Cập nhật:  GMT+7
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXM+4buD4bq/4bqx4bun4bupxanhu6nFqeG7m+G7p+G7h+G7hsOJ4buI4bun4bqs4bu1xKjhu6fhur/EqOG7iuG6qMOM4bug4bunw6Phu6DDjXnDjeG7oOG7p8OM4bq2xqDhu6fhuqRQ4bun4bqsUMag4bun4bq+4buGUMag4bunIUfhu6fhu4Dhu7Xhu6fhur5S4bqk4bun4bqv4bq+eXIv4buAxrBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzcuG7huG7iuG6vuG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7pS8v4bqk4bufw4J5xKjGoOG7gOG7oOG7nuG7gMSo4bufxq/hu4gv4bqm4bqo4buiw43hu57EqMagL+G7iOG6qOG7qOG7oi/hu6nGsOG7qeG7qy/hu7F44bqmxanFqXfFqXbFqXjhu57GsHZ24buv4butxrDDjMaw4bufScag4bq+4bul4bunL3NyxqBz4buH4buc4bq24buI4bun4bqs4bqu4bug4bun4buI4bq+4buz4buw4bunxrDhu6kv4buv4bun4bq+4buGxah54bunIUfhu6fGr+G7s+G7p+G6r+G6vnnhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p8ON4buA4bugT+G7iOG7p8ON4buA4buO4bunw4Lhu7fhu4jhur7hu6ch4bunPuG7g+G6v+G6seG7p+G7qcWp4bupxanhu6fhuqzhu7nhu6fhuqbhu4bhurzhu4jhu6fhu5x54bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu6Lhu6Thu6fGr1Xhu5jhu57hu6fhu57hu5zhu4zhu4bhu6fGr8OJ4bun4bqs4bqi4buI4bq+4bun4bqk4bquxqDhu6fhuqRTeeG7pyFH4bun4bue4bucVeG7kOG6pOG7p+G6rMOT4buG4bun4bue4buAU+G7n+G7p+G7q+G7p8OC4buz4buI4bun4bue4buAw4Hhu4jhur7hu6fhu4rhu7Phu6chR+G7p+G6vuG7gOG7huG7p8av4buzxKjhu6fDjFXhu5Dhu4bhu6fhuq/hur554bun4bqs4bu54bunxqDhu4Dhu7fhu4jhu6fDveG7iOG7p+G6rFDhu4jhur7hu6fhuqRS4bqk4bun4bqm4buG4bq44buI4bun4bue4buc4bq24buI4bun4bqs4bqu4bug4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXMpUeG7p8ag4buA4bu34buG4bun4bqsw73hu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G7osSC4buI4bun4bqkU3nhu6fhuq/hur554bun4buI4buAVeG7iOG6vuG7pyFH4bun4buI4buA4bq2xqDhu6fhuqThu6Dhu4zhuqThu6fhu4DEqOG7s+G7iOG7p+G7nsSo4buz4buI4bun4bue4buk4bun4bue4buG4buI4buj4bunw43hu4Dhu4bhu6fhu4jDgeG7iuG7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G6pOG7gFPhu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6fhu4jhur554buw4bun4buew5nhu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p8ag4buAUOG7nuG7p+G6rOG6sOG7oOG7p+G6pFN54bun4bue4buc4bq24buI4bun4bqs4bqu4bug4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXM8ReG7iOG7p8ag4buAUOG7nuG7p+G7nuG7gMOa4bunxrDFqeG7o+G7p+G7nlfhu6fhu6LDk+G7p+G6rOG7ueG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu4rhu5Thu6fhuqThu4DEqOG7p+KAnMOq4bugV+G7p+G6rE3igJ3hu6fhu6J54bug4bun4buieeG7huG7p8OM4bqw4buK4bun4bqkU3nhu6fhu4Dhu7Phu4jhur7hu6fhu57hu4BT4bun4bqv4bq+eeG7p8av4buz4bun4bq/xKjhu4rhuqjDjOG7oOG7p8Oj4bugw415w43hu6Dhu6fhuqzhu7nhu6fhuqThu4Dhu5DGoOG7p8OM4bqu4buw4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bqkw5Thu6fhuqbDmuG7nuG7p+G6rOG7huG6uuG7iuG7p+G7nuG7oOG7iOG6vuG7p8OMVeG7kOG7huG7p+G6rMOT4buG4bun4bue4buAU+G7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bqv4buAxajhu4jhur7hu6