Cập nhật:  GMT+7
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u8avxJDhu6vhu7Xhu6Fq4bqr4buD4buca+G7neG7g0Thu6nhurrhu4PDvXfhu7Xhu6nhu4Phu59u4bu34buD4bud4bup4bux4bu14bup4buDa+G6qOG7g+G7n+G7j0Thu4PDvcO54bu14bup4buDxrDhu6vhurThu6vhu4Phu7XGsOG7qeG7q3Thu7Phu4NE4bu3bOG7teG7g+G6qsSQw4Phu53hurkv4bupZuG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buDasO9ROG6teG7h+G7h+G7g0NC4bud4bq14buH4bupREThuqjhuqsvL+G7m2rhu7fhuqjhu6nEkEThu6nhu7dkRuG7tS8iQ+G7oULFqOG7q8O94buhQy/FqeG7q8O94buhQy9EREhG4bu1X8awxJDhu6vhu7Xhu6FqZHjhuqjGsOG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Phu4vDreG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDw63hu4Xhu4XhuqhIYuG7h+G7gy/hurvDneG7huG7neG7g8O9w4rhuqThu7XGsOG7g0bhurzhu4NEQmrhu7XGsOG7g8avxJDhu6vhu7Xhu6Fq4buDRMSQ4buZ4bu14buDREJq4buDRG3hu6vhu4NZasO94bu3xJDhu7Nj4buDeeG7qcSQ4buDRuG7huG7neG7g8O94buR4bu14buD4bud4buV4bu14buD4buc4bu34bu1anlCSWPhu4NDasSQ4buDRuG6uOG7g+G7n+G7k8SQ4buDQ0Xhu7XGsOG7g+G7o+G7hOG7g+G7o+G6ruG7q+G7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bud4bup4bu34buDw71s4buD4bufbuG7t+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g+G6puG7g0Thu6nhurrhu4Phu5/huqJj4buD4bu1xrBsSeG7g8OtL8SpL2fhu4VnZmThu4NlTuG7teG7qeG6q+G7g0rFqD4vXV3DoGHhu7TDqeG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu55t4bur4buD4buj4burw7nhu7Xhu4Phu53hu5Phuqjhu4Phu51q4bu34buD4bud4bq6auG7g8Od4burdOG7teG7g+G7s+G7q+G7teG7qeG7g+G7neG7qeG7kcSQ4buD4buQxJDhu4Nl4bugIsOp4buD4bqo4bup4bq44buDREJr4bud4bup4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buDQ2vhu53hu6nhu4Nq4bu14buD4bu14bur4bu14bup4buDRmzhu4Phu5/Dg+G7q+G7g+G7tcaw4bu3beG7q2Phu4PhuqLhu7XGsOG7g1jhu7dD4buh4bqo4buD4bua4bu3QkLhu6HDvcO94buD4bufb+G7g8O9dOG7teG7g2vhu7Xhu4NG4bq44buD4bufbuG7t+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g0Rt4bur4buDxq/EkOG7q+G7teG7oWrhu4NGbOG7g3l0xJDhu4PGsMOB4bur4buDw73hu4bhu53hu4PDvcOK4bqk4bu1xrDhu4PDvWzhu7Phu4Phu5vhu6vhu7Xhu6nhu4Phu5vhu6t14bu14buDREJu4buDROG7huG7g+G7o+G7t+G7g+G7neG7qeG7t+G7g13hurDhu7XGsOG7g0Thu6nDg+G7tcaw4buDSsO94bqo4bupauG7g+G7nOG7t+G7teG7o+G7oWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7JeG7tcaw4buD4bua4bu3QkLhu6HDvcO94buDRuG7q3VE4buDREJ04bu14buDXUfhu6tEROG7oULhuqvhu4PigJxd4bqi4bur4buDw7104bu14buDa+G7teG7g0bhu6vDueG7neG7g+G7neG7qeG7q3Xhu7Phu4PhuqrEkEnDuuG7teG7g+G7m+G7jeG7tcaw4buDRuG6vOG7g8O94buG4bud4buDRG3hu6vhu4PGr8SQ4bur4bu14buhauG7g0Zs4buDeXTEkOG7g8aww4Hhu6vhu4NEQm7hu4NE4buG4buD4buj4bu34buD4bu1xrBqSeG7g8O94buV4bqo4buDROG6vuG7neG7g+G7neG7qeG7t+G7g13hurDhu7XGsOG7g0Thu6nDg+G7tcaw4buDSsO94bqo4bupauG7g+G7nOG7t+G7teG7o+G7oWThu4Nd4bqi4bur4buDeXTEkOG7g8aww4Hhu6vhu4NE4buTROG7g+G7nW7hu4Phu51r4bud4buD4bubdOG7teG7g+G7qWzhu7