Cập nhật:  GMT+7
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7i+G7qk/hu6vhu4Thu6tGR21HQXhtQcO9beG6suG6usOBbeG7hOG7mW3hurLhu59HbUfDguG7l+G6tG3FqXVIw6wvQW/hu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6zDgeG6suG7uW1G4buExanhurtsLy/FqWfhu6fhu5nDguG7hkFIR0HDgmdP4bq0L8aw4burRuG6sEfDguG7hi/hurThu6vDk0Yvw7PDs27hu5Mvb8Ozw7PGsMOybuG7keG7j8Oybm5Hb+G7kcOybm7DtOG6tm9n4bqu4buG4bu5bG0v4buLLuG7ucOCxqHDgW1B4bqg4bq0QW3hu6pP4bur4buE4burRkdtR0F4bUHDvW3hurLhurrDgWdt4bua4bq0QeG7g23hu7bDguG7hMaww6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4ZA4bur4buZxrBs4buL4buqT+G7q+G7hOG7q0ZHbUdBeG1Bw71t4bqy4bq6w4Ft4bupxKjDisWpbeG7ucOB4bq6w4FtR0HDgcO9SG1H4buEw4LhurThu7lt4bunSEXDgW3hu4Thu5lt4bqy4bufR21Hw4Lhu5fhurRtxal1SG3FqeG7iuG7mW3hu7bDguG7hMawbeG6tOG7ueG7l+G7jG1vL8OyZ201bUdBeG1Bw71t4bq04buX4buMZm3hurThu7nDgsahw4FtQeG6oOG6tEFtxanhu4rhu5lt4buqT+G7q+G7hOG7q0ZHbU/hu5dt4bqy4bulSG3hu6fhu5XhurRtR+G7m8OBbcWpw43hurThu7lt4bq0QeG7l2054buZ4bq04bu54bur4buEbcWp4buX4bq04bu5bcWp4bqkbeG6tOG7sUdtR8So4bq44bq04bu5beG7qUThurThu7lnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+G6p3lt4bq04bu5w4LGocOBbUdBdEdmbcOS4burbeG7qcSow4rFqW1HQcOBeEdt4bqweG3hurbEqOG6usOBbUfhu5vhurRt4bq0QcOBw71HbcWp4buAbeG6tuG6uuG6tG1P4buXbcWpw4zhurJt4bupw6jhurRtxalBw4F4SG1G4buV4bq04bu5bcWpw43hurThu7ltO+G7qsavbeG7qeG6ouG6tEFtT+G6om1B4bqg4bq0QW3FqUFObcWoZm1PSELhurThu7ltT+G7n+G6tG1P4buXbUdB4buZ4bq0QW3hurLhu5vhurRBbUHhurjhurRtR0F4bUHDvW3FqeG7iGdtxajDjOG6sm3hu6nDqOG6tG1Bw7pIbcWp4buI4bq04bu5beG7qcSow4rFqW1HQcOBeEdt4bqweG1PSELhurThu7lmbeG7qcOo4bq0bUfDgm1P4buXbeG6tOG7meG6sm1Hw4DhurRBbUHhurjhurRnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+G7qMOB4buz4bqybeG6sEHhu5XFqW3hu6fDgcO9R23FqeG6puG6tG3hurThu6HhurJt4bq+bUfhu4TDjG3FqG3hurBBw4Ft4buGQXXhurRt4bqww4DhurRBbeG6tOG7l+G7jG1PSELhurThu7ltT+G7l21Hw4JtQeG6uOG6tG1HQXhtQcO9bcWp4buIZ23DoUXhurThu7lt4buCSOG7meG6tGZt4bq04bu5w4LGocOBbUHhuqDhurRBbcWp4buK4buZbeG7qk/hu6vhu4Thu6tGR23hurThu5nhurJtR8OA4bq0QWZt4bu5RG3hu7lBeW1P4buXbUfDgeG6tEFtR3htQeG6uOG6tG3hu6fhu5vhurRtR+G7hMSo4bq6xalnbTdBw4F34bq0beG7p+G7m+G6tG3FqUHDgm1HQeG6om1H4buExKjhurzhurThu7lt4buYSEZH4buE4buZ4bq2w4Hhu5lmbcWpQXNIbeG7lG3DoUHhu5XDgW3hu6bhuqDhurRBbcavxKjhurjhurThu7ltT+G7l23FqUFzSG03QcOBbUZ2bcWp4bqkbUfhu4TDjMWpbcWp4bq4bUbhur5txrDhu5fDgW1B4bq44bq0beG7j25t4bqy4bqybUbDgm1P4bq6w4Ft4bun4bub4bq0bcWp4buIZm3hurBB4bubbeG6tOG7o+G6tOG7uW3hurbEkMOBbeG6tMSo4bq6xalt4buRbm5t4bqy4bqyZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vhuqd5beG6tMSQw4FtR0F0R2Ztw5Lhu6ttxanhu4jhurThu7lt4bupxKjDisWpbUdBw4F4R23hurB4beG6tsahw4FtT+G6usOBbeG7qcOB4buz4bqybeG6tEF04bq0bUfDguG7l+G6tG3hu6fEkG3hurLhu5fhurRtQeG6oOG6tEFtR+G7hMOC4bq04bu5bcOS4burbcWpQUjhu4zhu7PhurRtRuG7meG6tOG7uW3GsMOB4bu5w4FH4buZ4bq2Zm3hu6fhu5nDgm3hu7lE4bqybcWp4bubbeG6suG7l+G6tG1B4bqg4bq0QW3hurThu7nEqOG6vMOBbeG6tuG7lcOBbU/hu5dt4bqy4buX4bq0bUHhuqDhurRBbUfhu4RI4bq04bu5bUdz4bqyZ20s4buX4bq0bUHhuqDhurRBbUfhu4RI4bq04bu5bUdz4bqybcWp4bqkbcWpQUjhu4zhu7PhurRtRuG7meG6tOG7uW3hu6lwR23GsOG6rMWpbeG6sMOAxalBbUdBxKjhurrFqW3hurZ34bq0bUfhurrDgW1vw7Ntw4HhurTFqUFmbeG6suG7l+G6tG1B4bqg4bq0QW3hurThu7nEqOG6vMOBbeG6tuG7lcOBbW/Ds2bhu41tw4HhurTFqUFnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8Osw4HhurLhu7ltRuG7hMWp4bq7bC8vxaln4bun4buZw4Lhu4ZBSEdBw4JnT+G6tC/GsOG7q0bhurBHw4Lhu4Yv4bq04burw5NGL8Ozw7Nu4buTL2/Ds8OzxrDDsm7hu5Hhu4/Dsm5uR2/hu5HDsm5uw7ThurbDs2fhuq7hu4bhu7lsbS/hu4vDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLxah14bq0bUZDbeG7qcOBw73hurRtR01mbeG7hkHhu5nhurRBbUfhu5nhu4xt4bupw4HDveG6tG1HTW3FqeG7iOG6tOG7uW3hurbhu5dt4bq0QU7hurThu7lt4bupw4Hhu7PhurJt4bqy4bq6w4FtR+G7hMOC4bq04bu5beG6tMSQw4FtR0F0R23FqeG7iuG7mW3hu6pP4bur4buE4burRkdnbS7hu7nDguG7l8OBbeG6tEFO4bq04bu5bUfhu4Thu5nhurThu7lt4bun4bqibUfDgcO94bq0beG6tOG7uUHDgW3hu6nhu51txanhuqRtR0ttR0F4bUHDvW3FqeG7iG3hurRBxKht4bu5QXht4bu5w7rhu4Zt4bupw4HDveG6tG3FqUHDgm1B4buX4bq04bu5beG7uUF4bUdBSm3DsmZtQeG7l+G6tOG7uW3hu7lBeG1H4buExKjhurrFqW3FqUHDg+G6tEFt4bupw4HDveG6tGdnZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vhu7bDguG7hMawbeG7qeG7nW1H4buE4buZ4bq04bu5beG7p+G6om1HQXfhurJt4bq0QU7hurThu7ltR8OA4bq0QW3hurThu6PhurThu7ltR8OBw73hurRt4bq04bu5QcOBbeG6tEHEqG3hu6nDqOG6tG1Pw4F54bq0beG6tMSQw4FtR0F0R2Zt4bq0QeG6um3hu7lBeGZtRnThu4xmbeG6tuG7l+G6sm3hurLhu5VHbcWpQcOCbUHhu5fhurThu7lt4bu5QXht4buGQcOA4buZbUfhu4TEqOG6usWpZm3hu6nDgXlIbeG6sEHDgeG7s+G6tG3DkuG7q21HQULhurThu7lt4buCSOG7mW3hu6nDgcO94bq0bUdBw4LGocOBZm3FqeG7meG6suG7q+G7hOG7mW3DssO1bm3hu6nEkGdnZ23DoUXhurThu7lt4buCSOG7meG6tG1HQcOBeEdt4bqweG3hurTEkMOBbUdBdEdtxanhu4rhu5lt4buqT+G7q+G7hOG7q0ZHbeG6suG6usOBZm1H4buE4buvbUfhu4RI4bq04bu5Zm1Bw4HDveG6tG3hu6nGocOBbU/hu5dt4bq0QcOBeUht4bupxKjhurzhurThu7ltR0Fx4bq04bu5bUfGocOCbeG7hOG7mW3hurBBQuG6tOG7uW3hu7nDgeG7meG6tG1HQcOC4buV4bq04bu5bUHhurjhurRtxalBw4JtR+G7l8OBbcOSeGfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buL4buow4Hhu7PhurJt4bup4buV4bq04bu5bcWpQUlt4buObeG6tEF0R23FqeG7iuG7mW3hu6pP4bur4buE4burRkdt4bqy4bq6w4Ft4bq24buXbcWp4buVxaltR8OA4bq0QW3hurThu6PhurThu7lt4buZ4bq0bUfDguG7l+G6tG3FqUHhu4pt4bupxJDhurThu7lt4bq0QcSo4buDbeG7ueG7mW1HTG3hu6nEkOG6tOG7uW1HQcOAxalBbUrhurThu7lt4bq+beG6suG6rMOBbcaw4bubw4FtR0PFqW3hu6nEkG3FqUHDgm3hu4ZB4bux4buGbeG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bq24buVw4FtxrBI4buMbUfhu4ThuqBtR0PFqW3hu6nEkG1P4buXbeG6sEHDguG7m+G6tOG7uW3FqeG7lcWpQW1P4bq6w4Ftw5Lhu6tt4buGQcOA4buZbUfhu4TEqOG6usWpbeG7qeG7nW3hu6nhuqLhurRBbUZy4bq0Zm1HQcO64bqybcWpQcOAbcWp4bqkbUdB4buzbcawS+G6tOG7uW1BceG6tG3DkuG7q23hurBBw4Ftxal14bq0bUdBw4F4R2Ztxanhu5vhurRBbeG7p+G7lcOCbeG7hkHEqOG6uOG6tOG7uW1Hw4HDveG6tG3FqeG7n0dt4bq04bu54buZ4bq04bu5beG6sEHDgW3hurbDjcOBbeG6tEHEqOG6tOG7uW3hurLhur5t4buExJDhurThu7lt4bu54bqkxaltxalBw4F4SG3hurBBw4FtxanhuqRt4buE4bq4LeG6ssOC4bqkxalmbcWp4bub4bq0QW3hu6fhu5XDgm3hu6nDgeG7s+G6sm3hurLDjWZtQcOJbUfhu4TDim3hu7nDgU5t4bq24buX4bq0Zm1Bw4ltR+G7hMOKbeG7qeG7leG6tEFt4bq24buVw4Ft4bqweEdtQcOK4buGbU/hurrDgW3hu4Thu5nGsOG7meG7hG1P4buXbcWp4buZ4bqy4bur4buE4buZbeG7hkHhu5nhurRBbeG6sEHDueG6tG3FqXThu4ZtxalBw4Jtxanhu5ttR+G7hMSo4bq6xaltT+G7l21G4buZSGdnZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4s1bUdBeG1Bw71txanhu4htw5Lhu6ttxalBw4Nt4bupxKjDisWpbUfhu4Thu5nhurThu7lt4bun4bqibcWp4bub4bq0QW3hu6fhu5XDgm3hu6nDgeG7s+G6sm3hurLDjW1H4buEd+G6tG3hu7nEqOG6uOG6tOG7uWZt4bu54buZbUdMbeG7qcSQ4bq04bu5bUdBw4DFqUFtSuG6tOG7uW3hur5txrDhu5vDgW1HQ8WpbeG7qcSQbcWp4buZw4JtT+G7l21Bw4ltR+G7hMOKbeG6tsONw4FtxalBSEThurThu7lnbTVtR0F4bUHDvW3hurThu5fhu4xt4bu2w4Lhu4TGsG3hu6nhu6vhurJtR3RHbcWp4bubbeG6tEFO4bq04bu5bcWpQuG6tOG7uW3hurThu7lBw71t4buZ4bq0bUfDguG7l+G6tG1Bw4ltR+G7hMOKbeG6tuG7lcOBbeG6tnfhurRt4bqy4bulSG3hu6pP4bur4buE4burRkdnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7iy7hu7nDguG7l8OBbeG7hOG7mWZtw5Lhu6ttxanhuqbhurRtxanhuqRtR0F34bqybcWpQXht4bupxJBt4bq24buVw4FtxanhuqRt4buE4bq4LeG6ssOC4bqkxalmbeG7p0VtR+G7hMOKbUdBd+G6sm3FqUHDgm3hu41tR8ON4buMbcWpQeG6rOG6tG3FqeG6uG3hu6fhu5vhurRtR+G7hHfhurRtR0F4bUHDvW3FqeG7iGfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buL4buoxJDhurThu7ltxanhurhtxanhu4jhurThu7lt4bq24buXbeG7qcOB4buz4bqybcWpQUlt4buObcWp4buK4buZbeG7qk/hu6vhu4Thu6tGR21HQXhtQcO9beG6suG6usOBZm3hurBBw4FtxanhuqRt4buNbUfDjeG7jG3FqUHhuqzhurRt4bupxJDhurThu7ltxanhurht4bun4buZw4Jt4bu5ROG6sm3DkuG7o+G6tOG7uW3Ds2fDsm3hu6rFqcOC4bunw4LDgkZHbeG7jW3DksOBLeG6tuG7meG6tEFtR0Fx4bq04bu5bUHhu5fhurThu7lt4bu5w4FD4bq04bu5bUfhu4R34bq0beG7qsOS4buG4bq2w4Lhu4Thu6vhu4RmbcOzZ25txrDDgeG7q0bhu6vhurZtR0jhu4Thu6fDgm3hu6nhurjhurRtT+G7l23hu6fDgS1HSOG7hOG7p8OCbeG7ucOBQ+G6tOG7uW1H4buEd+G6tG1HQXhtxanhu4htT+G7l23hu6lwxalt4bunw4HDvUdt4bq24buXbeG7qcSQ4bq04bu5bcWp4bq4bcOyZ25t4bqnw7VtR0jhu4Thu6fDgm3GsMOB4burRuG7q+G6tmfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLQMOBw73hurRtxalBxKjhu5lt4buE4bqqbUdBQuG6tOG7uW1GQ23hu6l1SG3hu4Thu5ltxanDjG1HQeG7s23FqUHDgm1HS+G6tOG7uW3hurbDgsahw4Ft4bupxJDhurThu7ltxanhurhmbeG6tEHEqOG6tOG7uW3FqeG7lcWpbeG7qcSQ4bq04bu5bcWp4bq4beG6tOG7l+G7jG1Gdm3hu6nEqMOKxalt4bqweEdtQcOK4buGbcWpw43hurThu7ltQcSQ4buGbUZDbUdMbeG7qcSQ4bq04bu5bcO1bcWpdOG7hm1P4buXbW9ubcWpdOG7hm1h4bur4bq24burxalHYUHDgeG7t0dtxanhu4hnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8OhxqHDgW3huqfDgcO9R20u4buZ4bqyZm3DkuG7q23FqeG6pG1HQeG7s23hu6nEqMOKxalt4bu5w4HhurrDgW1HQcOBw71IbUfhu4TDguG6tOG7uW3hu4JI4buObSMjI2ZtR0jhu4xt4bq0QcOBd+G6tG3FqUHEqOG7mW3hu4Thuqpt4buGQcOBd+G6tG3hu6fhu5vhurRtxanhu4jhurThu7lt4bq0QcSobUfhu4Thu5nhurThu7lt4bun4bqibcWp4buK4buZbeG7qk/hu6vhu4Thu6tGR23hurLhurrDgW3hu6nEqMOKxalt4bqy4buZ4bq04bu5bU95Zm3hurRBxKjhurThu7lt4bq0QcOBeUht4bqwQeG7m23hurThu6PhurThu7lt4bupxJDhurThu7ltxanhurhtw7Jnbm3huqfDtW1Gdm3hurBBQuG6tOG7uW3hu6nEqMOKxaltxalI4bq04bu5bcWpdOG7hm3GsMOCbeG7ucOB4buVbeG7p+G7leG6tG3FqeG7mcOCbeG6sEHDgW1PeW3hurTEqOG6usWpZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGYcOCSOG7hMWp4burbOG7iy7hu7lIROG6tG3huqfhurThu6vDkuG7huG7hOG7q0ZGw6wv4buG4buL

