juG7guG7ocWpPErFqeG6qEvhu5/FqcSo4buA4bu14busxanhu6nhu6kv4bupxrAv4burxrDGsOG7qeG7n8Wp4buD4buGVMWp4bugw5rhu5LEqOG7gMWpKeG7huG7hMSo4buGxanhu5rhu4ZUxanhuqhBxanhu5xQ4busw4nhu6DFqeG6qEfEqOG7hsWp4buK4bqw4busxanEqOG7gOG7teG7rMWp4burxrAv4bupxanhu4bhu7XEqOG7gMWpxKjDgeG7iMWp4buK4bu14buIxanigJzhurHhu4Dhu7Xhu6zFqT5Kxanhu4rDmuG7mMSo4buAxals4buC4bq64bugxanhurHDveG7iOKAneG7ocWp4buD4bukxanhuqhL4bufxanhu4ZK4bu34bugxanhuqjhu47EqOG7gMWp4bqoSsWp4buKw5rhu5jEqOG7gMWpw4zhu4bDk8So4buAxanEqOG7gOG7pMSo4buAxanhuqjDleG7gsWp4buI4buS4buC4bufxanhu4BL4buaxanhu5rhu4bhurbEqMWp4bug4buGUeG6psWp4bqo4bq04busxanhu5rhu4bhu7Phu6DFqeG7oOG7ouG7guG6vMSoxanDjOG7gsSo4buGxanhu6DDiS3FqeG7sEHFqeG7huG7juG7guG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0w6Phu4bDg8So4buAxanhuqhHxKjhu4bFqeG7qMO94buCxanhu6Dhu6JMcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Q+SsWp4buKw5rhu5jEqOG7gMWp4buA4bq2xKjFqcSo4buGw5rFqeG7oOG7hsO94buIxanhuqzhu6bFqeG7qOG7tUrFqeG7oErhu7XEqMWp4bqk4buOxanhuqbhu4ZQxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqeG7hkbEqOG7hsWp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG7iOG7juG7oMWp4bue4bu5xKjFqeG7muG7huG6tOG7iOG7n8Wp4bug4bukxanDjOG7huG6rlDFqeG7oOG7huG7gsOJ4bugxanDjMOJ4bufxanhuqbhu4bDicWp4bug4bu3SsWp4bug4buGxajFqeG6qMOJxKjFqeG7qOG7guG6uuG6psWpw4zhu4Lhurzhu4jFqeG7oOG7osO9xanhu6jhurLhu6DFqeG7iuG7guG6ulDFqeG7oOG7osOa4buS4bqmxanDjOG7huG7gsWp4bqow5rDvcWp4buo4bu1SsWp4bue4bu5xKjFqeG7sFDhurDhu6Dhu5/FqeG6qOG7guG6uFDFqcOM4buG4buC4bq8xKjhu5/FqeG6qOG7guG6uFDFqeG6puG7hkjEqOG7hsWp4bucUOG7s8Wp4bug4buiRsSo4buGxanhuqbDk8So4buAxanEqOG7gOG7huG6usWp4buo4bu1xanhu4Dhu4LDveG7gsWp4bqoSuG7t8SoxanDjOG7guG6vOG7iMWp4bug4buiw73FqeG6puG7huG6sOG7oMWp4buKw5rhu5TEqOG7gMWp4bue4bu5xKjFqeG7muG7huG6tOG7iMWp4bqmUMOS4buCxanhuqZSxKjhu4DFqeG6puG7hkrFqeG6qMOJxKjFqcOM4buG4bquUMWp4buKw4Dhu5rhu5/FqeG6qOG6ouG7oMWp4bqow5rDvcWp4bue4bu5xKjFqeG7muG7huG6tOG7iMWp4buo4bu1SsWp4buexajFqeG6rFPEqOG7gMWp4buo4bu1xanhuqThu7lKxanhu4bhu7XEqOG7huG7oeG7oeG7ocWpPkrFqeG7isOa4buYxKjhu4DFqeG7iuG7tcWp4buKScSo4buGxanhu6jhu6bhuqbFqeG6pkvFqeG7muG7huG7t+G7iMWp4buo4buCxanhu7nEqOG7hsWp4buGw5rhu5bEqOG7gMWp4bui4buOxKjhu4DFqeG7iuG7ksSoxanhu6jhu7XFqeG7iuG7gkXEqMWp4bucUMO9xKjFqeG7iOG6suG7oMWp4bug4buG4buCw4nhu6DFqeG6qMOJxKjFqeG6qOG7mOG7gsWp4buew5LEqOG7gMWp4bug4buGw5rhu5jEqOG7gMWpxKjhu4bhurLhu6Dhu6HFqT7hurzFqeG6qOG7ueG7iMWp4bqk4bu5SsWp4bqoUcSo4buAxanhu4rDmuG7lMSo4buAxanhu4bhu7XEqOG7gMWp4buGS8O9xanhu6Dhu4ZGxanhuqbhu4bhu4LDieG6psWp4bqm4bquxKjFqeG7lsWp4bqm4buG4buU4bufxanhuqbhu47hu6DFqeG6pOG7kOG7iMWp4buWxanhuqbhu7PhuqbFqeG6puG6ruG7rMWp4buww4HEqOG7gOG7n8Wp4bqo4buMxKjhu4DFqeG7huG7jMWp4bug4buExKjhu4bFqeG7oOG7guG6uMSoxanhu6Dhu6JFxKjFqeG7sOG6qsWp4bugw73hu7Dhu4Lhu5/igKbFqeG7muG7huG7ueG7gsWp4bqow5rhu5ThuqbFqcOM4buC4bq84buIxanhuqhHxKjhu4bhu6PFqeG6qOG6vMWp4bqo4bu54buIxanhuqThu7lKxanhuqbhu4ZKxanDjMOJ4bugxanhu5xQ4bu5xanDjOG7huG7s+G7iMWp4bqm4buGxq/DvcWp4bqk4bq6xKjhu4bFqeG6puG7hlDhurTEqMWp4buw4buz4bqmxanhu6Dhu4ZGxanEqOG7huG7guG6uuG7oMWpw4zDicWp4bqmVcSo4buAxanhu5rhu4bhu7nhu4LFqeG6qMOa4buU4bqmxanDjOG7guG6vOG7iMWp4bqoR8So4buG4bujxanDjOG7hsOS4buCxanhu4rDmuG7lMSo4buAxanhuqZUw73FqeG7oOG7huG7puG6psWp4bua4buG4bq04buIxanhuqhLxKjhu4DFqeG7gEvhu4LFqeG7nsSCxKjFqeG6qMOa4buU4bqmxanhuqjhu7nhu4jFqeG6pOG7uUrFqeG6pOG6oMSo4buAxanEqOG7hsavxKjhu4DFqeG7nFDhu6zFqeG6qEfEqOG7hsWp4bqm4buG4bqi4bugxanhuqbhu4bEkMWp4buo4bq4xanhu4bhu7XEqOG7gMWp4bqoS8So4buAxanhu4BL4buCxanhu57EgsSo4buj4buh4buh4buhN0rhu7fhu6DFqeG6qOG7jsSo4buAxanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buAxanhuqhBxanhu6Dhu6TEqOG7gMWp4bqkw5rhu5LhuqbFqeG7gEvhu5rFqeG7muG7huG6tsSoxanEqOG6rsSo4buAxanhuqbDvUrFqeG7huG7guG6ulDFqeG7iuG7puG6puG7n8Wp4buG4buC4bq6UMWp4bucUOG7ucWp4bug4buiSsSo4buAxanhu5xQ4bu5xKjFqeG7iuG7rsWpxKjhu4bhu7XFqcSow5rhu5Lhuqbhu5/FqeG6qOG7ueG7iMWp4bqk4bu5SsWp4bqmw5PEqOG7gMWp4bqk4bqgxKjhu4DFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4bug4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4buI4bu34buC4bufxanhuqThu7lKxanhu6jhurrFqeG7iMOT4buCxanhu6Dhu6LDmuG7mMSo4buAxanhu6jhu7XFqeG7nsOZ4bqmxanDjOG7hk7huqrFqcSo4buG4bquxKjFqeG6rOG6rsSo4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Thu4Phu6JFxKjFqeG6qEfDvcWp4bqk4bu1xKjFqeG7oEjEqOG7hsWp4buG4buC4bq6xKjFqeG6pkvFqeG7huG7kMSoxanhu6t2xrDFqeG6rErDvcSo4buGxanEqOG7gOG7huG7guG6uuG7muG7n8Wp4buG4buU4buaxanhu6Dhu7PhuqbFqeG7sEHFqcOM4buCxKjhu4bFqeG6rErDvcSo4buGxanhu6jhurLEqMWp4bug4bu54buCxanhu4bhu7XEqOG7hsWpw4zhu4bhu7Phuqbhu4bFqeG7qOG7kuG7gsWp4buA4bq2xKjFqeG7qeG7oXfGsMawxanhu7DhuqrFqcOTxanhu6DDk+G7n8Wp4bug4buiSsSo4buAxanhuqhLxanhuqjhurZQxanhu7DhuqrFqeG7oMO94buw4buCxanhuqbhu4bhu4LDieG7iMWp4buew5LFqeG7isOa4buUxKjhu4DFqeG7iuG7ksSo4buhxak34bq2UMWp4buGw4nhu6DFqeG6puG7s+G6psWp4bqsSsO9xKjhu4bFqcSo4buA4buG4buC4bq64buaxanhuqjhurhQxanhuqbhu4bhurDhu5rFqeG7huG7tcSo4buGxanEqOG7gOG7huG7gkXhu4jFqeG6puG7s+G6psWp4bucUOG7rMWp4bqoR8So4buGxanhuqZUw73FqeG6seG7huG7tcWpxKjDmuG7kuG6psWp4buo4bq4xanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buA4buhxak+4bq8xanhu6DDgcSo4buAxanhuqbDmuG7mMSo4buAxanhu5xQ4bu5xKjFqeG7iuG7rsWp4buo4bq4xanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buAxanhu6DDveG7sOG7guG7iOG6quG7oOG7n8Wp4bug4bukxanhuqjhurZQxanEqMOB4buIxanhuqjDicSoxanEqMO94bus4bufxakp4buG4buCxanhuqZT4bqmxanhu4Phu4JFUMWp4bqm4buGUOG6tMSoxanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buAxanhuqbhu4bhurDhu6DFqeG7isOa4buUxKjhu4DFqcOq4buGUcWp4buD4buGTcWpceG7h+G7lsWpw6Phu4ZKw73FqeG7hk3huqbFqeG7qOG7tcWpKcOTxKjhu4DFqcSo4buA4buG4bq6csWp4bqoQcWpw4zhu4Lhurzhu4jFqeG6qEfEqOG7hsWp4buvd8Wp4bqo4buMxKjhu4DFqeG7huG7jMWp4bugw73hu7Dhu4Lhu4jhuqrhu6DFqeG6plTDvcWp4bqkw5LEqMWp4bqo4buQxKjFqeG7qEfFqcOM4buCxKjhu4bFqeG6rErDvcSo4buGxanhuqxH4bqm4buGxanhu6hTxanhu6DDveG7sOG7gsWp4bug4buiRcSoxanhuqhHw73FqeG6pOG7tcSoxanhu6BIxKjhu4bhu6HFqeG7h8O9UMWpw4zhu4bhu4LFqcOM4buC4bq84buIxanhuqhHxKjhu4bhu5/FqeG7g+G7olDEqOG7gMWp4bug4bqu4buIxanhuqhBxanhuqzhu7PEqMWp4bug4bqq4buI4bufxanDjEPhu5rFqeG6puG7hkbFqeG7oOG7okXEqMWp4bqo4buMxKjhu4DFqeG7huG7jMWp4bugw73hu7Dhu4Lhu4jhuqrhu6DFqeG6qOG6vMWp4bug4bui4buzxKjhu4bFqeG7nuG7psWp4bqmw73EqMWp4bug4buG4buC4bq64buaxanhu6Dhu6TFqeG6pEXEqMWpxKjhu4BK4bu14buC4bufxanhu5rhu4bhurbEqMWpxKjhu7VKxanhu4bhu7fEqMWp4bqm4buGw4nFqcSo4buGxq/EqOG7gMWp4buew73hu4LFqeG7nsOSxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7nFDhu7PFqeG7oOG7okbEqOG7hsWp4bug4buExKjhu4bFqeG7nFBBxKjhu4DFqeG6qMOa4buYxKjhu4DFqeG7qOG7tcWp4bua4buG4buExanhuqxH4bqm4buGxanhu6hTxanhu6DDveG7sOG7guG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d04bqtxKjhu4DFqcSDRcWpbMOBxKjFqeG7g+G7huG7t0rFqS3FqTbhu4Lhu7Phu4jFqeG6qMOS4bqmxakpw5PEqOG7gMWp4bug4busxanhu4PhurE3N8Wp4bqv4buDbMWp4bqvw73hu4LFqcSD4buCxKjhu4bFqcOq4buGUcWp4buD4buGTcWp4bqm4buGSsWp4bqk4buCw4nhu6Dhu53FqeKAnMOj4buC4bq84buIxanhuqhHxKjhu4bFqeG7oMO94buw4buC4buI4bqq4bugxanhuqhHxKjhu4bFqcOMVsWpw4zhu4bDk8So4buAxanhuqbhu4ZIxanhu4Dhu4JR4buaxanhuqbhu7PhuqbFqeG6rErDvcSo4buGxanEqOG7gOG7huG7guG6uuG7msWp4bug4buCw4nhu6DFqcOM4buC4bq64buIxanhuqbhu4bhu4LFqeG7muG7huG7hMWp4buI4bu1xanhuqZMxKjFqeG6pOG7uUrFqeG6qOG7ueG7iMWp4bue4bumxanhuqbDk8So4buAxanhuqThuqDEqOG7gOG7n8Wp4bqkRsSo4buGxanhuqjDg8So4buA4bufxanhuqbhu7fEqOG7hsWp4bug4buiw73EqOG7hsWp4buK4bu1xKjhu4bFqeG7iOG7t8So4buGxanhu4Dhu4LGr8O9xanhuqbhu7PhuqbFqeG6puG7kMWp4bue4buWxanDjOG7gsSo4buGxanhuqxKw73EqOG7hsWp4bugw73hu7Dhu4Lhu6HFqTfhu7XEqOG7gMWpxKjDgeG7iOG7n8Wp4bqsSsO9xKjhu4bFqcSo4buA4buG4buC4bq64buaxanhuqhBxanhuqbhu4ZUxanhuqjhu47EqOG7gMWp4buK4bu14buIxanhu6Dhu4ZUxanhu6BT4bqmxanDjOG7guG6vOG7iMWp4bqoR8So4buGxanhu5rhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu6Dhu4LhurrEqMWp4bqoSsWp4bqm4buGSsWp4bqm4buz4bqmxanhu7DhuqrFqeG7oMO94buw4buC4buhxanhu4Phu6JFxKjFqeG7iMOU4buCxanhu7DhuqrFqeG6puG7hlHEqOG7gMWp4bugw5Phu4LFqeG6pkzEqMWpxKjhu4JF4buIxanhu6zDieG7oMWp4buew5LFqeG6qOG7guG6usSoxanhu6Dhu4ZK4bu34buCxanhuqjDmuG7mMSo4buAxanhuqzhuq7hu6zFqcSoS8So4buA4bufxanhuqThu7nEqOG7gMWp4buA4buC4buzxanhuqbDmuG7kuG6psWp4bqo4bq8xanDjOG7huG7s+G6puG7hsWp4buG4bu1xKjhu4DFqeG7iuG7gkXEqMWp4buG4bq6xanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7oOG7osOa4buYxKjhu4DFqeG7huG7lOG7msWp4bug4buGw4DhuqbFqeG7iMOA4bqmxanhu6jhurjFqeG6psOa4buS4bqm4buhxako4bqgxKjhu4DFqeG7qOG7guG6uuG6psWp4buK4bu14buIxanEqOG7teG7rOG7n8Wp4bqm4buGUcSo4buAxanhu6DDk+G7gsWp4bqoQcWp4bug4bu3SsWp4bqow5rhu5ThuqbFqeG7nuG7psWp4bug4buCxKjFqeG7oMOa4buWxKjhu4DFqeG6plTDvcWpw4zhu4bhu7Phuqbhu4bFqeG7huG7tcSo4buAxanhu6Dhu4bDk8So4buAxanhu5xQw73FqcSo4buGxq/EqOG7gMWp4bua4buG4bu5xKjFqeG7huG7jOG7gsWp4bug4buE4bqm4buGxanhuqbhu6bhuqbigJ3hu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundOG7g+G7huG6qkrFqeG7oOG7hsOSxKjhu4DFqcOMReG7n8Wp4bug4bukxanEqMOB4buIxanhu6vGsOG7q8awxanhuqjDicSoxanEqMO94bus4bufxakp4buG4buCxanhuqZT4bqmxanhu4Phu4JFUMWp4bqm4buGUOG6tMSoxanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buAxanhuqbhu4bhurDhu6DFqeG7isOa4buUxKjhu4DFqcOq4buGUcWp4buD4buGTcWp4bqoQcWp4bqm4buGVMWp4bug4buiRsWp4bug4buG4bum4bqmxanhu4bhu4LhurrEqMWp4bqm4buG4buExKjFqeG6plDhu47huqbFqcOM4buC4bq84buIxanhu6Dhu6LDvcWp4buo4bq4xanhu4pJxKjhu4bFqeG7qOG7puG6psWp4bug4buCRVDFqeG6puG7hlDhurTEqMWp4bqoSsWp4buKw5rhu5jEqOG7gMWp4bqm4buG4bqw4bugxanhu4rDmuG7lMSo4buAxanhuqZUw73FqeG7huG7tcSo4buAxanhuqbhu4ZT4bqmxanhuqjhu5DEqMWp4buoR8Wp4bue4bu5xKjFqeG7sFDhurDhu6DFqcOM4buCxKjhu4bFqeG6rErDvcSo4buGxanhu6Dhu6JFxKjFqeG6qEfDvcWp4bqk4bu1xKjFqeG7oEjEqOG7huG7ocWp4buD4buiSsSo4buAxanhuqhLxanDjOG7guG6vOG7iMWp4bug4buiw73FqeG6puG7huG7hMSoxanhuqjhu5DEqMWp4buoR8Wpw4zhu4LEqOG7hsWp4bqsSsO9xKjhu4bFqeG7nuG7ucSoxanhu5rhu4bhurThu4jFqeG7huG7tcSo4buAxanhu4ZLw73hu6PFqeG7q3nFqeG7oMOVxanhuqbhu4bDmeG6puG7n8Wp4bqm4buzxanEqOG7huG6rsSoxanDjOG7gsSo4buGxanhuqxKw73EqOG7hsWp4bqs4bq2UMWp4buITsWp4buGS8O9xanhu4pOxKjhu4Dhu6PFqeG6pMOSxKjFqeG7oMOVxanhuqbhu4bDmeG6psWpw4zhu4LEqOG7hsWp4bqsSsO9xKjhu4bFqeG7iFDDvcWp4bqk4buzxKjFqeG6qOG7guG6usSo4bujxanhuqTDksSoxanhu6DDlcWp4bqm4buGw