Cập nhật:  GMT+7
%2A%E1%BA%BB%29%21%E1%BA%B7g0%E1%BB%97%E1%BB%97W.%E1%BB%93%C6%A0%E1%BA%BD%C6%A1g%C3%A2.%26%E1%BA%B6%E1%BA%BB%E1%BB%A1%21%E1%BA%B5ni%E1%BA%B9%21ri%E1%BA%B9%21%E1%BB%93%E1%BA%BB%C3%AC%21%C3%B9%E1%BB%8D%E1%BA%BD%21hq0%21%E1%BA%B3ki%E1%BA%B9%40%21gl%E1%BA%B7%40%21%E1%BB%97%E1%BA%A5%C6%A1%2A%2F%E1%BA%BB%29%26%2A%E1%BB%93%21%E1%BA%B7g0%E1%BB%97%E1%BB%97W.%E1%BB%93%E1%BA%BA%C3%A20%E1%BA%B3.%26%C6%A0%E1%BA%BB%C3%A2%C3%AD%21%E1%BA%B14i%21%C6%A1%E1%BA%BDi%21%E1%BA%B3t%21%E1%BA%B11%C3%AD%21%E1%BA%B7%E1%BB%A10%21%E1%BA%B42%E1%BA%BD%21F%E1%BA%BB%C3%AA%21%C6%A1q%C3%B5i%E1%BA%B9%21%C6%A0%E1%BA%BB%E1%BB%A1%C5%A9%21%C3%B96i%21f%E1%BA%BB%E1%BB%9B%21%C3%B9t%E1%BA%B7%21%C3%99%E1%BA%BDd%C6%A1%21%E1%BA%B07%E1%BA%B7%40%21%E1%BA%B3%C3%AD%214i%E1%BA%BB%21%E1%BA%BBq%C3%B4i%E1%BA%B9%21%E1%BA%B7%E1%BB%A10%21%E1%BA%B9%E1%BA%BD%C3%AC%21%C6%A0%C3%A0%C5%A9%21%C6%A1%E1%BB%95%E1%BA%ABi%21%E1%BA%B70%C3%AD%21fb%C6%A1%21%E1%BA%BB%C3%B5%E1%BB%93%21%C3%B9%E1%BB%8D%E1%BA%BD%21f%E1%BA%BBki%E1%BA%B9%21f%E1%BA%BB%C3%AA%21g3i%E1%BA%BB%21%C6%A16i%E1%BA%B9%21%E1%BA%B7q%E1%BB%8Fi%E1%BA%B9%21i%E1%BA%ABi%21%C6%A1s%21%E1%BA%B5%E1%BA%ABh%21i%E1%BA%B92%C5%A9%21%29%7D%21%E1%BA%B5bi%21i%E1%BA%B92%C5%A9%21%29%5D%2F%29%40%21f%E1%BA%BB%E1%BB%9B%21%C3%B9t%E1%BA%B7%21%C6%A1%E1%BB%87i%E1%BA%BB%21%E1%BB%92%E1%BA%BB%E1%BB%9D%21%C6%A0%E1%BA%BB%E1%BB%89%21%E1%BA%B7%C3%AC%21g%E1%BB%9D%E1%BA%B7%21%E1%BA%B7%C3%AC%21hq0%21%E1%BB%952%C3%AD%21%C3%B92%21%E1%BA%B3ki%E1%BA%B9%21%C3%B9%E1%BB%8D%E1%BA%BD%21gq%C3%B5i%E1%BA%B9%21hq0%21%E1%BB%93%E1%BA%BBo%21%E1%BA%B1%E1%BA%BDbi%21%5B%28-%22%28hh%2F%E1%BA%B5%C3%B5%C6%A1%40%21%E1%BA%B7%C3%AC%21i%C3%B2%E1%BA%BD%21%C6%A1%E1%BB%95%E1%BA%ABi%21%22%28hh%2F%E1%BA%B5%C3%B5%C6%A1%E1%BB%B8%21%C6%A1%E1%BB%95%C3%ADi%E1%BA%B9%21hq0%21%E1%BA%B3ki%E1%BA%B9%21%E1%BA%B7%C3%AC%21%E1%BB%A74%C5%A9%21%E1%BB%950%21gl%E1%BA%B7%40%21%E1%BB%97%E1%BA%A5%C6%A1%21%C3%B92%21%E1%BA%B9%E1%BA%BD%C3%AC%21%E1%BA%B9%E1%BA%BD%C3%A3%C6%A1%21h3i%E1%BA%BB%23%2A%2F%E1%BB%93%26%2A%E1%BB%93%21%E1%BA%B7g0%E1%BB%97%E1%BB%97W.