Cập nhật:  GMT+7
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgMSR4buHc+G6sOG7mVvhurHhurDhu6Lhu5Dhu4BQw5ThurDhu4jhu5ZQ4buQ4bqw4buyTeG6sMOMUuG6sOG7oMWo4bu04bqw4bu0w51HUOG6sOG7iOG7hOG7tuG6sOG7iMagUOG7kOG6sMOMQ1HhurAs4buw4buS4bqwc+G7ksOS4bu04bqw4buFQ+G7oMOBL+G7kOG6ssOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu7XDjUNRWOG7kOG7tuG7tOG7kFHhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bqy4bq04bqkL+G6pELhu4rhurThurbhuqjDguG6quG6tuG6quG7tOG6suG6qOG6qOG6rOG6quG6rOG7nuG6suG7teG7nFjDlOG6ruG6sC/DgMOBWMOA4bqu4buDI8OM4bqw4bu04buSTuG7tuG6sMOMPUPhurDhu5lb4bqx4bqw4buexJDhurDhu4jhu5LhurDhu7Thu7Dhu5LhurDDjEBQw5ThurAsxJDhurDDjOG7kOG7kk9Q4bqw4bu04buQ4bq8UMOU4bqw4bugVOG7kuG6sOG7tMOdR1DhurDhu4jhu4Thu7bhu7Xhuq7hurDhuq/hu4Io4bqw4buexJDhurDhu7Thu7YoTlDhurDDjeG7pOG6sMOMPUPhurDhu5Dhu7bhu4RQ4bqw4bue4bu2KMOSUOG6sCzhu5JOUOG6sOG7iMWo4buS4bqw4bu04bu2KOG7jFDhurDhu5lb4bqx4buz4bqww5lQw5ThurDhuqPEqMOd4bu04bqwLENQ4bqw4buDQy7hu5Lhu5zhu6Lhu7PhurDhu4glQ+G6sMOdQ+G6sOG7tMOdUVDDlOG6sMOM4bu2xajDjOG6sOG7kFRY4bqww41EUeG6sOG7tOG7pOG7kuG6sOG6suG6pC/huqzhurDhu7nDlOG7kuG7rOG6sHPhu5LDkuG7tOG6sOG7hUPhu6BB4buz4bqw4bugxajhu7ThurBQw5TEkCjhurDhu7TDnSXhu7DDjOG6sOG7tMOdR1DhurDDlOG6vljhurDDjETDjOG6sOG7iOG7pOG7kuG6sOG7tOG7kD3hurBz4buSw5Lhu7ThurDhu4VD4bug4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Bz4buW4bqw4buQ4bu24buEUOG6sOG7nuG7tijDklDhurAs4buSTlDhurBQxJAo4bqw4bui4buQ4buAUMOU4bqw4buI4buWUOG7kOG6sOG7iOG7gijhurDhu57EkOG6sOG7oMWo4bu04bqw4bu0w51HUOG6sOG7iOG7hOG7tuG6sFnhu7ZDUOG6sOG7tMOdVFDDlOG6sCzEkOG6sMOZUMOU4bqww43hu5JP4bu04bqwWOG7kMOJ4buS4bqw4buexJDhu6DhurDDlOG7lOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buLUMOU4bqwUFLhu5J54bqw4bqu4buTw51HUOG6sOG7iOG7hOG7tuG6sFDDlMSQKOG6sOG7oEPhu5LhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7kMOT4bqw4buK4buO4bqw4buKxJBQw5Thu7XhurDDsuG6sOG7niXhu67hu7ThurDhu4jhu5Lhu7PhurDDjOG7kOG7uFDDlOG6sOG7tMOZ4buS4bqw4buI4bq44bqw4buI4buM4bqw4bu04buQ4bu2Q+G6sOG6ti3hurLhurAs4buw4buS4bqw4bugxajhu7ThurDDjcSQUOG6sOG7tOG7kOG7tkPhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7oEMo4bqw4bug4bq8UOG7teG6sOG7k+G7tijhurBQ4buQ4buSTlDhu7PhurBQT+G7tuG6sOG7slHhurDhu4jFqOG7kuG6sOG7kOG7lFDhu5DhurDhu6Lhu5Dhu5LhurDhu4hS4bqwLOG7sOG7kuG6sMON4buCKOG6sMOU4buS4bus4buz4bqww4xG4bu24bqw4bu04buQPeG6sOG7mVvhurHhurDhu5Dhu5LDklDhurBQQyjhurDhu6BFUOG7kOG6sOG7oE3hurDhu5Dhu6pQ4bu14bqw4buDQ+G7kuG6sOG7sk3hurDhu57EkOG6sOG7tMOdR1DhurDDjEbhu7bhurDhu4jGoFDhu5DhurDDjENR4bqwLMSQ4bqww4zhu5Dhu7hQw5ThurDhu7TDmeG7kuG6sMON4buST+G7tOG6sFjhu5DDieG7kuG6sOG7nsSQ4bug4bqww5Thu5Thu7Xhuq7DgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7k+G7kMSoUeG6sOG7kOG7tuG7hFDhurDhu57hu7Yow5JQ4bqwLOG7kk5Q4bqw4bqjxKjDneG7tOG6sCxDUOG6sOG7g0Mu4buS4buc4bui4buz4bqw4bu0w51RUMOU4bqw4buI4buu4bu04bqw4bu0R1jhurDhu5Dhu7bhu4RQ4bqw4bu0w50l4buww4zhurDDlOG7ksOJ4buS4bqw4buI4buE4bu24buz4bqw4buZW+G6seG6sOG7iOG6uOG6sOG7tOG7kEMo4bqw4buIxq/hu5LhurDDjETDjOG7kOG6sMOM4buQ4buq4buS4bqwLMSQ4bqww53DqFDhurDhu57hu7Yow5JQ4bqw4bu04buQ4buM4bqw4bueP8OM4bu14bqww7Xhu7ZD4bqw4bug4buo4buS4bqw4bu0w51HUOG6sOG7iOG7hOG7tuG7s+G6sMOMRMOM4bqww4xG4bu24bqw4bu04buQPeG6sOG7iMOT4bu24bqw4buI4bq44bqw4bu04buQ4buM4bqw4buQ4buSw5JQ4bqw4bu04buk4bu04buz4bqww4zhu5Dhu6rhu5LhurAs4buw4buS4bqw4buI4buAUMOU4bqww4zhu4RY4bqww4xDUeG6sCzEkOG6sMOU4buSxJBQ4buQ4bqw4bu0w51UUOG6sCxLUOG6sOG7kEPhu5LhurDhu7TDnUdQ4bqw4bu04buQ4bq8UMOU4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu4tQw5ThurDDjOG7kFHhurDDncOKUMOU4bqww5Thu5JD4bqw4bu04bq6UMOU4bqwRFjhurDhu54/w4zhurDhu7Thu5jDjOG7kOG6sMOMP8OM4bqww4zhu5BR4bqww4xEw4zhurDDjEbhu7bhurDhu7Thu5A94bqw4buexJDhurDhu4jhu5LDk+G7tuG6sMOMRlDhurDhu7Thu5Dhu5JP4bu04bqw4buI4buM4bqww4xEw4zhurDDjEbhu7bhurDhu7Thu5A94bqwUOG7qOG6sOG7nj/DjOG6sOG7kE/hu7ThurDhu7Iqw4zhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOj4buQ4buSQ+G6sOG7skzhurAsw5PhurDhu57hu6Thu5LhurDDjOG7kOG7quG7kuG6sMOMPUPhurDhu5nhurFb4buz4bqw4buQ4bu24buEUOG6sOG7nuG7tijDklDhurAs4buSTlDhurDhuqPEqMOd4bu04bqwLENQ4bqw4buDQy7hu5Lhu5zhu6LhurBQUuG7knnhurDhuq7Do+G7kOG7uFDDlOG6sOG7tMOZ4buS4bqww4zhu6ThurDDlOG6vFDDlOG6sMOM4buQ4buq4buS4bqw4bu04buQKuG6sMONUlDDlOG6sOG7iEThurDDjD1D4bqw4bug4buUUOG7kOG7teG6sMOj4buQ4bu4UMOU4bqw4bu0w5nhu5LhurDhu7Thu5Dhu5jDjOG7kOG6sMOMRuG7oOG6sMONUlDDlOG7s+G6sMOM4buQ4buq4buS4bqw4bue4buSTlDhurDhu7Qjw4zhurAsxJDhurDhu6BRUMOU4bqw4bug4bu24bukUOG6sMOM4bu24buk4buS4bqww4xAUMOU4bqw4buexJDhurDhu7Thu5DhurxQw5Thu7XhurDhuq9S4bqw4buexJDhurDhu4jhu5LDk+G7tuG6sFnhu7ZDUOG6sOG7tMOdVFDDlOG6sFDhu5Dhu4Thu7Thu7fhuq7DgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMSR4bu24buEUOG6sOG7nuG7tijDklDhurAs4buSTlDhurDhuqPEqMOd4bu04bqwLENQ4bqw4buDQy7hu5Lhu5zhu6LhurDhu6Lhu5Dhu4BQw5ThurDhu4jhu5ZQ4buQ4bqww5lQw5ThurDDjEBQw5ThurDDjETDjOG6sOG7kFTDjOG6sOG7tMOdU+G6sMOMPUPhurDhu6Dhu5RQ4buQ4bqw4buyTeG6sMOM4buk4bqww5ThurxQw5ThurDhu7Thu5Dhu4zhurDhu5Dhu5LDklDhurDhu7Thu6Thu7ThurBQ4buQ4buE4bu04bqwUOG6ulDDlOG6sOG7nj/DjOG7s+G6sOG7tMOd4buUUOG7kOG6sOG7iMWo4bqww4zhu5Dhu6rhu5LhurDDjVJQw5ThurDDjD1D4bqw4bug4buUUOG7kOG6sOG7tMOdJeG7sMOM4bqw4buI4buk4buS4bqw4bu04buQPeG6sHPhu5LDkuG7tOG6sOG7hUPhu6Dhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5YW+G7tuG7tOG7kFHDneG6rsOA4buT4buQxKhR4bqw4buT4buTdXPhu4XDgS9Yw4A=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam xin hoãn SEA Games 31 tới tháng 7/2022

Việt Nam xin hoãn SEA Games 31 tới tháng 7/2022
2021-06-10 08:03:51

baophutho.vn Chủ nhà Việt Nam đề xuất lùi thời gian tổ chức SEA Games 31 vào tháng 7/2022 vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, các quốc gia khu vực Đông Nam Á hiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long