5nhuqbFqcOM4buC4bq84buIxanhuqhHxKjhu4bFqeG7huG7guG6ulDFqeG6puG7hlDhurTEqMWp4bua4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4bug4buC4bq6xKjFqeG6qErhu6PFqeG6pMOSxKjFqeG6qOG7kMSoxanhu6hHxanDjOG7gsSo4buGxanhuqxKw73EqOG7hsWp4buo4bqyxKjFqeG7oOG7ueG7gsWp4buexajFqeG6rFPEqOG7gMWp4bua4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4bug4buC4bq6xKjFqeG6qErFqcSo4buGS+G7iMWp4burxanhu4rhu7XFqeG7oMO94buw4buC4buI4bqq4bug4bujxanhu6nGsMWp4bqo4buQxKjFqeG7qEfFqeG7nuG7ucSoxanhu7BQ4bqw4bug4bufxanDjOG7gsSo4buGxanhuqxKw73EqOG7hsWp4buo4bu1xKjhu4DFqeG7oOG7osO9xKjhu4DFqeG7nsOZ4bqm4bufxanhu4hZxanEqOG7gOG7huG6uuG7o8Wp4bqkw5LEqMWp4bugw5XFqeG6puG7hsOZ4bqmxanhu57hu7nEqMWp4buwUOG6sOG7oMWpw4zhu4LEqOG7hsWp4bqsSsO9xKjhu4bFqeG7huG7tcSo4buAxanhuqhLxKjhu4DFqeG7gEvhu4LFqeG7nsSCxKjFqeG7oOG7huG6qkrFqeG6qEfEqOG7hsWp4buKw5rhu5TEqOG7gOKApnMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d04bq/UMO9xanDjOG7guG6vOG7iMWp4bug4buiw73FqeG6qEHFqcOMR+G7msWp4bug4buG4buY4buCxanhu7DFqMWp4buK4buuxanEqOG7hsavxKjhu4DFqeG7qOG7gsWp4bua4buG4bu34buIxanhu6jhu7XFqeG6puG7huG6sMSoxanhuqbhu4ZIxKjhu4bFqeG7qOG7guG6uuG6psWp4bqm4buG4bqw4buaxanhu4bhu7XEqOG7hsWp4bqm4buz4bqmxanhu5xQ4busxanhuqhHxKjhu4bFqeG7oOG7hlDhu47huqbFqeG7iknEqOG7hsWp4buo4bum4bqmxanhu6Dhu4JFUMWp4bqm4buGUOG6tMSoxanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buAxanhuqbhu4bhurDhu6DFqeG7isOa4buUxKjhu4DFqeG7oOG7okXEqMWp4bqoR8O9xanhuqThu7XEqMWp4bugSMSo4buG4buhxak34bu1xKjhu4DFqcSow4Hhu4jFqcSo4buASuG7teG7gsWp4bqoSsWp4buKw5rhu5jEqOG7gMWp4bqm4buz4bqmxanhu5rhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu6Dhu4LhurrEqMWp4bqoSsWp4bug4buiUOG7rOG6uMSoxanhu6Dhu4bDksSo4buA4bufxakp4buG4buCxanhuqZT4bqmxanhuqhBxanhu4jhu5bFqeG7ouG7jsSo4buAxanhu5rhu4bhu7fhu4jFqeG7qOG7gsWp4buG4buC4bq6UMWp4bqm4buGUOG6tMSoxanhuqjDkuG7gsWp4buo4buS4buCxanhuqbhu7PhuqbFqeG7oOG7huG7gsOJ4bugxanhuqRHxanhuqhKxanhu5rhu4bDmeG6psWp4bug4bu34bua4bufxanEqOG7huG6oOG7iMWp4bqo4buz4buaxanDmcSo4buAxanhu4bhurZQxanhu4bDieG7oMWpxKjhu4ZQxanhuqbhurZQxanhuqxH4bqm4buGxanhu6hTxanDjFnFqeG7oOG7hlDhurLhu6DFqeG7qOG6uMWp4bqoSsWp4buKw5rhu5jEqOG7gMWp4bug4buiRcSoxanhuqhHw73FqeG6pOG7tcSoxanhu6BIxKjhu4bhu5/FqeG7gOG7glHhu5rFqeG6psOTxKjhu4DFqeG7oOG7s+G6psWp4bucUOG7ucSoxanhu4rhu67FqeG6qOG7t+G7oMWp4buG4buC4bq6UMWp4bucUOG7ueG7n8Wp4buA4buCUeG7msWp4bqm4buz4bqmxanhuqbhu5DFqeG7nFDDvcSo4bufxanhuqxKw73EqOG7hsWpxKjhu4Dhu4bhu4Lhurrhu5rFqeG7nsWoxanhuqxTxKjhu4DFqeG7oOG7huG7gsOJ4bugxanhuqRHxanhu6Dhu6JFxKjFqeG7gOG7guG7ueG7iMWp4bqm4buG4buCxanhu5rhu4bhu4TFqeG7qOG7tcWp4bug4buG4buY4buCxanhu4Dhu4LDvcSoxanhuqjhu4LFqcOM4buC4bq84buIxanhuqhHxKjhu4Yv4buG4buC4bq6UMWp4bqm4buGUOG6tMSoxanhu6Dhu4bhu4LDieG7oMWp4bqkR8Wp4bqoSsWp4buKw5rhu5jEqOG7gOG7ocWp4buD4buGw5PEqOG7gMWp4bucUMO9xanhu4ZK4bu34bugxanhuqjhu47EqOG7gMWpw4zhu4Lhurzhu4jFqeG6qEfEqOG7hsWp4buo4bq4xanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buAxanhu4Dhu4JR4buaxanhuqbhu7PhuqbFqeG6rErDvcSo4buGxanEqOG7gOG7huG7guG6uuG7msWp4bqsUOG7rMWp4bug4buiRsWp4bqo4buOxanhuqbhu4bhu4TEqOG7hsWp4buw4buz4bqmxanhuqZUw73FqeG6puG7s+G6psWp4bua4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4bug4buC4bq6xKjFqeG6qErhu5/FqcOMw4nhu6DFqeG7nFDhu7nFqeG6qErFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4buGSuG7t+G7oMWp4bqo4buOxKjhu4DFqeG7nuG7ucSoxanhu