Cập nhật:  GMT+7
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQg4bq+xq/hu6TDlDU4Njg2KTVKxanEg+G7jUE1xanEqeG6pcO14buJNcWpxrBBacWpNcOq4bubaj414bu4dzXhu7bEg+G7jeG6v+G7pzXhu4lq4bqxw7XEqTXhu7Xhu4E14bu14bqxw7Q14bu14buTw7Xhu4k1Ny/huqMiL8SpNyAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCAiauG7j+G7iTXhu6fhu6Xhurs6NC8v4bq7e+G6ucSDw7TDusSpxrDFqcSpw7R74bu1w7Uv4bq94bq/4bunw7LFqcO0w7ovw7Xhur/hu7fhu6cvODc4w6EvYcOj4bq9Nzc2N8Ohw6E4xak34bqh4bqh4bqhw6M34buNN3vDs8O64buJNDUvICLDuiBKxanEg+G7jUE1xalqZ8O6NcWp4bux4bq7NcWpxKnDrTXEqWppw7U1w7rEqcO0w7Xhu4k1w6rhu6M1Y8O1NcWpdnPDteG7iTXDssSpajXhurvhu5E14bq7xKlqZ8O1NcWpxKnhuqXDteG7iTU3LTY1xanhu6V2ceG6uzXDquG7o2o1xanGsEHDrcO1NeG7uHc14bu2xIPhu43hur/hu6c1dDXhu412c8WpNcWp4bulxJHDtTXhurvGsOG7m2o14bq54bqzw7Xhu4k1xII14bq+xq/hu6TDlDU4Njg2eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4buOxIPFqcWp4bq/w7Q1w5rhur/hu6fhu6dqw7XEgzXDquG6tTXhu4nEqWo14bq54bqxw7U1xanEqeG6pcO14buJNeG6vcawQTXDtcSpY8WpNcOqw6014buJauG7qcO6NUrFqcSD4buNQTXhu4lq4bqxw7XEqTXFqeG7peG7mcO1NeG7teG7h8O1NTk1w6pqw63hu481xanhu6V2ceG6uzXhu7h3NeG7tsSD4buN4bq/4bun4bu3PjXhu7XhurE1w7LEqeG7gcO6NeG7jeG6t2o14bu14buTw7Xhu4k14bq54bqzw7Xhu4k14bu1cWo1w6M1w6pqw63hu481xanGsEFpxak1w6rhu5tqNVvhu4nEqWo14bqhNeG6ueG6scO1NeG7teG6sTXDssSpxqHDteG7iTXFqcSp4butw7Xhu4k14buNdnFqNeG7jWTDtTXDteG6scO0XXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG7iGrhurHDtcSpNcO14buJxqFqNcO1xKljxak14bq54bqzw7Xhu4k+NcOqw7ThurHDtTXDucawYsO1NeG6u+G7rcSDNcSpxrBjw7U14buNxrBBacO1NeG7tWpmw7U14bukw7Thurnhur/hu6XFqcO0NeG7jsSDw7Xhurtqw7VqNcSpambDtTXDteG7icSDw7Xhu4k1xalqZ8O1NeG7teG6scO0NeG7teG7k8O14buJNTcv4bqjNeG7teG6sTXDqnZz4bq7NeG7ueG6v+G7jzXhu43hurE1d8O14buJNeG7tWpmw7U14bun4bqvw7Xhu4k14buJauG6rzXDtcSpY8WpNeG6u8Spw7Q14bq7xKl34bq7NeG7tcahNcOqbeG6u8SpNeG6vsav4bukw5Q1ODY4NnsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMWo4bq3ajXhu7Xhu5PDteG7iTU3L+G6oz41w6rhu5tqNcWpxKnhu6014buP4bqxNcOqw7ThurHDtTXDucawYsO1NcWoxKlqZsO1NcWpxKnEg8O1xKk1w7rEqeG6s2o1w6rhu5tqNeG7j+G6rcWpNeG7jeG6sTXDquG7o2o1w7XEqWw14bq54bqzw7Xhu4k14bq6NVvGr8Oy4bulxINqw7Xhur81xKnDtOG6reG6uzXhuq7DtF17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqOG7pcO0w7Xhu4k1w7LEqWo1w6rhu5E+NeG6veG7qzXDqsOtNcWpxKnGsMSDNeG7p8O0w7Xhu4k1w6rhu6NqNcWpxrBBw63DtTXhu7h3NeG7tsSD4buN4bq/4bunNeG6u+G7r8O14buJNcOq4bq1NcWpxKnhur/DtDXhu4nhu5HFqTVKxanEg+G7jUE1xalqZ8O1NeG7teG6scO0NeG7teG7k8O14buJNcOqY8awNeG7jcO04bq3ajXFqeG7pXnhurs1xalqZ8O6NeG6vsav4bukw5Q1ODY4NjXhu7VxajXFqXY14bq74bqv4bq7xKk1w7XEqWw14bq54bqzw7Xhu4l7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqOG6t2o14bu14buTw7Xhu4k1Ny/huqM+NeG7iMSD4bul4bq/xanEqTXhurjEg+G7jeG6vzXhu7XhurE14bq74bqv4bq7NcOq4budw7Xhu4k1w6rhu6NqNeG7p+G7hTXDquG7m2o1w6pkxrA14bu1cWo1w6rhu6NqNeG7uWfDujXDtcSpbDXhurnhurPDteG7iTXhurg1W8SpamnDtTXDqsSDw7Xhu4k14buN4bqxNeG6u8aw4buj4bq7NcOqxrDEgzXhu4lq4buzxIM1w5Xhu4nEgz41w5rEqWTDtTXhu4zEg8O1NeG7teG6sTXDisSDw7U14buO4bq34bq7xKldeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgVDXhurnhurPDteG7iTXDqmPGsDXDteG6sUE+NcOq4bujajXFqcawQcOtw7U1xajEqeG7sUE14bumbzXhurvhu6/DteG7iTXhurvhu5E1w6p2c+G6uzVhNcOqasOt4buPNcO1xKl2NeG7uHc14bu2xIPhu43hur/hu6c14bunxIPGsDXDssSpajXhu7V2c8WpNcO5xrDEgzXFqMSp4bufNcOVxKlvNcOSw4A1OS03PjXDtcSpdsO14buJNeG6u8SpbjXDqnfDteG7iTXhu7VtNcWp4bulazXFqcSpdzU5NeG6vcO0NcOy4buB4buPNcSpcMO1NeG7tWg1xKlqacawNeG7p+G7mzXhurnhurHDtTXFqcSp4bqlw7Xhu4k14bq54bq3ansiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMWoxKnhu7FBNeG7pm814bun4buFNcO6xKnhurNqNeG6u8SpcjXDqnNqNeG7ueG6v+G7jzXhu49sw7XEqTXhurvhu5E1xanEqcOtNcWp4buldDXFqcSp4bqxw7XEqTU3NcWp4bulw7TDteG7iTVhNcOq4bujajXFqcawQcOtw7U14bu5Z8O6NcWpxKl3NeG6ucSDNeG7ucawY8WpNeG7p+G6peG6uzXDtcSpY8WpNeG7iWrhurHDtcSpNeG7teG7gTXhu7XhurHDtDXhu7Xhu5PDteG7iTXDqmPGsDXhu43DtOG6t2o1xanhu6V54bq7NcWpamfDujXEqcSDQTXDssSpxqHDteG7iXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG6uuG7k8O1NeG7tXFqNcWoxKnhu581w5XEqW81w5LDgD41xKnhu5k1w6rhurU1w7rEqeG6s2o1w7Xhu4nEkeG7jzXDteG7ieG7q2o14bq7xKlqxIM1xanEg0E14buJauG6s2o1w6pjxrA1w7XhurFBNeG7tXFqNeG6ucSDNcWpxKljxak14bq54bq3ajXhu41qZsO1NcWpamfDujUtNcOqw601xanEqeG7rcO14buJNeG7jXZxajXDqmfDtTXhuqM14buNZMO1NeG7teG6sTXhu4nEqWo1w6p2c+G6uzXDquG7qcO14buJNTc14bq54bqxw7U1xanEqeG6pcO14buJeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4bu0cWo14bu1amnhurs14bq54bqzw7Xhu4k1xII1w7Jnxak1xanEqeG7qeG6uzXhu6dx4buPPjXhurvhuq/hurs1w6rhu6NqNcWpxrBBw63DtTXhu4lq4bqxw7XEqTXDucawQWjDtTXDqmo1xalqZ8O6NeG6u+G7kTXFqcSpcmo14buJasSDw7U1w6p2c+G6uzXDteG7icSpbjXhur3hurFqNcSpcMO1NeG6u+G6r+G6uzXDquG7m2o1xanEqeG7rTXFqeG7pXZx4bq7NcOyxKlqNeG6uXZx4bq7NeG7teG6scO0NeG7teG7k8O14buJNTcv4bqjeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDusSCxrDFqcSpw7Thu6U0IMWoxKnhur/DtDXFqMWo4bu44bu0w5UiL8O6IA==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam xin hoãn SEA Games 31 tới tháng 7/2022

Việt Nam xin hoãn SEA Games 31 tới tháng 7/2022
2021-06-10 08:03:51

baophutho.vn Chủ nhà Việt Nam đề xuất lùi thời gian tổ chức SEA Games 31 vào tháng 7/2022 vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, các quốc gia khu vực Đông Nam Á hiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long