Cập nhật:  GMT+7
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7Phuqfhurfhu5rhu6PDveG7o+G6rW3hu53Dgm3huq114bujw7TDueG6rSXDgOG7o+G7k8OD4bqt4bqiw4Dhur3hu6Xhuq1vd+G7o+G6reG6quG7k+G6reG6ouG7neG7o+G7keG6ouG6rXXEqUHhuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq1uw6xE4bqtw7nhu6fDueG7m+G6rW3hu4tB4bqtbeG6veG7peG6sS/hu53huqvhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQeG7nMOz4bq9buG6p+G6t8OZ4bub4bq/ROG6rcOpL2ThuqHhuq3DgcOD4bq9w7nhuq1t4budw4Jt4bqt4buc4bq/w7nhuq0jw4Phu61t4bqt4bqq4bq/4bqtJcOA4buj4buTw4Phuq0l4bujw7TDueG6rW/hu4Phuq3huqLhu53hu4fhu6Xhuq11w4PEqcO54bqt4bqq4buT4bqt4bqq4buj4buZbeG6reG6ouG7neG7o+G7keG6ouG6rXXEqUHhuq3DunbhuqLhuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq1uw6xE4bqtw7nhu6fDueG7m+G6reG6osOA4bqmbeG6reG6ouG7o+G7kUHhuq3hu5vhu6Phuqjhur3huq1tw6pt4bqtw7nhu53hur/huq114buDw7nhu53huq1v4buB4bul4bqt4bud4bq94buj4bqtw7nhurTDvW3huq3huqrhur/huq1tw6pt4bqt4bqq4buLw7nhuq1v4buT4bqtdeG7o8O0w7nhuq114buBbeG6rXThu53Dqm3huq3huqLDgOG6tMO9beG6rW3Dg3Zt4bqt4bubaEHhuq3huqLhu53hurThu7XDueG7m+G6rW9xw7nhu53huq3huqDhu6XDueG7m+G6rUHhu53hurR5w7nhu5vhuq11cG3hu53huq3huqDhuqzhuq3huqrhur/hu6Xhuq1tw4Phu63hu6Phuq3huqLhu53DqsO54bub4bqtw7nhur9E4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t+G6seG7o8O64bub4bqt4bq9deG6ojXhuqfhuqfhuq3huqDDgG014bqn4bud4bqi4bqiQcOhLy9u4bq9w7nhu5tt4bulw7nhu5vhuqDhur3DueG6o+G6qsO5L07hurwl4bq8L+G6qS9i4bqp4bqr4bq5L+G6qWQv4bq9w7nhu5114bujw7PDueG6osOA4bujw7PDgy3huqtlX2PhuqlfZOG6u19iw6nDqeG6o3NB4bub4bqn4bqtQuG7o27huqLhu5014bqnxJHhuqnhuqlBQ+G6p+G6rS/hurfhurFB4bq3JXfDueG7m+G6reG6ouG7neG7rcO54bub4bqt4buc4bq/w7nhuq0jw4Phu61t4bqtw5rhu6Xhu6XDueG6rVPhur3Dsy3hu6PDueG6reG6quG6v+G6rcO54bud4bq/4bqtdeG7g8O54bud4bqtb+G7geG7peG6rSXDgOG7o+G7k8OD4bqtJeG7o8O0w7nhuq1U4bujw7rhuq1T4bulw7nhu5stw4PDueG6rcSD4buGw7nhu53DoeG6reG6vEwkLU1Mw5nhuq3DmcOzQuG6oOG6r+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurcl4budw7Phu6Xhuq1v4bun4bqh4bqtbcODdm3huq3huqLhu53hu4fhu6Xhuq11w4PEqcO54bqtbuG7o+G7l8O54bqtw4Dhur3huq3huqLhu4Hhu6Phuq114bq/w7nhu5vhuq1v4buhw7nhu53huq1t4bud4buj4buRw7nhuq1A4bq9w7nDusODw7lz4bulw7rhuq3Eg0Dhur3DuS3DusODw7ktbeG7nXnDuuG6r+G6oeG6rXThu53Dg+G6reG6quG6pm3huq1sw7TDueG6rUHhu53hu5/hur3huq0lw4Dhu6Phu5PDg+G6rSXhu6PDtMO54bqh4bqt4bqqw73hu6Phuq3huqDhuqbhuq3huqLhu53hur3DuuG6rW7huqbhuq1t4bq24bq94bqtY+G6rcOBw4Phur3DueG6rW3hu53Dgm3huq3hu5zhur/DueG6rSPDg+G7rW3huq3huqrhur/huq104bud4bul4buHw7nhu5vhuq1jLWThuq3DgcOD4bq9w7nhuq1t4budw4Jt4bqtb+G7r8O54bub4bqtbeG7i0Hhuq0lw4Dhu6Phu5PDg+G6rSXhu6PDtMO54bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t03Dg3Zt4bqt4bqi4bud4buH4bul4bqtdcODxKnDueG6rXTDsuG7peG6rW7hur/hu6Phuq104bud4bul4buHw7nhu5vhuq1j4bqt4bub4buj4buz4bqtb+G7r8O54bub4bqt4bud4buv4bqh4bqt4bqixKlB4bqt4bqiw4DDg8O54bub4bqt4bqq4bq/4bul4bqtbcOqbeG6reG6quG7i8O54bqtb+G7k+G6rcO54bud4bq04bqtw7l54buj4bqtb2jhuqLhuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq1uw6xE4bqtw7nhu6fDueG7m+G6oeG6rW3Dqm3hu53huq3huqLhu53Dgm3huq3huqrEqcO54bqt4bud4bq/w7nhu53huq3huqrhur/huq1tw6pt4bqt4bub4buj4buH4buj4bqtQeG7ncOqQeG6rXThurrhuq3huqLhu53Dg8Sp4bqi4bqtw7nhu5vhu4XDueG6rcO54bub4bqk4bq94bqtw7nhu5vhu53Ds+G6rXXDssO54bqj4bqtT+G6tOG7s8O54bub4bqtbsOsROG6rcO54bunw7nhu5vhuq3hu5vhu6Phuqjhur3huq0ld8O54bub4bqt4bqi4bud4butw7nhu5vhuq3hu5zhur/DueG6rSPDg+G7rW3huq3DmuG7peG7pcO54bqtU+G6vcOzLeG7o8O54bqtxIPDmsODw7nhuq1N4budw7Thuq3hu6LDueG6r+G6reG6quG6v+G6rcO54bud4bq/4bqtdeG7g8O54bud4bqtb+G7geG7peG6rSXDgOG7o+G7k8OD4bqtJeG7o8O0w7nhuq1U4bujw7rhuq1T4bulw7nhu5stw4PDueG6rcSDVOG7o8O64bqtTeG7ncOsw7nhu5vhuq0qw7nhuq/huq3DueG7kcOD4bqtb+G6tOG7tW3huq3huqLhu53hu6Phu5HhuqLhuq11xKlB4bqt4bqgw7Xhuq114bq/4bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqtbsOsROG6rW/hu6Phu5nDueG6reG6ouG7neG7peG7geG7o+G6rW/hu4nDg+G6reG6ouG7o8O0w7nhuq3hu5vhu6Phuqjhur3huq3hu53hur3hu6Phuq3DueG7neG6v+G6rXXhu4PDueG7neG6rW/hu4Hhu6Xhuq1t4buLQeG6rW3hur3hu6Xhuq3DueG7neG7i+G6ouG6rW3hurbhur3huq1i4bqtw7nhurTDvW3huq3DuuG6v+G6reG6quG7k+G6rcO6aOG6ouG6rXXEkOG6reG6ouG7ncODROG7keG6ouG6reG6qmvDueG6rW/hur3DueG7m+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3huqLhu6HDueG7neG6reG6osOA4buBw7nhu5vhuq1t4bud4buj4buRw7nhuq3huqLDgOG6vcO54bud4bqtw7nhur9E4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t+G7nOG6veG7o+G6rcO64buj4buTw7nhuq0lw4Dhu6Phu5PDg+G6rSXhu6PDtMO54bqtb+G6vcO54bub4bqt4bqi4bufbeG7neG6rW3huqZt4bqtbeG7ncODasO54bqtbHDhuq1t4bud4bul4bqtbcODdm3huq3hu5toQeG6reG6ouG7neG6tOG7tcO54bub4bqtb3HDueG7neG6rXXhu4nDueG6reG6ouG7ncOC4bqtY+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq11cG3hu53huq3huqDhuqzhuqPhuq0lw4DhurTDvW3huq1v4bun4bqh4bqt4bud4bq94buj4bqtbMO0w7nhuq1v4buD4bqt4bqid+G6rW3hu53Dgm3huq1tw4N2beG6reG7m2hB4bqt4bqi4bud4bq04bu1w7nhu5vhuq1vccO54bud4bqt4bqq4bq/4bul4bqtw7nhu4XDuuG6rWLhuqnhuqnhuqnhuq3huqrhur/huq1i4bqp4bqpw6nhuqHhuq1t4buH4bqt4bud4bq94buj4bqt4bqg4bqm4bqtdOG7o+G7mcO54bqtw7nhur9E4bqtb+G7k8OD4bqtb+G6tOG7tW3huq3huqJ34bqtbeG7ncOCbeG6reG6ouG7geG7o+G6rUzhu6HDueG7neG6rcOZ4bud4bq04bu5w7nhu5vhuq3huqrhur/huq1t4bun4bqt4bqg4bqm4bqt4bqi4bud4bq9w7rhuq1u4bqm4bqtbeG6tuG6veG6rcO54bud4bq/4bqtdeG7g8O54bud4bqtb+G7geG7peG6rSXDgOG7o+G7k8OD4bqtJeG7o8O0w7nhuq1U4bujw7rhuq1T4bulw7nhu5st4bujdeG6rcSDVOG7o8O64bqtTeG7ncOsw7nhu5vhuq3hu6LDueG6r+G6oeG6rW3hu53hur