Cập nhật:  GMT+7
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKnhuqHhu6Xhu4RvSUfDjeG6pMOBb+G6tMO6w5Vv4bqkS8OK4bupb+G7hMOA4buI4bupb8OS4buIb0jhu6PhuqRv4buOw43Duklvw5Lhu4hv4buow4DhuqB5w4JvYsONdeG6pOG7iS/DgMOyxKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJ4bqgw4LDgW9IR+G7qcOqbi8v4bupacaw4buX4bqm4buEw4DDjUnDgOG6pmnDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL+G7jeG7jcOz4buPL8Oyw7LDsuG7q+G7jcOyw7XDtOG7jcOzw7NJw7Lhu5nhu43hu4/DtOG7keG6tMOyaeG6tuG7hMOBbm8vxKnhu6hE4bqkw4Fv4bqkw4B14bqkb+G7juG6om/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb0nDgMSow5Vv4bqkROG6pMOBb8OAw43DleG7teG6pG85w4Dhu4pvKOG6oOG6pMOAb+G6suG6oOG7t8OCb0lH4buXb8OA4bu1b0nDgMSQ4bqkw4Fvw4LGocOVb8aw4bq8w4JvSeG7neG6oG9JR+G7ncOCb8aw4bq8w4Jv4buW4bqkb+G7sOG7neG6pm9JR0vDiuG7qW/hurLDgOG6oG/DkuG7peG6pG/DgOG7m+G6pMOAb8OCxqHDleG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpLW/huqFNb+G6pMOB4bubw5Vvw7LDtG/hu7HDveG6pG/huqTDgeG7m8OVb+G7jeG7jS/Dsi/hu43Ds+G7jeG7jWhv4bupxqHhu6lvw4BFb0nDgMSow5Vv4bux4bqg4bu14bqkb+G7juG7o2/huqRLw4rhu6lv4bux4buASW/hu41v4buEw4Dhu4jhu6lvw5Lhu4hv4bqkROG6pMOBb+G7q3XhuqRv4bq0w7rDlW/huqRLw4rhu6lv4bux4bq4b+G7o+G6oGhvw4HhuqDhu63huqZv4bupw7rDlW/DkuG7iG9iw4114bqkaW/hu7B1w5Vv4bq04bubb+G7seG7gElv4bq0w7rDlW/huqRLw4rhu6lvRsON4buX4bqkb0lH4bqq4bqkw4Fv4bqkw4DDuklob0bDjcOVw71Jb+G7scSC4bqkw4Bv4bqk4buh4bqkw4FvSMONw7pJb+G7qcSo4buXb+G7qeG7o2/DkuG7iGlv4bqhw4Dhur7huqBvw4HhuqDhu5fhuqRv4bqk4bubw5Vob+G7qUThuqTDgW/huqTDgHXhuqRv4bupxqHhu6lv4buO4bqib+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4RvScOAxKjDlW/huqRE4bqkw4Fv4bux4buX4bqkw4FvSeG7peG7hG9JR8ON4bqkw4Fvw4LhuqrhuqBv4bqkw4HDjUXhuqRv4bq0TuG7qWhvxrDhu6PhuqZv4bux4bujw4Jv4bupw7rhu4Rv4bqkS8OK4bupb+G7hMOA4buI4bupb8OS4buIb0jhu6PhuqRv4buOw43DuklpbyhE4bqkw4Fv4burdeG6pG9JR3nhuqRv4buxxILhu5dvxrDhu5vhuqRvSeG6ruG6pMOAb0lH4buX4bqkw4BvScOAxKhv4bq0w7rDlW/huqRLw4rhu6lvw5Lhu5vhuqZvR8ONw4nhuqTDgW/hu6nDgMON4bun4bqkb8awxIJvw4HhuqDhu63huqZv4bupw7rDlW/hurTDjOG7l2nhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpKMOB4buXw5VvSU1vw4HhuqDDk+G7l2/DkuG7iG/hu7BE4bqkw4