fGoOG7gFDhu57hu6fhu6J54bug4bun4bqsSuG7o+G7pyFH4bun4bue4buGRcag4bun4bueUuG6pOG7p+G7nuG7gOG7huG7p+G6rOG6ruG7oOG7p8OM4bqu4buI4bunw4xV4buQ4bue4bun4bqv4bq+eeG7p8av4buz4bun4bue4bu1xKjhu6fhu5x54bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4bunxqDhu4B54bun4buA4bu54buK4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bun4buI4bq+4bug4buw4bun4buA4buG4bq64buK4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXNrw4nhu6fGoOG7gOG7gnnhu6fhuq/hur554buj4bun4bqs4buM4buG4bunw4JK4buI4bq+4bun4buI4buz4buw4bun4bqkVOG7iOG6vuG7p+G6pErhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu6LDk+G7p8OM4bqw4buI4bun4bug4buw4bun4buA4buGRcag4bunw43hu4Dhu6Dhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6chR+G7p+G7iOG7gFXhu4jhur7hu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pOG7gMSC4buI4bun4buiUOG7nuG7p+G6pFN54bun4bqv4bq+eeG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G7nuG6tuG7iOG7p+G6plLhu4jhur7hu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bqkw5Thu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G7h+G7nMSo4buI4bq+4bunw43hu4Dhu4bhu6fhuqxK4buj4bunIUfhu6fhu57hu4Dhu4bhu6fhuqzhuq7hu6Dhu6fDguG7hOG7iOG7gOG7p+G7nkjhu4jhu4Dhu6fhu6J54bug4bunw4Lhu7Phu4jhu6fhu4rhu5Thu6fhu55X4bun4buiw5Phu6fGr+G7s+G7p8av4bq04buI4bun4bqkSuG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4bue4buE4buI4buA4bun4buA4bugw5Phu4jhur7hu6fhu4Dhu7nhu4rhu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhuq/hur554buf4bunPEXhu4jhu6fGoOG7gFDhu57hu6fhu57hu4DDmuG7p+G7q+G7seG7o+G7p+G7nlfhu6fhu6LDk+G7p+G6rOG7ueG7p8OM4buz4bun4bupLcWp4bun4bqk4buAxKjhu6chR+G7p+G7onnhu6Dhu6fDjeG7gOG7huG7p+G7h+G7gMSo4buKeeG7ouG7p8SD4bqo4bug4buI4buG4bqo4buc4bun4bue4bq24buI4bun4bqmUuG7iOG6vuG7p+G7onnhu4bhu6fDjOG6sOG7iuG7p+G6pFN54bun4bue4buAU+G7p+G7ik/hu4jhu6dZ4buI4buexKjhu4jhu6fhu4Hhu4Dhu6Dhu4jhu4bhu4jhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G7gXnhu4jhur7hu6fhu4Dhu4bhurjGoOG7p+G7qeG7o+G7p+G6r+G6vnnhu6fhuqThu4BT4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4bqmxILhu4jhur7hu6fhuqR5xKjhu6fhuqzhu4zhu4bhu6fhu4Dhu4Thu4jhu4Dhu6fhu4jhu4DDgOG7iuG7p+G7nuG7hOG7iuG7p8ON4buGReG7iuG7p8OC4buz4buI4bun4bq+4buW4buf4bun4buH4bucxKjhu4jhur7hu6fhu6nFqeG7p8ag4buAUOG7nuG7p+G6rOG6sOG7oOG7p+G7nuG7hsSQ4buI4bun4bqkU3nhu6fhu4Dhu4bhurjGoOG7p+G7qeG7o+G7p+G6r+G6vnnhu6fDjOG7hsSQ4buI4bun4bueUuG6pOG7p+G7nuG6ruG7iOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6chR+G7p+G7iOG7gFXhu4jhur7hu6fhu6Lhu6Thu6fhu6rhu6Dhuq7hu57hu6fhu6LDgeG6pOG7p+G6pFN54bun4bue4buAU+G7p+G7ik/hu4jhu6fhu4fhu4Dhu4bDgnnhu6Dhu57hu6coxKjhu6Dhu5zhu57EqOG7huG7ouG7p+G6pFHhu4jhur7hu6fhu4Dhu7Phu4jhur7hu6fhu57hu4BT4bunIUfhu6fhuqzhu7nhu6fDjeG7gOG7hkXhu4jhu6fhuq/hur554bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