%E1%BB%93%E1%BA%B0%C3%AD%E1%BA%B3%C5%A9.%26%E1%BA%B4%C4%91%21%E1%BA%B7%E1%BA%BB%E1%BB%A1%21%E1%BA%B5ni%E1%BA%B9%21ri%E1%BA%B9%21%E1%BB%93%E1%BA%BB%C3%AC%21%C3%B9%E1%BB%8D%E1%BA%BD%21hq0%21%E1%BA%B3ki%E1%BA%B9%40%21%E1%BB%97%E1%BA%A5%C6%A1%21%C3%B92%21%E1%BA%B71%E1%BA%B7%21%C6%A1%E1%BA%BFi%E1%BA%BB%21%E1%BA%BB%E1%BB%9Bli%E1%BA%B9%21%E1%BA%B1%E1%BA%A1%C6%A1%21%C6%A1%E1%BA%BBq%E1%BB%8Fi%E1%BA%B9%21%E1%BA%B7%C3%AC%21%C6%A1%E1%BA%BB%C4%91%21%E1%BB%A74%C5%A9%21%E1%BB%950%40%21i%E1%BA%B92%C5%A9%21%29%7B%2F%29%40%21%E1%BA%B00i%21%E1%BA%B6%E1%BA%BB%E1%BB%87%21%E1%BA%BB%E1%BB%9B%C5%A9%21%E1%BB%92%E1%BA%BB%E1%BB%8Bi%E1%BA%B9%21%E1%BA%B7%E1%BA%BBli%E1%BA%B9%21%C6%A1%E1%BA%BB%E1%BA%BD%E1%BA%ABi%21%C6%A10%E1%BA%BD%21%C3%B92%21%C6%A0%E1%BA%BFh%21f%E1%BA%BDbh%21%E1%BA%B7r%E1%BB%9B%21i3i%21%C6%A1%E1%BB%87i%E1%BA%BB%21%E1%BA%B7%C3%AC%21%C3%B96i%21%E1%BA%B14i%21%E1%BA%B5c%21i%E1%BA%B9%E1%BA%BB%E1%BB%81%21%E1%BA%B00i%21%E1%BA%B6%E1%BA%BB%E1%BB%87%21%E1%BA%BB%E1%BB%9B%C5%A9%21%E1%BB%92%E1%BA%BB%E1%BB%8Bi%E1%BA%B9%40%21%E1%BA%B7%E1%BA%BBli%E1%BA%B9%21%C6%A1%E1%BA%BB%E1%BA%BD%E1%BA%ABi%21%C6%A10%E1%BA%BD%21%C3%B92%21%C6%A0%E1%BA%BFh%21f%E1%BA%BDbh%21%E1%BA%B7r%E1%BB%9B%21i3i%21%E1%BA%B71%E1%BA%B7%21%E1%BA%BB%E1%BB%9B%C5%A9di%40%21%C6%A1%E1%BA%BB2i%E1%BA%BB%40%21%C6%A1%E1%BA%BB%E1%BB%81%21%C3%B92%21%E1%BA%B6ki%E1%BA%B9%21%C6%A1%C5%A9%21%C6%A0I%E1%BA%BA%E1%BA%BA%21I%E1%BA%BB2%21iq%E1%BB%8D%E1%BA%B7%21hn%C6%A1%21%C6%A1%E1%BA%BB2i%E1%BA%BB%21%C3%B9%E1%BA%BD%E1%BA%ABi%21f%E1%BA%BB0%E1%BA%BD%21%C6%A1%E1%BA%BB1%E1%BA%B7%21%E1%BA%B7ki%E1%BA%B9%21%C6%A1%E1%BB%95%E1%BA%BFi%E1%BA%BB%21%C6%A1%E1%BA%BB%E1%BB%9B%E1%BB%B1%21g%C3%B5%E1%BA%BD%21%E1%BB%92%E1%BA%BB%E1%BB%9D%21%C6%A0%E1%BA%BB%E1%BB%89%21%C6%A1%E1%BA%BB%C3%A2%C3%AD%21%E1%BA%B3j%E1%BA%BD%21%E1%BA%B7%E1%BA%BB9%C6%A1%