Fv4bqk4buhw4Jv4buNw7Phu43Dsmhv4bupxqHhuqRvxrDDiWhv4bupROG6pMOBb+G6pMOAdeG6pG9i4bqib+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4Rv4bqhw4DEqMOVb+G6pEThuqTDgW/DgMONw5Xhu7XhuqRv4buw4bqm4buX4bqkbz3hu4rhuqTDgW/hu7Hhu59vSeG6uG/hu6nDgEzhu6lvR+G7m29I4bqmxqFJaG/hurLhuqDhu7fDgm9JR+G7l2/DkuG7m29IT+G7l2/hu6nDgMOT4buXb8OCxqHDlW/DguG6rOG7qW9J4bud4bqgb+G7jeG7lW9JR+G7ncOCb8aw4bq8w4JvSUd54bqkb+G7scSC4buXb8aw4bub4bqkaG/hu6nDgMON4bun4bqkb8awxIJv4buxw7nDlW/hu7HEqG/DkuG7pUlvSUtob+G6pMOAdeG6pG/hurRO4bupaG/hu4TDgMSQ4bqgb8OA4buA4buEb8OSw4rhuqBv4bupxqHhu6lv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4Fv4bux4bu3b+G6pOG7neG6pm/DkuG7r0lv4bqyeeG6pMOAb8OCS+G6vOG6pMOBaG9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G6tMO6w5Vv4bqkS8OK4bupb+G7hMOA4buI4bupb8OS4buIb0jhu6PhuqRv4buOw43Duklpb13huqTDgW8ow4HDjcOV4bu54bqkbz1F4bqkw4FvOcOAw4zhu6ktbyPhuqDGocOCb+G7scSQ4bupb+G7juG6om/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb+G7qcOA4bqmb8aw4bqgw71JZm/hu6rhuqZv4bux4bqg4buzw41v4bqy4bqg4bu14bqkb0lOb+G6pMOA4bqgeeG6pG/hu7Fy4bupb0nDgOG7imhv4buw4bqm4buX4bqkbz3hu4rhuqTDgW9Jw4BL4bq+4bqkw4Fv4buOw43DlXnhuqRvw4Fy4buEb+G6ssOA4bqsb+G6ssOA4buh4bqkb8OS4buzb+G6pEvDiuG7qW9JS8OK4bqgb+G7qcOA4bqmb0jhu6PhuqRv4buOw43Duklv4bqkROG6pMOBb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4Rpb+G7sOG7t2/hu4TDgOG7iOG7qW/DkuG7iG/huqRE4bqkw4Fv4burdeG6pG/DgeG6oOG7reG6pm/hu6nDusOVaG/hu47huqJv4bqkw4HDgOG6oOG7teG7hG/hu7Hhu59v4bupw4DEqG/hu7HDieG6pMOBb+G7seG7s2/hu47DjcO6SW/DksOK4bqgb+G7qUThuqTDgW9Jw5Vv4bqhKD09byHhuqHhuqlvLMOA4buX4bqgb0nDgMah4bupb+G7qUThuqTDgW9JR8OD4bqkw4BvScOAxKjDlW/hurThu4DhuqBvOcOAw4xv4bqhw4Dhuqpv4bux4bu3b+G7qcO64buEb+G6suG6oOG6pMOAb+G7hMOA4bqib0hP4buXb+G7qcOAw5Phu5dob+G6pHXhuqTDgW/hu6nDuuG7hG/DgOG7tW9Jw4DEkOG6pMOBb8OCxqHDlW/GsOG6vMOCaG/huqTDgMO6SW/hurThu5tvw4LGocOVb8aw4bq8w4Jv4bux4bunw5VvSUfDjeG6pMOBb+G7qcOAw43DleG7t+G6pG/hu7HDveG6pG/DgOG7tW9Jw4DEkOG6pMOBb+G6snnhuqTDgG/hu6nDuuG7hG/hu49v4buxw7nDjW9Hw43DieG6pMOBaW/huqFH4buX4bqkw4BvScOAxKhv4bux4buASW/hu47hu6Nv4bqkS8OK4bupb2LhuqJv4bqkw4HDgOG6oOG7teG7hG/hu4TDgHXhuqRv4bupROG6pMOBb+G7qUThuqTDgW/huqTDgHXhuqRvSUdO4bupb+G7jcO1L+G7jcO1b8OB4bqg4bq+aG/hu45Pb+G6tMOUb8OC4bqq4bqgb0nDg+G6pMOAb8OAw43EkOG6pMOBaG/GsOG7o+G6pm/hu7Hhu6PDgm/hu7HEqG/huqRLw4rhu6lv4bupw4DhuqZvw5LhuqDhu7Xhu6lvw4HhuqDhu63huqZv4bupw7rDlW/hu7HDjOG6pMOBb+G6ssOAw43huqTDgW9Jw4Dhur7huqBvw5Lhu4hp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7ieG6oMOCw4FvSEfhu6nDqm4vL+G7qWnGsOG7l+G6puG7hMOAw41Jw4DhuqZpw5LhuqQv4bur4butSOG6sknhuqbhu4Qv4bqk4but4buMSC/hu43hu43Ds+G7jy/DssOyw7Lhu6vhu43DssO1w7Thu43Ds8OzScOy4buZ4buN4buPw7Thu5HhurThu41p4bq24buEw4Fuby/EqeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqFH4budw4JvxrDhurzDgm/hu5bhuqRv4buw4bud4bqmaG/DgMONw5Xhu7XhuqRvOcOA4buKbyjhuqDhuqTDgG/GsOG6vMOCb+G6pEvDiuG7qW/hu4TDgOG7iOG7qW/DkuG7iG/GsOG7m2/hu6nhuqbhuqRv4bqkROG6pMOBb+G7q3XhuqRvw4HhuqDhu63huqZv4bupw7rDlW/DkuG7iG9iw4114bqk4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7sOG7t2/GsOG7o+G6pm/hu7Hhu6PDgm/huqTDgcONReG6pG/huqRLw4rhu6lv4buEw4Dhu4jhu6lvw5Lhu4hvSOG7o+G6pG/hu47DjcO6SW/DkuG7iG9iw4114bqkaG/hu6hE4bqkw4FvScOVb+G6oSg9PW8h4bqh4bqpbyzDgOG7l+G6oG9Jw4DGoeG7qW/hu6lE4bqkw4FvSUfDg+G6pMOAb0nDgMSow5Vv4bq04buA4bqgbznDgMOMb+G6ocOA4bqqb+G7seG7n2/hu6nDgMSob+G7scOJ4bqkw4Fv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW/hurLDvW/DgOG6puG7neG7qcOAb+G7qcOA4bqmb+G7qcah4bupb+G7seG6vOG6pG/DksSCb0nDgOG7m+G6pMOAb8OS4bqgeeG6pGhv4bqyw5Rvw4Dhu4Dhu4Rv4buxReG6pMOBb8aw4bq8w4Job0nhuqB5w41v4buxxJDhuqBvw5LDiuG6oG/hu6nGoeG7qW/hu7HEguG7l2/hu4TDgEvhurzhuqTDgWdvxrDhu6PhuqZv4burS+G7guG6pMOBaG9IT+G7l2/hu6nDgMOT4buXb8OCxqHDlW/DguG6rOG7qWdvScONb0hP4buXb8OA4bu1b0nDgMSQ4bqkw4Fv4bqyeeG6pMOAb8OCS+G6vOG6pMOBaG/DgEVv4bux4bul4buEaG/hu4TDgOG7l+G6oG/hu6t14bqkw4Fv4bux4bu3b+G6tMO6w5Vvw5Lhu5tvSUfDk2/huqRLw4rhu6lpb13huqTDgW8ow4HDjcOV4bu54bqkbz3hu4rhuqTDgW/DoOG6vOG6pC1vI+G6oMahw4Jv4buxxJDhu6lv4buoROG6pMOBb0nDlW/hu6nDgOG6pm/GsOG6oMO9SWZv4bqhw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7qcOA4bqub+G7seG7neG6pm/hu6nEqOG7l2/huqHhurjhuqTDgW/hu6nhu4jhu6lv4bqhw4DEqMOVb+G6tOG7gOG6oG/DkuG7m2/huqPGryjhu6pvSeG6ruG6pMOAaG/DoOG7hm8oKG/hu