bue4buA4bq64bun4bq+4buA4buG4bunw4Lhu7Phu4jhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G7gXnhu6Dhu6fhuqxK4buj4bun4bqv4bq+eeG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G6pEvhu4jhu6fhuqbhu6Dhu7Dhu6fhu57hu5zhu4Thu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fGoOG7gHnhu6fDjMSQ4buI4bunw4JK4buI4bq+4bun4bue4bqu4buI4bun4bqkT+G7iOG6vuG7pyFH4buj4bunxq/hu7Phu6fGr+G6tOG7iOG7p+G7nuG7gOG7huG7p+G6rOG6ruG7oOG7p+G6rOG6sOG7sOG7p8OCReG7p+G7nsOB4bqk4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXM8ReG7iOG7p8ag4buAUOG7nuG7p+G7nuG7gMOa4bund3fhu6Phu6fDo+G7oMONecON4bug4bun4buAxKjhu7Phu4jhu6fhu57huq7hu57hu6fhuqRQ4bun4bqsUMag4bun4bqkU3nhu6fhu4rhu4Thu4jhu4Dhu6Phu6fDjeG7gOG7huG7p+G7nuG6tuG7iOG7p+G6plLhu4jhur7hu6fhu5zhuq7hu57hu6fhu57Dk+G7nuG7p+G6rFXhu5Lhu4jhur7hu6fhuqThu4Dhu6Dhu7DDieG7iOG7p+G6pFN54bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhuqzhu4zhu4bhu6fGr+G7s+G7p+G6psOa4bue4bun4bqs4buG4bq64buK4bun4buA4buG4bq64buK4bun4buASuG6pOG7p+G6rMO94buI4buA4bunw4Lhu7Xhu4bhu6fhu57hu4BT4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bun4buB4buA4bug4buI4buG4buI4bun4bq+4buA4buG4bunw4Lhu7Phu4jhu6fhu57hu4DDgeG7iOG6vuG7p+G7nuG7gMOa4bun4bur4bun4bqk4buAxKjhu6chR+G7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzKOG7gOG7hkXhu4jhu6fhu57hu4DDgeG7iOG6vuG7p+G7qy3FqeG7p+G6vuG7hlDGoOG7pyFH4bun4bqsw5rhu4jhur7hu6fhu5Thu6fGr0bhu6fhu57hu5zhu4Lhu6fhu6LDk+G7p8aw4bun4bqkU3nhu6fDguG7t+G7iOG6vuG7pyHhu6fhu6J54bug4bunw4zEqOG7teG7nuG7p+G7nuG7nOG6tuG7iOG7p+G6rOG6sOG7oOG7p+G7nuG7hsSQ4buI4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPhu4fhu5zEqOG7iOG6vuG7p8ON4buA4buG4bun4bqsSuG7o+G7p+G6r+G6vnnhu6fhuqRL4buI4bun4buc4bqu4bue4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p8ag4buA4bu34buG4bunw4zhu7Phu4rhu6fhu6J54bug4bun4bue4buc4bq24buI4bun4bqs4bqu4bug4bun4buI4buz4buw4buj4bun4bqs4bqg4bqk4bunw4Lhu4bhurjhu57hu6fDjOG7s+G7p8av4buG4bq44bqk4bun4bqk4bu34buG4bun4bue4buA4buG4bq44buI4bun4bqk4buA4bqu4bue4bunw4xV4buY4buI4bq+4bun4buA4buz4buI4bq+4bunxqDhu4BL4buI4bq+4bun4buI4bq+4buk4buj4bun4buIReG7oOG7p+G7iuG7oMOT4buI4bunxq9V4buY4bue4bun4bua4bugeeG7p8avS+G7iOG6vuG7p8OC4bu34buI4bq+4bunPuG7g+G6v+G6seG7p+G7qcWp4bupxanhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagWeG7oOG7nuG7gMSo4buc4bulc+G7h+G7gOG6qMSo4bun4buH4buHbWvhuq9yL8agcw==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam xin hoãn SEA Games 31 tới tháng 7/2022

Việt Nam xin hoãn SEA Games 31 tới tháng 7/2022
2021-06-10 08:03:51

baophutho.vn Chủ nhà Việt Nam đề xuất lùi thời gian tổ chức SEA Games 31 vào tháng 7/2022 vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, các quốc gia khu vực Đông Nam Á hiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long