Nguồn Vnexpress

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

1,7 triệu xe Honda bị điều tra lỗi phanh

1,7 triệu xe Honda bị điều tra lỗi phanh
2022-02-28 10:24:00

Hiện Cơ quan An toàn Giao thông Mỹ (NHTSA) đã thông báo mở một cuộc điều tra về hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, sau 278 khiếu nại rằng việc phanh khẩn cấp có thể xảy ra...

Khách hàng mua Lexus LX600 phải chờ 4 năm

Khách hàng mua Lexus LX600 phải chờ 4 năm
2022-02-22 09:19:00

Land Cruiser 2022 ra mắt tháng 6/2021 trong khi LX600 ra tháng 10 cùng năm. Cả hai chia sẻ cùng nền tảng GA-F, cùng động cơ twin-turbo 3,4 lít, V6 công suất 409 mã lực.

BMW xuất khẩu nhiều ôtô nhất Mỹ 2021

BMW xuất khẩu nhiều ôtô nhất Mỹ 2021
2022-02-17 09:16:00

Trong 2021, BMW sản xuất tổng cộng 433.810 xe tại nhà máy ở Spartanburg, bang South Carolina, Mỹ. Trong đó, 257.876 xe được bán ở ngoài nước Mỹ, giúp hãng Đức trở thành nhà...

Volvo xây dựng siêu nhà máy pin điện

Volvo xây dựng siêu nhà máy pin điện
2022-02-07 09:31:00

Volvo cho biết nhà máy mới sẽ có công suất 50 gigawatt giờ (GWh) và tạo ra các cell pin để sử dụng cho xe điện của Volvo và Polestar. Nhà máy cung cấp 3.000 việc làm và bắt đầu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long