Cập nhật:  GMT+7
w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu40sw4Jz4buZxJDhu4RN4buZTOG7huG7mcSQxrBN4buZ4bq0dEXhurLhu5lNw4LhuqBO4buZ4buzw5NF4bqy4buZReG6snThu5zhu5nhu5fhu58vxqHDsi/hurThu5fhu43Dsk1yeUThu7fhu5l5w4lL4buz4bu3S2nhu5Phu5fhu5Phu5nDveG7t0RETMSocsO9w4JF4bqyaeG7k+G7leG7k+G7mcO94bu3RETEqHLhu7Phu7PDgkXhurJp4buT4buV4buT4buNw7JNecOJ4buz4buc4buNw7JNS+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKgu4bu3cuG7s+G7k+G7jeG6tcOiw6LDsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNLnRF4bqy4buZ4bq04bq4csOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu40sw4Jz4buZeXNFw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsk1L4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG7l8OyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu41b4bu3xJDhu5nhu5bDguG6oEXhu5nDouG6tHPDguG7mV1yRcOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu5vhu5Xhu5Vt4buV4buV4buV4buZ4bu14buCReG6si/hu5vhu5Xhu5nhurLhurjDgsOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyL01L4buNw7JNS+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43GocOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu40g4bq+ReG7mU3hurThuqxN4buZ4bqy4bq0QcOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu5fhu5vhu5Vt4buV4buV4buV4buZ4bu14buCReG6si9D4bq0cuG7nMOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyL01L4buNw7JNS+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu5vDsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4bqzcsSQ4buZTeG7gMSQ4buZ4bu14butTeG7mVnhuqZF4bq04buZ4bu04bqsReG6tMOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu5fhu5/hu5Vt4buV4buV4buV4buZ4bu14buCReG6si9D4bqyw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsk1L4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG7ncOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu41dw5XDjUXhu5lF4bqyR0XhurLhu5nhurROReG7mUPhurThurjDgsOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu5fhu6Phu6Nt4buV4buV4buV4buZ4bu14buCReG6si9D4bqyw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsk1L4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG7o8OyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DouG6tOG6rE3hu5nDveG6tMOVReG6suG7mcSQ4bunxJDhu5lN4bu5xKjDsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4buX4bub4buVbeG7leG7leG7leG7meG7teG7gkXhurIv4buj4buV4buV4bqyw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsk1L4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG7n8OyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu40sdOG7meG7jOG7mcSQTuG7hsOCw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcahcOG7lW3hu5Xhu5Xhu5Xhu5nhu7Xhu4JF4bqyL8O9w4lFw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsk1L4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG7ocOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DouG6tOG6rE3hu5nDveG6tE5y4buZw6LhurRyReG6tOG7meG6tUhFw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG7neG7o23hu5Xhu5Xhu5Xhu5nhu7Xhu4JF4bqyL+G6tOG7hMSow7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsk1L4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jXDDsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw6LhurThuqxN4buZeeG6usOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43GoeG7n+G7lW3hu5Xhu5Xhu5Xhu5nhu7Xhu4JF4bqyL0PhurLDsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsi9NS+G7jcOyTUvhu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNccOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DouG7gMSQ4buZ4bu14buCReG6suG7mUTDiXXDguG7mU3DicOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43GoeG7n+G7lW3hu5Xhu5Xhu5Xhu5nhu7Xhu4JF4bqyL0PhurLDsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsi9NS+G7jcOyTUvhu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4buX4buVw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOi4bq04bqsTeG7mUV1w73hu5lN4bq04bulRcOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu5fhu5vhu5Vt4buV4buV4buV4buZ4bu14buCReG6si9D4bqyw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsk1L4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG7l+G7l8OyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DneG6tE7hu4bDguG7mUxzxKjDsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4bub4buVbeG7leG7leG7leG7meG7teG7gkXhurIvQ+G6ssOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyL01L4buNw7JNS+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu5fGocOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hurtP4buZTOG7lHLhu5lE4bq64buZS8OoRcOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu6Phu5Vt4buV4buV4buV4buZ4bu14buCReG6si9D4bqyw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsk1L4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG7l+G7m8OyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DqsOJdMOC4buZ4bq0dU3hu5lE4bu5xKjDsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNxqHhu6Nt4buV4buV4buV4buZ4bu14buCReG6si9D4bqyw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsk1L4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG7l+G7ncOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hurdO4buiTeG7meG6p8O9w7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG7oeG7lW3hu5Xhu5Xhu5Xhu5nhu7Xhu4JF4bqyL0PhurLDsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsi9NS+G7jcOyTUvhu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4buX4bujw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOic8OJ4buZRHLDguG7mUThuqDDsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4bub4buVbeG7leG7leG7leG7meG7teG7gkXhurIvQ+G6ssOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyL01L4buNw7JNS+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu5fhu5/Dsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNWcOV4buKw4Lhu5nhu7Ny4buZ4buackXhurTDsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4buj4buVbeG7leG7leG7leG7meG7teG7gkXhurIvSk7DusOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyL01L4buNw7JNS+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu5fhu6HDsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4bqzw4nDguG7meG7tcOK4buZUkXhu5nhurHhurTDlUnDvcOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu5txbeG7leG7leG7leG7meG7teG7gkXhurIvQ+G6ssOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyL01L4buNw7JNS+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu5dww7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOd4buM4buZxJDDueG7mU3hurThu6/hu5zDsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4bub4bujbeG7leG7leG7leG7meG7teG7gkXhurIvQ+G6ssOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyL01L4buNw7JNS+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu5dxw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jVvhurTDiXLDguG7mU3hu7Hhu5zDsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNxqHhu5Vt4buV4buV4buV4buZ4bu14buCReG6si9D4bqyw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsk1L4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcah4buVw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOiS8OUReG6suG7meG6snThu5lNcsOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu53hu6Nt4buV4buV4buV4buZ4bu14buCReG6si/hu5fhu5Xhu5lKTsO6w7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsk1L4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcah4buXw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jVvhurTDiXLDguG7mURyReG6suG7mcSQdk3Dsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNxqHhu5Vt4buV4buV4buV4buZ4bu14buCReG6si9D4bqyw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsk1L4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcahxqHDsi/EqOG7jcOyL03hu7Phu43Dsk3hu7Phu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4bq3Tnfhu5zhu5nhu7XDk8OC4buZ4bqydOG7mcO9cuG7nMOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu6Hhu5Vt4buV4buV4buV4buZ4bu14buCReG6si9D4bqyw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsi9NecOJ4buz4buc4buNw7IvTXJ5ROG7t+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhSTk3hurTDiUvhu5Phu41b4bqiTeG7meG7tMOJdEXDsi/EqOG7jQ==

Kết Đoàn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long