Cập nhật:  GMT+7
xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29qPeG6ouG7m8Oz4bur4bufw7PhuqThurjDjcOzSUXDs+G6pHPDjcOz4bqg4bud4bqmw4DDs8ON4bqiw73DjMOz4bux4buI4bqmw4DDs+G6psOA4budw5TDs+G7mS/hu48v4buPw7Lhu4/DtcSpL+G6oOG7jWrEqcONxqHhu6nDguG7r8Oz4bup4bqsSOG7seG7r0jhur9v4buNb8Oz4bur4buvw4LDgklGxqHhu6vhuqLhuqbDgOG6v2/Dsm/Ds+G7q+G7r8OCw4JGxqHhu7Hhu7HhuqLhuqbDgOG6v2/Dsm9qxKnDjeG7qeG6rOG7scOUasSpw41IasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhuqHhuqPhuqPEqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2ok4bud4bqmw4DDs+G6oOG6qMahxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qPeG6ouG7m8Oz4bup4bub4bqmxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqS/DjUhqxKnDjUhqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7jcSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7quG7n+G6osOz4bup4bqow7PDlcSQ4bqixKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buPw7TDrcOyw7LDssOz4butw4nhuqbDgC/hurTDgMSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKkvw41IasSpw41IasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu4/EqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2opw7nhuqTDs+G7reG7iOG6osOzw4Dhu53DsyHhuqzhuqbDgMOzJOG7n+G6osSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7l8Oyw63DssOyw7LDs+G7rcOJ4bqmw4Av4bq0w4DEqS9GasSpL8ON4buxasSpL8ONSGrEqcONSGrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qw7XEqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2pj4bqs4bud4bqiw7Phu6zhu53huqLDsyHhuqzGoeG6psSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7j8O1w63DssOyw7LDs+G7rcOJ4bqmw4Av4bq0w4DEqS9GasSpL8ON4buxasSpL8ONSGrEqcONSGrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qw7TEqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu6rGoeG6pMOzxIPhu6vEqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rDtOG7l8Otw7LDssOyw7Phu63DieG6psOAL+G6tMOAxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqS/DjUhqxKnDjUhqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7kcSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7sOG7pcOMw7Nw4bqmw7PhuqNM4buA4bqmw4DDs8ag4bqmw7PDguG6rOG7o+G6osOz4buPw4LEqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu43hu43DssOtw7LDssOyw7Phu63DieG6psOAL+G7q+G6oMah4bqixKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqS/DjUhqxKnDjUhqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7k8SpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7quG7ncOzSEXDjcSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7jcOyw63DssOyw7LDs+G7rcOJ4bqmw4Av4bq0w4DEqS9GasSpL8ON4buxasSpL8ONSGrEqcONSGrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buZxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buq4bubw7Phu6vhuqB2RsSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7keG7kcOtw7LDssOyw7Phu63DieG6psOAL+G6tMOAxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqS/DjUhqxKnDjUhqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7lcSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7quG7m8Ozw41IceG6pMOz4burQ8SpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasO04buRw63DssOyw7LDs+G7rcOJ4bqmw4Av4bq0w4DEqS9GasSpL8ON4buxasSpL8ONSGrEqcONSGrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buXxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4bqj4bqg4bquw43Ds+G7qeG6qsSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7j8O0w7LDrcOyw7LDssOz4butw4nhuqbDgC/hurTDgMSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKkvw41IasSpw41IasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu43DssSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG6o+G6oOG6rsONw7Phu6nGocOz4bur4bqg4bqww7Mo4buvxqHDjcOz4buw4buvw4LhuqLDs8OC4bqs4buj4bqiw7Phu61z4burw7Phu6nhuqLhu7fDjcSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7j+G7k8Oyw63DssOyw7LDs+G7rcOJ4bqmw4Av4bq0w4DEqS9GasSpL8ON4buxasSpL8ONSGrEqcONSGrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buN4buNxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4bqhTOG7gOG6psOzw43huqBw4bqmw7Mo4buvxqHDjcOz4buw4buvw4LhuqLDs2FI4buv4bqk4bqiw4zhuqTEqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu43DtcOyw63DssOyw7LDs+G7rcOJ4bqmw4Av4bq0w4DEqS9GasSpL8ON4buxasSpL8ONSGrEqcONSGrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buN4buPxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4bqjSE3huqbDgMOzw4Dhu53Ds8ONTMOK4bqiw7Phu7DGoOG7qMag4buqPMSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasO0w7LDrcOyw7LDssOz4butw4nhuqbDgC/hu6vhuqDEqOG7q8SpL0ZqxKkvw43hu7FqxKkvw41IasSpw41IasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu43DtcSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvailM4bq+4burw7PhuqRx4bqkw7PhuqPhuqDDjOG7p+G6psOzYeG6oOG7m8ONw7Phu5Phu43DsuG6pMOCw7PDtMOyKcSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7mcOyw63DssOyw7LDs+G7rcOJ4bqmw4Av4bur4bqgxqHhuqLEqS9GasSpL8ON4buxasSpL8ONSGrEqcONSGrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buNw7TEqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhuqNITeG6psOAw7PDgOG7ncOzw41Mw4rhuqLDs+G7qMah4bqrxILEqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu5Hhu5HDrcOyw7LDssOz4butw4nhuqbDgC/hu6vhuqDEqOG7q8SpL0ZqxKkvw43hu7FqxKkvw41IasSpw41IasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu43hu5HEqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu6rhu5vDs8ONSE3huqbDgMOz4bqhPcOzI+G6rOG6rOG7scOzw4DhuqjhuqLDs+G7j8Oyw7LDgMSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasO0w7XDrcOyw7LDssOz4butw4nhuqbDgC/DgOG6qOG6osSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKkvw41IasSpw41IasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu43hu5PEqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu6pKw7Phu7Hhu7XhuqbEqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rDteG7lcOtw7LDssOyw7Phu63DieG6psOAL+G6tMOAxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqS/DjUhqxKnDjUhqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7jeG7mcSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5Rvaj3huqLhuqrDs8OCxKjGocOz4bqr4bqiSUnGoeG6psOz4buRw7LDssOAw7PDguG6rOG7o+G6osOz4butc+G7q8Oz4bup4bqi4bu3w43EqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu43DsuG7mcOtw7LDssOyw7Phu63DieG6psOAL8OA4bqo4bqixKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqS/DjUhqxKnDjUhqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7jeG7lcSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5Rvaijhu5vDlMOz4bqg4buKw43Ds8Wp4bqkw7PhuqHhuqDGoUhGw7NG4bqg4bqq4bqmw4DDs+G7kcOy4bqk4buPxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buZw63DtOG7l8Oyw63DssOyw7LDs+G7rcOJ4bqmw4Av4bur4bqg4bqi4buz4burxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqS/DjUhqxKnDjUhqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7jeG7l8SpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG6o0rDs0nDucOUw7NHw4zhu6XhuqbDs+G7m+G6rMOzLsah4bqmw4DGoUjhuqzhuqzEqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu43DreG7j+G7lcOyw63DssOyw7LDs+G7rcOJ4bqmw4Av4bur4bqg4bqi4buz4burxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqS/DjUhqxKnDjUhqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7j8OyxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qKOG7m8OUw7PDgOG6onPDjcOzIT3DsyXhuqbhu4zhu69Iw43hu69Iw7Phu43DsuG6tMOAw7PDgsOJ4bqmw4DDs+G6psOAxqHhuqbDgMSpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7jeG7j8Ot4buX4buXw7LDrcOyw7LDssOz4butw4nhuqbDgC/hu6vhuqDhuqLhu7Phu6vEqS9GasSpL8ON4buxasSpL8ONSGrEqcONSGrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buP4buNxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qKOG7m8OUw7PhuqDhu4rDjcOzxanhuqTDs+G7rsOC4buvw5XDjUjhuqzDgsOMw5XDs+G7j8Oyw4LEqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu5PDreG7leG7l8Oyw63DssOyw7Iv4bur4bqg4bqi4buz4burxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqS/DjUhqxKnDjUhqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7j+G7j8SpL0ZqxKkvw43hu7FqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG6o+G6oOG7n+G6pMOzw4LGocOMw7Phu6vhuqDDuuG6psOzw7TDsuG7g+G7k8Oy4bur4bqkxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buP4buXw63DssOyw7LDs+G7rcOJ4bqmw4Av4bur4bqg4bqi4buz4burxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqS/DjUhqxKnDjUhqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7j8O1xKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buo4bq4w7PDgsahw4zDs+G6puG6oOG7ncOzKMahw5XDs+G7rsahScOUxKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buP4buP4buXw63DssOyw7LDs+G7rcOJ4bqmw4Av4bur4bub4bqixKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqS/DjUhqxKnDjUhqxKnDjeG7sWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7j8O0xKkvRmrEqS/DjeG7sWrEqcON4buxasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buoxILhuqbhuqDDs8OA4bqiw5LDs+G6puG6oOG6ouG7t8ONw7Mk4bqi4bux4bux4buv4bqmw7Mo4bqs4bqs4bqmw7PDtOG7l8Oy4bqkw4LEqS9GasSpL8ON4buxasSpw43hu7FqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu4/hu5Phu5fDrcOyw7LDssOz4butw4nhuqbDgC/hu6vhu5vhuqLEqS9GasSpL8ON4buxasSpL8ONSGrEqS/DjeG7qeG6rOG7scOUasSpL8ONxqHhu6nDguG7r2rEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29GxqDDjMON4bqg4bqsSG9qLuG7suG6o8Oz4busPOG7nCnEqS9Gag==

KẾT ĐOÀN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long