7BQ4bqw4bugxanDjOG7gsSo4buGxanhuqxKw73EqOG7huG7n8Wp4bug4buCw4nhu6DFqcOM4buC4bq64buIxanEqOG7gFDhu6xFxKjFqeG7qOG6suG7oMWp4buK4buC4bq6UOG7n8Wp4buA4buC4bu54buIxanhu4Dhu4Lhu7PFqeG7oOG7huG7tcSo4buGxanhu6DDgcSo4buAxanhu57DmeG6psWp4bqm4bu3xKjhu4bFqeG7oOG7osO9xKjhu4bFqeG6plTDvcWp4buG4bu1xKjhu4DFqeG7hkvDvcWp4buo4bu1xanhuqxKw73EqOG7hsWpxKjhu4Dhu4bhu4Lhurrhu5rFqeG7oOG7okXEqMWp4bug4buGR8Wp4bug4buiw5rhu5jEqOG7gMWp4bug4buiSsSo4buAxanEqMOa4buS4bqmxanhuqZVxKjhu4DFqcSo4buGw5rFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4bucUOG7s8Wp4bug4buiRsSo4buGxanhu6Dhu4bDveG7iMWp4buA4buCw73FqeG6puG7hlDDlOG7gsWp4bqmUMSo4buAxanDmcSo4buAxanhu4bhu7XEqOG7gMWp4buGS8O9xanhu6BK4bu1xKjFqeG6puG6tlDhu6HFqTdK4bu34bugxanhuqjhu47EqOG7gMWp4bqoSsWp4buKw5rhu5jEqOG7gMWp4bua4buG4buz4bugxanhu6Dhu6Lhu4LhurzEqMWp4bqoQcWp4buAS+G7msWp4bua4buG4bq2xKjFqeG7nFDDvcSoxanhu6Dhu6JNxKjhu4DFqeG6puG7hkrFqeG7nuG7psWp4bua4buG4buz4bugxanhu6Dhu6Lhu4LhurzEqMWpw4zhu4LEqOG7hsWp4bugw4ktxanhu7BBxanhu4bhu47hu4Lhu5/FqeG7huG7juG7gsWpxKjhu4bhurLhu5rFqcOM4buCxKjhu4bFqeG7oMOJxanhu5xQw5LhuqbFqeG7oMOJ4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Rz4buC4buI4buAxanhu57hu6Lhuqbhu5Phu6cvL+G6puG7oeG6pMO9SuG7muG7hlDhu6Dhu4ZK4buh4buoxKgv4bqs4bqq4buew4zhu6BK4buaL8So4bqq4buq4bueL+G7q+G7q8aw4buxL+G7qeG7qeG7qeG6rOG7rcawecaw4burxrDGsOG7oOG7qXjhu6vhu7F54bur4buK4bur4buhw43hu5rhu4Dhu6fFqS90cy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Qp4buG4buCxanhuqZT4bqmxanhu4Phu4JFUMWp4bqm4buGUOG6tMSoxanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buAxanhuqbhu4bhurDhu6DFqeG7isOa4buUxKjhu4DFqXHhu4fhu5bFqcOjN8ahKeG6sXLFqeG7nsWoxanhuqxTxKjhu4DFqeG7oOG7huG7gsOJ4bugxanhuqRHxanhuqbhu4ZQ4busRcSoxanhuqxTxKjhu4DFqeG7qOG6uMWp4bqoSsWp4buKw5rhu5jEqOG7gOG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d04buD4buCw4nhu5rFqeG7oFPhuqbFqeG6qMOV4buCxanhu4jhu5Lhu4LFqeG7hkrhu7fhu6DFqeG6qOG7jsSo4buAxanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buAcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Q+4bq4xanhu7PEqMWp4oCc4buDw4HEqOG7gMWp4bqmw5rhu5jEqOG7gOG7n8Wp4bqow5Xhu4LFqeG7iOG7kuG7gsWp4buGSuG7t+G7oMWp4bqo4buOxKjhu4DFqeG6qErFqeG7isOa4buYxKjhu4DFqeG7hsOUxanhu6Dhu6Lhu5TFqeG6rErDvcSo4buGxanEqOG7gOG7huG7guG6uuG7msWpbOG7guG6uuG7oMWp4bqxw73hu4jFqcSo4bquxKjhu4DFqeG6psO9SsWpxKjDgcSo4buAxanhu4rhu6bhuqbFqeG6puG7t8So4buGxanhu6Dhu6LDvcSo4buGxanhu6jhu7XFqeG7huG7juG7gsWpxKjhu4bhurLhu5rFqeG7nFDDkuG6psWp4bugw4nFqeG7gOG7gsO94buCxanhuqhK4bu3xKjFqeG6qMOJxKjFqcSow4Hhu4jFqeG7q8aw4bur4buv4bufxanhuqhHxKjhu4bFqeG7hsOa4buSxKjhu4DFqeG6qMOJxKjFqcSow4Hhu4jFqeG7q8aw4buxxrDigJ3FqeG7oOG7huG6qkrFqeG6v1Dhu6zDieG7oMWp4bqoR8So4buGxanhu57DksWpeXl2L+G6vz4t4buD4buD4buAxanEqOG7gOG7teG7rMWp4bupxrAveC/hu6vGsOG7qXjFqeG6plTDvcWp4buD4buGVMWp4bugw5rhu5LEqOG7gMWpKeG7huG7hMSo4buGxanhu5rhu4ZU4bufxanhuqjDicSoxanEqMOB4buIxanhu6vGsOG7q+G7r8Wp4buexJDFqeG7muG7huG7s+G7oMWp4bug4bui4buC4bq8xKjFqeG7huG7t8Wp4bug4bq2xKjhu4DFqeG6qErFqeG7isOa4buYxKjhu4DFqeG7nFDDkuG6psWp4buA4buCw73FqeG6qOG7s+G7msWpw5nEqOG7gMWp4bqmw5PEqOG7gMWpxKjhu4bhurLEqMWp4bqoVMWp4but4bupxanhuqbhu4ZQ4bq0xKjFqeG6qErFqeG7isOa4buYxKjhu4DFqeG7nFDDkuG6psWp4buA4buCw73FqeG7oOG7huG6qkrFqeG7nFDhu6zFqeG7hkrhu7fhuqbhu4bhu6PFqeG6psOTxKjhu4DFqcSo4buG4bqyxKjFqeG7hOG7oMWpxKjhu4bhurDhu6DFqeG7q8awxrDFqeG