21%E1%BA%B7%E1%BA%BB%E1%BA%A9%21%E1%BA%B71%E1%BA%B7%21%E1%BA%B14i%21%C6%A1%E1%BA%BDi%21%E1%BA%B74i%E1%BA%BB%21%E1%BA%B11%C3%AD%40%21%E1%BA%B3t%21%E1%BA%B11%C3%AD%21%E1%BA%B3%E1%BA%BDei%21%E1%BA%B1%E1%BA%BDbi%21%C6%A1%E1%BA%BFi%E1%BA%BB%21%E1%BA%BB%E1%BA%BFi%E1%BA%BB%21hq0%21%E1%BA%B3ki%E1%BA%B9%40%21%E1%BB%97%E1%BA%A5%C6%A1%21%C6%A1%E1%BB%95%E1%BA%ABi%21%E1%BA%B5%E1%BB%810%21%E1%BA%B12i%E1%BB%B8%21%C6%A1%E1%BA%BBki%E1%BA%B9%21%C6%A1%E1%BA%BDi%21%E1%BA%B74i%E1%BA%BB%21%E1%BA%B11%C3%AD%21f%E1%BB%81%E1%BB%93%21%C6%A1%E1%BA%BB%E1%BB%8F%E1%BA%BD%21%E1%BA%B5bi%21%E1%BA%B71%E1%BA%B7%21%E1%BB%A75%40%21%E1%BB%93%E1%BA%BBq%E1%BB%8Fi%E1%BA%B9%40%21%C6%A1%E1%BA%BB%E1%BB%81%21%C6%A1%E1%BB%95%E1%BA%A1i%21%C3%B92%21i%E1%BA%B9q%E1%BB%8F%E1%BA%BD%21%E1%BA%B3%C3%A0i%21%E1%BA%B5%C4%91%21%E1%BA%B7%E1%BA%BB%E1%BB%A1%21%E1%BA%B5ni%E1%BA%B9%21%E1%BB%93%E1%BA%BBq%C3%B2i%E1%BA%B9%211i%21%E1%BB%93%E1%BA%BB%E1%BB%8Bi%E1%BA%B9%21%C6%A1%E1%BB%951i%E1%BA%BB%23%2A%2F%E1%BB%93%26%2A%E1%BB%93%21%E1%BA%B7g0%E1%BB%97%E1%BB%97W.%E1%BB%93%E1%BA%B0%C3%AD%E1%BA%B3%C5%A9.%26%E1%BA%B6%E1%BA%BB%E1%BB%87%21%E1%BA%B53%C3%AD%40%21%E1%BA%BBq%E1%BB%8Di%E1%BA%B9%21%E1%BA%B3%E1%BA%AFi%21i%E1%BA%B9q%E1%BB%8F%E1%BA%BD%21%E1%BA%B3%C3%A0i%21%E1%BA%B7%C3%AC%21%E1%BB%93%E1%BA%BBq%C3%B2i%E1%BA%B9%211i%21%E1%BA%B54h%21%E1%BA%B14%C3%AD%210i%21%C6%A1%C3%AD2i%21%E1%BA%B5l%E1%BA%BD%21%C3%B9%E1%BB%8D%E1%BA%BD%21%E1%BA%B3%E1%BA%BDdi%21%C6%A1%C3%AA%E1%BA%B7%E1%BA%BB%21%E1%BA%BB%C3%AD0%21h2%E1%BB%9B%40%21h3%21%C3%B92%21g%E1%BB%9D0%21h%E1%BB%8D%E1%BA%BD%21%E1%BA%B9%E1%BA%BD%C3%A2%C3%AD%21%E1%BA%B7%E1%BA%A1%C5%A9%23%21%E1%BA%B6%E1%BA%BB%E1%BB%A1%21%E1%BA%B5ni%E1%BA%B9%21f%E1%BA%BD%C4%91h%21%C6%A1%E1%BB%950%21%C3%B9%C3%A3i%21%E1%BA%BB2i%E1%BA%BB%21%E1%BA%B71%E1%BA%B7%21%E1%BA%B7li%E1%BA%B9%21%E1%BA%B3q%E1%BB%8D%E1%BA%BD%21%E1%BA%B5%E1%BA%AB%21%E1%BB%97ki%E1%BA%B9%40%21%E1%BA%B5%E1%BA%AB%21i%E1%BA%B9%E1%BB%8B%E1%BA%BD%40%