4NvOeG6oSjhuqFob+G7qEThuqTDgW9Jw5Vv4bux4bufb8OA4bqm4bub4bqkb0nDgOG7m+G6pMOAb+G7q0xJb+G7seG6oOG7t8OCb8OS4bqg4bu14bupb0hP4buXb+G7qcOAw5Phu5dob+G6pOG7neG6pm/DkuG7r0lvw4Dhu7VvScOAxJDhuqTDgW/hu6lE4bqkw4FvSUfDg+G6pMOAb0nDgMSow5Vv4bq04buA4bqgZ29Jw41vSE/hu5dvw4LGocOVb8OC4bqs4bupb0nDgOG6oMO9SW/GsMSCaG/huqThu53huqZvw5Lhu69Jb+G7qcah4bupb+G7qU/hu5dv4bqyw4Dhu6fDjW/hu7Hhu7dv4bqyw4DhurzhuqBvScOAROG6pMOBb+G6tMONReG6pMOBb+G6tOG7neG7qcOAaG9J4bud4bqmb+G6pMOBw41F4bqkb+G6pEvDiuG7qW/hu6nDgOG6pm/GsOG7t2/DgMOMSW/hu6nEqOG7l2/hu6nGoeG7qW9JR+G7ncOCb8aw4bq8w4Jvw5Lhu63huqRvSEThuqTDgWhv4bqkw4HhuqjhuqBvSUdLw4rhu6lv4bqkw4Hhu5vDlW/hu43DtC/DsuG7jS/hu43Ds+G7jcOyaW/hu7BF4bqkw4FvScOA4bq+4bqgaG/hu6nDgMSob+G7scOJ4bqkw4Fv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW/hurLDvW/DgOG6puG7neG7qcOAb+G6tMO6w5Vv4bqkS8OK4bupaG9J4bq4b+G7qcOATOG7qW/hurTDusOVb+G6pEvDiuG7qW9Iw4rDgmhv4bupw4DDjeG7p+G6pG/GsMSCb8OC4bqq4bqgb+G7seG6oOG7s8ONb+G6suG6oOG7teG6pG9JxJBJb+G6pMOAw7pJb+G7seG7t2/hurTDusOVb0nEkOG6oG/hu7Hhu5dv4bqkS8OK4bupb+G7q05vSUfDk2/DkuG7m+G6pm/hu6nGoeG7qW/hurLDgMONb0lHSuG6pMOBaG/DgEVob+G7scO5w4Job8OA4bu1b0nDgMSQ4bqkw4Fv4bqyeeG6pMOAb8OCS+G6vOG6pMOBb+G7seG7o8OCb8aw4buj4bqmb+G7scSob+G6pEvDiuG7qW/hu4TDgOG7iOG7qW/DkuG7iG/DgeG6oOG7reG6pm/hu6nDusOVb8OS4bubb0lLw4rhuqBv4burS+G7guG6pMOBb0nDgOG7reG6pm/hurLDvW/DgOG6puG7neG7qcOAaW/hu6hE4bqkw4FvScOVb+G7qUrhuqTDgW/DlXnDjW/hu6nDucONb+G7qcah4bupb+G7juG6om/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb+G7qcO54bqkb+G7qcOAxKhv4buxw4nhuqTDgW/hurThu5vDgm/DkuG6oOG7teG7qW/DksOK4bqgb+G7qcah4bupb+G7qcOA4bqgb+G6pMOAxqHhuqTDgG/hu7HhuqDhu7XhuqRvSUd54bqkb+G7scSC4buXb8aw4bub4bqkb+G7seG7t2/hu7Hhu6PDgm/GsOG7o+G6pm/hu6nDuuG7hG/hu7HhuqDhu7XhuqRv4buNw7Uv4buNw7Vvw4HhuqDhur5v4bupw4DhuqZv4bupxqHhu6lvSUfhu53Dgm/GsOG6vMOCb+G7seG6oOG7teG6pG9JR+G6puG6pMOBb0nDgOG6vuG6oG/DgeG6oOG7l+G6pG/hu47hu6Nv4bqkS8OK4bupaW/huqHhuqLhuqTDgG/hu7HDveG6pG/DgMO9SW/huqTDgeG7m8OVb8Oy4buTL8OyaG9J4bqm4bub4bqkb0nhuq7huqTDgG/hu7Hhu59v4bup4bqsb+G6ssOA4bqm4buj4bqkw4Fv4buZw7Phu4Fv4bur4bqg4bu14bqkb0nhuqLhu6nDgG/DgeG6oOG7reG6pm/hu6nDusOVb+G7seG7n2/hurTDusOVb+G7scSob+G6pEvDiuG7qWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJ4bqgw4LDgW9IR+G7qcOqbi8v4bupacaw4buX4bqm4buEw4DDjUnDgOG6pmnDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL+G7jeG7jcOz4buPL8Oyw7LDsuG7q+G7jcOyw7XDtOG7jcOzw7NJw7Lhu5nhu43hu4/DtOG7keG6tOG7j2nhurbhu4TDgW5vL8Sp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqcOg4buXw41v4bqyw4DhuqBv4bup4bqsb+G6pEvDiuG7qWhvxrDhu5tv4bup4bqm4bqkb+G6pEThuqTDgW/hu6vFqeG6pG/hu47hu59v4bqpdeG6pG/hu7BF4bqkaG/DgMONw5Xhu7XhuqRv4buw4bqm4buX4bqkbz3hu4rhuqTDgW9J4bul4buEb0lHw43huqTDgW/hurThu5vDgm/DgeG6oMO5w4Job8OB4bqg4but4bqmb+G7qcO6w5Vv4buxw4zhuqTDgW/hurLDgMON4bqkw4Fv4bq0xILhu6nDgG9Jw4Dhur7huqBvw5Lhu4hp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqcOg4buXw41v4bqyw4DhuqBvSUfhu53Dgm/GsOG6vMOCb8av4buj4bqkbyjDgcONw5V54bqkb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRvxrDhurzDgm/huqRLw4rhu6lv4bux4buASW/hu41ob8OB4bqg4buXb+G7scOD4bqkw4BvxrDhu5tvPeG6puG7m+G6pMOBb+G6ocOAxIJvPeG6puG7l+G6pG/hu4Zv4buO4bufb+G6oUxvYuG7n2hvw4DDjcOV4bu14bqkby51w4Jv4bqhw4Dhu5fhuqZvSUfhu5fhuqTDgG9Jw4DEqG/hu6vFqeG6pG/huqRLw4rhu6lvw5Lhu5vhuqZvR8ONw4nhuqTDgW/hu7Hhu4DhuqBv4buxw73huqRv4bq0xILhu6nDgG/hu6nDusOVaW/Gr+G7m2894bqm4buX4bqkb+G7qcOA4bqmb8aw4bqgw71JZm8ow4DDk+G6pMOBb+G6pOG7ocOCb0lHS8OK4bupaG/Dgkvhu5dv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/huqR54bqkb8OS4bqg4bu14bupb+G6tMO6w5Vv4bqkS8OK4bupb+G7seG7t2/hu7Hhurhv4buj4bqgaG/hurThu5vDgm/hu7HDuklv4bqyw4DGoW9Jw4DDjeG7peG6pG/hurThu4DhuqBpbyjhu6HDgm/huqThu5fDlWhv4bqiSW/Dgkvhu5dv4bqkeeG6pG/hu7HDuklv4bqyw4BEaG/hu6nDgMOM4bqkw4FvSUThuqBv4buEw4DhurzhuqBv4buj4bqgb0lNb+G6tHXDjW/huqTDgEvhuqTDgW/hu4TDgOG7o+G6oG/hu7Hhu4DhuqBv4buxw73huqRvw4HhuqDhur5vw4LDiuG6oG/hu6nhuqxv4bqkS8OK4bupaW/huqFNb+G6pOG7l8OVb+G7scO94bqkb0lHS8OK4bupb+G6ocO9SW8ow4HDjcOVeeG6pG/hu7HGoeG6pGhvw4HhuqDhu5dv4buxw4PhuqTDgG9JROG6oG9IeG9J4bul4buEb0lHw43huqTDgW/DgOG6puG7m+G6pG9Jw4Dhu5vhuqTDgG/DkuG6oOG7teG7qW/hu6nDusOVb0nDgOG7reG6pm/hurTEguG7qcOAb+G7seG7n2/hu7FL4buA4bupb0nDgEThuqTDgW/GsMah4bqmaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu4nhuqDDgsOBb0hH4bupw6puLy/hu6lpxrDhu5fhuqbhu4TDgMONScOA4bqmacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgv4buN4buNw7Phu48vw7LDssOy4bur4buNw7LDtcO04buNw7PDs0nDsuG7meG7jeG7j8O04buR4bq0w7Vp4bq24buEw4Fuby/Eqcav4bubb+G7qeG6puG6pG/huqRE4bqkw4Fv4burdeG6pG/hu47hu59v4buw4bub4bqmb2LGoWhvw4DDjcOV4bu14bqkb+G6ocOA4buX4bqkw4Bv4bqhw4DEqMOVb+G7qcO6w5Vv4bq0w4zhu5dvYsONdeG6pOG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqHDgOG7reG6pm/hurLDgMONw5XDveG6pG/hu6nGoeG6pm/hu6nEqOG7l2/huqTDgeG7m+G6pMOAb+G6pEThuqTDgW/huqTDgcOA4bqg4bu14buEaG/hu7Hhu7dvxrDhu6PhuqZv4bux4bujw4Jv4buxxKhv4bqkw4HDjUXhuqRv4bqkS8OK4bupb8OB4bqg4but4bqmb+G7qcO6w5Vob0lLw4rhuqBv4burS+G7guG6pMOBb0jhu5fDjW/hu6nDusOVaG/GsHnhuqRv4bup4bud4bqkw4Bvw5LhuqDhu7Xhu6lvxrDhurzDgm/huqRLw4rhu6lv4bupxKjhu5dv4bupxqHhu6lv4buO4bqib+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4RvScOAxKjDlW/huqRE4bqkw4Fob8aw4bubb+G7qeG6puG6pG/huqRE4bqkw4Fv4burdeG6pG/hu6nGoeG7qW/hu7HEguG7l2/hu4TDgEvhurzhuqTDgW/hu6nDueG6pG9JR+G7l+G6pMOAb0nDgMSob+G7q8Wp4bqkb+G6pEvDiuG7qW/DkuG7m+G6pm9Hw43DieG6pMOBZ29JR8OTb+G6pEvDiuG7qW9J4bud4bqgb+G7qcah4bupb+G6snnhuqTDgG/DgkvhurzhuqTDgWhvw4BFb+G7seG7peG7hGhv4buEw4Dhu5fhuqBv4burdeG6pMOBZ29IT2/hu6vhu4jhuqTDgW/huqRLw4rhu6lvSeG6oMO9SW/hurLhuqDhu7XDgm/DgOG6oOG7tcONb0bDjeG7o2/hu7Hhu7dv4bux4budSW/hu7FL4buA4bupb8OA4bqg4bu1w41vRsON4bujb+G7qeG7l+G6pm/huqTDgMO6SWnhu4kv4buExKnhu4nhu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG7lsONScOA4bqmR27EqWHDjXXhuqRvLnXDguG7iS/hu4TEqQ==

Quân Lâm

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thực hiện “mục tiêu kép” ở Thanh Thủy

Thực hiện “mục tiêu kép” ở Thanh Thủy
2022-01-17 08:45:00

baophutho.vn Năm 2021, huyện Thanh Thủy đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh...

Chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, sét

Chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, sét
2022-01-15 13:24:00

baophutho.vn Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc, do ảnh hưởng của gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long