3huq1t4bq24bq94bqt4buxw7nhu5vhuq1U4bujw7rhuq1T4bulw7nhu5stw4PDueG6o+G6rcOZ4buFw7rhuq1i4bqp4bqp4bqp4bqh4bqtJXfDueG7m+G6reG6ouG7neG7rcO54bub4bqt4buc4bq/w7nhuq0jw4Phu61t4bqtVOG7o8O64bqtTuG6vcOz4bqtU8ODw7nhu5vhuq3Eg1Thu6PDuuG6rU/Ds+G6rU3hu53Dg8O54bub4bqv4bqtb+G7g+G6reG6osO94buj4bqtTOG7ocO54bud4bqtw5nhu53hurThu7nDueG7m+G6rWxnw7nhu5vhuq3DusOqROG6rWzhur1E4bqtbcWpw7nhuq3DueG7hcO64bqtYuG6qeG6qcOp4bqh4bqtJXfDueG7m+G6reG6ouG7neG7rcO54bub4bqt4buc4bq/w7nhuq0jw4Phu61t4bqtPeG7peG7neG6rcOa4bul4bul4bqt4bucRMODw7nhuq3Egz3hu7Hhuq3DmsOD4bqt4buc4bujw7TDueG6r+G6rW/hu6Phuq1sduG6rcOBw4Phur3huq3hu5vhu6PDveG7o+G6reG6osODROG7kcO54bqt4bqg4bq9w4Phuq104bud4buj4bqtbuG6pMO54bub4bqtQ8Oz4bqt4bu34bqtdOG7ncOD4bqt4bqq4bqmbeG6rUHhu53hu5/hur3huq3DmeG6vcO64bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyThur3Dg+G6reG7nHbhu6Phuq3DueG7m+G7nXDhuq3huqLhu53hurThu7XDueG7m+G6rW9xw7nhu53huq114bujw7TDueG6rSXDgOG7o+G7k8OD4bqt4bqq4bq/4bul4bqtw7nhu5vhur9E4bqtYsOpL2Thuq3huqLDveG7o+G6rXXhur/huq3hu5x24buj4bqtw7nhu5vhu51w4bqt4bqi4bud4bq04bu1w7nhu5vhuq1vccO54bud4bqtw5rhurot4bqtJcOA4buj4buTw4Phuq1u4bqm4bqtdOG7o+G7kcO54bqt4bqq4bq/4bul4bqtbcOD4but4buj4bqt4bqi4budw6rDueG7m+G6rcSR4bqtw7nhu51nw7rhuq3huqLhu53hu4fhu6Xhuq11w4PEqcO54bqt4bqq4buT4bqt4bqq4buLw7nhuq1v4buT4bqtQeG7neG7o+G6reG7neG7geG6ouG6rcO54budw6zDueG6reG7neG7p+G6veG6rUzDqsO54bqtb+G7h+G7peG6rSXDgOG7o+G7k8OD4bqtJeG7o8O0w7nhuqPhuq0l4buj4buTw7nhuq1v4buT4bqtbeG7neG7peG6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq3hu5124buj4bqtw7nhu5vhu51w4bqtw7nhur9E4bqtQ8OD4buL4bqi4bqtQeG7ncOq4bqi4bqt4bqi4bqk4bqtbeG6vcO64bqtdOG7keG6ouG6rW3hurbhur3huq3DueG7neG6v+G6rXXhu4PDueG7neG6rW/hu4Hhu6Xhuq0lw4Dhu6Phu5PDg+G6rSXhu6PDtMO54bqtVOG7o8O64bqtU+G7pcO54bubLcODw7nhuq3huqrhu5Phuq3huqrhu6Phu5lt4bqt4bud4buBw7nhuq1t4bud4buR4bqtbcOqbeG6reG7neG7peG7geG6ouG6rW92w7nhu5vhuq1B4budw6rhuqLhuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqt4bud4buB4bqi4bqtw7nhu53DrMO54bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6ouG7neG7s+G7o+G6reG7m+G7o+G6vcO54bqtbeG7ncODasO54bqtbHDhuq1t4bud4bul4bqtbcOqbeG6reG7nXbhu6Phuq3DueG7m+G7nXDhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdB4bq8w4PhuqLhu53hu6XDgOG6p+G6tyXhu53Ds+G7peG6rSUlW3vDmeG6sS9B4bq3

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri
2018-04-05 08:10:53

Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã nhất trí trong một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia sẽ tiếp tục duy trì binh sĩ tại Xy-ri. Tuy nhiên, ông giữ quan điểm không muốn đóng quân dài hạn tại đây.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long