7muG7hkLhu5rFqeG6qErFqeG7huG7guG6ulDFqeG6puG7hlDhurTEqMWp4bqow5rhu5ThuqbFqeG7nFDDkuG6psWp4bugw4nFqeG7oOG7huG7pMO9xanEqOG7huG6ssSo4bujxanhu6Dhu4bDksSo4buAxanEqOG7huG6sOG7oMWp4bqm4buGUMSo4buAxanhuqhHxKjhu4bFqeG7hsOa4buSxKjhu4DFqeG7muG7huG7s+G7oMWp4bug4bui4buC4bq8xKjFqeG7huG7t8Wp4bug4bq2xKjhu4DFqcOMWcWp4bug4buGUOG6suG7oMWp4bqoSsWp4buKw5rhu5jEqOG7gMWp4bug4bukxanhuqbhurDhu5rFqeG7nFDDkuG6psWp4buA4buCw73FqeG6qMOJxKjFqeG6puG6sOG7msWp4bqk4buO4bufxanEqOG7gOG7tcSo4buG4bufxanhuqhHw73FqeG7muG7hsOa4buQxKjhu4Dhu6PFqeG7muG7huG7s+G7oMWp4bug4bui4buC4bq8xKjFqeG6qMOa4buU4bqmxanhu4Thu6DFqcSo4buG4bqw4bugxanhu6nGsMawxanhuqbhu4bhurDhu6DFqeG6puG7hlDhurTEqOG7n8Wp4bqm4buGUOG6tMSoxanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buA4bujxanhu6Dhu6Lhu4LhurzEqMWpw4zhu4bDveG7gsWp4bqm4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4bug4buiRsSo4buGxanhuqjhu7nhu4jFqeG6pOG7uUrFqeG6qErFqeG7isOa4buYxKjhu4DFqeG7hOG7oMWpxKjhu4bhurDhu6DFqeG7r8aw4buhxrDGsMawxanhuqxKw73EqOG7hsWpxKjhu4Dhu4bhu4Lhurrhu5rhu6PFqeG7s+G7msWp4bqsU8So4buAxanhuqThu47FqeG7oOG7gkVQxanhuqbhu4bhu4TFqeG7nFDDkuG6psWp4buA4buCw73FqeG6qOG7s8So4buGxanhu4Dhu4Lhu7PFqeG6puG7s+G6psWp4buKScSo4buGxanhu6jhu6bhuqbFqeG6qErFqeG7isOa4buYxKjhu4DFqeG7hOG7oMWpxKjhu4bhurDhu6DFqeG7qeG7ocawxrDGsMWp4bua4buGTMSo4buAxanhu6Dhu4bhu4TFqcSo4buA4buG4buC4bq64buIxanhuqjDmuG7lOG6psWp4bqmw5PEqOG7gMWpxKjhu4bhurLEqMWp4bug4buiSsSo4buAxanhuqbhu7nFqcSow5rhu5LhuqbFqeG6puG7hkrFqeG6puG7s+G6psWp4buKScSo4buGxanhu6jhu6bhuqbFqeG6qErFqeG7isOa4buYxKjhu4Dhu6HFqT7DicSoxanEqMOB4buIxanhu6vGsOG7scawxanhu57EkMWp4bua4buG4buz4bugxanhu6Dhu6Lhu4LhurzEqMWp4buG4bu3xanhu6DhurbEqOG7gMWp4bqoSsWp4buKw5rhu5jEqOG7gMWp4bucUMOS4bqmxanhu4Dhu4LDvcWp4bqo4buz4buaxanDmcSo4buAxanhuqbDk8So4buAxanEqOG7huG6ssSoxanhu4Thu6DFqcSo4buG4bqw4bugxanhu7HGsMawxanhu5rhu4ZC4buaxanhuqhKxanhu4bhu4LhurpQxanhuqbhu4ZQ4bq0xKjFqeG6qMOa4buU4bqmxanhu5xQw5LhuqbFqeG7oMOJxanhu6Dhu4bhu6TDvcWpxKjhu4bhurLEqOG7o8Wp4bua4buG4buz4bugxanhu6Dhu6Lhu4LhurzEqMWp4buE4bugxanEqOG7huG6sOG7oMWp4bur4buvxrDFqeG6puG7huG6sOG7oMWp4bqm4buGUOG6tMSo4bufxanhuqbhu4ZQ4bq0xKjFqeG6qErFqeG7isOa4buYxKjhu4Dhu5/FqeG7muG7hsOa4buQxKjhu4DFqeG7oOG7guG6usSoxanhuqhKxanhuqbhu7PhuqbFqeG7ikrhu7fhu4Lhu6PFqeG6pOG7jOG7gsWp4bqsw5rGoMSo4buA4bufxanEqOG6rsSo4buAxanhuqbDvUrFqeG6puG7hlDhu6xFxKjFqeG7iMOTxKjFqcSo4buA4buG4buC4bq64buaxanhu6hTxanhu6jhurjFqeG6qErFqeG7isOa4buYxKjhu4DFqeG7hOG7oMWpxKjhu4bhurDhu6DFqeG7q8aw4buhxrDGsMawxanhuqbhu7PEqMWp4bqk4buO4bujxanhu6Dhu6Lhu4LhurzEqMWpw4zhu4bDveG7gsWp4bqm4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4bug4buiRsSo4buGxanhuqjhu7nhu4jFqeG6pOG7uUrFqeG6qErFqeG7isOa4buYxKjhu4DFqeG7hOG7oMWpxKjhu4bhurDhu6DFqeG7qcawxrDhu6HGsMawxrDFqeG6rErDvcSo4buGxanEqOG7gOG7huG7guG6uuG7muG7o8Wp4buz4buaxanhuqxTxKjhu4DFqeG6pOG7jsWp4bug4buCRVDFqeG6puG7huG7hMWp4bucUMOS4bqmxanhu4Dhu4LDvcWp4bqo4buzxKjhu4bFqeG7gOG7guG7s8Wp4bqm4buz4bqmxanhu4pJxKjhu4bFqeG7qOG7puG6psWp4bqoSsWp4buKw5rhu5jEqOG7gMWp4buE4bugxanEqOG7huG6sOG7oMWp4bur4buhxrDGsMawxanhu5rhu4ZMxKjhu4DFqeG7oOG7huG7hMWpxKjhu4Dhu4bhu4Lhurrhu4jFqeG6qMOa4buU4bqmxanhuqbDk8So4buAxanEqOG7huG6ssSoxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG6puG7ucWpxKjDmuG7kuG6psWp4bqm4buGSsWp4bqm4buz4bqmxanhu4pJxKjhu4bFqeG7qOG7puG6psWp4bqoSsWp4buKw5rhu5jEqOG7gOG7ocWp4buD