21%E1%BA%B71%E1%BA%B7%21%C6%A1%E1%BB%953h%21%E1%BA%B1%C3%B2h%21%C6%A1%E1%BA%BD%E1%BA%AB%E1%BB%9B%21%E1%BA%B5%C4%91%21%E1%BA%B54h%21%E1%BA%B14%C3%AD%21%C6%A1%E1%BA%BD%E1%BA%AB%E1%BB%9B%21%E1%BB%9Di%E1%BA%B9%21f%E1%BB%81%E1%BB%93%21%C6%A1%E1%BA%BB%E1%BB%8F%E1%BA%BD%21%E1%BA%B14%C3%AD%21%C3%B9d%21%E1%BB%974i%21%E1%BB%A7%E1%BB%9B%E1%BA%A1%C6%A1%23%21%E1%BA%B6%E1%BA%BB%E1%BB%87%21%E1%BA%B53%C3%AD%21%E1%BA%B7%C3%B2%21%E1%BB%99%E1%BB%9B0i%21%E1%BA%B7%E1%BA%BB%E1%BB%9B%C5%A9%E1%BA%ABi%21hki%21%C6%A16i%E1%BA%B9%21%E1%BA%B7q%E1%BB%8Fi%E1%BA%B9%21%E1%BA%B71%E1%BA%B7%21%E1%BA%BB%C3%AD3%C6%A1%21%E1%BA%B5ni%E1%BA%B9%21%C6%A1%E1%BB%9B%C5%A9%E1%BA%ABi%21%C6%A1%E1%BB%95%E1%BB%9B%C5%A9ci%40%21%E1%BB%93%E1%BA%BBo%21%E1%BA%B1%E1%BA%BDbi%21%E1%BA%BBq%E1%BB%8Di%E1%BA%B9%21%E1%BA%B3%E1%BA%AFi%21f%E1%BB%AD%21i6i%E1%BA%B9%21ri%E1%BA%B9%21%E1%BB%93%E1%BA%BB%C3%AC%21hq0%21%E1%BA%B3ki%E1%BA%B9%40%21%E1%BB%97%E1%BA%A5%C6%A1%21%E1%BA%B5%C4%91%21i%E1%BA%B9q%E1%BB%8F%E1%BA%BD%21%E1%BA%B3%C3%A0i%21%E1%BA%B1%E1%BA%BDb%C6%A1%40%21%E1%BA%B7%E1%BA%BB%E1%BB%A1%21%E1%BA%B5ni%E1%BA%B9%21%E1%BB%93%E1%BA%BB%E1%BB%8Bi%E1%BA%B9%40%21%C6%A1%E1%BB%951i%E1%BA%BB%40%21%E1%BA%B9%E1%BA%BD4h%21%C6%A1%E1%BA%BB%E1%BA%BD%C4%91%E1%BB%9B%21%C6%A1%E1%BA%BB%E1%BA%BDd%C6%A1%21%E1%BA%BB3%E1%BA%BD%23%2A%2F%E1%BB%93%26%2A%E1%BB%93%21%E1%BA%B7g0%E1%BB%97%E1%BB%97W.%E1%BB%93%E1%BB%AF%E1%BB%9B%C6%A1%E1%BA%BB%C3%AD%E1%BB%95.%26F%23%C6%A0%2A%2F%E1%BB%93%26

K.T

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo điện sản xuất mùa nắng nóng

Đảm bảo điện sản xuất mùa nắng nóng
2024-05-20 08:14:00

baophutho.vn Với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện ổn định trong những tháng cao điểm mùa nắng nóng, Điện lực Phù Ninh đã chủ động xây dựng nhiều giải pháp với...

Thêm xanh những vùng chè

Thêm xanh những vùng chè
2024-05-20 08:12:00

baophutho.vn Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long