Xhu6nhu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g0RCdOG7teG7g+G7neG6suG7g0Phuqbhu4NE4bqi4bu14buDRELDgeG7tcaw4buDw73EkOG7lUThu4Phuqjhu6lr4bqoY+G7g+G7qUFq4buD4bub4but4bu14bup4buDRmzhu4ND4buG4buDSXThu7Xhu4PhurDhu7Xhu4Phu53hurpq4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4buj4buR4bu14buDxq/EkOG7q+G7teG7oWpk4buH4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u11Cw4rhurThu53hu4Phu5/hu7lj4buDXeG6sOG7tcaw4buDROG7qcOK4buDecON4buDw53hu6t04bu14buD4bup4bqk4bqo4buD4bqqxJDDg+G7neG7g0rhu7VE4bu34bu14bur4bu34buDxq/EkEThu6FCQuG7oUNj4buDw53hu6t04bu14buD4buz4bur4bu14bup4buD4bud4bup4buRxJDhu4M+4bup4bur4buDZUoiw6nhu4NGbOG7g+G7nOG6ruG7tcaw4buD4bufxILhu7XGsOG7g3nhu6vhu7Xhu6nhu4NEdeG7g+G7nWvhu53hu4Phu7XDiuG6tOG7neG7g13hu5FJ4buDPuG7qeG7q+G7g2Xhu6Dhu5zhu7bDoUpbw6nhu4Phu53hurzhu7XGsOG7g+G7n2/hu4PDvXThu7Xhu4Nr4bu14buDRuG6uOG7g+G7n27hu7fhu4Phu53hu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4NEbeG7q+G7g8avxJDhu6vhu7Xhu6FqZOG7g+G7oOG7nOG7tsOhSlvhu4Phu51u4bu14bup4buD4buba+G7t+G7g0Nz4buDa+G6qOG7g+G7n+G7j0Thu4NEQuG7gOG7tcaw4buD4bqo4bupbURj4buD4bu1dcSQ4buDRELhu5VE4buDROG7huG7g+G7qeG7q3Xhu7Xhu4Phuqjhu6lr4bqo4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bufw4rhuqThu53hu4N54bup4bqi4bur4buD4bqo4bup4bq44bud4buD4bqm4buDxq/EkOG7q+G7teG7oWpk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7tMawbEnhu4PDrS/EqWPhu4PGsOG7q+G6tOG7q+G7g+G7neG7qeG6vuG7neG7g8avxJDhu6vhu7Xhu6Fq4buD4bud4bup4bu34buD4bub4burdUThu4Phu6Lhu6vhu7Xhu6nhu4Nd4bqw4bu1xrDhu4NE4bupw4Phu7XGsOG7g+G7tcOK4bq04bud4buD4bu1bEnhu4Phu59v4buD4bub4buv4buD4bu14bup4bu54buz4buD4bub4bur4bu14bup4buDQ8So4buD4bufbuG7t+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g0Thu5Phu7Xhu4Phu53huqLhu7XGsGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bu04bup4bu54buz4buD4bub4bur4bu14bup4buDQ8So4buD4bu1bEnhu4NDasSQ4buD4buf4bu54buDRMSQSXThu7Xhu4Phu5vDg+G7g+G7n2/hu4Phu5vDskThu4PGsOG7q+G7hOG7g13hurDhu7XGsOG7g0Thu6nDg+G7tcaw4buDSsO94bqo4bupauG7g+G7nOG7t+G7teG7o+G7oWPhu4PGsOG7q27hu6vhu4NEa+G7teG7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g+G6qOG7qeG6uuG7g0Zs4buDSOG7uWrhu4Phu5vDgOG7g+G7qOG7q3Xhu7Xhu4Phuqjhu6lr4bqoY+G7g+G7n8SC4bu1xrDhu4NE4bupw4Lhu6vhu4Phu5/hu7nhu7XGsOG7g+G7neG7gmrhu4Phu5vhu6t04bu14buDxrDhu6vhurThu6tk4buDw53hu4bhu53hu4PDvcOK4bqk4bu1xrDhu4Phu59u4bu34buD4bud4bup4bux4bu14bup4buD4bud4bq84bu1xrDhu4Phu5tq4bu14buD4bubw4Phu4PDvcO54bu14bup4buDxrDhu6vhurThu6vhu4Phu7XGsOG7qeG7q3Thu7Phu4NEQnThu7Xhu4NE4bu3bOG7teG7g+G6qsSQw4Phu51kL2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqhb4bu3xJBC4bud4buh4buH4bq7XeG7qeG7oeG7t+G7g11dw6Bh4bu04bq5L+G6qOG6uw==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long