4buG4bqqSsWp4bqoS+G7n8Wp4bqm4buz4bqmxanEqOG7gOG7tcSo4buG4bufxanhuqxKw73EqOG7hsWpxKjhu4Dhu4bhu4Lhurrhu5rFqeG7qOG7tcWp4bqoR8O9xanhu5rhu4bDmuG7kMSo4buAxanhuqbhurbEqMWp4bqoSuG7tcSoxanDjMOJ4bug4bufxanhu6DDmuG7kMSo4buAxanhu6Dhu6Lhu5Thu5/FqeG7gOG7glHhu5rFqeG6qMagxanhu4rDgsSoxanEqOG7hsO9UOG7n8Wp4bug4bqy4buaxanhu6Dhu6JQxKjhu4DFqcSo4buAUOG7jMSoxanhu4rhu6bhuqbFqeG6qOG6vMWp4bug4buGw5LEqOG7gMWpxKjhu4bhurDhu6Dhu5/FqeG6qEfEqOG7hsWp4buGw5rhu5LEqOG7gMWp4bug4buG4bum4bqmxanhu4bhu4LhurrEqMWpw4zDicWp4buGSuG7t+G6puG7hsWp4bua4buG4buz4bugxanhu6Dhu6Lhu4LhurzEqMWp4buG4bu3xanhu6DhurbEqOG7gMWpw4xZxanhu6Dhu4ZQ4bqy4bugxanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buAxanhu5xQw73FqeG7oOG7pMSo4buAxanhu4Dhu4LDveG7gsWp4bqoSuG7t8So4buhxakpUsSo4buAxanhu6jhu5Lhu4LFqeG6qEvhu5/FqeG6puG7hlHFqeG7oOG7ok3EqOG7gMWp4bqmw5PEqOG7gMWp4bug4buz4bqmxanhuqThu4zhu4LFqeG6rMOaxqDEqOG7gOG7n8WpxKjhuq7EqOG7gMWp4bqmw71Kxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqeG6qOG7jsWp4bqm4buGUOG7rEXEqMWp4buIw5PEqMWpxKjhu4Dhu4bhu4Lhurrhu5rFqeG7qFPFqeG6puG7hkrFqeG6puG7s8SoxanhuqThu47FqeG7oOG7hsO94buIxanhu4Dhu4LDvcWp4buGSuG7t+G7oMWp4bqo4buOxKjhu4DFqeG6qErFqeG7isOa4buYxKjhu4Dhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundOG6rcSo4buAxanhurHhu4BQ4busw4rEqMWpN0rhu7XEqOG7gMWpw53EqOG7hsWpLcWpw6rhu4ZLxakp4buG4buCxanhuqZT4bqmxanhu6Dhu6LDmuG7lsSo4buAxakp4buG4buCxanhuqZT4bqmxanhu4Phu4JFUMWp4bqm4buGUOG6tMSoxanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buAxanhuqbhu4bhurDhu6DFqeG7isOa4buUxKjhu4DFqXHhu4fhu5bFqcOjN8ahKeG6sXLFqeG6puG7hkrFqeG6pOG7gsOJ4bug4budxanigJzhu4Phu4bhu5jhu4LFqeG7gOG7gsO9xKjFqeG7oOG7kuG7gsWpKeG7huG7gsWp4bqmU+G6psWp4bug4buCw4nhu5rFqeG7oFPhuqbFqeG7oMOBxKjhu4DFqeG6psOa4buYxKjhu4DFqcOM4buC4bq84buIxanhu6Dhu6LDveG7n8Wp4buGw5rhu5LEqOG7gMWp4bqsw4LEqMWp4bqm4buz4bqmxanhu6DDlcWp4bqm4buGw5nhuqbhu5/FqeG6puG7s8WpxKjhu4bhuq7EqMWp4bug4buG4bum4bqmxanhu4bhu4LhurrEqMWpxKjhu4Dhu4bhu4JF4buIxanhuqbhu7PhuqbFqeG7nFDhu6zFqeG6qEfEqOG7hsWp4bqo4bq8xanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buA4bufxanhu4BL4buaxanhu5rhu4bhurbEqMWp4bug4buGUeG6psWp4bqo4bq04busxanhu5rhu4bhu7Phu6DFqeG7oOG7ouG7guG6vMSoxanDjOG7gsSo4buGxanhu6DDicWpLcWp4buwQcWp4buG4buO4buCxanhuqZUw73FqeG6qEfDvcWp4bua4buGw5rhu5DEqOG7gOG7ocWp4buD4buCw4nhu5rFqeG7oFPhuqbFqeG7nFDDvcSoxanhu6Dhuq7hu4jFqeG6qOG7tUrFqeG7oOG7t0rFqcSo4buA4buG4buC4bq64buaxanhu6hTxanhuqbhu4ZKxanhuqbhu7PEqMWp4bqk4buO4bufxanhuqbDk8So4buAxanhuqbhu4bDmeG6psWp4bqmVMO9xakp4buG4buCxanhuqZT4bqmxanhuqjhu7Phu5rFqcOZxKjhu4DFqeG7rEVQxanhuqbhurZQxanhuqjhurzFqeG7oOG7huG7puG6psWp4buG4buC4bq6xKjFqcSo4buG4buC4bq64buIxanhu6hTxanDjOG7guG6vOG7iMWp4bug4buiw73hu5/FqeG7gOG7guG7s+G7iMWp4bue4buz4bugxanhu6jhurjFqeG6puG7huG6sOG7oMWp4buKw5rhu5TEqOG7gMWp4bue4bu5xKjFqeG7muG7huG6tOG7iOG7n8Wp4buG4bu1xKjhu4DFqeG7hkvDvcWp4buo4bu1xanhuqhKxanhu4rDmuG7mMSo4buAxanhu6Dhu4bhuqpKxanhuqbhu7PhuqbFqeG7nFDhu6zFqeG6qEfEqOG7hsWp4buG4buC4bq6xKjFqeG7huG7tcSo4buGxanhuqZUw73FqSjhu47FqcOjN8ahKeG6seG7ocWp4buDw4HEqOG7gMWp4bqmw5rhu5jEqOG7gMWp4bua4buGw5Lhu4LFqeG7huG7lOG7msWp4bqmw5PEqOG7gMWp4bug4buz4bqmxanhu6jhu5Lhu4LFqeG6puG7s+G6psWp4bua4buGTMSo4buA4bufxanhuqjhu5DEqMWp4buoR8Wp4bug4buGUOG7juG6psWp4buH4buW4bufxanhu4Uo4bqxPMWp4bqm4bqw4buaxanhu4ZQ4bus4bq6xKjhu5/FqeG6puG7s+G6psWp4bue4buW4bufxanEqOG7gOG7tcSo4buGxanhu6jhu7XFqeG6puG7s+G6psWp4bqm4buQxanhu5xQw73EqOG7n8Wp4bqo4buQxKjFqeG7qEfFqeG7iuG7gkXEqMWp4bucUMO9xKjFqcSo4buG4bqg4buIxanEqOG6rsSo4buAxanhuqbDvUrFqeG7huG7guG6ulDFqeG7nFDhu7nFqeG7oOG7huG7puG6psWp4bug4buG4buCxanhuqbhu7PhuqbFqeG7nFDhu6zFqeG6qEfEqOG7hsWp4bqmVMO9xanhu5rhu4bhu7Phu5rFqeG7ilDhurLhu6DFqeG7qOG6uMWp4bug4buCRVDFqeG6puG7hlDhurTEqOG7n8Wp4bqoSsWp4buKw5rhu5jEqOG7gOG7n8Wp4bqm4buG4bqw4bugxanhu4rDmuG7lMSo4buAxanhu6Dhu6JFxKjFqeG6qEfDvcWp4bqk4bu1xKjFqeG7oEjEqOG7huG7ocWpPuG7jMSo4buAxanhu6Dhu4bhu5jhu4LFqeG7oMOBxKjhu4DFqeG6psOa4buYxKjhu4DFqeG6psOTxKjhu4DFqeG7oOG7s+G6psWp4bua4buGw5Lhu4LFqeG7huG7lOG7msWp4buo4buS4buCxanhuqbhu7PhuqbFqeG6qOG7kMSoxanhu6hHxanhuqbhu4bDmeG6psWpxKjDgcSo4buAxanhuqZUw73FqeG7hSjhurE8xanhuqbhu7PhuqbFqeG7hlDhu6zhurrEqMWp4bug4buiSsSo4buAxanhu6jhu4LhurrhuqbFqeG7oOG7huG7puG6psWp4buG4buC4bq6xKjFqcSo4buG4buC4bq64buIxanhu6hTxanhu5xQ4bu5xKjFqeG7iuG7rsWpxKjhu4bhu7XFqcSow5rhu5LhuqbFqeG7qOG6uMWp4bug4buCRVDFqeG6puG7hlDhurTEqMWp4bqoSsWp4buKw5rhu5jEqOG7gMWp4bqm4buG4bqw4bugxanhu4rDmuG7lMSo4buAxanhu6Dhu6JFxKjFqeG6qEfDvcWp4bqk4bu1xKjFqeG7oEjEqOG7huG7ocWpPuG6tOG7rMWp4buI4bu3xKjhu4bFqeG6psOTxKjhu4DFqeG7oOG7s+G6psWp4bugUOG7rEXEqMWp4bug4buiUOG7rOG6uMSoxanhu6jhurjFqeG7qOG7guG6uuG6psWp4bqm4buG4bqw4buaxanhu4bhu7XEqOG7hsWp4bqm4buz4bqmxanhu5xQ4busxanhuqhHxKjhu4bFqeG6plTDvcWp4bua4buG4buz4buaxanhu4pQ4bqy4bugxanhu6jhurjFqeG7oOG7gkVQxanhuqbhu4ZQ4bq0xKjFqeG6qErFqeG7isOa4buYxKjhu4DFqeG6qMOJxKjFqeG7oMOVxanhuqbhu4bDmeG6puG7n8Wp4bqm4buzxanEqOG7huG6rsSo4oCd4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5rDnVDhu6Dhu4ZK4bui4bundCnDvUrFqTfDmuG7kMSo4buAcy/hu5p0

Cao Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tạo động lực phát triển bền vững

Tạo động lực phát triển bền vững
2022-01-19 10:29:00

baophutho.vn Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tuy còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song...

Làng nghề Thủy Trầm vào tết

Làng nghề Thủy Trầm vào tết
2022-01-19 09:56:00

baophutho.vn Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, song đến hẹn lại lên, những ngày giáp Tết Nhâm Dần năm 2022 này, người dân Làng nghề cá chép đỏ Thủy...

Vai trò của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Vai trò của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
2022-01-19 08:25:00

baophutho.vn Trong mỗi giai đoạn phát triển, mô hình hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân (TDND) luôn khẳng định là kênh dẫn vốn hiệu quả, vừa trực tiếp huy...

Doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới

Doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới
2022-01-18 16:25:00

baophutho.vn Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ nguồn lực cho các xã đầu tư...

Thực hiện “mục tiêu kép” ở Thanh Thủy

Thực hiện “mục tiêu kép” ở Thanh Thủy
2022-01-17 08:45:00

baophutho.vn Năm 2021, huyện Thanh Thủy đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh...

Chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, sét

Chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, sét
2022-01-15 13:24:00

baophutho.vn Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc, do ảnh hưởng của gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long